Kapli v Ostravě-Pustkovci jsme získali do vlastnictví

V neděli 18. června 2017 navštívil vladyka Izaiáš po více než roce a půl kapli svatých Andělů strážných v Ostravě-Pustkovci. Když navštívil vladyka Izaiáš zdejší církevní obec v listopadu 2015 naposledy, kapli měla jen zapůjčenou k bohoslužebným účelům. Od července 2017 je však již pustkovecká kaple majetkem pravoslavné církve, a tak se zdejší věřící rozhodli, že si svůj svatostánek upraví, aby bylo již zvenku zřejmé, že se jedná o pravoslavný chrám. Za tímto účelem pořídili štědří věřící cibulovitou kopulku s pravoslavným křížem a nyní probíhají s místním stavebním úřadem jednání, aby mohla být kopulka umístěna na budovu. Dalším krokem, ke kterému se ostravští věřící odhodlali, je zkrášlení čelní stěny nad vchodem mozaikou archanděla Michaela v byzantském stylu. K těmto i dalším záměrům, které má zdejší obec v plánu uskutečnit, je přijel vladyka Izaiáš povzbudit, za což mu z celého srdce děkujeme.

 

Vladyka Izaiáš v monastýru ct. Jova Počájevského v Mnichově

Na pozvání Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Marka, arcibiskupa berlínského a Německa, navštívil vladyka Izaiáš rodný monastýr sv. Jova Počájevského v Mnichově, kde se zúčastnil postřižení otce Amvrosije do velké schimy. U příležitosti ukončení sněmu biskupů Ruské zahraniční církve se konalo velké svěcení katedrálního chrámu v Mnichově, kde byla před lety udělena kněžská chirotonie vladykovi Izaiášovi. Posvěcení tohoto chrámu se účastnil i Přeosvícený Izaiáš a proběhlo za účasti všech biskupů Ruské zahraniční církve; svěcení předsedal Jeho Blaženstvo Onufrij, metropolita kyjevský a celé Ukrajiny.

Vysvěcení opraveného chrámu v Libině

V neděli všech svatých posvětil vladyka Izaiáš nově zrekonstruovanou kapli sv. Jakuba v Libině. Spolu s ním sloužili bohoslužbu mitr. prot. Jan Kačkoš a prot. Jan Langer. V chrámových dveřích přivitaly vladyku starostka církevní obce se svou dcerou, starostkou obce Libina, která nám při opravách chrámu vyznamně pomohla. Posíláme jí tímto naše poděkování.

 

Divotvorná myrotočivá ikona „Obměkčení zlých srdcí“ opět v Brně

Z Boží milosti nás a naši pravoslavnou farnost v Brně při chrámu sv. Václava navštívila i v tomto roce divotvorná ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“. Tato dnes již dobře známá ikona, která nás každoročně navštěvuje, byla v Brně od 8. do 10. června 2017.

8. června byla vykonána bohoslužba před ikonou Matky Boží v 19,00 hod.

V pátek 9. června byla sloužena svatá liturgie v 7,30 hod a všenoční bdění v 18,00 hod.

V sobotu 10. června byla v 8,00 hod. sloužena svatá liturgie.

Všenoční bdění a svatou liturgii v našem chrámu  sloužil Jeho Přeosvícenost Izaiáš, biskup šumperský.

Využijme této vzácné a drahocenné příležitosti, dokud je ikona přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“ s námi, učiňme si pro ni čas a obnovme svůj duchovní život ve víře, naději a lásce, abychom mohli ještě opravdověji následovat svaté evangelní učení, které vede k věčnému životu, k Božímu království.

