Postní zamyšlení

Jako každý rok touto dobou stojíme opět na prahu Velkého postu. Nad náboženským a duchovním významem postu některé křesťanské církve mávly rukou – snad se jim zdá přežitkem nebo vnější, formální, věcí. Pravoslavná církev jako, jedna z mála, neustoupila od postních předpisů, ale v praxi půst také upadá, a to ke škodě duchovního života, jehož podstatnou složkou je zdrženlivost – především od hříchu. Jestliže chceme postní období prožít tak, aby to přineslo pro naši duši užitek, je na místě zamyslet se nad jeho účelem, abychom se dočkali toho radostného svátku, na který nás postní období připravuje.

Především se nepostíme kvůli Bohu nebo proto, že nám to církev přikazuje – ale kvůli sobě. Bohu nemůže být více dobře nebo více špatně z toho, zda se kdo postí nebo ne. My se postíme dobrovolně proto, abychom se tím duchovně posilnili, ztišili se ve svém srdci a takto se mohli Bohu více přiblížit.

Spousta věřících zná postní předpisy lépe než leckterý duchovní – ví, které potraviny jsou v postu zakázané. Někteří se takto postí po celý Velký půst, někdo třeba jen v prvním a pak až ve Strastném týdnu. Někdo se vymlouvá: „Pracuji od rána do večera a závodní jídelna žádné postní jídlo nenabízí, musím jíst to, co je.“ Anebo třeba studenti: „Mám důležitou zkoušku a hodně učení, potřebuji aspoň sladkou čokoládu.“ Lze takto chápat smysl postu?

Bůh zajisté ví, že někdo musí pracovat od rána do večera i ve Velkém postu, ale jak už bylo řečeno, kvůli Němu to neděláme. Cílem našeho pozemského života je připravit se na život věčný, život s Bohem a proto bychom se měli snažit učinit svou duši pokornou, očistit se od hříchu, utišit zlé náklonnosti a vášně a tohoto se dá dosáhnout kromě modlitby především půstem.

Půst však neznamená jen zdržování se některých potravin. Mimo postu tělesného existuje i půst duševní. Při tělesném postu se člověk postí v jídle a pití. Při duševním půstu se duše zdržuje zlých úmyslů, činů a slov. Jestliže to s postem myslíme vážně, tak je třeba dodržovat i tento půst duševní. Nejen, že se mám postit od zlých úmyslů, činů, ale řádně se postí ten, kdo má zdrženlivý jazyk a vyhýbá se prázdným a hrubým slovům, pomluvám, zbytečnému posuzování, lichocení, popř. lži. Řádně se postí ten, kdo se nedopouští krádeže a netouží po cizích věcech. Zkrátka ten, kdo se mimo půstu tělesného zdržuje od každého zla.

Půst tělesný je nám užitečný, neboť slouží k umrtvování našich žádostí. Půst duševní je však dodržovat také – bez něj půst tělesný nemá smysl. Spousta lidí se postí tělem, ale nepostí se duší. Někdo může striktně dodržovat postní předpisy – po celou postní dobu nevezme do úst nic, co by bylo živočišného původu – ale přitom se hněvá na své sousedy, známé, pomlouvá apod. Jaký pak z toho má užitek?

Pravý půst je zdržování se veškerého zla. Stejně jako nakládáme půst našim útrobám, naložme jej i svým zlým myšlenkám, vášním a rozmarům. Ať se naše mysl postí od světských marností, pomyšlení na křivdu a zlé žádosti. Ať se naše oči postí od pohledu na vše nekalé. Ať se naše uši postí od pomlouvačného našeptávání. Ať se naše ústa postí od odsuzování, klevet, prázdných nebo hrubých slov. Ať se naše ruce postí od krádeže a nohy od kráčení za zlým úmyslem.

Toto je půst, který si od nás Bůh žádá. Ztrácel by smysl, kdybychom v postním období někoho odsuzovali, někomu něco záviděli, s někým se hádali, někoho pomlouvali, chovali se nelidsky apod. Půst je něco jako náš dar Bohu za naše viny, malé výkupné za naše hříchy a tento dar Bůh přijímá jen tehdy, když žijeme usmíření, v pokoji, v porozumění s našimi bližními, bratry a sestrami. Jenom takovéto naše zřeknutí se určitých potravin, ale i pití, kouření, zábavy nebo něčeho jiného, má před Bohem cenu a plní svůj účel. Měli bychom vědět, že tím, že se postíme, ukazujeme a potvrzujeme Bohu i sami sobě, že chceme Krista následovat a máme na paměti slova evangelia, která nám sdělují, že všechny vášně, zlé náklonnosti a vůbec všechny překážky, které se v našem putování na cestě duchovního života vyskytnou, lze překonat postem a modlitbou.

