Na Krétě probíhá velký sněm zástupců světových pravoslavných církví

Všepravoslavný sněm byl svolán hlavami všech 14 autokefálních pravoslavných církví na dny 18. – 27. června na ostrov Kréta do krétské pravoslavné akademie v městě Chania. Pozvány byly delegace ze všech autokefálních církví, v čele s jejich nejvyššími představiteli.

Za naši církev se sněmu účastní episkopové: vladyka metropolita Rostislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých zemí a Slovenska, doprovázený vladykou Michalem, arcibiskupem pražským, a vladykou Izaiášem, biskupem šumperským, vikárním biskupem naší eparchie.

Zatím je na krétském shromáždění zastoupeno deset z očekávaných čtrnácti místních církví. Na přiložené fotogalérii je společná bohoslužba na svátek Padesátnice.

Viz též zprávu na webu pražské pravoslavné eparchie.

snem-liturgie-hlavy-cirkvi-all

 

 

45. výročí kněžské chirotonie arcibiskupa Michala

2016-05-12-praha-slupi-michal22. května, na další neděli v radostném paschálním období, se vladyka Izaiáš zúčastnil svaté liturgie v pražském chrámu Na Slupi, kde sloužil spolu s Jeho Vysokopřeosvíceností vladykou Michalem, arcibiskupem pražským. Vladyka Michal oslavoval 45 let od svého kněžského svěcení.

Vladyka Izaiáš mu k jeho významnému dni  poblahopřál nejen za sebe, ale i za arcibiskupa Simeona a za celou naši olomoucko-brněnskou eparchii.

Mnoho Boží milosti k jeho další pastýřské práci na vinici Kristově!

 

Prešov

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. udelil 12. apríla 2016 v Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove, rozšírenom o zasadnutie Vedeckej rady Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, titul Doctor honoris causa Prešovskej univerzity v Prešove prof. Alexandrovi Leonidovičovi Dvorkinovi, PhD. profesorovi Pravoslávnej Sväto-Tichonovskej Humanitnej Univerzity v Moskve.

Slávnostného zasadnutia sa zúčastnili i Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup pražský a českých krajín Michal a Jeho Preosvietenosť Izaiáš, vikárny biskup šumperský.

 

Shromáždění eparchiálního duchovenstva

Poslední květnový den letošního roku se ve vilémovském monastýru shromáždili duchovní olomoucko-brněnské eparchie na kněžské konferenci. Ráno sloužil vladyka Izaiáš, biskup šumperský, spolu s dalšími duchovními v monastýrském chrámu liturgii. Posléze při zahájení zasedání omluvil vladyka nepřítomného eparchiálního archijereje, arcibiskupa Simeona, který shromážděnému duchovenstvu adresoval své požehnání a pozdravy.

Poté biskup vikář, vladyka Izaiáš informoval přítomné o aktuálních otázkách života eparchie a při diskusi odpověděl na dotazy. Bylo domluveno navázat na starší moravskou tradici presbyterských setkání a konat pravidelné přednášky a besedy pro eparchiální duchovenstvo od podzimu každý měsíc (kromě letních prázdnin a zimních měsíců prosince a ledna).

Na závěr této části schůze požádal vladyka Izaiáš otce Petra Nováka, aby z klobouku vylosoval jméno šťastlivce, jemuž bude levně odprodán starší eparchiální automobil Škoda Fabia. V rámci eparchiální radou vyhlášeného výběrového řízení se přihlásili tři zájemci o koupi tohoto vozu.

Následovalo připravené oficiální školení zaměstnanců o bezpečnosti v církevních objektech a bezpečnosti práce.

Děkujeme matce představené, igumenii Alexii za umožnění milého setkání, které bylo zakončeno v přátelském duchu debatami u prostřeného stolu.

 

 

 

 

Biskup Izaiáš sloužil v Olomouci

Prot. Petr Novák pozval vladyku Izaiáše na dnešní krásnou neděli do Olomouce, kde spolu v katedrálním chrámu konali liturgii poslední neděle letošního paschálního období. Dále sloužil okružní protopresbyter Jan Kačkoš. Otec Petr při té příležitosti požádal, aby mu vladyka požehnal cestu do Říma, kde se chystá strávit dovolenou.