„Raduj se, mnohobolestná Matko Boží, zármutek náš v radost proměňující!“

 

Konalo se zasedání Eparchiální rady Olomoucko-brněnské eparchie

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích (ER OBE) zasedala dne 23.5.2017 v Olomouci

Prezence

Přítomní členové ER OBE:
vladyka Izaiáš,
prot. Ján Kačkoš, prot. Jozef Fejsak, prot. Jan Baudiš, prot. Ondřej Stehlík, sestra Vlastimila Soukupová, sestra Sofia Prusali
Hosté:
prot.
Jan Langr – tajemník
sestra Perla Jarečná – tajemnice

Omluvení členové ER OBE:
vladyka Simeon
sestra Soňa Cinegrová
prot. Milan Horvát-kancléř MR

Předseda konstatuje, že ER OBE je na tomto zasedání usnášení schopná

Usnesení ER č. 24 ze dne 23.5.2017

Jednání ER bylo zahájeno společnou modlitbou. Vl. Simeon se z jednání omlouvá, všechny členy Rady pozdravuje a jejím vedením pověřil vl. Izaiáše.

Usnesení č. I

Kontrola plnění úkolů:

Předseda konstatoval, že nejsou nesplněné úkoly z předchozích rad.

  1. ER OBE bere na vědomí předloženou zprávu

PRO: 6       PROTI: 0      ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. II

Pravoslavná církevní obec v Ostravě – Pustkovci požádala o příspěvek na realizaci projektové dokumentace na realizaci opravy kaple (hydroizolace, fasáda, tvorbu mozaiky na průčelí chrámu) ve výši 40 tis. Kč.
Předkladatel doporučuje schválení žádostí.

ER OBE
1.) bere na vědomí předloženou zprávu
2.) schvaluje příspěvek na realizaci projektové dokumentaci opravy chrámu ve výši 40 000,- Kč z fondu oprav a reprodukce majetku OBE
3.) pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy

PRO: 6       PROTI: 0      ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. III

Pravoslavná církevní obce v Prostějově předkládá návrh prodeje modlitebny sv. Jiřího Vítězného (objekt bývalé synagogy) v Prostějově. Uvedený objekt je dlouhodobě ve velmi špatném technickém stavu. Přes dílčí rekonstrukce zejména statického charakteru je v možnostech církevní obce provádět pouze nejnutnější opravy. Objekt vyžaduje rozsáhlé stavební opravy včetně nové fasády, kanalizace, hydroizolací a střechy. Rovněž je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že se jedná o zapsanou kulturní památku.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o objekt vyžadující nutné investice, a to pod hrozbou sankcí ze strany Národního památkového ústavu i samosprávy, je nutné přijmout řešení stávajícího stavu. Na základě výstupů jednání s orgány státní správy, samosprávy, židovskou obcí a vlastníků přilehlých nemovitostí se nabízí dvě řešení. Realizovat opravu vlastním nákladem z fondu oprav, která však musí probíhat v souladu s podmínkami památkové péče nebo přistoupit na nabídku odkupu objektu sousednímu vlastníkovi. Po diskuzi, s přihlédnutím k potenciálu stávající církevní obce, se jako vhodnější řešení jeví prodej této nemovitosti a finanční prostředky uložit na účtu církevní obce tak, aby v budoucnu mohla být zakoupena vhodná nemovitost pro potřebu této obce. Duchovní správa bude administrována ze strany sousední nedaleké církevní obce v Čelechovicích.

ER OBE:
1.) bere na vědomí předloženou zprávu
2.) schvaluje v souladu s čl. 20 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku kupní smlouvu mezi Pravoslavnou církevní obcí v Prostějově, se sídlem Demelova 51/2, 796 01 Prostějov, IČ.: 26521636 jako prodávající a ……………………………….. jako kupující na pozemek zastavěná plocha a nádvoří parcelní číslo 62/1 jehož součástí je jiná stavba číslo popisné 33, vše zapsané na listu vlastnictví číslo 11953, pro katastrální území Prostějov, obec Prostějov, okres Prostějov vedeném na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov.
3.) pověřuje duchovního správce podpisem smlouvy

PRO: 6       PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. IV

Vladyka Izaiáš informoval o průběhu koupě bytového domu v Brně. Současně předložil žádost o schválení nákupu vybavení bytových jednotek, které je potřebné pro následný pronájem.

