Usnesení eparchiální rady ze dne 28. prosince 2015

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích (ER OBE) zasedala dne 28.12.2015 v Olomouci

Prezence

Přítomní členové ER OBE:

vladyka Izaiáš

prot. Ján Kačkoš, prot. Josef Fejsák, prot. Jan Baudiš, prot. Ondřej Stehlík,

sestra Vlastimila Soukupová, sestra Sofia Prusali, sestra Soňa Cinegrová
Prot. Jan Langr – tajemník

Hosté:

Sestra Perla Jarečná – osobní tajemnice vl. Simeona

Nepřítomný:

vladyka Simeon

 Předseda konstatuje, že ER OBE je na tomto zasedání usnášení schopná

Usnesení ER č. 11 ze dne 28.12.2015

Jednání ER bylo zahájeno společnou modlitbou.

Vladyka Izaiáš omluvil na jednání vladyku Simeona a vyřídil jeho vřelé pozdravy a přání požehnaného prožití svátků a hojné Boží milosti v novém občanském roku všem členům rady i spolupracovníkům úřadu. Předsedou pro jednání Rady byl vl. Simeonem písemně pověřen vl. Izaiáš.

Usnesení č. I

 Kontrola plnění úkolů:

 Předseda konstatoval, že nejsou nesplněné úkoly z předchozích rad, a dále poděkoval členům Rady o usnesení per rollam ze dne 27.11. 2015.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. II

Vl. Izaiáš informoval o společném záměru českých biskupů předložit změnu základního dokumentu. Základní dokument ve smyslu zákona č. 3/2002 sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností (dále jen zákon o církvích) upravuje vztahy mezi registrovanou církví a státem, určuje oprávněné osoby, které mají za církev právo jednat se zástupci státu a především popisuje způsob volby statutárů a podmínky pro změny v organizační struktuře církve. Právě dvouletá krize prokázala velmi nízkou kvalitu stávajícího základního dokumentu, který obsahuje celou řadu chyb a dokonce je v rozporu s některými kánony a zvyklostmi Gorazdovské tradice naší církve. Jako jedna z nejproblematičtějších se ukázala možnost měnit statut a právnické osoby v eparchii bez řádného souhlasu Eparchiálního shromáždění nebo Rady olomoucko-brněnské eparchie. Je tím naprosto popřen svobodný projev orgánů naší eparchie, což není ani v souladu s kánony ani tradicí. Rovněž je nutno odstranit další nesrovnalosti obsažené v dokumentu, např. že eparchiální shromáždění odvolává biskupa apod. Navrhovaná změna rovněž skýtá možnost doplnit mezi základní články základního dokumentu i odkaz na Tomos a vyhovět tak požadavku jeho integrace. Dále vl. Izaiáš popsal procesní způsob změny základního dokumentu a krátce se věnoval situaci v Pražské eparchii. V závěru vladyka konstatoval, že změny základního dokumentu je nutné schválit mj. i naší eparchiální radou, z uvedeného důvodu členy rady požádal o hlasování.

ER OBE po projednání

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí s předloženými změnami základního dokumentu
 • pověřuje ředitele úřadu eparchiální Rady podpisem nového základního dokumentu.

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. III

Vl. Izaiáš předložil návrh na revokaci části usnesení č. IV bod 2 ze dne 7.5.2015 týkající se pravidelných čtvrtletních odměn. Hlavní snahou nového systému bylo podpořit mimořádné aktivity duchovních, ohodnotit jejich práci. Ukazuje se však, že tento systém má zcela opačný efekt, kdy je dokonce vnímán jako nástroj vedoucí k finanční závislosti. Z uvedeného důvodu se jeví jako vhodné tento systém revokovat, odměny vyplácet individuálně tak, aby nevznikaly zbytečné pochybnosti. Valorizovaná mzdová tabulka zůstává bez změny.

ER OBE po projednání

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • revokuje usnesení č. IV bod 2 ze dne 7.5.2015.

