Křest ve věznici

Už šest let působí ve znojemské věznici pravoslavná kaplanka sestra Mgr. Valentina Matůšová, Ph.D. Ve věznici se konají pravidelné hodiny náboženství a křesťanské etiky. Kromě toho jsou tu hodiny čtení Evangelia a Starého zákona. Na žádost odsouzených je sestra kaplanka vyučuje ruský jazyk.

Před sedmi měsíci projevili dva z odsouzených přání se stát pravoslavnými křesťany. Po důkladné katechezi přijali 16. listopadu od vladyky Izaiáše, biskupa šumperského, svatou Tajinu křtu.

 

 

Listopadová konference duchovenstva ve Vilémově

15. listopadu se eparchiální duchovenstvo shromáždilo na presbyteriu ve vilémovském monastýru Zesnutí přesv. Bohorodice. Po archijerejské bohoslužbě v monastýrské kapli sv. Mikuláše zahájil vladyka Izaiáš zasedání konference. Nejprve tlumočil omluvu a požehnání eparchiálního biskupa, vladyky Simeona, který se nemohl zúčastnit. Pak přednesl vikární biskup svůj proslov k aktuálním otázkám eparchie.

Následovala přednáška sestry Mgr. Valentiny Matůšové, Ph. D. na téma „Misie ve věznicích“. Přednáška navazovala na téma mise, probírané na minulých konferencích. Příspěvek sestry Matůšové byl vynikající a komplexně zpracovával téma vězeňství z pastoračního a misijního pohledu. Skládal se z teoretické (theologické a historické) části, a pak z části praktické. Sestra Matůšová začala precizním teologickým rozborem, odvíjejícím se od biblického zdůvodnění péče o vězně (Matouš 25,31-46 a listy ap. Pavla), pokračovala poukazem na příklad ze životů svatých a vývojem praktického vztahu církve k této otázce. Pozoruhodné bylo srovnání přístupu k vězňům v křesťanských zemích, na rozdíl od zemí, kde převládají jiná náboženství. Pak přistoupila sestra Valentina k exkurzi do dějin vězeňství v Evropě v uplynulých staletích až do současnosti. Praktickou část tvořily zkušenosti s péčí o vězně, získané při misii mezi nimi. Na závěr vyprávěla o současné problematice působení církevních pracovníků ve věznicích. Připomenula, že vězeňská služba má zájem o spolupráci s církvemi, a vyzvala přítomné, aby se této činnosti dle svých možností věnovali.

Přednáška vzbudila zájem a následovala diskuse. Valentině Matůšové děkujeme za výborný rozbor tématu. Doufáme, že by se mohl zpracovat do článku pro náš církevní tisk. K seznamu položek s různými misijními okruhy našeho církevního života tedy nutno připojit i bod “misie ve věznicích”.

Co se týče minule diskutovaného misijního okruhu katechese, připomenul vladyka Izaiáš, že na Slovensku je toto téma už zpracováno a jsou vydány příručky pro kněze k této činnosti. Poté se rozhovořil i o rozdílech v eparchiálním životě různých částí naší místní církve. Uveďme jako příklad, že zde na Moravě máme k probírání těchto témat presbyterské konference, na Slovensku se duchovenstvo schází na kursech postgraduálního vzdělávání, kde se i staří duchovní mohou učit stále něčemu novému.

Bylo připomenuto, že by duchovní měli dodávat články pro církevní časopisy. Dále vladyka informoval o připravovaném kalendáři na příští rok a o nových matrikách, v nichž budou v jednom svazku zápisy o křtech, sňatcích i pohřbech. Kopie matričních zápisů se budou jednou ročně zasílat na ústředí, kde budou archivovány pro případ, že by církevní obec o své matriky přišla.

