Misijní úsilí v pohraničí

Tématikou posledních presbyterských konferencí byla misijní činnost v současných podmínkách. Proto bych rád k této problematice připojil některé krátké postřehy z jesenického pohraničí za poslední rok. Jistě není sporu, že hlavním a základním prvkem misijního úsilí je liturgická činnost. Kdy všichni skuteční zúčastnění jsou postupně přetavování v duchovním ohni bohoslužeb k větší pravdivosti života. Proto sloužíme pravidelně 1x týdně liturgie v Jeseníku, 1x týdně v Horní Lipové a 2x za měsíc v Osoblaze, ve všední dny pak sloužíme akafisty v Horní Lipové. Je to taková kostra, opora pro každodenní smysluplnou světskou činnost.

2015-06-27-lipova-sveceni-liturgie02Samozřejmě v bývalém okrese Jeseník je dle posledního sčítání obyvatelstva jen malinko pravoslavných, přibližně 50. A tak jsme se  v roce 2013 rozhodli, že se pokusíme oslovit i lidi stojící mimo církev. V tom roce byl založen spolek Kostelík v horách, který měl za úkol postavit první malý pravoslavný chrám ve Slezsku, jenž by sloužil souběžně jako památník válečným zajatcům, kterých bylo na Jesenicku v době 2.světové války okolo 6000. Což se v srpnu 2014 podařilo a vznikl prostor nejen pro liturgické účely, ale i pro misijní pokusy.

Na vánoční svátky vždy natřikrát při setkáních zpíváme v chrámu koledy prokládané duchovními zamyšleními či historickými tradicemi místního obyvatelstva. Na Paschu organizujeme jedno setkání se zpěvem velikonočních písní a čtením z duchovní literatury. Na oba tyto svátky členové našeho spolku připravili zpěvníky, ze kterých všichni společně zpíváme a které si návštěvníci mohou odnést k domácímu použití.

V měsíci květnu organizujeme setkání u příležitosti ukončení poslední světové války. Sloužíme panychidu za padlé  a na tabuli v chrámu přidáváme jména nově nalezených válečných zajatců, kterých máme aktuálně přes 1400. Letos nás při této příležitosti  navštívil velvyslanec Kazachstánu a atašé Ruské federace.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV létě k svátku Proměnění Páně organizujeme pouť místními lukami, s jednotlivými zastaveními a následným svěcením místních produktů v chrámu. K tomuto bývá připraven místní paní učitelkou i doprovodný program pro děti. V listopadu ke dni válečných veteránů sloužíme panychidu u pomníku obětem válek s doprovodným kulturním programem zaměřeným na válečnou tématiku. Každé naší akce se účastní okolo 50 lidí nejen z obce, ale i z širokého okolí.

Pravidelně o nás referuje místní tisk, a tak snad není v okrese nikoho, kdo by nevěděl, že pravoslavní tady existují. O letních prázdninách v délce asi jednoho měsíce pořádá náš spolek také přívesnický mini tábor pro 5 dětí, kdy dopoledne máme většinou výletní činnost a odpoledne jednu hodinu náboženství a hodinu různorodých her. Letos jsme v červenci s dětmi nacvičili tři drobná divadelní představení se zpěvy na biblické motivy (O Mojžíšovi, O Eliášovi, O Jonášovi), která byla s úspěchem sehrána  místnímu obecenstvu a turistům. Každou sobotu konáme výuku náboženství nejen pro děti. Jaký je výsledek našeho snažení, za poslední dva roky? Jsou to dva křty z řad účastníku našich akcí a snad povědomí o tom, že je tu místo, kde lze pozvolna vrůstat do duchovního světa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPodrobnější informace k jednotlivým našim  snažením a fotografie z uskutečněných akcí lze najít na našich spolkových webových stránkách www.kostelik.estranky.cz

Za spolek Kostelík v horách prot. Josef Libor Kratochvíla

Svěcení chrámu svaté Barbory

V sobotu 3. prosince byl po mnohaletých opravách vysvěcen chrám sv. velkomučednice Barbory v Dolních Kounicích. Do svatého prestolu byly uloženy posvátné ostatky ct. muč. Jelizavety a muč. inokině Varvary. Svěcení vykonal vladyka Izaiáš s dalšími duchovními a zúčastnila se i paní starostka města Dolní Kounice včetně řady místních věřících a poutníků.