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. IV

Žádost PCO Opava o příspěvek z fondu reprodukce majetku. Prot. Jiří Niderle přednesl žádost na příspěvek za účelem pořízení RD v Opavě do majetku církevní obce. Jedná se o rodinný dům na ul. Hlavní, čp./čo. 30/102, LV č. 135 na pozemku parc. č. 1209/3 včetně pozemku a příslušenství v katastrálním území Kylešovice – Opava. V rodinném domě bude bohoslužebná místnost a byt duchovního. V přízemí objektu je cca 60m2 nebytového prostoru (původně cukrárna), který je vhodný za účelem zřízení kaple. Objekt je dobře situován s přístupem k MHD a parkovištěm. Dům je po kompletní rekonstrukci. Odhadní cena nemovitosti je cca 6 mil., po vyjednání činí kupní cena pro církev 3,7 mil. Dále je nutná investice na úpravu kaple ve výši 300 tis. Kč. V diskuzi podal vl. Izaiáš návrh, aby kaple byla zasvěcena sv. Petrovi a Pavlovi. Všichni přítomní s návrhem souhlasili.

Na základě žádosti Pravoslavné církevní obce v Opavě ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • schvaluje příspěvek na pořízení farní budovy z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 4 mil. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku
 • schvaluje ve smyslu čl. 20 odst. 3 Ústavy a prováděcích předpisů k článku 20 písm. b) Ústavy pořízení nemovitosti parc. č. 1209/3 v k.ú. Kylešovice, obec Opava LV 135 do majetku Církevní obce v Opavě
 • ukládá duchovnímu zabezpečit veškeré administrativními úkony a předložit zprávu o průběžném plnění na dalším jednání Rady.

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. V

 Žádost PCO Uničov o příspěvek z fondu reprodukce majetku. Prot. Jan Langr předložil žádost o příspěvek na opravu farní budovy v Uničově ve výši 250 tis. Kč. Jedná se o komplexní rekonstrukci přízemí, nové podlahy, omítky, obklady, topení, elektroinstalace, kanalizace aj. Rekonstrukce již započala, z vlastních prostředků obce bude vynaložena rovněž částka ve výši 250 tis. Kč. Výsledkem rekonstrukce bude nový bytový prostor a komunitní místnost pro potřebu obce.

 Na základě žádosti Pravoslavné církevní obce v Uničově ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • schvaluje příspěvek na rekonstrukci farní budovy s fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 250 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. VI

 Záměr pořízení bytových jednotek PCO Jeseník a Osoblaha. Vl. Izaiáš přednesl žádost PCO Jeseník a Osoblaha s návrhem pořízení bytových jednotek pro potřebu obcí z fondu reprodukce majetku. Dotace na pořízení bytových jednotek navrhuje ve výši 500 tis. Kč pro jednu obec, celkem tedy 1 mil. Kč. Předseda tento návrh doporučil a požádal členy o vyjádření podpory. Vzhledem k tomu, že se teprve jedná o záměr a budoucí příslib ze strany eparchie, kdy duchovní obcí musejí teprve vyhledat vhodné byty a porovnat nabídky, žádá členy Rady, aby v případě, že se na úřad obrátí duchovní s konkrétní vhodnou nabídkou, proběhlo hlasování Per-rollam.

 ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí se záměrem pořízení bytových jednotek PCO Jeseník a Osoblaha dle předložených podmínek
 • ukládá duchovním správcům PCO Jeseník a Osoblaha předložit nabídky.

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. VII

 Prodloužení termínu pro podání vyúčtování příspěvků za rok 2015. Vl. Izaiáš předložil za ÚER žádost o prodloužení termínů pro podání vyúčtování příspěvků poskytnutých v roce 2015 z fondu reprodukce majetku. Někteří z příjemců nemohou vlastní vinnou dokončit akce, na které byly příspěvky poskytnuty, a proto nemohou podat řádné vyúčtování příspěvku dle smluvního termínu. Z uvedeného důvodu žádá o individuální prodloužení termínů vyúčtování s přihlédnutím na konkrétní situaci podporované akce.

 ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí s prodloužením termínu pro vyúčtování příspěvku z fondu reprodukce majetku v roce 2015 na základě písemné žádosti žadatele
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem dodatku smlouvy o poskytnutí příspěvku.

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 V Olomouci dne 28.12.2015
 Zapsal: prot. Jan Langr
 Za správnost: vl. Izaiáš – ThDr. Igor Slaninka

+Simeon

Předseda eparchiální rady

olomoucko-brněnské eparchie

Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku

19. ledna 2016

 

Pozvánka na kněžskou chirotonii ve Znojmě

Znojmo-chram-exterVšichni bratři a sestry v Kristu jsou zváni na svatou liturgii ve Znojmě, při které se uskuteční kněžské svěcení diákona Cyrila Bočkareva.