Prot. Jan Baudiš ve svém příspěvku uvedl, že bychom v našem církevním společenství potřebovali rozdmýchat hojnější jiskry misijního ducha a poukázal na situaci v církvi za dob svatého vladyky Gorazda. Pak prošel seznam dříve už probraných jednotlivých misijních okruhů (viz zde) s některými upřesněními, jak vykrystalizovala v předchozích debatách. Připomenul nezastupitelnou misijní a pastorační úlohu církevního tisku. Vyslovil se ve prospěch používání češtiny jakožto základní jazykové linie našeho církevního života. V oblasti církevního tisku, který je určen též pro šíření mimo církev, by měl být obsah našich českých publikací výhradně v českém jazyce, aby byly použitelné pro misii mezi Čechy a Moravany. V nich cizojazyčná prezentace Pravoslaví totiž může vytvářet dojem, že je sem importováno jako víra imigrantů; naše místní pravoslavná církev je však svými kořeny a ideově spjata především s příslušníky zdejšího národa, který má pravoslavné náboženské základy (cyrilometodějství). Na těchto principech stála i Gorazdova misie, jejíž osou bylo stálé připomínání a dokazování, že pravoslavná církev má v Čechách a na Moravě domovské právo. Dále se hovořilo i o komisi pro nový liturgický překlad.

Vítaným a ctěným hostem byl emeritní duchovní prot. prof. Pavel Aleš, který se zapojil do diskuse a poukázal na některé aspekty misie. Mj. apeloval na kněžstvo, aby kázalo nejen na témata z evangelia, ale také na úryvky z apoštolských listů. Jako homiletickou pomůcku doporučil biblické výklady sestavené prof. Štefanem Pružinským, které v mnoha svazcích vydala naše pravoslavná prešovská fakulta.

Po ukončení zasedání následovalo monastýrské pohoštění.

Díky náleží všem, kteří se konference zúčastnili a projevují o misii zájem.

 

 

Vladyka Simeon na návštěvě v Uničově

V neděli dne 6. 11. 2016 sloužil archijerejskou liturgii arcibiskup olomoucko-brněnský, vladyka Simeon v Uničově.  Bývá tak již tradicí, že v podzimním období, ve kterém u nás vzpomínáme naše zesnulé, věnuje vl. Simeon společně s věřícími své modlitby za ty, kteří nás již předešli do světa duchovního.

Společné pouto modlitby, radost z přítomnosti vladyky a jeho krásných slov, když ve svém kázání hovořil o milosrdenství, vytvořily v našem malém chrámu vřelou liturgickou atmosféru. Společně s místním duchovním sloužil i prot. Ján Kačkoš a jer. Vladimír Spurný. Bohoslužby se zúčastnil i starosta města Uničova pan Dalibor Horák.

Po skončení liturgie zavítal vladyka do právě rekonstruovaného farního domu, kde se seznámil s probíhajícími pracemi. Zde bylo pro vladyku a návštěvníky připraveno občerstvení.
Našemu vladykovi bychom tak ještě jednou chtěli poděkovat za jeho návštěvu i přízeň, kterou nám věnuje.

prot. Jan

 

 

Podzimní setkání našich dětí ve Vilémově

Ve dnech 26. až 28. října 2016 se konalo v monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově dětské setkání. Cílem bylo seznámit děti se strukturou Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, aby věděly, že kromě Vysokopřeosvíceného Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, jehož dobře znají a mají ho rády, a biskupa vikáře šumperského Izaiáše, se kterým se setkávají při svaté liturgii na svých farnostech, máme i jiné vysoké církevní představitele. Děti se v rámci výuky rozdělily na skupiny, které představovaly delegace Vysokopřeosvíceného Michala, arcibiskupa pražského a českého, Vysokopřeosvíceného  Juraje, arcibiskupa michalovsko-košického, Blaženého Rostislava, arcibiskupa prešovského a metropolity českých zemí i Slovenska, a Vysokopřeosvíceného Jáchyma, arcibiskupa berounského. Poté symbolicky putovaly po železnici ze svých sídelních míst k nám na Velkou Moravu, aby se zúčastnily vzpomínky na knížete velkomoravského Rostislava.

Dětská akce se uskutečnila pod záštitou Přeosvíceného Izaiáše, biskupa šumperského a vikáře olomoucko-brněnské eparchie, jemuž děkujeme za to, že nám toto setkání v monastýru umožnil. Sešlo se 30 dětí různého věku, některé i z Čech, a dokonce tři děti rumunské, kterým se mezi námi velmi líbí. Děti se dovedou rychle spřátelit a navázat kamarádské vztahy, ať už jsou moravské, české, ukrajinské, řecké či rumunské. To je dobrým příslibem pro budoucnost naší církve.

Děkujeme za pohostinství i matce představené Alexii a těšíme se na vánoční setkání v Travné ve dnech 27., 28. a 29. prosince.