jer. Stanislav Dolníček

Usnesení eparchiální rady v únoru 2017

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích (ER OBE) zasedala dne 16. 2. 2017 v Olomouci

 Prezence

Přítomní členové ER OBE:

vladyka Izaiáš – pověřen vedením
prot. Ján Kačkoš, prot. Jozef Fejsák, prot. Jan Baudiš, prot. Ondřej Stehlík, sestra Vlastimila Soukupová, sestra Sofia Prusali, sestra Soňa Cinegrová

Členové ER OBE s hlasem poradním:

prot. Jan Langr – tajemník
sestra Perla Jarečná – tajemnice

 Nepřítomní členové:

vladyka Simeon

Hosté:

Fedor Shpilka

 Předseda konstatuje, že ER OBE je na tomto zasedání usnášení schopná

Usnesení ER č. 21 ze dne 16.2.2017

Jednání ER bylo zahájeno společnou modlitbou. Vl. Simeon se z jednání omlouvá, všechny členy Rady pozdravuje a jejím vedením pověřil vl. Izaiáše.

 Usnesení č. I

Kontrola plnění úkolů:

 Předseda konstatoval, že nejsou nesplněné úkoly z předchozích rad.

 • ER OBE bere na vědomí předloženou zprávu
 • ER OBE potvrzuje usnesení per rollam

PRO: 7                       PROTI: 0                  ZDRŽELO SE: 0                    PŘIJATO

 Usnesení č. II

Vladyka Izaiáš informoval členy ER o novele nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterou se od 1.1. 2017 mění výše minimální mzdy. Z uvedeného důvodu bylo nutné upravit platovou tabulku zaměstnanců Olomoucko-brněnské eparchie schválenou dne 1.5.2015 tak, aby minimální základní mzda odpovídala legislativním požadavkům, tj. minimální základní mzda v nejnižší platové třídě a skupině činila 11 tis. Kč pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

ER OBE:

 • Bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu

PRO: 7                 PROTI: 0                    ZDRŽELO SE: 0                   PŘIJATO

 Usnesení č. III

Pravoslavná církevní obec v Osoblaze rozhodnutím rady ze dne 16.12.2016 obdržela příspěvek na opravu nájemního bytu ve vlastnictví církevní obce ve výši 230 tis. Kč. V průběhu rekonstrukce se však vyskytly nečekané vícepráce a položky, bez kterých není možné rekonstrukci dokončit. Z uvedeného důvodu byla dne 12.2.2017 předložena žádost o navýšení příspěvku o 80 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že církevní obec má již na bytovou jednotku nájemníka, žádá současně církevní obec schválení nájemní smlouvy.

Na základě žádosti schvaluje ER OBE příspěvek 80 tis. Kč na dokončení rekonstrukce bytové jednotky PCO v Osoblaze. Dále v souladu s čl. 20 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku schvaluje nájemní smlouvu bytové jednotky č. 622/7, o velikosti 54 m2, která se nachází v 3. nadzemním podlaží budovy  č.p. 621, 622, stojící na pozemku parc. č. 2291/6, adresa: Mahenova ul., Jeseník dle předloženého návrhu nájemní smlouvy. ER OBE pověřuje duchovního správce podpisem smlouvy. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování. Předkladatel doporučuje schválení žádosti.

 ER OBE:

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • schvaluje příspěvek na dokončení rekonstrukce ve výši 80 000,- Kč z fondu oprav a reprodukce majetku OBE
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku
 • v souladu s čl. 20 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku schvaluje nájemní smlouvu
 • pověřuje duchovního správce PCO v Osoblaze podpisem smlouvy.

PRO: 7                  PROTI: 0                   ZDRŽELO SE: 0                   PŘIJATO

 Usnesení č. IV

Vl. Izaiáš přednesl žádost prot. Koláře o schválení záměru koupě bytové jednotky Pravoslavné církevní obce ve Svitavách. Cílem záměru je využití výnosu bytové jednotky na pokrytí provozních potřeb a energií církevní obce. Po projednání záměru doporučuje ER OBE pořízení bytové jednotky v maximální výši 2 mil. Kč. Po provedeném realitním průzkumu a předložení konkrétní nabídky bude schválení nákupu formou hlasování per rolam. Předkladatel doporučuje schválení žádosti.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí se záměrem pořízení nemovitosti dle důvodové zprávy
 • ukládá řediteli zabezpečit usnesení per rolam ke schválení vhodné nabídky.