Archijerejskou liturgii se svatou Tajinou chirotonie bude konat Jeho Přeosvícenost Izaiáš, biskup šumperský, vikář Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie.

Svatá archijerejská liturgie ve znojemském pravoslavném chrámu sv. Rostislava bude
31. ledna 2016 od 9 hod. (chrám sv. Rostislava je na náměstí Kapitána Chlupa)

Viz též webové stránky Pravoslavné církevní obce ve Znojmě.

Společná svatá liturgie vladyků Simeona, Michala a Izaiáše

Nečekaná radost

Liturgie všech českých pravoslavných biskupů, kteří zastávají funkci v církevní správě

Liturgie všech českých pravoslavných biskupů, kteří zastávají funkci v církevní správě

Dne 22. prosince 2015 Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, metropolitní správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, sloužil Svatou Liturgii v monastýru Sv. Václava a Ludmily v Loděnici u příležitosti svátku Ikony “Neočekávaná radost”. Spolu s metropolitním správcem sloužili Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí, a Jeho Přeosvícenost Izaiáš, biskup šumperský – pomocný biskup Olomoucko-brněnské eparchie.

Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon ve svém proslovu dojatě zdůraznil požehnanou jednotu naší autokefální Církve, která bude zcela naplněna díky sněmu kněží a laiků, jenž zvolí nového metropolitu, po třech letech od rezignace posledního metropolity – Jeho Blaženosti Kryštofa. Jeho Vysokopřeosvícenost Michal vyjádřil Přesvaté Bohorodici svůj hluboký vděk za obnovenou jednotu v lásce a modlitbách. Oba vladykové zmínili symbolický význam, že se tomu tak stalo o svátku ikony Přesvaté Bohorodice “Neočekávaná radost”.

ENG

On 22nd December 2015, His Eminence Metropolitan Simeon of Olomouc and Brno, Locum Tenens of The Orthodox Church in the Czech Lands and Slovakia, celebrated Divine Liturgy at the Monastery of Saint Wenceslaus and Ludmila in Loděnice (Prague eparchy, close to the City of Prague). With Locum Tenens were concelebrating H.E. Metropolitan Michael of Prague and H.E. Isaiah of Šumperk, auxiliary bishop of Olomouc and Brno eparchy.

His Eminence Simeon in his speech emotionally accented the blessed unity of our autocephalous Church, which shall be fulfilled completely through an Assembly of all clergymen and laymen that will elect a new primate of our autocephalous Church, 3 years after the resignation of the last primate His Beatitude Christophor. H.E. Michael expressed his deep gratitude to the Most Holy Theotokos for the restored unity in love and prayers. Both Metropolitans mentioned a symbolic dimension that this happened on the feast of the icon of the Most Holy Theotokos “Unexpected joy”.

RUS

22 декабря 2015 Его Высокопреосвященство Симеон, Архиепископ Оломоуцко-Брненский, Местоблюститель Митрополичьего престола Православной церкви Чешских земель и Словакии, служил Божественную Литургию в Монастыре свв. Вячеслава и Людмилы в Лоденице (Пражская епархия). Вместе с Местоблюстителем Митрополичьего престола служили Его Высокопреосвященство Михаил, Архиепископ Пражский и Чешских земель и Его Преосвященство Исаия, епископ Шумперкский, викарий Оломоуцко-Брненской епархии.

Его Высокопреосвященство Симеон трогательно подчеркнул благословенное единство нашей автокефальной Церкви, которое будет восполнено совершенным образом благодаря Собору клириков и мирян, который выберет нового предстоятеля нашей автокефальной Церкви, спустя три года после отречения последнего первоиерарха – Его Блаженства Христофора. Его Высокопреосвященство Михаил выразил свою глубокую благодарность Пресвятой Богородице за восстановленное единство в любви и молитвах. Оба архиепископа обратили внимание на символический смысл того, что это произошло в день праздника в честь иконы Пресвятой Богородицы “Нечаянная Радость”.

