Archiv rubriky: Život eparchie

Ohlédnutí za svátkem výročí olomoucké pravoslavné katedrály

Tuto událost přijela s námi oslavit mimořádná duchovní osobnost – vladyka Michail Medonský ze Západoevropské eparchie Ruské zahraniční církve. Přítomní duchovní při besedě s vladykou vyslechli jeho vzpomínku na první zpověď – jeho zpovědníkem byl sv. Ioann Šanghajský a Sanfranciský, který mu především objasnil, že hříchem je nejen zlý skutek, ale už samotná touha – vášnivá myšlenka, jestliže opanuje lidské srdce. Když mu uděloval rozhřešení a položil na hlavu kněžský epitrachil, zalilo jej nadpozemské duchovní světlo.

(Další vyprávění o setkání s vladykou Michailem by měl časem přinést brněnský farní web.)

Hovoří-li se vystavění a posvěcení olomouckého chrámu, není možno po jménu vladyky mučedníka Gorazda nevzpomenout osobnost otce Vsevoloda Kolomackého (později archimandrita Andrej), který  se v zásadní míře na zbudování podílel: jako stavitel a budovatel i řemeslník a ikonopisec. Jeho ikonami je na stěnách vyzdoben také interiér olomouckého chrámu, jak je vidět na přiložených fotografiích.

Otec Vsevolod přišel ze Zakarpatí pomáhat sv. vladykovi Gorazdovi II. budovat českou pravoslavnou církev. Později o tom prohlásil náš svatý mučedník, že v osobě tohoto kněze mu Bůh seslal anděla s nebe.

Během deseti let (od roku 1932 do roku 1942) se chrámem „z ateliéru“ otce Kolomackého chlubí pravoslavní v Řimicích (1934), Chudobíně (1936), Střemeníčku (1936), Olomouci (1939), Třebíči (1941) a Čelechovicích (1942). Po obnovení Československa stačil ještě čas k dokončení chrámu v Kroměříži (1947) a zbudování chrámů v Medzilaborcích (1949). (Viz článek na rumburské stránce  a životopisný článek na webu orthodoxia.cz)

Už nějakou dobu se v naší církvi uvažuje o svatořečení archimandrity Andreje. Nejen pro jeho neuvěřitelnou a talentovanou pracovitost, kterou dal do služeb církve, ale především pro jeho zbožnost, modlitební úsilí, tiché pokorné nesení těžkého kříže a hluboké pokání, jimiž se vyznačoval v posledních desetiletích své pozemské cesty.

Jeho pozoruhodné ikony, napsané v uměleckém stylu lidového zakarpatského ikonopisectví, stojí výtvarně na vysoké úrovni; je to bezesporu unikát rustikálního malířského pravoslavného umění, které zdobí naši místní církev. Ikony jsou malebné, vytvářejí v nitru chrámu typicky pravoslavně útulné prostředí a je na nich patrný nesporný výtvarný talent autora, který má nejen cit pro volbu barev, ale dokázal se vyrovnat dokonce i s tak obtížným úkolem, jakým jsou dobře zvládnuté rysy tváře a duchovní – věčnost zrcadlící – výraz obličejů zobrazených postav. To vše není samozřejmost ani pro produkci ikonografických dílen v některých tradičně pravoslavných zemích.

V neposlední řadě je nutno zmínit výtvarný talent arch. Andreje pro kompozici a proporce zobrazených postav. Dále připomeňme jeho specialitu – v každém místě, kde věřícím zdobil jejich chrám svými malbami, začlenit do výzdoby chrámu ornamentální prvky odpovídající tamnímu lidovému, resp. folklórnímu specifiku krajových kulturních tradic.

Na ikony napsané archimandritou Andrejem na zdi našich chrámů nebo na desky či plátna je potřeba si nějaký čas zvykat, protože je to svébytný malířský styl, jiný než byzantský nebo ruský. Splňuje však základní duchovní požadavky pravoslavné spirituality – především se jeho autor při tvorbě dokázal vyhnout jitření emocí, sentimentu a tvůrčí svévoli individualismu (to vše je typické pro vývoj umění na západě a stojí v rozporu s pravoslavnou duchovností, pro kterou je typické, že ikony jsou výjevy z věčnosti, okna otevřená do nebeského světa, zvěčňují pozemské události života Kristova a svatých).  Jsou nepřehlédnutelnou součástí zdejší ikonografie a zároveň naším církevním duchovním lidovým uměním, které koresponduje s cestou vývoje místního pravoslaví. Provedené je s takovou vroucností a promlouvá k srdci, že si modlící se pravoslavný křesťan výtvarné dílo archimandrity Andreje dříve či později určitě zamiluje.