 

 

Návštěva v Kyjevě

Ve dnech 24. až 27. října navštívil Přeosvícený vladyka Izaiáš kyjevskou lávru, kam doprovázel Jeho Blaženstvo vladyku Kryštofa, který zde přednášel na VIII. mezinárodní vědecko-praktické konferenci: „Duchovní a světská vzdělanost – dějiny vzájemných vztahů, jejich současnost a perspektivy“. Oba naše vladyky přijal i rektor Kyjevské duchovní akademie a semináře, metropolita Antonij. Vladyka  Izaiáš zde sloužil na svátek sv. Nikoly Svjatoše (27. října; jeho svaté ostatky spočívají v Blízkých jeskyních kyjevské lávry).

 

Oslava svátku sv. Rostislava ve Znojmě

Zemi moravskou učinil jsi kvetoucí zahradou,
v níž zaštípena jest pravá Církev
požehnanými zvěstovateli Božího slova,
svatými apoštolům rovnými Cyrilem a Metodějem.
(Ze služby sv. Rostislavovi)

rostislav_5851-400Pátek 28. října, na svátek sv. Rostislava (a na státní svátek České republiky) byl svátkem znojemského pravoslavného chrámu, který je zasvěcen právě osobnosti knížete Rostislava, iniciátorovi cyrilometodějské misie a jejímu ochránci. Sloužit do Znojma přijeli oba archijerejové naší eparchie: Vysokopřeosvícený vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský a Přeosvícený vladyka Izaiáš, vikární biskup šumperský. S nimi sloužili čtyři presbyteři a hypodiákoni.

Ač už panuje trochu chladnější podzimní počasí, shromáždilo se v chrámu k oslavě sv. Rostislava dost věřících. Svou homilii vladyka Simeon odvíjel od znění posvátných bohoslužebných hymnů velebících svatého velkomoravského knížete, že pozváním soluňských bratří zde uspořádal “hostinu víry”. O tomto hodu víry a eucharistické slavnosti, jak je zachyceno už v prvokřesťanském spisu Didaché a utváří život církve v průběhu dvaceti staletí, promlouval náš eparchiální biskup. Sv. kníže Rostislav se přičinil, aby i zde na Moravě bylo prostřeno k hostině Božího Království.

Po liturgii duchovenstvo navštívilo památnou rotundu sv. Kateřiny. Na celém světě stojí prý jen dvě tak veliké a zachovalé rotundy podobného významu. Jedna ve Francii a další (z 11. století, možná už z 9. stol.) právě ve Znojmě. Naše rotunda je pozoruhodná freskovou výzdobou, která na nejstarších dochovaných figurálních malbách zobrazuje kromě sakrálních (v podstatě byzantsky ikonograficky pojatých) výjevů i nejstarší Přemyslovce. Zachování rotundy a zvláště obrazové galerie je snad zázrak, protože poté, co se zde přestalo sloužit, stavba sloužila v minulosti jako skladiště, dílna, tančírna s výčepem a dokonce i jako chlév pro vepře. Dnes jsou unikátní fresky úzkostlivě chráněny speciálním režimem provozu rotundy a klimatizační technikou. Pod klenbou rotundy zazpívali přítomní modlitbu trojsvaté písně.

Znojemská rotunda sv. KateřinyO starobylé památce se píše, že se jedná o: “historický stavební klenot, který obsahem svých unikátních nástěnných maleb, znázorňujících panovnickou dynastii vládnoucí na území našich národů, svým významem daleko přesahuje naše hranice a stává se mimořádnou památkou v rámci celoevropské kulturní historie. A to jak pokud jde o její stáří a styl, tak i pokud jde o výjimečný obsah mistrovsky provedených nástěnných maleb. Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě je dnes řazena na třetí místo v pořadí důležitosti památek na našem území, hned za Pražským hradem a Karlštejnem.” … Je zde “snad i nejstarší stojící obrazová galerie panovníků na našem území. O jejím stáří se zatím vedou spory.” (Viz zde)

Existuje pozoruhodná teorie některých historiků (viz jeden z takových možných výkladů), že v postavě Přemysla oráče byl ve skutečnosti původně zobrazen kníže Rostislav, který začal orbu své země (v evangelijním podobenství znamená orba misii). Zde v symbolické scéně povolává sv. Cyrila a Metoděje k pluhu, aby šířením křesťanské víry duchovně zúrodnili moravskou zemi, která by pak mohla urodit hojné plody pro nebeské království. (Zajímavé jsou i byzantské prvky, jimiž se znojemské malby vyznačují.)