Další podrobnosti viz na oficiálním webu Pražské pravoslavné eparchie: pravoslavnacirkev.cz

Svátek kaple ve vilémovském monastýru

Dne 6. 12. 2015 na svátek sv. Mikuláše, jemuž je zasvěcena kaple monastýru ve Vilémově,
sloužil vladyka Simeon s okružním protopresbyterem o. Janem Kačkošem, o. Basilem Švábeníkem, o. Arkadiuszem Skibińskim sváteční liturgii.

Matka igumenie Alexie po bohoslužbě všechny přítomné – duchovenstvo i věřící – bohatě pohostila.

Poselství ke svátkům Narození Pána našeho Ježíše Krista

V Kristu nejmilejší důstojní otcové, drazí bratři a sestry, pravoslavní křesťané!

Svátky Narození našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista jsou jedny z nejkrásnějších a nejintenzivněji prožívaných svátečních dnů církevního kalendáře. Všichni věřící rozechvěle pospíchají do chrámu na sváteční bohoslužby, aby byli proniknuti duchovním obsahem těchto svátků, který oplývá takovou duchovní silou, že se dokonce přelévá i přes hranice Církve. Oslovuje totiž i nevěřící lidi. I oni jsou plni dojetí a snaží se v tyto dny chovat se k sobě navzájem ohleduplně, projevovat si lásku, pomáhat si. Rodiny se scházejí, lidé se obdarovávají dárky, aby tím potěšili druh druha. Příbuzní i známí si posílají přání, aby se vzájemně ujistili, že na sebe nezapomínají. Každý vynáší z hlubin svého srdce to nejušlechtilejší, co je schopen projevit.

Vidíme-li, jak tyto svátky působí tak podivuhodnou mocí, že mění život a chování dokonce i nevěřících lidí, přivádí nás to k zamyšlení, jak mocná je ta dvě tisíciletí stará událost, na jejíž památku jsou tyto svátky ustanoveny. Co řekneme, když se nás někdo otáže: „Co se to vlastně tenkrát stalo? Co se děje v skrytu za obrázkem jesliček s Pannou Marií a Josefem, s maličkým děťátkem a s pastýři přicházejícími se klanět?“ Pravoslavná tradice a víra dokáže odpovědět jedinou krátkou větou: „Bůh se stal člověkem.“ Význam a dosah těchto několika slov otřásá světem i lidskými dějinami.

Z lásky člověku se Bůh vtěluje, aby se kvůli naší záchraně stal tím, čím doposavad nebyl – člověkem, ale nepřestal při tom být Bohem.

V posvátných písních, které zpíváme při bohoslužbách, se o tom praví: „Syn Boží, který je nezměnitelným obrazem Otcovým, obrazem jeho věčnosti, přijímá podobu služebníka. Přichází skrze Matku, jež neokusila manželství, aniž doznal proměny; neboť kým byl, Bohem pravým, tím zůstal; a čím nebyl, to přijal, když se stal člověkem z lidumilnosti své.“ (Z první sváteční stichiry)

Jakou nedozírnou lásku Boha k člověku můžeme tušit za touto událostí! On, který je věčným a nikým nestvořeným Bohem, jemuž je cizí pomíjivost a smrt, přistoupil na to, že se stane tím, čím jsme my. Přijal na sebe vše, co patří k lidství, kromě hříchu. Stal se člověkem, který je podroben stárnutí, zármutku, bolestem a smrti. Nesmrtelný Bůh se narodil přirozenou cestou. Stvořitele světa a vesmíru vidíme v Betlémě, jak je maličkým slabým dítětem. Všemohoucí Hospodin byl v těle nemluvňátka, které je ve všem odkázáno na péči maminky a okolních lidí. Vševědoucí Bůh se stal tím, kdo se teprve bude učit chodit, mluvit a později i číst a psát. Ten, kdo je tak nesmírný, že je mu celý nekonečný vesmír jen podnožím pro jeho nohy, se stal tím, kdo se vešel do lůna Panny Marie, a posléze jej vidíme ležet v jesličkách. Bůh, jemuž patří vše, se rodí na nejchudším místě, v jeskyni za městem, protože se pro něj nenašlo místečko pod střechou lidského příbytku.