Rozhlasová reportáž k 80. výročí olomoucké katedrály

Vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský a prot. Libor Raclavský poskytli 20. července 2019 u příležitostí oslav výročí katedrály sv. Gorazda I. rozhovor

Pro Český rozhlas plus, pořad Vetikála natočil Dan Mrázek

(Přehrávání reportáže sem bylo přidáno později)

(Další fotografie z olomoucké katedrály sv. Gorazda I. ze dne 20. července 2019)

 

 

 

 

Pokračování eparchiálních oslav v Brně

V den svátku Kazaňské ikony Matky Boží zavítala do našeho chrámu vzácná návštěva z Ruské pravoslavné církve v zahraničí (RPCZ). Arcibiskup Medonský a biskup Západoevropské eparchie RPCZ, vladyka Michail (Donskov), přijal pozvání vladyky Olomoucko-brněnského Simeona a Šumperského Izaiáše, aby společně s námi sdílel radost při příležitosti 80. výročí posvěcení olomouckého katedrálního chrámu, kde sloužil již v sobotu při hlavních oslavách.

V horký nedělní den, zalitý sluncem už od prvních veršů jitřní bohoslužby, se náš brněnský chrám, nehledě na letní období dovolených, zaplnil zástupem věřících. Před začátkem svaté liturgie dorazili oba arcibiskupové, které jsme uvítali za zvuku zvonů tradičně chlebem a solí a pugétem květin, jež vladykům předali naši nejmenší.

Otec Jozef spolu s otcem Markem poté uvítali oba arcibiskupy u chrámových dveří slovy vyjadřujícími radost i vděčnost, a představený našeho chrámu hned na úvod připomněl, že spolu s vladykou Michailem kdysi před lety společně stavěli ikonostas v pronajaté škole ve Vadúzu v Lichtenštejnsku, kde se oba, ještě jako kněží, osobně setkali.

Vladyka Michail je nyní biskupem na odpočinku, ale ve svém dlouholetém působení na poli církevním vedl jako „Dobrý pastýř“ své věřící v mnoha zemích světa, například v Montrealu (v Kanadě) a pak převážně v Ženevě (ve Švýcarsku) a v západní Evropě. To, co je na osobnosti vladyky Michaila pozoruhodné, je fakt, že byl synem ruského emigranta, který působil v prvorepublikovém Československu, převážně zde na Moravě, a české matky, která pocházela z obce Žarošice. Vladyku tedy váže k našemu kraji jednak osobní vzpomínka, ale současně i drahé pouto spjaté s rodinou jeho v Bohu zesnulé maminky, která ještě těsně před svou smrtí dala svému synu požehnání k duchovenské službě v Církvi.

Dnešní nedělení kázání pronesl navzdory svému věku v plné duchovní síle náš drahý vladyka Simeon, který při aktuálním zamyšlení zavzpomínal na svá mladá studijní léta, která strávil jako bohoslovec ve 40. letech minulého století na Petrohradské duchovní akademii. Jeho vzpomínky souzněly s dnešním evangelním čtením o vyhnání běsů, doslova legionu démonů z jednoho posedlého v krajině Gadarenské (srov. Luk 8,26-39). Vladyka Simeon naznačil, že každý z nás musí být dostatečně bedlivý a strážit svou duši, aby se v ní usídlila láska, neboť ta nedovolí, aby něco zlého a nečistého vešlo do našeho nitra. A proto máme naplňovat naše srdce láskou Kristovou a bedlivě ho střežit přede všemi zlými duchy, kteří jsou vedeni ďáblem v boji proti všem křesťanům, kteří chtějí žíti zbožně v Bohu.

Na závěr svaté liturgie promluvili oba biskupové a poděkovali za možnost sloužit s námi při dnešní svaté liturgii a sdílet tak radost, která je úplná a nadpozemská.