 

Zápis ze zasedání Eparchiální rady v květnu 2016

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie
Pravoslavné církve v českých zemích
(ER OBE) zasedala dne 4.5.2016 v Olomouci

Prezence

Přítomní členové ER OBE:

vladyka Simeon, vladyka Izaiáš

prot. Ján Kačkoš, prot. Ondřej Stehlík, prot. Josef  Fejsák, prot. Jan Baudiš, sestra Vlastimila Soukupová, sestra Sofia Prusali, sestra Soňa Cinegrová

prot. Jan Langr – tajemník

Hosté:

St. Jarečná Perla – tajemnice vl. Simeona

Předseda konstatuje,  že ER OBE je na tomto zasedání usnášení schopná.

Usnesení ER č. 14 ze dne 4. 5. 2016

Jednání ER bylo zahájeno společnou modlitbou.

Usnesení č. I

Kontrola plnění úkolů:

Předseda konstatoval, že nejsou nesplněné úkoly z předchozích rad. V úvodu jednání byla předčtena výroční zpráva činnosti úřadu za rok 2014 a 2015.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu.

PRO: 8            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. II

 ER vyslechla stanovisko předsedy rady, Jeho Vysokopřeosvícenosti vl. Simeona, k žádosti Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku ve věci duchovních olomoucko-brněnské eparchie, kterým byl ukončen pracovní poměr. Posvátný synod na svém jednání vyzval vladyku Simeona, aby v souladu se závěry uzavřených dohod na půdě Ekumenického patriarchátu dořešil v rámci své arcipastýřské působnosti tuto bolestnou kapitolu života naší církve.

Z uvedeného důvodu se vladyka obrátil na členy eparchiální rady s návrhem prošetřit jednotlivé případy duchovních, aby ER mohla se zohledněním všech okolností projednat všechna učiněná odvolání duchovních ve smyslu čl. 15 bodu 8 Ústavy.

Z uvedeného důvodu ER vyzývá všechny duchovní, kteří se cítí poškozeni či jinak znevýhodněni postupem vladyky Simeona během období nejednoty v naší církvi, aby neprodleně vstoupili do jednání s ředitelem úřadu a vyjasnili své požadavky a stanoviska.

ER rada pověřuje ředitele úřadu, aby provedl zápis o jimi vznášených požadavcích a stanoviscích, a předložil písemnou zprávu na dalším jednání rady. V případě duchovních, u kterých dojde ke shledání podezření z vážných kanonických či jiných trestně právních přestupků neslučitelných s duchovenskou službou, žádá, aby byly tyto případy postoupeny a řádně prošetřeny komisí pro zkoumání kanonických přestupků (duchovní soud).

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí s navrhovaným postupem předsedy dle předložené zprávy
 • pověřuje ředitele úřadu projednáním stížností duchovních a předložením zprávy na dalším jednání rady.

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 1      PŘIJATO

Usnesení č. III

Vl. Izaiáš přednesl žádost PCO v Olbramovicích na opravu a výměnu oken farní budovy ve výši 145 tis. Kč. S ohledem na stáří okenních výplní, jejich funkčnost jakož i velmi negativní vliv
na energetické náklady doporučuje navrhovatel schválit ER dotaci. Dotace bude podléhat řádnému vyúčtování.

Na základě žádosti Pravoslavné církevní obce v Olbramovicích ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • schvaluje dotaci na rekonstrukci z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 145 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.

PRO: 8     PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. IV

Vl. Izaiáš přednesl žádost PCO v Chudobíně o poskytnutí dotace na rekonstrukci střešní krytiny chrámu sv. Cyrila a Metoděje ve výši 450 tis. Kč. Jedná se o poslední část celkové rekonstrukce střechy. Předpokládané náklady této etapy činí 800 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že duchovní správce rovněž požádal o dotaci ve výši 200 tis. Kč i Olomoucký kraj, kdy evaluace dotačního titulu je ex post, žádá duchovní správce současně i půjčku ve výši 200 tis. Kč, kterou budou uhrazeny provedené stavební práce v období, než dojde ze strany Olomouckého kraje k proplacení dotačních prostředků. Půjčka je navržena jako bezúročná s termínem splatnosti 28.2.2017. Církevní obec z vlastních zdrojů uhradí zbylou část opravy, tj. 150 tis. Kč. Vzhledem k možnosti vícezdrojového financování této pro olomoucko-brněnskou eparchii významné kulturní památky doporučuje předkladatel ER schválení dotace. Duchovní správce zabezpečí řádné vyúčtování dotace.