Lidstvo ani andělé si do té doby neuměli představit, že by Nejvyšší Bůh na něco tak nevídaného přistoupil. Bůh se vtělil, narodil se jako člověk, aby začal zde na zemi konat své dílo záchrany člověka. Zachraňuje toho, kdo jej kdysi v ráji u stromu zradil svou neposlušností, kdo vlastní vinou upadl do neštěstí a kdo je kvůli tomu zotročen smrtí a pomíjivostí. Zachraňuje člověka, každého z nás, který tuto Adamovu neposlušnost každodenně opakuje svými hříchy. Tyto události zvěstují celému lidstvu, že nejsme opuštěni, nejsme svým Stvořitelem ponecháni napospas nepřátelům, nejsme mu lhostejní, nejsme jím navždy zavrženi, protože jeho láska překonává naši nevěrnost i naši slabost, a vítězí nad následky našeho hříchu.

Když se Bůh v Betlémě narodil, učinil to, „abychom byli přijati za jeho syny. Protože jsme synové, poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče! A tak už nejsme otroci, nýbrž synové a dědicové,“ píše apoštol Pavel v listu Galatským (4,6-7).

Toto poselství Boží lásky k člověku jistě zachytí v průběhu svátečních dnů i mnoho nevěřících lidí. Oni nevědí, že je to Boží láska, protože Boha zatím nepoznali. Avšak cítí duchovní dotyk čehosi, co přesahuje jejich každodenní zkušenost. Tuší, že se tyto svátky týkají toho, co překračuje naši pomíjivou lidskou existenci. Vnímají nadpozemskou krásu, která skrze tyto svátky vstupuje do lidských srdcí.

Jak tedy odpovíme na takový nepřehlédnutelný projev Boží dobrotivosti? Bůh pro nás učinil vše, co bylo možno a co bylo potřebné. Teď je řada na nás, abychom na Boží lásku odpověděli svou láskou, vděčností a životem v Kristu. Církevní život, svaté Tajiny, bohoslužby a věrouka – to vše nám ukazuje cestu. Kráčíme-li po ní s upřímným srdcem, přijímáme tím pozvání k nebeské hostině, kterou nám Bůh svým vtělením a celým dílem spásy uchystal.

Pro nás, věřící a církevní lid, je hlavní radostí ze svátků Narození Kristova, že v nich spatřujeme stále otevřenou bránu do hodovní síně věčné radosti a blaženosti, která v Božím království nepomíjí. Tato blaženost spočívá v tom, že všichni budeme zahrnuti do náruče Kristovy, který dá člověku vše, po čem jeho duše žízní.

S přáním společné věčné radosti a požehnaných letošních svátků Narození Kristova vás pozdravují svátečním zvoláním:

Kristus se rodí! Oslavujte Ho!

Christos raždajetsja! Slávitě Jego!

+ Simeon,
arcibiskup olomoucko-brněnský,
metropolitní správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

+ Michal,
arcibiskup pražský a českých zemích

+ Izaiáš,
biskup šumperský

Svátky Narození Kristova, 2015

 

( Originál v PDF zde: 2015-poselstvi-vanocni_Simeon_Michal_Izaias)

2015-poselstvi-vanocn_Simeon_Michal_Izaias2015-poselstvi-vanocn_Simeon_Michal_Izaias2

Vysokopřeosvícený vladyka Simeon v Brně

V neděli 13.12.2015 sloužil vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, svatou liturgii v monastýru svaté Ludmily v novém chrámu Uvedení přesv. Bohorodice do chrámu. Blahopřál při této příležitosti otci Cristianovi Popescu k šedesátinám, popřál mu Boží požehnání a úspěch v dílu na vinici Páně. Především ho povzbudil k dokončeni chrámu a k další pomoci pravoslavným migrantům a uprchlíkům.

Důstojnému otci prot. Cristianovi gratulujeme k životnímu jubileu!

Chrámový svátek v Mikulově

V neděli 6. prosince sloužil Přeosvícený vladyka Izaiáš archijerejskou liturgii v chrámu sv. Mikuláše v Mikulově. V městě, pojmenovaném podle jednoho z nejznámějších svatých naší církve, je tomuto světci pochopitelně zasvěcen i zdejší chrám, v němž jeho farníci oslavili letošní chrámový svátek.

Spolu s moravsko-slezským vikárním biskupem sloužil i duchovní správce mikulovské církevní obce, prot. Flaviu Badelita, který v současnosti dojíždí konat bohoslužby i do Znojma. Spolusloužil i diákon znojemské církevní obce Cyril Bočkarev.

Mikulovským věřícím k jejich svátku blahopřejeme!