 

(Viz web pravoslavné farnosti v Brně)

O bohoslužbě předchozího dne v Olomouci viz minulý příspěvek

 

Oslava výročí posvěcení olomoucké katedrály

V sobotu 20. července se v hlavním chrámu olomoucko-brněnské eparchie, v katedrále sv. Gorazda I. konala archijerejská liturgie na památku 80. výročí vysvěcení tohoto našeho svatostánku. Slavnostní bohoslužebné setkání bylo podle účastníků vskutku povznášející a zdařilé, k čemuž přispěla i účast zahraničního hosta – vladyky Michaila Medonského z Francie, osobnosti, která se osobně znala se svatým biskupem Ioannem Šanghajským a Sanfraciským.

Sloužili přítomní biskupové:

– arcibiskup medonský (meudonský) a biskup Západoevropské eparchie RPCZ z Francie, vladyka Michail
– arcibiskup pražský vladyka Michal
– arcibiskup olomoucko-brněnský vladyka Simeon
– vikární biskup vladyka šumperský Izaiáš

Kázání měl vladyka Simeon, který promlouval o sv. Gorazdu I., učedníkovi sv. Metoděje. Víme přesně, že to byl rodák z Velké Moravy, velice učený člověk. Znal dobře jazyky, předně slovanský, řecký a latinský. Sv. Metoděj si jej krátce před svým skonáním vybral za nástupce na Moravě; prohlásil o něm: „Tento je z vašich krajů, muž svobodný, vzdělaný, dobře znalý latinských knih a pravověrný. Buď vůle Boží a vaše láska jako moje.“ Ostatní z pěti Metodějových žáků (tzv. pětipočetníků) byli zřejmě z Byzance. Naprostou jistotu, jaký byl jeho osud po vyhnání z Moravy, o sv. Gorazdovi nemáme. Některé stopy vedou do Polska, jiné na jih.

Svatí, Gorazd a Sáva došli společně až na území bulharského cara, svatého Borise, ve křtu Michala, který je přijal s velkou úctou jako učedníky sv. Metoděje, neboť i on, jsa osvícen ve svaté tajině Křtu Boží blahodatí, sám se všemožně snažil prosvětlit křesťanskou vírou svůj národ. Poté se odebrali do Berátu (na území dnešní Albánie), kde nedaleko za městem založili monastýr zasvěcený Zesnutí Přesv. Bohorodice. Světitel Gorazd zesnul okolo roku 896 a jeho svaté ostatky byly uloženy v jeho monastýru. Rok zesnutí svatého Sávy nám bohužel není znám.

Svatí Kliment, Naum a Angelár došli podél Dunaje až do Bělehradu, odtud k bulharskému caru Borisovi. A podobně jako před časem přijal bulharský car svaté Gorazda a Sávu, přijal i nyní další tři z pětipočetníků moravských.

O světiteli Klimentovi víme, že se narodil někde v Makedonii, asi okolo roku 840. Protože znal dobře řecký a slovanský jazyk, podílel se na překladech duchovních knih na Velké Moravě. I on byl v Římě, stejně jako sv. Gorazd, rukopoložen na presbytera. Poté, co svatí Kliment, Naum a Angelár stanuli před carem Borisem-Michalem, byli jím posláni podle Božího vnuknutí do Kutmičevice (v jihozápadní Makedonii) jako učitelé křesťanské víry. Zbožný car jim jako dar věnoval k užívání část země na Ochridu. Mnozí z jejich učedníků pokračovali v překladatelské činnosti a kromě toho založili monastýr na břehu Ochridského jezera; stali se známými jako velcí modlitebníci. Ostatky sv. Klimenta zůstaly na Ochridu, v chrámu původně zasvěcenému Přesvaté Bohorodici a poté sv. Klimentovi. Svatý Kliment zesnul 27. července r. 916 (dle juliánského kalendáře). V tento den slaví naše svatá Církev památku sv. Klimenta i všech zbylých pětipočetníků (někdy též „sedmipočetníků“ – spolu se sv. Cyrilem a sv. Metodějem). Ostatky sv. Nauma se nacházejí v monastýru jeho jména, na břehu Ochridského jezera. K jeho svatým ostatkům přicházejí lidé s duševními těžkostmi a nemocemi, doufajíce přitom v jeho přímluvy a rychlou pomoc. (Podrobněji viz blogspot Životy svatých.)