ER OBE
1.) bere na vědomí předloženou zprávu
2.) schvaluje prostředky na vybavení dle zprávy

PRO: 6      PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. V

Prot. Josef Fejsak informoval členy rady o situaci v církevní obci ve Žďáru nad Sázavou. V této chvíli se jedná o pronájmu chrámu sv. Trojice pro potřebu naší církve. Po dohodě s prot. Janem Baudišem navrhuje, že se ujme duchovní správy. ER OBE v souladu s čl. 9 odst. 2 ustanovuje prot. Josefa Fejsaka duchovním správcem Pravoslavné církevní obce ve Žďáru nad Sázavou.

ER OBE
1.) bere na vědomí předloženou zprávu
2.) schvaluje změny dle zprávy

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘIJATO

Eparchiální rada byla ukončena v 17:00 hod. společnou modlitbou.

V Olomouci dne 23.5. 2017

Zapsal: prot. Jan Langr
Za správnost: vl. Izaiáš – ThDr. Igor Slaninka

…………………………….

+Simeon
Předseda eparchiální rady
olomoucko-brněnské eparchie
Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku

+ Izaiáš ……………………………..
prot. Ján Kačkoš ……………………………..
prot. Jozef Fejsak
……………………………..
prot. Jan Baudiš
……………………………..
prot. Ondřej Stehlík
……………………………..
sestra Vlastimila Soukupová
……………………………..
sestra Sofia Prusali
……………………………..

 

Ohlédnutí za letošními paschálními svátky

Fotogalérie z oslavy Paschy na některých farnostech naší eparchie

Aktualizace: doplněny fotografie z Paschy slavené v monastýru sv. Ludmily (viz dole)

Mikulov

Kroměříž

Olbramovice

Milotice – Jelení

Monastýr sv. Ludmily v Brně

Z dalších farností jsou k nahlédnutí obrázky v dřívějším příspěvku a ve Žďáru zde.

 

 

 

Cyrilometodějská poutní bohoslužba v Mikulčicích

V sobotu před letošním svátkem svatých věrozvěstů jsme se sjeli do Mikulčic, abychom vzývali pomoc svatých soluňských bratří. Význam jejich díla si jistě nemusíme připomínat, ale přesto s radostí a vděčností každý rok vzpomeneme na základní rysy jejich misie, jejíž duch pracuje dodnes a co zde tenkrát bylo zaseto, stále žije a roste.

Cílem misie sv. Cyrila a Metoděje bylo uvést světlo Kristova Evangelia ke Slovanům. Svatí bratři si přáli, aby se všichni Slované stali pravoslavnými, a tím přebývali v lásce a jednotě všechny slovanské národy spolu s Řeky, resp. Byzantinci. Pravoslavná křesťanská víra sjednocuje všechny v pravdě, a jednomyslnost ve víře následně přináší sjednocení ve svatých Tajinách.

2017-mikulcice-skupina-dsc_0432_1

Kázání při liturgii bylo svěřeno otci Jakubovi Jacečkovi ze Slovenska. Začal svou promluvu připomínkou, že v osobách sv. Cyrila a Metoděje nám staroslavná Byzanc poslala to nejlepší, co měla. Zkušené misionáře, špičkové učence a duchovní osobnosti. Sv. Cyril byl žákem vysoce vzdělaného patriarchy konstantinopolského sv. Fótia. Je znám např. svou apologií křesťanství proti judaismu i mohamedánství. Jeho argumenty jsou platné až po dnešní dobu.

Kromě jiného uvedl, že více než 15 let se konají celocírkevní poutě s liturgií slouženou přímo na vykopávkách basiliky, kde sloužil sv. Metoděj. Každý, komu to dovolilo zdraví a okolnosti a kdo miluje Pravoslaví přijel jako ctitel našich otců, sv. Cyrila a Metoděje, aby se v tento sváteční den pomodlil na těchto požehnaných místech.

Ducha dědictví cyrilometodějského nesli i mučedníci Jan Hus a Jeroným Pražský. Citací slov Jana Husa o zachování jednoty víry a lásky uzavřel otec Jakub své kázání.