Freska oráčské scény ve znojemské rotunděPo návštěvě této vzácné památky následovalo posezení v prostorách církevního domu, kde bylo péčí mátušky duchovního správce přichystáno pro účastníky chrámového svátku hojné občerstvení.

Díky patří našim vladykům za návštěvu znojemského chrámu a za archijerejskou bohoslužbu, podobně i ostatním duchovním a dalším poutníkům i místním věřícím, kteří se přišli pomodlit a oslavit zde svátek svatého velkomoravského knížete. Poděkování patří i všem, kteří přispěli k zajištění hostiny, a místnímu duchovnímu správci i jeho mátušce za zorganizování celé sváteční události.

redakce

O knížeti Rostislavovi

Webová stránka znojemské církevní obce

Fotografie z bohoslužby ve Znojmě

 

 

 

 

 

Druhá vilémovská porada o misii

V pátek 21.  října t. r. proběhlo v monastýru ve Vilémově další duchovenské setkání týkající se misie. Účast duchovních byla dobrovolná, přijeli tedy ti, kteří se misií v církvi zabývají a chtějí se podělit o své podněty, zkušenosti a názory.

Na úvod setkání jsme vyslechli přednášku br. Petra Balcárka. V první části svého projevu se zmínil nejprve o základu pravoslavné misie, kterým je vzor misie Ježíše Krista po jeho veřejném vystoupení. Br. Petr dále zmínil rozdíl mezi ruským a řeckým vnímáním misie. Rusové soustřeďují důraz především na kazatelství (hlásání Božího Slova), v řeckém pojetí se misie buduje především na liturgii (kazatelství, sociální či charitativní činnost jsou navázány na liturgii).

Ve druhé části proslovu se zaměřil především na šestý bod seznamu možných misijních metod a oblastí (viz tento seznam ve zprávě z minulého setkání), a tím je pořádání výstav. Probírali jsme nabízející se témata takových výstav, dřívější zkušenosti s nimi, technickou problematiku jejich provedení. Nakonec jsme se shodli na zhotovení panelů s misijními materiály a na putovním charakteru výstavy. Panely s připravenými obrazovými či písemnými materiály si pak může každá farnost zapůjčit podle svého uvážení, vystavit je v chrámu či na jiném vhodném místě, provést výstavě propagaci, uspořádat vernisáž, oznámit ji na školách, aby se mohli s výstavou seznámit žáci atd.

Témat pro výstavy rozhodně není nedostatek. Kolem nás žijí nejen ateisté, ale i lidé hledající opravdový duchovní život, k němuž patří nejen vyznávání pravidel víry, ale i duchovní praxe, psychosomatické praktiky a dosažení duchovní zkušenosti. Pravoslavný církevní i duchovní život obsahuje mnoho oblastí, které jsou pro duchovně hledající současníky zajímavé (často se bohužel domnívají, že se něco takového v křesťanství nevyskytuje). Namátkou: tradiční postní praxe, inspirace modlitební zkušeností starců, ikonografie. Skrze výklad této tématiky lze současným hledajícím lidem podávat i základní pravdy o Bohu a o spáse.

Dále se nad šestým bodem misijního programu diskutovalo o pořádání veřejných přednášek. Bylo poukázáno na další osoby, které mohou provést přednášku na témata, jimiž se zabývají. Přítomní duchovní souhlasili, aby byli tito přednášející osloveni.

Řešili jsme také otázku jak povzbudit naše duchovní k většímu zájmu o misii, jak je přimět, aby chtěli přijet a diskutovat o zkvalitnění svého duchovenského působení.

Ohledně chystaných publikačních materiálů se duchovní vyslovili v tom smyslu, že každý další počin na tomto  poli je vítaný. Můžeme se také inspirovat brožurkami vydanými v době sv. Gorazda. Měla by být přichystána liturgická pomůcka pro školní děti.

Na závěr schůze jsme vzpomněli na nedávno zesnulého Romana Jurigu, který právě v těchto monastýrských prostorách často pobýval a pracoval. Všichni přítomní za něj společně pomodlili.