Dále víme o sv. Klimentovi a sv. Naumovi, že přišli na Ochrid a tam se usadili. Na závěr vladyka připomenul hlavní poselství sv. Cyrila a Metoděje, a to víru žít, aby nezůstalo jen u slov.

Na konci sváteční liturgie vyznamenal vladyka Izaiáš dva bratry: Vasil obdržel řád sv. Gorazda II. za svou práci pro církev a Bohdan, který v olomoucké katedrále zpívá, dostal medaili sv. Gorazda II.

Vladyka pražský Michal předal pro Olomouckou eparchii darem archijerejskou nádobu na svaté myro.

Vladyka Michail z Francie předal vladykovi Simeonovi ikonu sv. Jana Šanghajského a Sanfranciského. Svatý vladyka byl prvním zpovědníkem vladyky Michaila z Francie. Vladyka Michail z Francie vzpomínal na svou maminku, která byla z Moravy; on sám se narodil již ve Francii.

Na katedrální svátek byl pozván i další host z daleka: otec Ladislav Bilý z Trebišova. Ten řekl, že máme být všichni bratři; vždyť Pán Ježíš Kristus řekl, že kdo plní Jeho vůli, to je Jeho otec i matka, bratr i sestra.

Po liturgické části oslavy následovalo v prostorách pod chrámem bohaté občerstvení a následující program: otec Libor Raclavský přednášel o historii chrámu (nejzajímavější byla power-pointová prezentace, dokumentující, že téměř každý rok zde byl postaven či přebudován nějaký pravoslavný chrám); pak zpívalo řecké ženské trio z Ostravy řecké církevní i lidové písně.

Hostům a všem, kteří se podíleli na přípravě, i všem přítomným: Mnohá léta!

 

Svatý novomučedník jerej Stanislav (Nasadil) Ličsko-jesenický

Stal ses svědkem Kristovým a zazářils v době nedávné, nevinně jsi strádal, abys vyznal pravoslavnou víru

Svatý nový mučedník a jerej Stanislav (Nasadil) Ličsko-jesenický se narodil v roce 1907 ve městě Loštice na Moravě, v tehdejším Rakousko-Uhersku.

V roce 1923, při obnově pravoslaví u nás, využil otec Stanislav, tehdy ještě jako laik, zcela jedinečné možnosti a odešel studovat pravoslavnou teologii do města Sremski Karlovci (česky Sremské Karlovice). Později ve svém studiu pokračoval také v duchovním semináři sv. Jan Teologa v Bitoli. Na kněze byl otec Stanislav vysvěcen vladykou Irinejem (Ćirićem), biskupem Bačským v Novém Sadu. Svou kněžskou službu tehdy zahájil v chrámu sv. proroka Eliáše ve městě Lička Jesenica v  Gornjokarlovačké eparchii.

Na počátku 2. světové války se stal otec Stanislav, jako i mnozí další pravoslavní křesťané, obětí pronásledování ze strany tzv. Ustašovců (stoupenců nacionální fašistické organizace v Chorvatsku v období 2. světové války). Byl zajat 17. června roku 1941 a vězněn ve vesnici Plaški, kde se svým archijerejem, světitelem a novým mučedníkem Sávou (Trlajićem) a spolu s dalšími dvěma duchovními otci Bogoljubem Gakovićem a Djurom Stojanovićem, jakož i s dalšími Srby, byl ponižován a mučen.

Chrám sv. proroka Elijáše, v němž otec Stanislav sloužil

Několik dní poté, kdy byl 20. června roku 1941 odvlečen do koncentračního táboru Gospić, přijal mučednickou smrt. Srbská pravoslavná církev připočetla otce Stanislava Nasadila k zástupu svatých v roce 1961. Liturgicky je svatý otec Stanislav oslavován společně se světitelem a novým mučedníkem Sávou Gornjokarlovačkým a s dalšími spolu s ním strádajícími Srby. Den jejich církevní památky v Srbské pravoslavné církvi připadl na 4. / 17. července.