2017-mikulcice-vl-michal-dsc_0426_1Na konci svaté liturgie se ujal slova vzácný host, Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Michal, arcibiskup pražský a českých zemích. Připomenul učenost svatých bratří, díky nimž bylo přeloženo Písmo svaté do jazyka našich slovanských předků. Sv. Metoděj připravil i zákoník, čili legislativu pro řádnou správu moravského státu. Překlad do staroslověnštiny se později stal základem pro staročeské znění Bible. Vladyka Michal vzpomenul celou řadu jednotlivých staročeských překladů až k Bibli kralické, kterou užíváme místy dodnes.

Nakonec promluvil Jeho Přeosvícenost vladyka Izaiáš, vikární biskup šumperský a tlumočil zdravici eparchiálního archijereje, Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského. Zamyslel se nad odkazem sv. Cyrila a Metoděje, jejichž živoucím dědictvím zde jsme. Na závěr vroucně poděkoval vladykovi Michalovi a všem přítomným poutníkům za jejich účast. Vyzdvihl, že i přes hrozící déšť se tolik lidí vypravilo na cestu do Mikulčic, aby uctili památku našich věrozvěstů.

2017-mikulcice-vl-izaias-dsc_0276_1Při udílení závěrečného požehnání byly rozdávány nové ikonky sv. Cyrila a Metoděje. Pouti se celkem zúčastnilo přibližně 150 věřících. Přítomno bylo přes  třicet duchovních. Zpíval brněnský sbor. Brněnská obec a její duchovní zajistili vše potřebné pro vykonání božské liturgie. Připutovali lidé z Moravy, Čech i ze Slovenska. Ti, co přicestovali, se tím projevili jako nadšení nositelé dědictví sv. Cyrila a Metoděje, jejichž lásku nosí ve svých srdcích. Záruku budoucnosti Pravoslaví u nás vidím právě v tom, že máme věřící, kteří jsou s našimi slovanskými apoštoly stejného pravoslavného ducha, a od putování za nimi je neodradila nepříznivá předpověď počasí (nakonec na nás nespadla ani kapka). Všem patří díky za to, že jsme se mohli společně a v jednomyslnosti pomodlit na těchto posvátných a nám tak drahých místech.

3. fotogalérie z pouti (foto jer. Cyril Bočkarev)

 

 

 

 

Poutní cyrilometodějská bohoslužba

V sobotu 20. května se uskutečnila pod širým nebem, na místě bývalého velkomoravského hradiště v Mikulčicích, archijerejská Božská liturgie.

Svatou liturgii sloužil Jeho vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí a přeosvícený Izaiáš, vikární biskup šumperský a spolu s nimi přes dvacet duchovních z Moravy, Čech a Slovenska. Svatou liturgii svým zpěvem doprovodil brněnský chrámový sbor.

SVATÍ APOŠTOLŮM ROVNÍ, CYRIL A METODĚJ,
UČITELÉ SLOVANŠTÍ (památka 11. / 24. května)

TROPAR, HLAS 4.
Apoštolům rovní a slovanských zemí učitelé, Cyrile a Metoději, v Bohu moudří, Vládce všech proste, aby všecky národy slovanské utvrdil v pravoslaví a jednomyslnosti, světu pokoj daroval a spasil duše naše.

KONDAK, HLAS 3.
Uctěme posvátnou dvojici našich osvětitelů, kteří nám přeložením Božských Písem otevřeli pramen bohopoznání, z něhož až do dneška hojně čerpáme a blahoslavíme vás, Cyrile a Metoději, kteří stojíte před trůnem Nejvyššího a vroucně se modlíte za duše naše.