 

 

Pokračování návštěvy vladyky Izaiáše v Polsku

22. listopadu 2016 v polském Terespolu sloužil vladyka Izaiáš svatou liturgii spolu s vladykou Ábelem a vladykou Jákobem. Bohoslužba se konala v chrámu, kde je uložená zázračna ikona Bohorodice „Rychle vyslyšící“ (Skoroposlušnica), jež v roce 1996 začala ronit myro. Pozoruhodné je, že ikona není ručně psaná, nýbrž se jedná tisk. Doposavad z ní občas prýští posvátné myro.

 

 

Kalendária na rok 2017 v PDF

Liturgická kalendária na příští rok k nahlédnutí a stažení

Připraveno pro ročenku olomoucko-brněnské eparchie

Forma brožurky A5 (bez graficky vyznačených půstů)

Ke stažení v PDF: Juliánský kalendář (tzv. starý): kalendar-eparch2017-dil2-juliansky.pdf Smíšený a nový kalendář: kalendar-eparch2017-dil3-novy.pdf

V roce 2017 je společné datum Paschy pro juliánskou i gregoriánskou paschálii. To znamená, že nový kalendář je stejný jak pro uživatele tzv. “smíšeného” kalendáře (nový kalendář pro pevné svátky a stará pravoslavná paschálie), tak i pro uživatele úplného nového kalendáře (gregoriánský kalendář pro pevné svátky i pro paschálii).

Celá eparchiální ročenka bude vytištěna a možno si ji na úřadu eparchiální rady objednat. (Ročenka obsahuje kromě kalendárií i stručný úvodní přehled svátků, půstů a zádušních památek a aktualizované církevní adresáře /schematismus/ pro olomoucko-brněnskou eparchii.)

Jednání eparchiální rady bude 20. prosince

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU
OLOMOUCKO-BRNĚNSKÁ EPARCHIE

tel: +420 585 222 475, e-mail: arcibiskup.simeon@seznam.cz
Masarykova tř. 17, 779 00; Olomouc; Czech Republic

č.j.: 508/16
V Olomouci dne 28.11.2016

Pozvánka na jednání eparchiální rady Olomoucko-brněnské
eparchie Pravoslavné církve v českých zemích

v souladu s článkem 15, odst. 3 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku svolávám eparchiální radu Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Zasedání se uskuteční ve středu dne 20. 12. 2016 od 14:00 hod. v biskupské rezidenci, tř. Masarykova tř. 17, 772 00 Olomouc, s tímto programem:

  • Společná modlitba

  • Kontrola plnění úkolů

  • Aktuální otázky eparchie

  • Žádosti o příspěvky

  • Různé

  • Ukončení jednání modlitbou

Těším se na společné setkání s Vámi.

S arcipastýřským požehnáním

+Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský

Rozdělovník: Všem členům eparchiální rady

Křest ve věznici

Už šest let působí ve znojemské věznici pravoslavná kaplanka sestra Mgr. Valentina Matůšová, Ph.D. Ve věznici se konají pravidelné hodiny náboženství a křesťanské etiky. Kromě toho jsou tu hodiny čtení Evangelia a Starého zákona. Na žádost odsouzených je sestra kaplanka vyučuje ruský jazyk.

Před sedmi měsíci projevili dva z odsouzených přání se stát pravoslavnými křesťany. Po důkladné katechezi přijali 16. listopadu od vladyky Izaiáše, biskupa šumperského, svatou Tajinu křtu.

 

 

Listopadová konference duchovenstva ve Vilémově

15. listopadu se eparchiální duchovenstvo shromáždilo na presbyteriu ve vilémovském monastýru Zesnutí přesv. Bohorodice. Po archijerejské bohoslužbě v monastýrské kapli sv. Mikuláše zahájil vladyka Izaiáš zasedání konference. Nejprve tlumočil omluvu a požehnání eparchiálního biskupa, vladyky Simeona, který se nemohl zúčastnit. Pak přednesl vikární biskup svůj proslov k aktuálním otázkám eparchie.