Posvátný synod Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku zahrnul svatého nového mučedníka – jereje Stanislava (Nasadila) do zástupu svatých naší místní pravoslavné církve na svém jednání ze dne 29. ledna 2019.

V souvislosti s tím byla při této příležitosti vyzdvižena zcela zásadní a nesmírně důležitá úloha a podpora, které se nově obnovované místní pravoslavné církvi v tehdejším Československu dostalo stran Srbské pravoslavné církve. Posvátný synod naší Církve zcela po právu vzpomenul a vyzdvihl památku na strádající pravoslavné Srby při ustašovském teroru během 2. světové války.

Památka na nového mučedníka otce Stanislava bude v kalendáři svatých Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku vzpomínána vždy 7. / 20. června, tedy v den, kdy byl otec Stanislav odvlečen do koncentračního tábora Gospić.

Svatý nový mučedníku Stanislave, pros Boha za nás!

Pokračování článku, odkazy na další text na stránce brněnské farnosti

(O svatořečení v Košicích)

 

Pozvánka na svátek olomoucké katedrály

Pozvánka na oslavu 80. výročí
posvěcení olomouckého katedrálního chrámu

Archijerejská liturgie se bude konat v katedrálním chrámu sv. Gorazda v Olomouci v sobotu dne 20. července t.r. od 10 hod. Po bohoslužbě krátký program v prostorách při chrámu. Duchovní nechť zajistí účast delegací věřících ze svých farností.

Zde je pro tisk (formát A5) obrázek ve velkém rozlišení a v PDF: Olomouc-2019-1f

 

Oslava Padesátnice v Jihlavě

Neděle Letnic je velkým svátkem – vzpomínkou a oslavou Sestoupení Ducha Svatého na apoštoly. Tenkrát, padesát dnů po Kristově vzkříšení, vznikla ze sboru apoštolů Církev Kristova. Pán seslal dle svého slibu na apoštoly shromážděné v Jerusalemě Ducha Pravdy, Utěšitele. Tento Duch, třetí Osoba Božské Trojice, přebývá v Církvi od té chvíle neustále a činí věřící účastnými plodů Kristova díla spásy – činí z nich jedno Kristovo Tělo. Duch Svatý uvádí lidi skrze jejich vyznávání pravdy do sjednocení s Pravdou.

A zase jsme u té pravdy. Nejedná se nám o pravdu filosofů, pravdu ve světských názorech, pravdu ve sporu. Jde nám o živou Pravdu, která je věčná, vysvobozující, krásná, inspirující, občerstvující lidská srdce, nepomíjivá, nesporná, spásonosná. Je to Pravda, před kterou umlká všechna světská výřečnost, mlčí všechno stvoření, jsou zničeny všechny námitky a každá vzpoura proti Bohu. Po takové pravdě žízní každá lidská duše a nic jiného než živoucí Pravda Boží nemůže lidskou duši opravdově uspokojit a nasytit. Není nic krásnějšího než blahodať Ducha Svatého, protože naplňuje lidské srdce účastí na věčné Pravdě, tj. činí nás součástí Těla Kristova.

Církev má v tento den svaté Padesátnice narozeniny. V den padesátý po Vzkříšení se Církev sestoupením Svatého Ducha narodila. Od těch dob přebývá v Těle Církve Duch Svatý jako duše v těle (sv. Řehoř Palama). Církev je mystické Tělo Kristovo (Efez 1,22-23), ve kterém je duše, žije. Kristus je hlavou Těla a Duch Svatý jeho srdcem. Krví jsou svaté Tajiny, jimiž jsou věřící jako buňky, orgány a údy tohoto tajemného těla napájeny, syceny a oživovány. Dechem tohoto těla je modlitba.

Silou Svatého Ducha překonává Církev vše, čím jí ďábel a lidé ubližují. Všechna pronásledování, vyhlazování, hereze i rozkoly. My ji svým egoismem a malostí stále zraňujeme, a jednou se za to budeme hluboce stydět a trpce litovat všeho, čeho se vůči Církvi myšlenkou, slovem i skutkem dopouštíme. Avšak ona stále obnovuje svou krásu a neporušenost. Díky tomu mohou ve všech dobách lidé přicházet a požívat z plodů Kristovy spásy.