 

 

 

Svátek sv. Václava ve Střemeníčku

stremenickoJak už se stalo tradicí, ve středu 28. září jsme oslavili svátek svatého Václava v jeho chrámu ve Střemeníčku. Velkou radost nám způsobil náš vladyka, Vysokopřeosvícený Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, který ač o berlích, přece nás přišel povzbudit svými moudrými slovy. Poukázal na ideál svatého Václava jako křesťanského panovníka, který na rozdíl od jiných vladařů tehdejší doby uměl číst a psát, znal písma církevně slovanská, řecká i latinská, podporoval šíření křesťanství a odsuzoval tehdy panující kruté násilí. I když byl zavražděn svým vlastním bratrem, stal se pro českou zemi věčným ochráncem a přímluvcem u trůnu Božího.

Bylo radostí pozorovat, jak vladykovi i v jeho devadesáti letech skvěle pracuje paměť; vzpomínal na metropolitu Jelevferije, se kterým sloužil jako mladík, na rodinu Šišmovu, která se léta starala o chrám, a další přátele. Spolu s vladykou sloužil protojerej Dušan Basil Švábeník, protojerej Petr Novák, protojerej Jiří Kolář, jerej Arkadiusz Skibiński a jerej Mojmír Kříž. Chutné občerstvení připravila rodina otce Basila.

jer. Mojmír

Festival pravoslavné hudby Archaion Kallos

Byl zahájen mezinárodní festival pravoslavné hudby Archaion Kallos

2016-10-chorodia_IMG_4280m

Ve čtvrtek 6. října byl v pražském katedrálním chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici slavnostně zahájen mezinárodní pravoslavný festival Archaion Kallos vystoupením Chorodia Agiu Georgiu, chrámového sboru z kaple svatého Jiří z Ostravy Poruby.  Letošní ročník je inspirován výročím narození Karla IV. a jeho téma zní „hudba doby Karla IV. na východě: Byzantská Ars nova“. Hlavním reprezentantem a klíčovou osobností byzantské Ars novy je svatý Jan Koukouzelis, skladatel a hudební teoretik, který reformoval byzantskou neumatickou notaci a svými skladbami přispěl k zrození nového stylu známého jako „Kalophonia“, což doslova znamená krásný hlas.  Typickými charakteristickými rysy tohoto nového hudebního žánru je hojné použití ornamentů a velmi dlouhé hudební formy.

Vokální trio Chorodia Agiu Georgiu předneslo vánoční hymnus Simeron Giennate , dále zazněl hymnus Velkého pátku I Zoi en Tafo, jako třetí Mana mu mana, taktéž velkopáteční hymnus libanonských křesťanů, jenž je Kristovým žalozpěvem na dřevě kříže, a jako poslední zazněl vánoční hymnus Christos Giennate.  Jak příjemným zjištěním je, že prestižní mezinárodní hudební festival otevřel právě sbor z naší olomoucko-brněnské eparchie, jehož přirozený a pokorný projev vypovídá o hlubokém vnitřním prožitku a procítěném zpracování interpretace byzantských hymnů. Charismatické trio, jehož hlasová vyzrálost a harmonický souzvuk je stále propracovanější, hodlá v brzké době vydat své druhé CD s nahrávkami byzantských hymnů a tradičních řeckých lidových písní z oblasti Pontu, Ipiru a Thrákie.

2016-10-chorodia_IMG_4289m

Po vystoupení Chorodia následovalo vystoupení Byzantského metropolitního sboru Romanos Melodos z Kypru. Přibližně třicetičlenný mužský sbor pojmenovaný podle jednoho z nejvýznamnějších tvůrců byzantské hymnografie, který žil a tvořil na přelomu 5. a 6. století po Kristu, posluchačům přinesl nebývale hluboký duchovní zážitek. Pod taktovkou důstojného otce Nikolaose Lymbouridese, protopresbytera chrámu svatých apoštolů Petra a Pavla v Limassolu, zazněly skladby nejdůležitějších skladatelů tzv. „byzantské Ars novy“: svatého Ioannise  Koukouzelise a Ioannise Kladase. Brilantní zpracování daného tématu rozechvělo stěny i klenby katedrálního chrámu. Sbor, jenž pravidelně vystupuje na koncertech po celé Evropě, předal i pražským posluchačům jedinečné mocné poselství byzantské hymnografie a liturgického zpěvu, který má srdce člověka odpoutat od všeho pozemského, povznést je a přiblížit samotnému  Bohu.