Svatý Mikuláš v Ostravě-Pustkovci

Oslavu svatého Mikuláše jsme letos doplnili průvodem okolo chrámu po večerní bohoslužbě. Při něm nemohla chybět jak ikona světce, tak i lucerničky, kterými si děti svítily na cestu a jež zároveň chránily plameny svíček před větrem. Po průvodu následovala besídka. Děti při ní zpívaly písně ke svatému Mikuláši, a byly za to odměněny drobnými dárky.

prot. Miroslav Kudla, duchovní správce

2015-12-06-ostrava-mik

2015-12-06-ostrava-Mikuláš-ikonostas

 

Chrám sv. Barbory v Dolních Kounicích měl svátek své nebeské ochránkyně

V sobotu 5. prosince (ke svátku sv. Barbory) sloužil v Dolních Kounicích vladyka Izaiáš. S ním konali bohoslužbu důstojní otcové: Svatopluk Konstantin Ryška (duchovní správce), Cristian Popescu a Flaviu Badelita. Pravoslavní věřící touto archijerejskou liturgií oslavili chrámový svátek své církevní obce. Duchovnímu správci a všem příslušníkům jeho farnosti blahopřejeme!

Kněžská chirotonie v Třebíči

V neděli 29. listopadu navštívil třebíčskou církevní obec vladyka Izaiáš, vikární biskup olomoucko-brněnské eparchie. Jak bylo předem oznámeno, byla zde kromě archijerejské svaté liturgie v plánu ještě jedna duchovní slavnost, která zde měla o této neděli proběhnout. A tou bylo vysvěcení diákona Jakuba Rojka na kněze.

Myslím, že třebíčská obec toužebně vyhlížela tuto událost, neboť už od sklonku léta zůstávala bez vlastního duchovního správce. Otce Jakuba zde už v minulých letech mnozí znali, neboť Třebíč navštěvoval. Za života bývalého duchovního správce, po celé církvi známého kněze, důstojného otce prot. Miroslava Mužíka, se s ním rád setkával, kdykoliv k tomu byla příležitost. Důkladněji se mohli všichni pravoslavní Třebíčané seznámit s Jakubem Rojkem v době jeho diakonátu, neboť od svého diákonského svěcení až doposavad spolusloužil v Třebíči každou neděli liturgie s kněžími, kteří sem střídavě dojížděli. Dnes tedy nastal pro zdejší věřící ten slavnostní den, od kterého budou mít opět svého vlastního kněze, a tím bude tato církevní obec znovu soběstačná ve svém duchovním životě.

V neděli ráno uvítala vladyku Izaiáše před chrámem květinou Světlanka, nejstarší dcerka otce Jakuba, poté byl jeho synem Ondřejem vítán chlebem a solí a při vstupu do chrámu požehnal přítomné křížem. K archijerejskému vcházení do chrámu zazpíval otec Jakub starobylým byzantským nápěvem řecky „Axion estin“ (Jest vpravdě důstojno).

Na začátku bohoslužby uvedl vladyka Izaiáš do stavu nižšího kléru bratra Lukáše Bajzíka, jehož postřihl na žalmistu a hypodiákona ke službě v hodonínském chrámu. Poté již začala slavnostní božská liturgie. Kázání na téma Kristova podobenství o milosrdném Samaritánovi bylo svěřeno diákonu Jakubovi. Při svém zamyšlení se opřel o jeden z nejstarobylejších výkladů, pocházející z prvních křesťanských staletí, který spatřuje v tomto podobenství jinotaj postihující celou historii lidstva, a zároveň proroctví o cíli našich dějin. Při promluvě podtrhl význam Církve a jejího tajemného života, který tkví v duchovním léčení člověka, jehož se ujal sám milosrdný Samaritán, Kristus. Nakonec kazatel vyzval své posluchače, aby nepromarnili svůj život zcela pohrouženi v dočasnostech, ale využili jej především ke svému duchovnímu uzdravení, které jim – skrze křesťanskou víru, svaté Tajiny a jejich účast na církevním životě – náš Spasitel podává.

Při slavnostní archijerejské liturgii pak proběhlo očekávané kněžské svěcení (o něm viz níže). Je to vždy radostný a hluboký zážitek, můžeme-li být u toho, když se sbor eparchiálního duchovenstva rozrůstá o dalšího kněze.