V Církvi působí blahodať Svatého Ducha, tato duchovní energie a dar shůry, především, aby se lidé zdokonalovali ve víře a poznávání Boha a Pravdy, aby byli svatými Tajinami posvěcováni a proměňováni, a tak aby byly jejich duše uzdravovány pro schopnost věčného života v Boží blízkosti a k přijetí Pravdy. Kristus uzdravil nemocnou lidskou přirozenost a Duch Svatý nám toto uzdravení podává. Sbírá nás – jako se sklízí pšenice, která se za onoho času sklízela přibližně v době letnic. Zve nás k nasycení a vábí naše duše svým neskonalým půvabem. Shromažďuje nás do jedné Církve, kde se mnozí stávají jedním. Působením Ducha Pravdy je překonáváno vše, co nás rozděluje. A toto sjednocení je tím nejkrásnějším, čeho můžeme být účastni. Proto se o Církvi hovoří takovými vznešenými slovy, jako o “nevěstě Kristově”.

Kdybychom si položili otázku: “Co je největším a nejkrásnějším Božím stvořením?” Někteří by možná řekli, že vesmír, jiní že andělé a další že člověk jako Boží obraz. Ale správná odpověď by zřejmě měla znít, že je to Církev. Celý vesmír, všechno živé i neživé stvoření bylo Bohem učiněno se zřetelem na Církev. Už před všemi věky měl Bůh na mysli Církev, nevěstu Božího Syna, jako cíl svého díla. A cílem a smyslem Církve je věčnost, pravda a blaženost.

 

Celá fotogalérie je na stránce jihlavské farnosti

Celý článek na Ambonu

Pravoslavní z Brna na svatodušních modlitbách ve Vídni

Pod záštitou „Svaté Trojice“ ve Vídni jsme nalezli útočiště a požehnání!

Zápisky z malé komorní poutě při příležitosti svátku Svaté Trojice do stejnojmenného vídeňského pravoslavného chrámu

Uplynulý víkend (15.-16. června) se nesl ve znamení mimořádně významného svátku, který bezesporu patří k těm nejdůležitějším oslavám svatého Pravoslaví a který se jednou provždy zapsal do dějin naší Církve jako den, kdy se na tomto světě zrodila svatá Církev.

Ocitli jsme se ve Vídni, bývalém centru Rakousko-uherského mocnářství. A tam jsme měli možnost pozorovat nikoli pouze onu viditelnou, na první pohled pozorovatelnou krásu smyslovou, nýbrž i tu duchovní, která vyzařuje z hlubin Církve, kam je třeba se ponořit.

Zavítali jsme do řecké pravoslavné farnosti u Svaté Trojice, tedy do katedrálního chrámu, kde sídlí vladyka Arsenios, Metropolita Rakouský z Ekumenického patriarchátu. Pro tuto farnost byl tento den dvojnásob výjimečný. Vždyť oslavovala svůj chrámový svátek.

Ve farnosti jsme prožili i sobotní zádušní bohoslužbu se svěcením koliva. A měli jsme také vzácnou příležitost krátce s vladykou Arseniem pohovořit a zavzpomínat na chvíle prožité u nás na Moravě, kam za poslední rok několikrát zavítal.

Nedělní oslava Svaté Trojice byla jak velkolepá, tak i dojemná.

Chrám se zaplnil věřícími, převážně řecké národnosti, nechyběli však ani místní pravoslavní křesťané, Rakušané, pro něž byly hlavní části bohoslužby, a zejména klíčové modlitby (Otče náš, Věřím…), zpívány a recitovány vždy jak v řečtině, tak právě i v němčině.

Slavnostní bohoslužba prodlévala až do pozdních popoledních hodin, po níž následovala ještě Večerní s modlitbami ke Svatému Duchu, při nichž se klečí.

Celý chrám jako jedno tělo poklekl, jako bychom se my, věřící, ocitli před „Králem všech“, do Jehož milosti jsme vkládali své životy, prosili za své bližní a vzpomínali na všechny zesnulé, kteří z tohoto dočasného světa již odešli.