PRO: 7                PROTI: 0                   ZDRŽELO SE: 0                   PŘIJATO

 Usnesení č. V

Prot. Jan Baudiš jménem Pravoslavné církevní obce v Jihlavě předložil žádost o příspěvek na opravu střechy církevního domu v Jihlavě. Jedná se o opravu střechy, která je již v havarijním stavu a protéká. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nemovitost na hlavním náměstí v památkové zóně, bude nutné rekonstrukci konzultovat s orgány památkové péče, kdy realizaci musí provést odborná firma. Po krátké diskuzi byl ze strany předsedy předložen návrh na poskytnutí příspěvku ve výši 500 tis. Kč s tím, že v okamžiku kdy bude znám rozpočet ze strany církevní obce, se žádost upřesní. Členové ER OBE s tímto návrhem souhlasí.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • schvaluje příspěvek na havarijní opravu střechy ve výši 500 000,- Kč z fondu oprav a reprodukce majetku OBE
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 6                PROTI: 0                   ZDRŽELO SE: 1                               PŘIJATO

 Usnesení č. VI

Vladyka Izaiáš navrhl schválení záměru nákupu dvou nemovitostí pro potřebu Olomoucko-brněnské eparchie za účelem investice a bytové či administrativní rezervy po dobu opravy objektu ústředí v Olomouci. Maximální výše investice činní (za nemovitost) 2,5 mil. Kč. Po provedeném realitním průzkumu a předložení konkrétní nabídky bude schválení nákupu formou hlasování per rollam. Předkladatel doporučuje schválení žádosti.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí se záměrem pořízení nemovitosti dle důvodové zprávy
 • ukládá řediteli zabezpečit usnesení per rollam ke schválení vhodné nabídky.

PRO: 7                PROTI: 0                   ZDRŽELO SE: 0                               PŘIJATO

 Usnesení č. VII

Vladyka Izaiáš předložil k projednání otázku nákupu nemovitostí pro církev. Stávající realitní situace vyžaduje vysokou míru flexibility při nákupu realit. Velmi často se stává, že výhodná realitní nabídka je pro vysoký zájem během velmi krátké doby prodaná. V případech, kdy musí nákup vč. složení zálohy schválit ER OBE, trvá tento proces v řádu dní, čímž se realizace nákupu stává nedostupnou. Z dlouhé diskuze vyplynul návrh schválení provozní zálohy ve výši 500 tis. Kč pro potřebu ÚER OBE na mimořádné výdaje, mezi které bude patřit i možnost využití této zálohy na složení zálohy při nákupu nemovitosti na území OBE. Tato záloha bude podléhat řádnému vyúčtování.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí se vyčleněním provozní zálohy pro potřebu ÚER OBE.

PRO: 7                PROTI: 0                   ZDRŽELO SE: 0                               PŘIJATO

Usnesení č. VIII

Na jednání ER OBE byl představen investiční záměr bytového domu v Brně. Jedná se o nemovitost s 12 bytovými jednotkami, určené k pronájmu, které jsou momentálně ve výstavbě. ER OBE po projednání schvaluje záměr nákupu nemovitosti s cílem budoucího výnosu. Výnos nájmu bude příjmem eparchie. Po diskuzi byl přijat návrh na předložení konkrétních podmínek vč. návrhu smlouvy o smlouvě budoucí. ER pověřuje vladyku Izaiáše podpisem smlouvy o smlouvě budoucí.

 ER OBE:

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • v souladu s čl. 20 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku pověřuje ředitele úřadu OBE podpisem smlouvy.

PRO: 7                            PROTI: 0                   ZDRŽELO SE: 0                   PŘIJATO

 Usnesení č. IX

Projekt sociálního bydlení v Uničově – prot. Jan Langr informoval členy rady o stávajícím stavu projektu výstavby sociálního bydlení. Proběhla dvě jednání s představiteli města Uničova. Po vzájemné dohodě byl navržen objekt bývalé Jednoty na ul. Generála Svobody. Objekt je v této chvíli ve vlastnictví města, které je za tímto účelem ochotno jej odprodat. Za účelem deklarace záměru byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Formou rekonstrukce a přestavby je možné objekt přebudovat na objekt kapacitního bydlení.

Jelikož byl v dané lokalitě nesoulad s územním plánem, zažádala církevní obec o změnu územního plánu, které bylo vyhověno. Současně byla prověřena možnost získání dotace na Ministerstvu pro místní rozvoj a ekonomická analýza projektu.

