Pascha v Jihlavě

V našem domovním chrámu se o paschální noci postupně sešly asi dvě stovky věřících. Většina se nevešla do kaple a stála (se svými košíky) na schodišti a v přízemní hale, které jsou ozvučené a přenáší se tam vše, co se v chrámu zpívá a pronáší (doporučujeme všem farnostem, které mají menší bohoslužebné prostory, než by bylo potřeba).

Všechny fotografie a ostatní fotogalérie z jihlavské farnosti můžete vidět na stránce jihlavského archivu.

 

Pascha Kristova

Kristus vstal z mrtvých!
Christos Voskrése!
Christós anésti!
Christos anviat!
Hristos vaskrse!

Воскресения день, просветимся людие: Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к Небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющия. „Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав!“

Αναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα. Εκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί εκ γής πρός ουρανόν, Χριστός ο Θεός Ημάς διεβίβασεν, επινίκιον άδοντας. „Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος!“

Jest vzkříšení den, zaskvějme se slavností, lidé! Pascha je, Hospodinova pascha, neboť Kristus Bůh nás vyvedl ze smrti do života a ze země k nebi, nás, kteří zpíváme vítěznou píseň: „Vstal z mrtvých Kristus,
smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval!“

(Články s paschální tématikou viz na webu brněnské církevní obce)

 

Film o pohřbení Kristově a články o Turinském plátnu

PLÁŠTĚNICE

Turinské plátno

Evangelium o utrpení Krista

Film sleduje velkopáteční události, jak jsou podané v evangeliích, a spojuje je se stopami, které po nich zachovalo Turinské plátno. Ve filmu se proplétají církevní reálie a velkopáteční bohoslužebná hudba s citacemi evangelií a se zprávou o výsledcích bádání vědců, kteří plátno za použití nejmodernějších metod zkoumali.

Můžete shlédnout s českými titulky na této videostránce

Dále nabízíme dva články na toto téma:

Pohřební plátno Kristovo

Pohřební plátno v liturgii církve

 

Svěcení oleje a pomazání nemocných v Brně a v Jihlavě

Svatá Tajina posvěcení oleje jak ji konají v Brně

Slouží prot. Jozef s otci Georgijem (vpravo) a Markem (vlevo)

2018-04-02-brno-olej-01

Článek k tématu si můžete přečíst na webu brněnské církevní obce

Článek o této svaté Tajině od vladyky Kryštofa je k přečtení zde.

Svatá Tajina oleje v Jihlavě

Sloužili duchovní jihlavského protopresbyterátu: místní duchovní správce a otcové Jakub z Třebíče a Cyril ze Znojma, oba přijeli doprovázeni věřícími ze svých farností (spolusloužil i diákon Rafael).

Celou fotogalerii najdete na stránce aktualit jihlavské farnosti

 

Květná neděle ve Žďáru nad Sázavou

2018-04-01-zdar-kvetna-01

Otec Jozef Fejsak, duchovní správce brněnské farnosti a současně okružní protopresbyter, se v poslední době věnuje spolu se svými nejbližšími spolupracovníky rozvoji farního a duchovního života ve Žďáře n. Sázavou, kde jeho přispěním vzniká místní obec, a její věřící, shromážděni okolo chrámu Sv. Trojice, zapůjčeném ŘK církví, se mohou společně účastnit posvátných bohoslužeb a obřadů tak, jak je zná Pravoslavná církev.

Díky tomuto úsilí mohli místní pravoslavní křesťané v tomto městě prožít nejen svátky předešlých nedělí velkopostních, ale chystají se také k oslavě „svátku všech svátků“, ke svaté Pasše, kterou oslaví v postupně se rodící farní obci.

Informace pro věřící žďárské obce:

Bohoslužby v den svaté Paschy se uskuteční v 5:30 (svatá liturgie) a v 7:00 (svěcení Paschy čili paschálních pokrmů).

Z informací brněnské farnosti

Webová stránka Pravoslavné církevní obce ve Žďáru nad Sázavou