Vladyka Arsenios na závěr popřál všem věřícím, aby získali především Boží osvícení, neboť to dává duchovní vidění, to umožňuje vidět a chápat srdcem. Současně ve svém kázání navázal na myšlenku svatých Otců, podle nichž lze, byť jen nedokonale a jako určitou antropomorfickou pomůcku, vidět svatou Trojici jako „dům“ (stavbu), kde Bůh-Otec je samotný Dům, Bůh-Syn je dveřmi do tohoto domu, a Bůh-Duch Svatý je klíčem do dveří, bez Nějž není možné přijít ani ke Kristu, natož pak k Otci, Jehož nám obě Osoby Svaté Trojice zjevují.

Po svaté liturgii vladyka Arsenios pozval všechny přítomné k malému pohoštění ve společenských prostorách pod chrámem a vyhlásil malou tombolu, do níž daroval svou vzácnou ikonu přesvaté Bohorodice. Každý si tak mohl zakoupit několik losů, díky nimž mohl jeden jediný výherce tuto krásnou ikonu získat. Důležitější však byla samotná sbírka, která byla věnována na pomoc chudým a potřebným, tedy zvyk, který se každoročně v Rakouské pravoslavné metropolii zachovává.

Mezi místními duchovními jsme k naší radosti zahlédli také nám dobře známého otce Alexandra Lapina, který nás po svaté liturgii mile doprovodil až na autobusové nádraží a věnoval nám svůj čas. S ním jsme hovořili o věcech běžných, ale i o těch, které hýbou dnešním pravoslavným světem. Nikde není snadné pouze žít, je třeba i být, existovat v prostoru Církve, usilovně přemýšlet a hledat své místo, správnou, Bohem požehnanou cestu, neboť různých svodů a zákoutí je mnoho, a každý musí Boha prosit o osvícení.

Se svátkem Svatého Ducha a „dobré Osvícení“ všem nám, drazí bratři a sestry v Pánu!

připravil MD

 

Svatá Padesátnice v Brně

SVATÁ PADESÁTNICE ČILI SVÁTEK SVATÉ TROJICE

To jest den, kdy se na tomto světě zrodila svatá Kristova Církev

Co vlastně znamená svatá Padesátnice?

Odpověď na tuto otázku lze najít uvnitř posvátného organismu, díky kterému a kvůli kterému se tato velká církevní událost uskutečnila.

Svatá Padesátnice čili svátek Svaté Trojice je den, kdy se zrodila Církev Kristova. A do této Církve patří všichni věřící, to jest společenství lidí věrných Kristu, kteří jsou spojeni skrze svaté tajiny v Jedno Tělo Kristovo a kteří zachovávají pravé učení Pána Ježíše Krista.

V tento slavný den, konkrétně v neděli 16. června, jsme si připomínali a současně prožívali evangelní událost, kdy byl Duch Svatý seslán na apoštoly.

„A když přišel den padesátý, byli všickni spolu na jednom místě.“ (viz Sk2,1)

V páté knize Nového zákona, tj. ve Skutcích Apoštolů, je pak tato událost popsána takto:

„Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“ (Sk 2,2-4)

V našem slavnostně vyzdobeném chrámu jsme tento velký církevní svátek oslavili tím, co bylo napsáno na počátku, tj. shromážděním ve společenství všech věrných Kristu, kteří se ten den mohli osobně zúčastnit a kteří jsou spojeni skrze svaté tajiny v Jedno Tělo Kristovo.

Nejvýstižněji to vystihuje samotný tropar k tomuto svátku, který naznačuje, že i my jsme byli získáni skrze apoštolské slovo a učení pro tuto velkolepou rodinu a společenství věřících, jejichž životním posláním je posvěcení:

Blahoslaven jsi, Kriste Bože náš, jenž jsi rybáře učinil moudrými, seslav jim Ducha svatého, a jimi získal jsi veškerý svět. Lidumile, sláva tobě!