Na základě žádosti Pravoslavné církevní obce v Chudobíně ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky ve výši 200 tis. Kč dle důvodové zprávy
 • schvaluje dotaci na rekonstrukci z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 450 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.

PRO: 8     PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. V

Vl. Izaiáš přednesl žádost PCO v Přerově o dotaci na havarijní opravu římsy chrámu sv. Cyrila
a Metoděje. Na základě provedeného průzkumu odbornou firmou byla nejnutnější oprava vyčíslena částkou 100 tis. Kč. S ohledem na naléhavost situace doporučuje navrhovatel schválit ER dotaci. Dotace bude podléhat řádnému vyúčtování.

Na základě žádosti Pravoslavné církevní obce v Přerově ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • schvaluje dotaci na rekonstrukci z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 100 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.

PRO: 8     PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. VI

Vl. Izaiáš společně s prot. Fejsákem informovali o žádosti České televize natáčet v prostoru katedrály sv. Václava v Brně filmový příběh o řeckých partyzánech a řeckých dětí. Jedná se o jeden natáčecí den, za účasti řádně vysvěceného kněze, v plném rouchu. Od duchovního správce očekávají účast v tomto filmovém dokumentu, kde by měl vykonávat tajinu manželství. Vzhledem k tomu, že se nejedná o dokument s církevní tématikou, ale komerční snímek, věnovaný období občanské války v Řecku, kdy nelze kanonicky připustit, aby duchovní vykonával byť neúplný obřad pro komerční potřebu, předkladatelé nedoporučují ER schválení této žádosti.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • nesouhlasí s poskytnutí prostoru katedrály dle důvodové zprávy.

PRO: 8     PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. VII

Vl. Izaiáš přednesl žádost o pořízení nemovitosti pro potřebu PCO v Ostravě-Michálkovicích v maximální ceně do 3 250 000 Kč a dále rezervu na opravu a stavební úpravy ve výši 250 000 tis. Kč. Celkové náklady se předpokládají 3 500 000 tis. Kč. Na základě konkrétní nabídky bude rozesláno hlasování per rolam. Předkladatel doporučuje schválení žádosti.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí se záměrem pořízení nemovitosti dle důvodové zprávy
 • ukládá řediteli zabezpečit usnesení per rolam ke schválení vhodné nabídky.

PRO: 8     PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. VIII

Vl. Izaiáš informoval o postupu jednání odkupu chrámu zasvěceného Svatých Andělů Strážných. Biskupství ostravsko – opavské v zastoupení Římskokatolické farnosti Ostrava – Pustkovec, souhlasí s úplatným převodem kaple. Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 1070-7/2016 ze dne 5.2.2016 ve výši 1 403 480 Kč s tím, že kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. Součástí převodu kaple bude i inventář v předpokládané částce 18 000 Kč. Předkladatel doporučuje pořízení kaple.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí s úplatným převodem kaple Svatých Andělů Strážných vč. inventáře dle důvodové zprávy
 • pověřuje ředitele úřadu a duchovního správce v pokračování v úkonech vedoucích k převodu vlastnických práv.

PRO: 8     PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. IX

Vl. Izaiáš přednesl žádost o pořízení nemovitosti pro potřebu PCO v Mikulově v maximální ceně do 3 500 000 Kč. Na základě konkrétní nabídky bude rozesláno hlasování per rolam. Předkladatel doporučuje schválení žádosti.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí se záměrem pořízení nemovitosti dle důvodové zprávy
 • ukládá řediteli zabezpečit usnesení per rolam ke schválení vhodné nabídky.

PRO: 8     PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

V Olomouci dne 4.5.2016

Zapsal: prot. Jan Langr

Za správnost: vl. Izaiáš – ThDr. Igor Slaninka

…………………………….

+Simeon
Předseda eparchiální rady
olomoucko-brněnské eparchie
Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku

 prot. Ján Kačkoš                                            ……………………………..

prot. Josef Fejsák                                           ……………………………..

prot. Jan Baudiš                                             ……………………………..

prot. Ondřej Stehlík                                       ……………………………..

sestra Vlastimila Soukupová                         ……………………………..

sestra Sofia Prusali                                        ……………………………..

sestra Soňa Cinegrová                                   ………………………………

 

Příloha: Zápis z jednání v PDF - ER_OBE_2016-05-04_zapis

 

Technická zpráva správce webu

V minulých dnech došlo k havárii serveru, na němž byl provozován tento web. Právě je obsah eparchiální stránky obnovován ze záloh.