Celý festival, jehož program i s doprovodnými akcemi probíhá až do 18. října, by se neuskutečnil bez osoby pana Maria Christou, dirigenta a skladatele uměleckého sboru Philokallia ensemble a sbormistra pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze. Za toto bohulibé dílo mu patří náš velký dík s přáním, aby neutuchal ve své práci a nadále šířil skrze festival Archaion Kallos duchovní poselství byzantské hudby.

jerej Daniel,
duchovní správce farnosti v Ostravě – Porubě

 

Zemřel Roman Juriga

kriz-svetly

Přišla smutná zpráva o nečekaném úmrtí bratra Romana Jurigy. Br. Roman odešel náhle včera v poledne. Skonal v důsledku zdravotního selhání.

roman-jurigaDovolte připojit krátké osobní ohlédnutí za člověkem, jehož jsem znal. V první polovině devadesátých let se naše cesty setkaly, když jsme se oba věnovali publikační činnosti. Br. Roman založil vydavatelství „Světlo světa“, v němž mj. vyšel jeho překlad práce biskupa Kalista Ware: „Síla Jména“, vladyky Anthony Surožského (Blooma): „Čtyři kapitoly o smrti“, dále od prof. Pavla Alše „Pravoslavná církev u nás“. Organizačně nám pomáhal vydat knížku sv. Jana Damašského „O pravé víře“ a k tisku přichystal spolu s prot. P. Alšem vydání služby ke sv. Rostislavovi. Vydal i svou cestopisnou knížečku „Neznámý Balkán“. Technickou pomocí přispěl k vydání dosud neuveřejněných děl svatého vladyky Gorazda. Psal články do pravoslavného tisku, v nichž se dělil o své poznatky ze zahraničních cest do pravoslavných zemí (viz např. zde jeho stať o Arménii). Byl určitou dobu i prezidentem českého Bratrstva pravoslavné mládeže. Dále později spolupracoval na českých pravoslavných relacích vysílaných každý týden v rozhlasu Proglas. Působil i jako redaktor církevního časopisu Hlas Pravoslaví (2010-2012). Nakonec se jeho činnost soustředila na založení a účasti na vedení Pravoslavné akademie, specializované posléze téměř výhradně na ekologickou problematiku. Podílel se na organizování různých společenských pravoslavných akcí. (Za redakci tohoto webu J. B.)

(Pohřeb se má konat v Čachticích v neděli v 16 hod.)

Modlíme se, aby dobrotivý Bůh, Spasitel a Pán Ježíš Kristus daroval našemu bratru žalmistovi Romanovi Království nebeské.

Věčná paměť!

 

 

 

Zápis usnesení eparchiální rady

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích
(ER OBE) zasedala dne 3. 10. 2016 v Olomouci

Prezence

Přítomní členové ER OBE:

vladyka Simeon, vladyka Izaiáš

prot. Ján Kačkoš, prot. Ondřej Stehlík, prot. Josef  Fejsák, prot. Jan Baudiš, sestra Vlastimila Soukupová, sestra Sofia Prusali, sestra Soňa Cinegrová

prot. Jan Langr – tajemník

Hosté:

 1. Perla Jarečná – tajemnice vl. Simeona

Předseda konstatuje,  že ER OBE je na tomto zasedání usnášení schopná.

Usnesení ER č. 18 ze dne 3.10.2016

Jednání ER bylo zahájeno společnou modlitbou.

Usnesení č. I

Kontrola plnění úkolů:

Předseda konstatoval, že nejsou nesplněné úkoly z předchozích rad.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu.

PRO:8             PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. II

Aktuální otázky eparchie.

 1. Pan  Vydlička  Jiří  si žádá přístup do archivu sv. Gorazda na ÚER. Vzhledem k tomu, že doposud není archiv katalogizován, není možné v této chvíli podobným žádostem vyhovět.
 2. Byla zadána oprava zábradlí balkonů ÚER, které jsou již v havarijním stavu. Po zahájení prací bylo zjištěno vážné statické narušení, které vyžaduje kompletní rekonstrukci. Uvedená situace nabízí záměr realizace výtahu. Vl. Izaiáš tímto předkládá návrh k zahájení projektových prací výtahu.