Po skončení svaté liturgie, jíž se v hojném počtu zúčastnili naši věřící, se konal průvod kolem chrámu se čtením svatých evangelií. Tato čtení, tedy obřad, kdy se postupně čte z knih všech čtyř svatých evangelistů, při krátkých zastaveních na všech světových stranách chrámu, byla spjata s evangelní událostí seslání Svatého Ducha na apoštoly. Význam této dějinné události pro naši Církev byl vyložen v následujících textech:

– Evangelium podle Matouše: zač. 47 (12,30-37)
– Evangelium podle Marka: zač. 59 (13,9-13)
– Evangelium podle Lukáše: zač. 55 (11,1-10)
– a Evangelium podle Jana: zač. 53 (16,2-14)

V den svátku svaté Padesátnice, tedy ve chvíli, kdy se svatá Církev Kristova rodí na tomto pozemském světě, stojí za připomenutí především slova čtená při svaté Liturgii, s nimiž se k nám obrací sám náš Spasitel Ježíš Kristus:

Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. (Jan 8,12)

Vždyť my všichni jsme k tomuto následování vyzváni skrze blahou zvěst svatých apoštolů, jež se nadále děje prostřednictvím jejich následovníků a díky svatému podání a učení Pravoslavné církve.

Pravou Kristovu Církve totiž nemůže nic překonat (srov. Mat 16,18), nic zničit či vyhladit, neboť ta je svatým Tělem Kristovým, a proto díky tomuto posvátnému svazku a poutu s Ním nadále existuje a nadále pokračuje ve svém spasitelném poslání.

(Z brněnského pravoslavného webu)

 

Chrámový svátek v Šumperku

Šumperský chrám je zasvěcen Svatému Duchu. Tento katedrální chrám tedy na Padesátnici slaví svůj svátek.

Na téma tohoto svátku můžete vyslechnout pořad na internetové stránce Českého rozhlasu: Chrám Svatého Ducha v Šumperku v pořadu Mezi nebem a zemí na regionálních stanicích ČRo v sobotu (ze dne 15. 6. 2019 – v pořadu od 9,32 hod.)

Oslava svátku Seslání Ducha Svatého

Pravoslavní věřící v Šumperku po sváteční liturgii obcházeli chrám Svatého Ducha za zpěvu svátečního troparu a přečetli čtyři evangelia. Poté předali krásný dárek o. Rafaelovi a zazpívali mnoholetí jemu i všem věřícím církevní obce v Šumperku.

Přejeme požehnané sváteční období a dary Ducha Svatého!

(Z facebookového profilu šumperské farnosti)

 

Svatodušní svátky v olomoucké katedrále

Na svátky Padesátnice jsou všechny pravoslavné chrámy ozdobeny zelenými ratolestmi stromů. Kromě jiného to souvisí s tím, že Abrahama navštívila svatá Trojice v době, kdy přebýval v doubí Mamre (Gen 18,1-3). Tam pod větvemi dubů seděl Abraham, když k němu přišli tři andělé, s nimiž praotec hovořil v jednotném čísle. Jednalo se o zjevení obrazné, náznakové; dokonalé zjevení Trojice patří až do éry Nového zákona. Završením tohoto zjevení je právě sestoupení Svatého Ducha, kterým je lidem zjevena třetí Boží Osoba. Ta svým duchovním působením uvádí věřící do chápání smyslu Kristových slov, a tak předává Církvi pravdu o Bohu.

Tyto svátky Sestoupení Svatého Ducha jsou v tradiční reflexi Církve zároveň svátkem Svaté Trojice. Proto ty ratolesti v našich chrámech. Duch Svatý totiž potvrzuje pravdu Kristových slov o Bohu v Trojici. Duch Svatý dává blahodať očišťující, osvěcující a posvěcují lidské duše, která je obdařena duchovním zřením a nahlíží pravdu o Trojici. Duch Svatý, který dle evangelního zvěstování z Otce vychází a je Synem posílán a má plnou účast na Božském bytí, si nyní učinil příbytek mezi lidmi. Lidství vystoupilo v Kristově boholidské Osobě do společenství Trojice, a Trojice naopak přebývá skrze Ducha Svatého na zemi mezi lidmi. Tak je dokončeno otevření cesty návratu lidí k Bohu. Je to dílo celé Trojice. Duch Svatý zde na zemi utváří církev, zdobí ji jako nevěstu a vypravuje k svatbě. Syn svou nevěstu přijímá a raduje se z ní a přivádí k Otci.

Duch nás učí modlitbě, přimlouvá se za nás. Církev to vnímá a Ducha Svatého stále vzývá. Každou modlitbu i pobožnost začínáme obracením se ke Svatému Duchu. Vše, co se v Církvi děje nadpřirozeného, je dílem blahodati Svatého Ducha.