K dnešnímu datu je už kompletně obnoven textový obsah webu. Postupně bude obnovena i jeho obrazová část a přílohy.

Příspěvky, původně uveřejněné od poloviny ledna t.r. do současnosti, jsou po obnovení publikovány s dnešním datováním (dole je však pod každým z nich ponechána poznámka uvádějící den jeho původního vložení na stránku).

Děkujeme za pochopení.

 

Paschální poselství Jeho Blaženstva vladyky metropolity Rostislava

Posolstvo
Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku
Pascha Christova 2016

Christós voskrése!                                                                                             Voístinnu voskrése!

Duchovní otcovia, drahí bratia a sestry!

Dnes prežívame veľkú radosť, pretože náš Spasiteľ Iisus Christos po Svojom utrpení a smrti na Kríži na tretí deň vstal z mŕtvych, smrťou pošliapal smrť a otvoril nám dvere do večného života. Christos Svojou krvou zmyl náš hriech, aby sme už neboli špinaví, ale čistí – belší ako sneh (Ž 50, 9).

Christova obeť a smrť na Kríži je neoceniteľná a nenahraditeľná. Je to prejav nekonečnej Božej lásky, ktorý je nám dávaný zadarmo. Sv. prorok Izaiáš o našej spáse hovorí: „Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! … Počúvajte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša!“ (Iz 55, 1 – 2).

Zo strany každého človeka ako jednotlivca je však potrebné túto spásu, ponúkanú Božou láskou, osobne prijať. Vnímať hodnotu a zmysel ľudského života v duchu slov Christovho Evanjelia a nie v duchu trendov konzumnej spoločnosti. Radujme sa preto dnes z Christovho Vzkriesenia, aby sme v tejto radosti spolu s Christom mohli žiť večne a prijímať plnosť Christovej lásky.

Kráľovstvo Božie je radosť v Christu. Zvoľme si ho za prvoradý a jediný cieľ nášho života. Apoštol Pavol nás k tomu vyzýva slovami: „Kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom“ (Jn 14, 17). Majme stále na pamäti, že všetko na tomto svete je pominuteľné a len Boh je večne živý a kto žije v Ňom, bude mať večne životnú radosť.

Zabudnime na všetky starosti a urážky, ktorých sa nám v živote dostalo. Cirkev nás k tomu vyzýva slovami: „navzájom sa objímme a tým, ktorí nás nenávidia, odpusťme pre Christovo Vzkriesenie“. A všetci spoločne vyznávajme a spievajme: „Christós voskrése iz mértvych, smérťiju smérť popráv, i súščym vo hrobích živót darováv!“ – „Christos vstal z mŕtvych, smrťou pošliapal smrť a tým, čo sú v hroboch, daroval život!“

Christovo Vzkriesenie nás vyzýva k pevnosti vo viere. Konzumný spôsob života ľudí okolo nás sa v súčasnej dobe snaží každého nasmerovať k pominuteľným hodnotám. Túžby po pohodlí, dobrom sociálnom zabezpečení a vysokom spoločenskom postavení nás často rozptyľujú a my strácame pravé životné hodnoty a orientáciu.

Ak chceme mať dostatok pravej viery a životnej sily, musíme byť neustále napojení na ich zdroj. Nevyčerpateľným Zdrojom, Žriedlom a Prameňom pravého života je náš Spasiteľ Iisus Christos, Ktorý o Sebe povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život“ (Jn 14, 6). Preto pozorne vnímajme a skúmajme, či „pravda“, ktorú nám predkladá tento svet, je v súlade s pravdou, ktorú nám Christos zvestuje vo sv. Evanjeliu. Skúmajme, či kráčame po ceste pravdy a žijeme podľa nej.