Následovala přednáška sestry Mgr. Valentiny Matůšové, Ph. D. na téma „Misie ve věznicích“. Přednáška navazovala na téma mise, probírané na minulých konferencích. Příspěvek sestry Matůšové byl vynikající a komplexně zpracovával téma vězeňství z pastoračního a misijního pohledu. Skládal se z teoretické (theologické a historické) části, a pak z části praktické. Sestra Matůšová začala precizním teologickým rozborem, odvíjejícím se od biblického zdůvodnění péče o vězně (Matouš 25,31-46 a listy ap. Pavla), pokračovala poukazem na příklad ze životů svatých a vývojem praktického vztahu církve k této otázce. Pozoruhodné bylo srovnání přístupu k vězňům v křesťanských zemích, na rozdíl od zemí, kde převládají jiná náboženství. Pak přistoupila sestra Valentina k exkurzi do dějin vězeňství v Evropě v uplynulých staletích až do současnosti. Praktickou část tvořily zkušenosti s péčí o vězně, získané při misii mezi nimi. Na závěr vyprávěla o současné problematice působení církevních pracovníků ve věznicích. Připomenula, že vězeňská služba má zájem o spolupráci s církvemi, a vyzvala přítomné, aby se této činnosti dle svých možností věnovali.

Přednáška vzbudila zájem a následovala diskuse. Valentině Matůšové děkujeme za výborný rozbor tématu. Doufáme, že by se mohl zpracovat do článku pro náš církevní tisk. K seznamu položek s různými misijními okruhy našeho církevního života tedy nutno připojit i bod “misie ve věznicích”.

Co se týče minule diskutovaného misijního okruhu katechese, připomenul vladyka Izaiáš, že na Slovensku je toto téma už zpracováno a jsou vydány příručky pro kněze k této činnosti. Poté se rozhovořil i o rozdílech v eparchiálním životě různých částí naší místní církve. Uveďme jako příklad, že zde na Moravě máme k probírání těchto témat presbyterské konference, na Slovensku se duchovenstvo schází na kursech postgraduálního vzdělávání, kde se i staří duchovní mohou učit stále něčemu novému.

Bylo připomenuto, že by duchovní měli dodávat články pro církevní časopisy. Dále vladyka informoval o připravovaném kalendáři na příští rok a o nových matrikách, v nichž budou v jednom svazku zápisy o křtech, sňatcích i pohřbech. Kopie matričních zápisů se budou jednou ročně zasílat na ústředí, kde budou archivovány pro případ, že by církevní obec o své matriky přišla.

Prot. Jan Baudiš ve svém příspěvku uvedl, že bychom v našem církevním společenství potřebovali rozdmýchat hojnější jiskry misijního ducha a poukázal na situaci v církvi za dob svatého vladyky Gorazda. Pak prošel seznam dříve už probraných jednotlivých misijních okruhů (viz zde) s některými upřesněními, jak vykrystalizovala v předchozích debatách. Připomenul nezastupitelnou misijní a pastorační úlohu církevního tisku. Vyslovil se ve prospěch používání češtiny jakožto základní jazykové linie našeho církevního života. V oblasti církevního tisku, který je určen též pro šíření mimo církev, by měl být obsah našich českých publikací výhradně v českém jazyce, aby byly použitelné pro misii mezi Čechy a Moravany. V nich cizojazyčná prezentace Pravoslaví totiž může vytvářet dojem, že je sem importováno jako víra imigrantů; naše místní pravoslavná církev je však svými kořeny a ideově spjata především s příslušníky zdejšího národa, který má pravoslavné náboženské základy (cyrilometodějství). Na těchto principech stála i Gorazdova misie, jejíž osou bylo stálé připomínání a dokazování, že pravoslavná církev má v Čechách a na Moravě domovské právo. Dále se hovořilo i o komisi pro nový liturgický překlad.

Vítaným a ctěným hostem byl emeritní duchovní prot. prof. Pavel Aleš, který se zapojil do diskuse a poukázal na některé aspekty misie. Mj. apeloval na kněžstvo, aby kázalo nejen na témata z evangelia, ale také na úryvky z apoštolských listů. Jako homiletickou pomůcku doporučil biblické výklady sestavené prof. Štefanem Pružinským, které v mnoha svazcích vydala naše pravoslavná prešovská fakulta.

Po ukončení zasedání následovalo monastýrské pohoštění.

Díky náleží všem, kteří se konference zúčastnili a projevují o misii zájem.

 

 

Vladyka Simeon na návštěvě v Uničově

V neděli dne 6. 11. 2016 sloužil archijerejskou liturgii arcibiskup olomoucko-brněnský, vladyka Simeon v Uničově.  Bývá tak již tradicí, že v podzimním období, ve kterém u nás vzpomínáme naše zesnulé, věnuje vl. Simeon společně s věřícími své modlitby za ty, kteří nás již předešli do světa duchovního.

Společné pouto modlitby, radost z přítomnosti vladyky a jeho krásných slov, když ve svém kázání hovořil o milosrdenství, vytvořily v našem malém chrámu vřelou liturgickou atmosféru. Společně s místním duchovním sloužil i prot. Ján Kačkoš a jer. Vladimír Spurný. Bohoslužby se zúčastnil i starosta města Uničova pan Dalibor Horák.

Po skončení liturgie zavítal vladyka do právě rekonstruovaného farního domu, kde se seznámil s probíhajícími pracemi. Zde bylo pro vladyku a návštěvníky připraveno občerstvení.
Našemu vladykovi bychom tak ještě jednou chtěli poděkovat za jeho návštěvu i přízeň, kterou nám věnuje.

prot. Jan

 

 

Podzimní setkání našich dětí ve Vilémově

Ve dnech 26. až 28. října 2016 se konalo v monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově dětské setkání. Cílem bylo seznámit děti se strukturou Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, aby věděly, že kromě Vysokopřeosvíceného Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, jehož dobře znají a mají ho rády, a biskupa vikáře šumperského Izaiáše, se kterým se setkávají při svaté liturgii na svých farnostech, máme i jiné vysoké církevní představitele. Děti se v rámci výuky rozdělily na skupiny, které představovaly delegace Vysokopřeosvíceného Michala, arcibiskupa pražského a českého, Vysokopřeosvíceného  Juraje, arcibiskupa michalovsko-košického, Blaženého Rostislava, arcibiskupa prešovského a metropolity českých zemí i Slovenska, a Vysokopřeosvíceného Jáchyma, arcibiskupa berounského. Poté symbolicky putovaly po železnici ze svých sídelních míst k nám na Velkou Moravu, aby se zúčastnily vzpomínky na knížete velkomoravského Rostislava.

Dětská akce se uskutečnila pod záštitou Přeosvíceného Izaiáše, biskupa šumperského a vikáře olomoucko-brněnské eparchie, jemuž děkujeme za to, že nám toto setkání v monastýru umožnil. Sešlo se 30 dětí různého věku, některé i z Čech, a dokonce tři děti rumunské, kterým se mezi námi velmi líbí. Děti se dovedou rychle spřátelit a navázat kamarádské vztahy, ať už jsou moravské, české, ukrajinské, řecké či rumunské. To je dobrým příslibem pro budoucnost naší církve.

Děkujeme za pohostinství i matce představené Alexii a těšíme se na vánoční setkání v Travné ve dnech 27., 28. a 29. prosince.

 

 

Návštěva v Kyjevě

Ve dnech 24. až 27. října navštívil Přeosvícený vladyka Izaiáš kyjevskou lávru, kam doprovázel Jeho Blaženstvo vladyku Kryštofa, který zde přednášel na VIII. mezinárodní vědecko-praktické konferenci: „Duchovní a světská vzdělanost – dějiny vzájemných vztahů, jejich současnost a perspektivy“. Oba naše vladyky přijal i rektor Kyjevské duchovní akademie a semináře, metropolita Antonij. Vladyka  Izaiáš zde sloužil na svátek sv. Nikoly Svjatoše (27. října; jeho svaté ostatky spočívají v Blízkých jeskyních kyjevské lávry).