Základním východiskem ekonomické analýzy bylo zohlednění sociálního aspektu projektu. Tedy neuvažuje se rychlá investiční návratnost vloženého kapitálu a prostředky vložené do projektu mají minimálně vedlejší (nepřímou) návratnost. Dle závěru analýzy je v případě realizace projektu s dotací podporovaného bydlení návratnost 22 let, bez dotace 39 let. Značným rizikem projektu je vysoká míra nejistoty získání dotace, která je navíc podmíněna žádostí o stavební povolení, tedy církev již musí být vlastníkem a mít příslušnou projektovou dokumentaci, což předpokládá investici cca 1,5 mil. Kč.

Po diskuzi bylo konstatováno, že v případě získání dotace by s ohledem na sociální charakter mohl být tento záměr ekonomicky udržitelný. Vzhledem k tomu, že neexistuje právní jistota získání dotačních projektů je s ohledem na stávající formu financování OBE míra rizika dlouhodobé udržitelnosti projektu nepřijatelná  (eparchie by se v budoucnu mohla ocitnout v situaci, kdy nebude schopna dostát svým závazkům).

ER OBE:

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • nesouhlasí s dalším pokračováním projektu.

PRO: 7                                   PROTI: 0                   ZDRŽELO SE: 0                               PŘIJATO

 Různé

 ER OBE byla seznámena se závěry pracovního setkání Úřadu metropolitní rady Pravoslavné církve v českých zemích s ústředím v Praze. Na základě předložené zprávy přijala stanovisko, které adresuje Vysokopřeosvícenému vladykovi Michalovi, arcibiskupovi pražskému, předsedovi MR.

ER OBE:

 • Bere na vědomí předloženou zprávu.

Eparchiální rada byla ukončena v 18:00 hod. společnou modlitbou.

V Olomouci dne 16.2. 2017

Zapsal: prot. Jan Langr

Za správnost: vl. Izaiáš – ThDr. Igor Slaninka

………………………………..………………….

+ Simeon
Předseda eparchiální rady
olomoucko-brněnské eparchie
Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku

+ Izaiáš                                                           ……………………………

prot.  Ján Kačkoš                                          ……………………………

prot. Jozef Fejsák                                         …………………………….

prot. Jan Baudiš                                             ……………………………..

prot. Ondřej Stehlík                                       ……………………………..

sestra Vlastimila Soukupová                        ……………………………..

sestra Sofia Prusali                                          ……………………………..

sestra Soňa Cinegrová                                    ……………………………..

 

Přenesení částeček svatých ostatků prvomučedníků Bonifáce, Severa a Olympia

Ve Znojmě byly pravoslavné církvi darovány části z relikvií pocházející z prvokřesťanské doby.

Částečky ostatků tří svatých římských mučedníků z prvokřesťanských dob byly na svátek Obětování Páně (15. února 2017) předány duchovnímu správci Pravoslavné církevní obce ve Znojmě, jer. Mgr. Kyrilovi Bočkarevovi. Svaté ostatky laskavě věnoval biskup římsko-katolické církve, Mons. Mgr. Jindřich Bartoš, jemuž za tento vzácný dar a šlechetné gesto upřímně děkujeme. Darované ostatky byly poté přeneseny do chrámu svatého knížete Rostislava ve Znojmě.

Ostatky sv. mučedníka Bonifáce byly roku 1741 vyzvednuty z Kalistových katakomb v Římě a převezeny do římsko-katolického kostela sv. Mikuláše ve Znojmě. Podobně i ostatky sv. Severa a sv. Olympia.

O životě těchto mučedníků se mnoho neví. Nejvíce informací máme o mučedníkovi Olympiovi, který žil v třetím století po Kristu a jako římský občan pronásledoval křesťany. Když však viděl jejich statečnost, zastyděl se a začal o křesťanství přemýšlet. Odešel do katakomb, kde se křesťané skrývali, a zasažen Boží milostí, nechal se pokřtít. Mezi jeho římskými spoluobčany to vzbudilo velké pohoršení a upálili ho.

Mátuška Marie Bočkareva

Svátek Zjevení Páně ve Vilémově

6. ledna na svátek Křtu Ježíše Krista v Jordánu čili „Zjevení Páně“ pořádal vilémovský monastýr pouť k lesní studánce, kde se konalo velké svěcení vody, jak je v tento svátek dle pravoslavné tradice zvykem. Svěcení se zúčasnilo nejen osazenstvo monastýru, ale i přátelé tohoto mnišského příbytku a další věřící.