To, čo ľudská spoločnosť na základe životnej praxe pokladá za normálne, ešte neznamená, že je aj správne. Často sa stretávame s tým, že ľudia zmietaní vírom konzumnej spoločnosti pokladajú niektoré hriechy za bežný, oprávnený prejav ľudského života. Takmer úplne sa z ľudského života vytráca láska. Hovorí sa len o práve a zákonoch, v ktorých človek nevníma ani Boha, ani svojho blížneho. Potraty, rozvody manželstiev a egoistický spôsob života podrývajú samotné základy ľudskej spoločnosti. Sú to všetko znaky doby, v ktorej ľudia prestávajú vnímať Boha a svojich blížnych.

Duchovní otcovia, bratia a sestry,

pochopme a prijmime Christov pokoj, ktorý nám On odkázal a zanechal. Len v Christovom pokoji môžeme nájsť správny spôsob ako reagovať na svet, v ktorom žijeme. Len ak budeme žiť s Christom a v Christu, okúsime pravú duchovnú radosť a táto radosť bude prejavom našej účasti na Božom kráľovstve.

Dnes, vo svätý deň Christovho Vzkriesenia, sa podľa slov svätého Jána Zlatoústeho máme radovať všetci – nielen tí, ktorí sa namáhali a žijú v Christu, ale aj tí, ktorí boli hriešni a leniví. Pretože v radosti zo spoločenstva s Bohom sa nás dotkne energia Božej lásky, ktorá nás môže pretaviť na ľudí, schopných kráčať po ceste života s Christom.

Nedovoľme, aby mračná našich osobných hriechov i hriechov ľudstva ako celku zatienili radosť z našej spásy, radosť z Christovho víťazstva nad smrťou. Hľadiac na Christov hrob, z ktorého nám zažiarilo Svetlo pravdy, Svetlo večného života, sústredene rozjímajme o Christovom Vzkriesení, aby sme mali dostatok trpezlivosti a nádeje v osobnom duchovnom zápase o život v jednote s Bohom.

Christós voskrése!                                                                                              Voístinnu voskrése!

 † Rastislav
arcibiskup prešovský,
metropolita českých krajín a Slovenska

 † Michal
arcibiskup pražský a českých krajín

† Simeon
arcibiskup olomoucko-brnenský

† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

† Izaiáš
biskup šumperský

† Jáchym
arcibiskup berounsky,
tajomník Posvätnej synody

mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
tajomník Posvätnej synody

Text v souboru pro MS Word: Paschalne_posolstvo_2016

 

Kněžská chirotonie jereje Cyrila ve Znojmě

31. ledna 2016 byl na kněze vysvěcen jer. Cyril Bočkarev. Archijerejskou liturgii se svatou Tajinou chirotonie sloužil Jeho Přeosvícenost Izaiáš, biskup šumperský, vikář Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie.

Novokněz již od srpna loňského roku dojížděl do Znojma sloužit jako diákon a pomáhat duchovnímu správci prot. Flaviu Badelitovi, který sem obětavě jezdil konat svaté liturgie z Mikulova. Současně otec Cyril zajišťoval opravu znojemské pravoslavné fary, aby se mohl se svou rodinou do Znojma co nejdříve nastěhovat. Práce na opravách jsou již téměř dokončeny, a tak budou splněny všechny předpoklady, aby měla znojemská farnost zase po letech svého kněze, který bydlí při chrámu a je blízko svým věřícím, jimž se může plně věnovat.

Přejeme znojemským pravoslavným věřícím bohatý církevní a bohoslužebný život. Přejeme jim, aby milovali svůj chrám a nacházeli v něm duchovní posilu a radost ze společenství s Bohem. Jejich novému knězi vyprošujeme vytrvalost, pastýřskou moudrost a Boží pomoc v jeho duchovenském působení pro budování farního života a pro další pravoslavnou misii na samém jihu Moravy.

Obsáhlejší fotogalerii můžete shlédnout na webových stránkách Pravoslavné církevní obce ve Znojmě.

 

Chorodia Agiu Georgiu – pozvánka na koncert v Praze

13. března se koná v Praze koncert ostravského pravoslavného tria

Z dopisu, který přišel z Ostravy:

Snažíme se, alespoň trošku (jak umíme nejlépe) dělat dobré jméno naší Pravoslavné církvi zpěvem těchto řeckých zpěvů, které velebí Pána Boha a Pannu Marii.

Mějte se krásně a těšíme se brzy na setkání.

Sofie+Marie+Lada

CHORODIA PRAHA2016 kr

Z chorodia.cz