MODLITBA KE SVATÝM APOŠTOLŮM ROVNÝM CYRILU A METODĚJI, UČITELŮM SLOVANSKÝM
Ó přeslavní učitelé a osvětitelé národů slovanských, svatí apoštolům rovní, Cyrile a Metoději! Jako děti ke svým otcům se k vám nyní utíkáme, světlem vašeho učení a slova osvíceni a ve víře Kristově poučeni, a se srdcem zkroušeným se k vám modlíme. Ačkoli jsme váš odkaz jako dítka vzpurná nezachovali a nesnažili se zalíbiti Bohu tak, jak jste nás učili, ačkoli jsme odpadli od jednomyslnosti a lásky, kterou jste nám Slovanům jako svým bratřím ve víře i původu odkázali – neodvracejte se od nás, nehodných a hříšných dítek svých, jako jste ani za života svého neodmítali lidi nevděčné a nehodné, ale dobrotou vždy za zlé odpláceli. A protože máte velikou smělost před Hospodinem, proste Jej, aby nás poučil a obrátil na cestu spásy, aby utišil neshody a sváry vznikající mezi bratry jedné víry, aby ty, kteří od ní odpadli, k jednomyslnosti přivedl a všechny nás sjednotil v jednotě ducha a lásky v jedné, Svaté, Obecné a Apoštolské Církvi. Víme, ano, víme, jak mnoho zmůže modlitba spravedlivého před milosrdenstvím Vládce, třebaže je přinášena za lid hříšný. Neopouštějte nás proto, sklíčené a nedůstojné potomky vaše, pro jejichž hříchy bylo vámi shromážděné stádo nepřátelstvím rozděleno a svody jinověrných oklamáno a oslabeno, ovce rozehnány a duchovními vlky uchváceny. Vyproste nám horlivost k pravoslaví, abychom se s nadšením vraceli k tradicím našich otců, abychom s pilností věrně zachovávali církevní pravidla a zvyky a vyvarovali se všech lživých učení, abychom prospívali v bohulibém životě na zemi a stali se hodnými života rajského na nebesích – abychom tam všichni společně oslavovali Vládce všech, v Trojici Jediného Boha, na věky věkův. Amen

1. fotogalérie

Poutní bohoslužba (na vykopávkách velkomoravského chrámu v areálu Slovanského hradiště u Mikulčic) v sobotu 20. května 2017

2. fotogalérie (foto: Andrej Šuľak a Michael Brych)

(Příspěvek převzat z facebookového profilu brněnské církevní obce.)

 

 

Panychida a beseda na Jesenicku

Je dobrým zvykem podržet si v paměti některá důležitá historická data nejen svého vlastního života, ale i společnosti, ve které žijeme. K nim dozajista patří i datum konce 2. světové války. Tuto událost jsme si na Jesenicku připomněli v sobotu 13. 5. 2017. V našem kraji je několik lesních hřbitovů, kde jsou pochována těla mnohých válečných zajatců, jejichž počet dosahoval šesti tisíc. Loni jsme sloužili panychidu na důstojně zrekonstruovaném pohřebišti ve Středohoří a letos byla vybrána nedaleká lokalita Borek. Cesta sem vede lesem uprostřed nádherné přírodní scenérie. Ubírat se tudy je svého druhu duchovním putováním; kráčí se v tichosti a usebrání.

Zádušní bohoslužbu sloužil vladyka Izaiáš, biskup šumperský podle Gorazdova sborníku, a spolu s ním se modlil i okružní protopresbyter  otec Oros  a zástupce starších moravských pravoslavných kněží prot. Niederle. Hroby převážně ruských vojáků posvětil vojenský kaplan AČR otec Švancara z letecké základny v Čáslavi. Tradičně byli přítomni zástupci z ruské ambasády a generálního konzulátu, dále zástupci místních samospráv i členové pořádajícího spolku Kostelík v horách. Potěšitelná byla také účast okolo 60 přítomných, z nichž ti starší válku ještě pamatovali, kdežto příslušníci mladé generace jistě ponesou pochodeň udržování této památky do budoucnosti.

2017-05-13_panych-06-skupinka

Promluvy vladyky i dalších řečníků se nesly v duchu úvah o křehkosti lidského bytí a myšlenek o významu míru a schopnosti oběti za blízké či za vlast. Za zpěvu paschálního troparu byla položena záplava věnců a kytic, a poté nastoupená vojenská jednotka v historických uniformách uctila památku zesnulých trojí salvou.

Program dále pokračoval v nedalekém penzionu, kde jsme po společném obědě přivítali ruského spisovatele a pedagoga z Moskvy Alexeje Varlamova s chotí. Ve více než dvouhodinovém vyprávění a diskusi jsme se dozvěděli mnohé o historii i současnosti největší země světa. Následně si mnozí zájemci prohlédli expozici muzea válečných zajatců v České vsi a první nově postavený pravoslavný chrám ve Slezsku v Horní Lipové.