Služba a setkání v ostravské farnosti v Michálkovicích

5. února 2017 sloužil vikární biskup naší eparchie, vladyka Izaiáš v Ostravě – Michálkovicích. Po bohoslužbě se vladyka setkal s věřícími této církevní obce. Setkání se konalo na nové faře. Věřící měli na vladyku řadu otázek a proběhla dlouhá diskuse, při níž všichni konstatovali, že toto je naše jediná kanonická církevní obec v Michálkovicích. Všichni přítomní odmítli současnou (rozkolnou) činnost o. Nikolaje Popova.

Pracovní setkání na úřadu Metropolitní rady v Praze

Oznámení o pracovním setkání na úřadu Metropolitní rady v Praze
ve dnech 30. 1. – 31. 1. 2017

Na žádost biskupů eparchií Pravoslavné církve v českých zemích svolal, předseda Metropolitní rady, arcibiskup pražský a českých zemí, + Michal (ThLic. Michal Dandár, PhD.), pracovní setkání na úřadu Metropolitní rady, Šárecká 36, Praha 6, k přípravě zasedání Metropolitní rady, které se uskuteční v nejbližším možném termínu.

 

Ohlédnutí za životem zesnulé Emilie Šimkové

Simkova001Emilie Šimková se narodila 30. dubna 1922. Světlo světa spatřila ve vsi Hlinsk na Volyni jako osmá z deseti dětí Václava a Olgy Voženílkových. Otec Václav Voženílek obstarával živobytí pro svoji rodinu jako samostatný rolník, lamač kamene a příležitostný léčitel dobytka, matka Olga se pak starala o domácnost početné rodiny.

V rodné vesnici ukončila ve 12 letech školní docházku, a jak bylo tehdy zvykem, musela odejít z domova do tzv “služby”. Služba zahrnovala veškeré zemědělské práce na poli i ve stájích s dobytkem. Pro dvanáctileté děvče tedy práce značně fyzicky náročné, ale podobný osud měly prakticky všechny její vrstevnice, pocházející ze sociálně slabších rodin.

Po dosažení dospělosti plánovali po dlouhodobé známosti svou budoucnost spolu s Vladimírem Valentou. Jejich představy o společném životě však přervala 2. světová válka. Vladimír byl totálně nasazen v tzv. říši a při spojeneckém bombardování zahynul. Bohužel, nebyla to poslední tragická ztráta člověka pro ni blízkého, která ji v životě postihla. V bojích u Dukly položil život za osvobození naší vlasti bratr Josef a také další bratři bojovali v řadách Svobodovy armády. Ani život za frontou nebyl jednoduchý – německá vojska a banderovci působili civilnímu obyvatelstvu značné útrapy, snad všem v naší církvi je znám tragický osud Českého Malína.

Sestra Emilie i přes prožité strasti si po celý svůj život zachovala životní optimismus a veselou mysl, což platí i pro její vzpomínky na válečné období. Historky o tom, jak pálila samohonku, aby ji pak na trhu v Rovně směnili za jiné životní potřeby, neboť peníze neměly vlastně žádnou hodnotu, nebo jak Rudá armáda zrekvírovala jejímu otci na černo pěstovaný tabák, vyprávěla raději, než příhody s obsahem i koncem méně veselým.

Závěr 2. světové války s sebou přinesl pro celou rodinu zásadní otázku – zůstat na Volyni nebo reemigrovat do Československa. Po dlouhém zvažování se rodina nakonec rozhodla vrátit se v roce 1947 do vlasti svých předků. Léta prožitá na Volyni, snad proto, že se jednalo o léta mladosti, se jí nesmazatelně vryla do paměti. S přibývajícím věkem pak vzbuzovalo její myšlení dojem, že nejdůležitější část života prožila právě na Volyni.

Po návratu do Československa se spolu s rodiči usídlila u bratra Antonína v Dolní Libině. V Dolní Libině rovněž nalezla nový domov rodina Františka a Věry Šimkových, původně pocházející také z Hlinska, kteří měli dvě dcery a syna Václava. A s Václavem, studujícím v té době pravoslavný seminář, se rozhodla Emilie v roce 1948 spojit svůj další život. Jejich manželství pak trvalo téměř 50 let. Poté, co byl manžel vysvěcen na pravoslavného kněze a co se jim v roce 1949 narodil syn Miroslav, zdálo se, že oba mají před sebou klidný a spokojený rodinný život. Jenže opak byl pravdou. Při stěhování na manželovo první působiště do Znojma tragicky umírá mladší bratr Emilián. Bratrova smrt poznamenala Emilii fyzicky i psychicky natolik, že jí lékaři radí změnu prostředí, což vede k žádosti o přemístění na farnost do Řimic. Zde se v roce 1958 rodina rozrůstá o dalšího člena – syna Vladimíra.