Po liturgii vladyka Izaiáš poděkoval věřícím, poblahopřál novému knězi a pravil, že ač je už zimní období a v chrámu bylo trochu chladno, tak nás hřál oheň Boží blahodati, takže jsme netrpěli zimou, ale cítili jsme toto duchovní teplo. Poté následovalo mnoholetí vladykovi Simeonovi, následně vladykovi Izaiášovi, novoknězi a jeho rodině a všem přítomným. Mátuška Barbora krásně poděkovala světiteli a předala mu květiny.

Pak nás jerej Jakub všechny pozval do blízké restaurace na postní pohoštění, kde jsme společně strávili ještě nějaký čas besedami.

Věřím, že mohu nejen za důstojného otce Jakuba a jeho rodinu, ale za celou třebíčskou farnost a všechny hosty poděkovat přeosvícenému vladykovi Izaiášovi za jeho návštěvu v tomto “horském městečku” (jak říkával Třebíči jeden ze zdejších dávných farářů) a za udělení kněžského svěcení. Zároveň vyjadřujeme svou vděčnost i za veškerou jeho službu, kterou koná v naší eparchii. Díky zasíláme i eparchiálnímu archijereji, Jeho Vysokopřeosvícenosti, vladykovi Simeonovi za jeho požehnání k provedení chirotonie. Přejeme mu z celého srdce hodně zdraví a prosíme o jeho svaté modlitby.

Oběma vladykům: Dlouhý a pokojný život, zdraví, spasení a ve všem zdar na mnohá léta!

Důstojnému otci Jakubovi u našeho Pána vyprošujeme, aby zachoval věrnost cestě, na kterou se vypravil, vykonával své kněžské dílo s oddaností, trpělivostí a pokorou, a přinášel tím duchovní užitek mnohým věřícím. Kéž je duchovenská hodnost presbytera jemu a mnoha dalším ke spáse! Nechť mu Bůh stále žehná a svatí andělé jej posilují.

Okružní protopresbyter

Fotogalerie z nedělní události:

Obsáhlejší fotogalerii můžete shlédnout na webových stránkách třebíčské farnosti.

P.S.

Stručně o průběhu kněžského svěcení a symbolickém významu jeho součástí

Svatá Tajina kněžské chirotonie, při níž sestupuje blahodať Svatého Ducha na diákona, aby jej ustanovila na posvátný hierarchický stupeň kněžství, se koná při pravoslavné liturgii po velkém vchodu.

Celý příspěvek

Pravoslavní z Ostravy v Krakově

Po necelém roce jsme opět vyrazili do nedalekého Polska. Tentokrát však nebyla cílem šesti poutníků z církevní obce v Ostravě-Pustkovci dolnoslezská Vratislav, nýbrž Krakov. Kromě mnoha historických památek, na něž je bývalé sídelní město polských králů bohaté, jsme navštívili také kapli Zesnutí přesvaté Bohorodice, která se nachází v samém historickém centru nedaleko Hlavního rynku.

prot. Miroslav Kudla
duchovní spravce PCO v Ostravě-Pustkovci

Generální oprava monastýru v Hrubé Vrbce

V monastýru sv. Gorazda v Hrubé Vrbce probíhají rozsáhlé opravy střechy. Jak jsme už eparchii informovali (viz dřívější článek), monastýr se vlivem nedostatečné údržby a zanedbáním oprav dostal v minulém období do stavebně kritického stavu. V těchto dnech tam probíhá kompletní výměna střešní krytiny včetně krovů a zbudování věnce nad obvodovými stěnami. Bez provedení těchto záchranných prací by budově monastýru hrozilo bezprostřední nebezpečí zřícení (jak bylo vidět na vznikajících puklinách obvodových zdí).

Za celou eparchii děkujeme všem, kteří se na záchraně budov podílejí.

 

Vladyka Simeon v ostravské kapli svatého Jiří

Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský a metropolitní správce Pravoslavné církve v českých zemí a na Slovensku, sloužil v neděli 15. listopadu a v neděli 22. listopadu svatou liturgii v kapli svatého Jiří v Ostravě Porubě.

Je to velké požehnání a radost pro celou církevní obec Ostrava-Poruba, že u nás vladyka zůstane ještě několik dní a bude zde sloužit i další neděli. Vladyka pravidelně vyučuje místní děti katechismus.

jer. Daniel