ER OBE:

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí se schváleným postupem dle zprávy

PRO:8              PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. III

Na základě žádosti pravoslavné církevní obce v Ostravě-Pustkovci schvaluje OBE příspěvek ve výši 161 616,- na koupi pozemku č. 4232/1 na němž se nachází kaple svatých Andělů strážných dle znaleckého posudku č. 1640/3392/16. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE:

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • schvaluje příspěvek z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 161 616 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.

PRO:8              PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. IV

Na základě žádosti monastýru a památníku sv. Gorazda II. V Hrubé Vrbce schvaluje OBE příspěvek ve výši 74 550 tis. Kč na pokrytí dokončovacích prací rekonstrukce monastýru. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE:

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • schvaluje příspěvek na opravu z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 74 550 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.

PRO:8              PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. V

Na základě žádosti pravoslavné církevní obce v Uničově schvaluje OBE příspěvek ve výši 150 tis. Kč na rekonstrukci společných prostor farní budovy z fondu oprav a reprodukce majetku na rok 2016. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE:

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • schvaluje příspěvek na opravu z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 150 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.

PRO:8              PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. VI

ER na svém jednání dne 4.5.2016 v souladu se závěry jednání Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku projednala otázku duchovních olomoucko-brněnské eparchie, kterým byl ukončen pracovní poměr a vyzvala všechny duchovní, kteří se cítí poškozeni či jinak znevýhodněni postupem vladyky Simeona během období nejednoty v naší církvi, aby neprodleně vstoupili do jednání s ředitelem úřadu a vyjasnili své požadavky a stanoviska.

Současně ER pověřila ředitele úřadu, aby provedl zápis o jimi vznášených požadavcích a stanoviscích a předložil písemnou zprávu na dalším jednání rady. V případě duchovních, u kterých dojde ke shledání podezření z vážných kanonických či jiných trestně právních přestupků neslučitelných s duchovenskou službou, žádá, aby byly tyto případy postoupeny a řádně prošetřeny komisí pro zkoumání kanonických přestupků (duchovní soud).

Vl. Izaiáš na základě výše uvedeného informuje členy rady, že k jednání se nedostavil žádný z duchovních ani nebyl žádný písemný požadavek. Předseda rady vl. Simeon s lítostí konstatuje, že ze strany duchovních, kteří odmítli poslušnost, se jedná o naprostý nezájem řešit vzniklou situaci, čímž současně vyjadřují, že nerespektují závěry ustanovení tzv. „konstantinopolské dohody“.

Hledat společné řešení při neochotě jednat je nemožné, kdy opětovného sjednocení nelze dosáhnout. Na místo vstřícného postoje vůči návrhům vl. Simeona jsme u těchto duchovních s bolestí svědky různých účelových a nepravdivých tvrzení, kdy tito dále udržují rozkolné pozice.

Eparchiální rada olomoucko-brněnské eparchie tak považuje tuto otázku za uzavřenou a doporučuje vladykovi, aby všem těmto duchovním byl udělen zákaz služby tak, aby nemohli pokračovat v rozkolnické činnosti.

ER OBE:

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí se schváleným postupem dle zprávy

PRO:8              PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. VI

Změny církevních obcí – na základě předložené zprávy PCO v Sudicích ER doporučuje zrušení právní subjektivity této církevní obce. Církevní obec bude nadále spravována jako filiální. Nástupnickou organizací bude církevní obec v Opavě.

ER OBE:

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • ve smyslu čl. 15 odst. 5 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku schvaluje ER zrušení právní subjektivity Pravoslavné církevní obce v Sudicích
 • ukládá řediteli ÚER provést změnu evidenčních úkonů.

PRO:8              PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

V Olomouci dne 3. 10. 2016

Zapsal: prot. Jan Langr

Za správnost: vl. Izaiáš – ThDr. Igor Slaninka

…………………………….

+Simeon

Předseda eparchiální rady
olomoucko-brněnské eparchie
Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku

prot. Ján Kačkoš                                            ……………………………..

prot. Josef Fejsák                                           ……………………………..

prot. Jan Baudiš                                             ……………………………..

prot. Ondřej Stehlík                                       ……………………………..

sestra Vlastimila Soukupová                         ……………………………..

sestra Sofia Prusali                                        ……………………………..

sestra Soňa Cinegrová                                   ………………………………

 

2016-10-er-012016-10-er-022016-10-er-03 2016-10-er-04