V roce 1960 přichází pro otce Václava nabídka, které neodolal – převzít šumperskou církevní obec, kde žilo značné množství volyňských Čechů, dosídlených sem za původní německé obyvatelstvo. Rodina se po roce stěhuje do Šumperka, kde pak manžel vykonává duchovní službu dalších více než 30 let – neboť (řečeno parafrází Mozartových slov) “jeho Volyňáci mu rozuměli”.

Po dobu celé téměř padesátileté služby církvi byla mátuška Emilie svému manželu pevnou oporou a snažila se mu pomáhat v plnění jeho povinností. Pamatujeme například, jak pravidelně pekla prosfory, a při tom vždy udělala o pár kusů více, než bylo k bohoslužebným účelům zapotřebí, což byla vždy vítaná příležitost pro děti a později i vnoučata zkonzumovat ty “méně povedené”. Samozřejmostí byla pomoc při úklidu chrámu, praní bohoslužebných textilií.

V Šumperku našla rodina svůj skutečný domov. Po té, co se synové osamostatnili a oba rodiče odešli na zasloužený odpočinek, zdálo se, že náplní jejich dalších let bude pečování o zahrádku a hlavě o vnoučata, jejichž počet v průběhu několika let dosáhl počtu pěti. Tehdy však rodiče zasáhla jako blesk zpráva o smrti staršího syna při dopravní nehodě. Po roce umírá na vážnou nemoc i manžel, o kterého se postarala téměř až do samotného konce jeho života.

Výčet tragických událostí (včetně dlouhodobých vážných zdravotních problémů), s nimiž se dokázala sestra Emilie v životě vyrovnat, není zdaleka úplný a není to ani cílem mého zamyšlení nad životem zesnulé. I v pokročilém věku přistupovala k životu vždy aktivně a stále se snažila být užitečná svým blízkým. Od mládí milovala tanec a ještě př i oslavě svých devadesátých narozenin „nedala košem“ žádnému z přítomých.

Nabízí se otázka: Kde vzala tato drobná, nenápadná žena sílu k tomu, aby se postavila časté nepřízni osudu a navíc si zachovala téměř až do posledních dní smysl pro humor a aktivní přístup k životu?

Jsem přesvědčen, že odpověď tkví v její hluboké víře v řád světa a Boží moudrost a z toho plynoucího přesvědčení, že zdolávání překážek v našem životě má svůj smysl, i když ho třeba zrovna nechápeme. Víra, že vše, co na tomto světě konáme, dojde jednou spravedlivého soudu, a že je naší povinností nezakopat hřivny svěřené nám při příchodu na tento svět, ale naopak je rozhojňovat k prospěchu nejen svému ale i svých bližních.

Ohlédneme-li se za životem sestry v Kristu Emilie, dojdeme k poznání, že požehnaná léta vyměřená jí na tomto světě byla naplněna nejen pokorou, obětavostí, láskou, respektem i soucitem s bližními, ale i schopností života užít a radovat se z něj. V tom může být mnohým z nás příkladem.

Rodina Šimkova

 (Zprávu o zesnutí mátušky Emilie viz mezi předchozími příspěvky.)

Panychida za vladyku Doroteje v Praze

30. prosince, v den zesnutí blaženého metropolity Dorotoje, se jako každoročně o tomto dni konala zádušní svatá liturgie v chrámu Zesnutí přesv. Bohorodice na Olšanech. Už druhý rok sloužil tuto liturgii náš přeosvícený vladyka Izaiáš. Po ní se na hrobě Jeho Blaženstva vladyky Dorotoje konala panychida, vedená Vysokopřeosvíceným arcibiskupem pražským Michalem, za účasti dalších eparchiálních duchovních.

 

Zesnula mátuška Emilie Šimková

V úterý dne 3. ledna 2017 zemřela mátuška Emilie Šimková, manželka prot. Václava Šimka dlouholetého duchovního pravoslavné církevní obce v Šumperku.

Pohřeb se koná v sobotu dne 7. 1. 2017 ve 14 hod. v chrámu Svatého Ducha v Šumperku.

Věčná paměť!

Se svatými upokoj, Kriste, duši služebnice své…

parte-simkova-1m

(Ohlédnutí za životem zesnulé Emilie Šimkové je zde.)