Za pořadatele prot. Josef Libor Kratochvíla    

 

Tuto sobotu se koná cyrilometodějská pouť do Mikulčic

Poutní bohoslužba na vykopávkách velkomoravského chrámu (v areálu Slovanského hradiště u Mikulčic) se bude letos konat v sobotu 20. května.

mikulcice-cm-2017a5-300-900

Pozvánka v PDF (pro vytištění: formát A5 mikulcice-cm-2017a5, formát A6 er-cm-mikulcice-2017)

Dopravní informace (mapa apod.) lze získat na stránce zasvěcené jubilejním cyrilometodějským oslavám, které probíhaly na stejném místě u Mikulčic v r. 2013

 

Pouť do Kunčic pod Ondřejníkem

V sobotu 13. května 2017 se skupinka věřících z Pravoslavné církevní obce v Ostravě-Pustkovci vydala do nedalekých Kunčic pod Ondřejníkem. Letos byl cílem našeho již tradičního cyrilometodějského putování dřevěný kostelík, který byl do našeho kraje převezen v roce 1931 z Podkarpatské Rusi. Zde jsme při svaté liturgii oslavili svátek sv. Metoděje a Cyrila, který dle smíšeného kalendáře připadá na 11. května. Ráno bylo deštivé počasí, a tak nás dorazila jen hrstka, ale i tak se nám naše putování líbilo a svatá liturgie v dřevěném kostelíku neztratila nic ze své, pro nás neobyčejné, atmosféry. Závěrem bychom rádi poděkovali místní římskokatolické farnosti a Ostravsko-opavskému biskupství za zapůjčení kostelíku pro bohoslužebné účely.

Návštěva vladyky Izaiáše v Polsku

Vladyka Izaiáš navštívil 29. dubna 2017 na pozvání Jeho Přeosvícenosti vladyky Paisije Polskou autokefální cirkev. S vladykou Ábelem spolusloužil svatou liturgii v obci Ščavne (Szczawne), odkud byl 29. 4. 1947 vypraven první transport při vysídlování pravoslavných věřících a Lemkovců (Lemků) za řeku Visla. Po svaté liturgii společně s vl. Paisijem posvětili kříž připomínající tuto tragédii.

Historická poznámka: operace Visla je označení pro operaci probíhající v roce 1947 na územích východního a jihovýchodního Polska. Vysídleni byli hlavně Ukrajinci (včetně Ukrajinců po válce vyhnaných z USSR Sovětským svazem), dále Rusíni, (Lemkové, Bojkové), ale i Poláci se smíšených rodin. Hlavním důvodem vysídlení byla často jen příslušnost k pravoslavné nebo řeckokatolické církvi. Docházelo k nespravedlivému vysídlení množství obyvatel pouze s minimem majetku a jejich rozmístění na nová území a to často zpřetrháním původních rodinných a místních vazeb. (Z Wikipedie)

30.dubna na neděli žen myronosic spolusloužil vladyka Izaiáš s vladykou Paisijem v jeho katedrále v Přemyšlu (Przemyśl). Po svaté liturgii vyznamenal vladyka Paisij vladyku Izaiáše řádem sv. Maxima Gorlického. Odpoledne se oba zúčastnili konference věnované výročí 70 let vyhnání Lemkovců v rámci deportační „akce Visla“.

Pozvánka na jednání eparchiální rady 23. května

Pozvánka na jednání eparchiální rady Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích

V souladu s článkem 15, odst. 3 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku svolávám eparchiální radu Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Zasedání se uskuteční v úterý dne 23.5.2017 od 14:00 hod. v biskupské rezidenci, tř. Masarykova  tř. 17, 772 00 Olomouc, s tímto programem:

Společná modlitba
Kontrola plnění úkolů
Aktuální otázky eparchie
Žádosti o příspěvky
Různé
Ukončení jednání modlitbou

Těším se na společné setkání s Vámi.

S arcipastýřským požehnáním

+Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský