Pozvánka na koncert v Ostravě

21. června od 19:00 vystoupí poprvé v Ostravě na zámku Poruba řecký hudebník, skladatel, textař a zpěvák Alkinoos Ioannidis. Kromě  svých vlastních písní, které jsou plné citu a lyriky, zazpívá i tradiční řecké písně převážně z Kypru, jenž je jeho rodnou zemí.

Před koncertem pana Ioannidise vystoupí Chorodia Agiu Georgiu, zpívající byzantské hymny a taktéž řecké tradiční písně z Ipiru, Thrakie, Malé Asie a Pontosu. Ženské vokální trio představí i svou novou desku, jež vznikla za podpory Olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve.

Vaše návštěva nám udělá radost.

Chorodia Agiu Georgiu

 

Noc kostelů 2019 ve Svitavách

V pátek večer 24. května se ve svitavském chrámu sv. Jiří uskutečnila Noc kostelů. K tradičnímu programu patřily komentované liturgické zpěvy, které přednesl mužský pěvecký sbor pod vedením bratra Jakuba Dobeše. Na dotazy návštěvníků zasvěceně odpovídal o. Mojmír.

Novinkou bylo propojení duchovního života s enviromentální odpovědností člověka za Boží stvoření v rámci Světového dne včel a prvního ročníku Dne otevřených úlů. Návštěvníci se mohli při komentářích o. Jiřího seznámit s úlem a jeho částmi, životem včelstva v něm a vyzkoušet si práci se včelařským vybavením, což zaujalo zejména rodiny s dětmi.

Duchovní otcové ze Svitav: Mojmír a Jiří (snímek z Květné neděle r. 2018)

Noc kostelů v Ostravě-Pustkovci

Pravoslavná církevní obec Ostrava-Pustkovec se již posedmé v řadě zúčastnila akce Noc kostelů. I díky článku, který vyšel v Poutnických novinách o ikonostasu v naší kapli, jsme letos zaznamenali vyšší návštěvnost. Mnoho návštěvníků projevilo zájem dozvědět se něco víc nejen o chrámu a jeho vybavení, ale také o pravoslavném učení a o působení pravoslavné církve v naší zemi.


(Článek v novinách o ikonostasu – v PDF: 2019-ostrava-pustkovec_SKM_C284)

 

Noc kostelů v Přerově

24. května se jako každý rok uskutečnila celostátní akce nazvaná Noc kostelů. Letos se uskutečnila pod heslem z knihy proroka Izajáše: „Dáte se do zpěvu jako v noci, kdy se zasvěcuje svátek.“ (Iz 30,29)

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku. Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost. Cílem je vytvořit „nízkoprahovou“ nabídku k setkání pro lidi, kteří stojí mimo církev či na okraji církve. Kulturní pozadí programu Noci kostelů, zpřístupnění běžně nepřístupných míst a atmosféra noci dávají příležitost oslovit co nejširší veřejnost.

Akce má i společenský a kulturní dosah, a to vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů. Noc kostelů bude prezentovat kostely jako důležitou součást společenského života obyvatel a poukáže také na jejich kulturní hodnotu.

Podoba programu je plně v kompetenci jednotlivých křesťanských společenství. To zaručuje tvořivost a zároveň prezentuje celou šíři křesťanského života a kultury, neboť programy odpovídají charakteru jednotlivých společenství. Noc kostelů předpokládá rozvinutí schopností a dovedností organizátorů a jejich motivaci. Noc kostelů je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem v České, Slovenské i Rakouské republice.  Za naši církev se podle prvních zpráv zúčastnily církevní obce v Brně, Olomouci, Ostravě-Pustkovci, Přerově Svitavách, Šumperku, Třebíči, Kroměříži a Monastýr svaté kněžny české Ludmily.

Přerov

Naše obec se jako každoročně připojila k akci Noc kostelů. Podzimní Dny evropského kulturního dědictví nejsou veřejností již tak navštěvovány, takže jsme před lety uvítali tuto možnost naší prezentace. Jako většinu let jsme nabídli veřejnosti interiér chrámu s možností výkladů liturgické symboliky, dále velmi zdařilý koncert souboru Vokál a výstavu dokumentů z mučednické doby naší církve – 1942 – 1945. Výstava byla letos kompletně vyměněna za další dosud nezveřejněné dokumenty. Chrám v páteční večer navštívilo okolo 400 návštěvníků.

prot. Libor Raclavský

 

Mikulčická pouť – další fotografie a ještě pár slov

Z letošní cyrilometodějské poutě byly pořízeny dvě fotogalérie. Takže nyní uvádíme ještě jednu várku fotografií a pokračování našeho ohlédnutí za touto událostí.

Jak jsme už psali, letos měla liturgie na místě, pro nás tak posvátném, neobvyklou duchovní sílu. Všiml jsem si, že v posledních letech se pokaždé při liturgii ukazuje nějaké znamení (jednou je to zázrak s počasím, jindy je to vůně kvetoucích lip daleko silnější než vůně kadidla, kterým při bohoslužbě okuřuje duchovenstvo). Letos to bylo nejen překrásné počasí – úplně jasná obloha a teplo – uprostřed deštivého a chladného, místy dokonce povodňového období, ale ještě něco navíc. Jakési zvláštní požehnání a duchovní posilnění, kterým odpověděli sv. Cyril s Metodějem na projevy naší vděčnosti za jejich dar pravoslavné víry Rostislavovým Moravanům.

O hostech jsme už tu psali minule. Spolu s nimi sloužilo eparchiální duchovenstvo. Kázal jer. Rafael Moravský. Na závěr liturgie pronesl zdravici Vysokopřeosvícený metropolita Arsenios. Přítomným na rozloučenou poděkoval a povzbudil je vladyka Izaiáš, který vyřídil pozdrav eparchiálního archijereje vladyky Simeona a vyzdvihl význam této pouti. Zdůraznil při tom naše duchovní spojení s celým pravoslavným světem.

Hojnost věřících přistoupila k přijímání svatých Tajin. Zpíval brněnský chrámový sbor.

(S požehnáním vladyky Izaiáše fotografoval pro církevní prezentaci mitr. prot. Libor Raclavský)

 

Cyrilometodějská oslava v Mikulčicích

Kliknutím pro větší obrázek

Vladyka Vysokopřeosvícený Arsenios žehná nedávno narozenému Charalampiovi, dítěti jednoho místního kněze

V sobotu, den po svátku sv. Cyrila a Metoděje dle pravoslavného církevního kalendáře (jak bylo inzerováno), se konala archijerejská bohoslužba na vykopávkách chrámu velkomoravské akropole (slovanského hradiště), ve kterém kdysi sloužil sv. Metoděj, apoštol Slovanů.

Eparchiálního archijereje Vysokopřeosvíceného arcibiskupa Simeona, který pouť požehnal, zastupoval Přeosvícený vladyka Izaiáš, biskup šumperský. Účast přijali i vzácní hosté: metropolita vídeňský, Jeho Vysokopřeosvícenost Arsenios se svým diákonem a dalšími poutníky. Polskou pravoslavnou církev byl vyslán zastupovat prot. Lubomir Worhacz, klerik Jeho Vysokopřeosvícenosti Jiří, arcibiskupa vratislavského a štětínského, pravoslavného ordináře polské armády. Z Polska doprovázelo otce Lubomíra 20 poutníků. Pražskou eparchii s požehnáním Vysokopřeosvíceného arcibiskupa Michala zastupoval mitr. prot. Mykola Ončulenko z farnosti sv. Bartoloměje v Mochově.

Pouť, každoročně pořádaná na místa posvěcená sv. Rostislavem, knížetem Velké Moravy a svatými věrozvěsty Cyrilem a Metodějem, byla letos zvláště zdařilá. Nejenže se udělalo krásné počasí, ale přijelo i mnoho poutníků – na konci liturgie už zde bylo přibližně 150 lidí, kteří přijeli vyprosit si požehnání svatých Soluňanů a projevit Bohu i jim vděčnost za vzácný dar pravoslavné víry. Poutníci vyjadřovali duchovní radost a povznesení z hlubokého zážitku modlitby na tomto moravském posvátném místě.

Bohoslužbu natáčela Česká televize. Na závěr v budově muzea jsme zazpívali známou píseň sv. Rostislavovi (viz notaci ve službě – v PDF na str. 20) a poděkovali správcům Památníku Velké Moravy za pohostinné přijetí. Velice oceňujeme jejich laskavé svolení zde každoročně organizovat tak významnou událost.

 

(Pro eparchiální web fotografovala Anežka Mandelíková)

 

Pozvánka na pouť do Mikulčic

Úřad eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie zve na tradiční pouť k oslavě svátku sv. Cyrila a Metoděje

Liturgie se bude konat na vykopávkách velkomoravského chrámu
v sobotu 25. května 2019 od 10 hod.

(Pozvánka v PDF: 2019-Mikulcice-CM)

V rámci akce „pouť k oslavě sv. Cyrila a Metoděje (v Mikulčicích, 25. května 2019)“ pořádané Olomoucko-brněnskou eparchií Pravoslavné církve v českých zemích budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

Ohlédnutí za fotografiemi z eparchiálních paschálních oslav

Končíme fotografický přehled paschálních oslav z farností naší eparchie. Děkujeme všem duchovním správcům, kteří splnili pokyn našich biskupů a zajistili fotodokumentaci. Není prvořadé, kolik věřících je na fotografiích zachyceno. Každá fotogalérie je okénkem do života farnosti, a je tím součástí křesťanského prožívání společenství našich farností. To je předpokladem vnímání církevní jednoty, která je zásadní vlastností církve a součástí pravoslavné víry, jak vyznáváme při každé liturgii: “Věřím v jednu svatou obecnou a apoštolskou církev.” Duchovní správcové na svěřených farnostech jako pastýři vedou k takovému uvědomění své věřící.

Bylo jistě pro všechny naše pravoslavné bratry radostné a utěšené sdílet alespoň prostřednictvím fotografií paschální oslavy s ostatními církevními obcemi.

Eparchiální ústředí vyjadřuje zármutek jen nad postojem církevní obce v Řimicích s jejími filiálními církevními obcemi Chudobín a Mohelnice. Ústy svého duchovního správce prot. Petra Nováka řečené obce tlumočily úřadu ER nesouhlas s církevním publikováním fotografií z veřejných farních bohoslužeb. Církevní ústředí se může jen dohadovat, co je příčinou jejich oddělování od ducha eparchiální jednoty. Není to však první případ vzešlý od někoho z těchto obcí, kdo stále vnáší do církve nepokoj. Početní pokles je u mimoměstských obcí pochopitelný, ale v případě aktivit někoho z výše vzpomenutých obcí to může působit dojmem morálního rozporu mezi nízkým počtem věřících a vysokými ambicemi ovlivňovat celocírkevní věci.

Věříme, že příslušníkům většiny našich farností jsme fotografiemi způsobili potěšení a všichni pociťujeme nad těmi obrázky duchovní povznesení z našeho společenství a radost ze společně sdílené pravoslavné víry: „Hle, jaké dobro a jaká útěcha tam, kde bratři žijí svorně.“ (Ž 132/133)

Ať světlo Kristova Vzkříšení osvítí srdce všech věřících. Radostnou paschální dobu jim všem!

Vstal z mrtvých Kristus!

 

Setkání duchovenstva v jihlavském protopresbyterátu

14. května 2019 se konalo v Jihlavě setkání duchovních sloužících na farnostech v obvodu jihlavského protopresbyterátu. Duchovní správcové přednesli zprávy o stavu a životě jim svěřených církevních obcí. Schůze proběhla v přátelské atmosféře a po třech hodinách se kněží rozjeli zpět do svých domovů.

 

Duben a květen v Horní Lipové

V jarních měsících organizuje PCO Jeseník ve spolupráci se spolkem Kostelík v horách dvě tradiční akce. První na Lazarovu sobotu, která byla zaměřena na lidový rozměr velikonočních svátků, kdy před chrámem učili místní řemeslníci dovednostem našich předků. Malí i větší tak mohli zkusit malovat vajíčka, plést pomlázky, vyrobit vrbovou píšťalku či panenku z lipového lýka. Asi osmdesátka přítomných dokázala celé dvě hodiny tvořit dnes již pomalu zapomínané folklórní předměty. Poté se asi padesát příznivců hudby odebralo do prostor památníku válečných zajatců, kde z připravených zpěvníků společně pěli velikonoční písně.

Druhá vzpomínková akce se uskutečnila v sobotu 11.května a byla zaměřena na uctění obětí 2.světové války. Po úvodním slovu, projevech a položení věnce jsme sloužili panychidu za válečné zajatce, kteří mají v chrámu svůj památník. Bohoslužbu vedl o.Rafael Moravský z blízkého Šumperku a v krásném proslovu se dotknul modlících se srdcí. Poté následovala kulturní část dne v podobě společného zpěvu a četby z memoárové literatury.

Tečku za slunečným dnem udělalo domácí pohoštění v podobě jednoduchých, ale chutných pokrmů. Asi třicítka zúčastněných poté dovršila společný tříhodinový program rozhovorem s konzulem Ruské federace p.Teretěvem, místostarostou Lipové p. Kaňou či představitelem Národní domobrany p. Obrtelem.