Svátky Narození Páně ve Střemeníčku

2016-12-26-stremenicko-2Dne 26. prosince, na Sbor přesvaté Bohorodice, uspořádal v našem chrámu sv. Václava ve Střemeníčku místní pěvecký sbor Střemkoš již páté zpívání koled i dalších písní. Na toto oblíbené setkání se sešlo okolo 140 hostů z obce i širokého okolí, pochutnali si na svařeném vínu od pana starosty a zazpívali si s amatérskými, ale velice schopnými umělci. Při poslední koledě vzpomněli účinkující na živé i již zesnulé občany, kteří také do tohoto chrámu rádi chodili. V současnosti se tam bohužel scházíme jen jednou v roce, na svátek sv. Václava. Ale letos nás přišel povzbudit i Vysokopřeosvícený vladyka Simeon, který má tento chrám velmi rád.

Jer. Mojmír

2016-12-26-stremenicko-1

 

 

 

Odpověď na vyjádření vladyky Jáchyma

Jeho Vysokopřeosvícenosti
Jáchymovi
arcibiskupovi berounskému

Vážený vladyko, obdrželi jsme Vaši reakci na usnesení č. 15 posledního zasedání ER OBE. Vašeho vyjádření si vážíme, ale zároveň musíme poukázat na mnohé nesrovnalosti, které obsahuje.

Především jsme Vás v tomto usnesení nevinili z toho, že Vy sám sloužíte bohoslužbu, oblečen v liturgickém rouchu apod. Proto nechápeme, proč na toto téma s námi polemizujete.

Při službě v ostravské rozkolné modlitebně jste však byl vědomě přítomen nekanonické události služby čtyř duchovních, konané u svévolně zbudovaného oltáře  (svou přítomností a pořizováním následně Vámi zveřejněné fotodokumentace jste to v podstatě odsouhlasil). To se ve smyslu posvátných kánonů považuje za provádění schismatu.

Oblečen jste tam byl ve rjase, takže všichni přítomní viděli, že je přítomen biskup. Mohli tím být zmateni a uvedeni v omyl, že se jedná o řádnou kanonickou službu. Také zveřejnění fotodokumentace této služby na Vašich internetových facebookových stránkách vyvolává u veřejnosti dojem, že služba byla kanonická, když je o ní zpravodajství na facebookovém webu jednoho z vladyků místní církve. I tyto okolnosti v sobě nesou ducha rozkolu.

Čtyři duchovní, o nichž je řeč, sloužili eucharistii na kanonickém území naší eparchie bez požehnání místního eparchiálního archijereje. Je potěšitelné, že našeho arcibiskupa už začali uznávat a vzpomínají při svých modlitbách jeho jméno, ale samo o sobě to není dostatečné pro uznání kanonicity jejich služby. Všichni víme, že při liturgii nestačí vzpomínat jméno příslušného biskupa, ale je nutno mít pro konání bohoslužby na stanovené farnosti jeho požehnání.

Pokud Vy, vážený vladyko, svou nepřehlédnutelnou přítomností schvalujete bohoslužbu, která se koná bez vůle eparchiálního biskupa, pak to může vzbuzovat dojem, že začínáte vlastně uzurpovat úřad našeho eparchiálního archijereje.

Dalším projevem rozkolnické činnosti, která je proti olomoucko-brněnské eparchii vyvíjena, je skutečnost, že kdosi vydává na facebooku jménem naší eparchie internetovou stránku, která má vzbuzovat dojem, že se jedná o oficiální publikaci OBE. Na této facebookové stránce se objevují materiály produkované rozkolnými duchovními. Je zřejmé, že právě někdo z nich je správcem a vydavatelem tohoto webu. Zde publikované manipulativní materiály poškozují eparchii a očerňují její kanonickou správu (viz např. příspěvek z 30.12.2016 a listiny z 8.10.2016). Tak má vypadat jejich vůle a ochota k návratu do eparchiálního kléru? Alarmující je, že materiály této rozkolné stránky sdílíte Vy na své facebookové stránce (viz váš příspěvek 30.12.2016), a tím ještě dalším způsobem osobně aktivně propagujete rozkol.

Také je známo, že jste byl přítomen při liturgiích sloužených rozkolně v nekanonických bytových modlitebnách, kde dodnes tito duchovní slouží bez vůle a požehnání eparchiálního biskupa.

Všechny tyto skutky nemají nic společného s údajnou “věrností posvátnému synodu”. Žádá snad náš synod tyto čtyři duchovní, aby zde prováděli rozkol? A kromě toho, někteří z propuštěných duchovních se dopustili skutků, o nichž tu nechceme veřejně hovořit, ale určitě bylo nutno je s nimi projednat, aby se mohlo pokročit dál. Jejich odmítnutí nabízených pozvánek k setkání se neslučuje s principy kněžské poslušnosti vůči biskupovi. (Jistě znáte citace kánonů, že kněz nesmí opomíjet svého biskupa či si budovat svévolně oltáře.) Sami tak blokují naplnění šestého bodu konstantinopolské dohody.

Šestý bod konstantinopolské dohody, kterou vzpomínáte, k ničemu z výše uvedeného nedává souhlas, ani nic z toho nepředjímá. Tento bod naopak předpokládá, že se tito duchovní chovají, jak se od pravoslavných duchovních očekává, nepáchají rozkol a jsou ochotni zahájit proces svého návratu. K tomu je eparchiální biskup i ER OBE dlouhodobě zvali, jenže ze strany těchto kněží nebyl o jednání zájem. Jsou to právě rozkolní duchovní, kteří svým počínáním (např. tím, co je uvedeno výše) porušují šestý bod konstantinopolské dohody. Máme obavy, že Vy, vážený vladyko, je v tomto směřování podporujete, což vzbuzuje náš údiv, zvláště jedná-li se o odchovance Trojicko-sergijevské lávry. Prosíme, mějte na paměti, že rozkolná činnost nikdy nemůže být cestou k jednotě a že svou podporou této činnosti těmto duchovním vlastně škodíte.

Výše uvedené, vážený vladyko, je důvodem, proč Vaše veřejné vyjádření nemůžeme považovat za uspokojivé vysvětlení toho, co je předmětem našeho usnesení.

ER OBE

Dodatek

Citace některých posvátných kánonů ohledně poměru kněze ke svému (eparchiálnímu) biskupovi

Pravidlo 31. (apoštolské)
Opovrhne-li některý kněz vlastním biskupem a odděleně koná bohoslužby, a zřídí jiný oltář a při tom neusvědčí u soudu biskupa v ničem, co odporuje zbožnosti a pravdě: budiž zbaven hodnosti jakožto vládychtivý, poněvadž se stal uchvatitelem moci. Buďtež také zbaveni hodnosti ti ostatní z kleru, kteří se k němu připojili. Laici buďtež vyloučeni z církevního obecenství. Toto budiž učiněno po prvním, druhém a třetím napomenutí biskupem.

Pravidlo 39. (apoštolské)
Kněží a jáhni nesmějí činiti nic bez vědomí biskupa, neboť jemu jsou svěřeni lidé Páně, a on bude odpovídati za jejich duše.

Pravidlo 57. (laodicejského sněmu)
Nelze ustanovovati v malých městech a vsích biskupy, nýbrž periodeuty. A již dříve ustanovení nečiní nic bez vůle biskupa města, taktéž i kněží nic nekonají bez vůle biskupa.

Pravidlo 31. (VI. všeobecného sněmu)
Stanovíme, aby duchovní, sloužící nebo křtící v modlitebních síních uvnitř domů, činili tak nejinak, než se schválením místního biskupa. Proto, kdyby některý duchovní nezachovával toto tímto způsobem, budiž svržen.

Pravidlo 10. (karthagenského sněmu)
Jestliže některý kněz odsouzený od svého biskupa povyšuje se jakousi nadutostí a pýchou, a usmyslí si, že je povinen odděleně přinášeti Bohu svaté dary nebo se rozhodne postaviti jiný oltář proti církevní víře a řádu, nebudiž takový ponechán bez trestu. Sněm řekl: Jestliže některý kněz zachvácen pýchou proti svému biskupu způsobí rozkol, budiž anathema.

 

Usnesení zasedání Eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích (ER OBE) zasedala dne 20.12.2016 v Olomouci

Prezence

Přítomní členové ER OBE:
vladyka Izaiáš – pověřen vedením
prot. Ján Kačkoš, prot. Jozef Fejsák, prot. Jan Baudiš, prot. Ondřej Stehlík,
sestra Vlastimila Soukupová, sestra Sofia Prusali, sestra Soňa Cinegrová
prot. Jan Langr – tajemník ER

Nepřítomní členové:
vladyka Simeon

Hosté:
mitr. prot. Milan Horvát – kancléř ÚMR
sestra Perla Jarečná – tajemnice arcibiskupa
sestra Růžena Prachařová
prot. Jiří Kolář

Předseda konstatuje, že ER OBE je na tomto zasedání usnášení schopná

Usnesení ER č. 20 ze dne 20.12.2016

Jednání ER bylo zahájeno společnou modlitbou. Vl. Simeon se z jednání omlouvá, všechny členy pozdravuje a vyslovuje přání požehnaného prožití nastávajících svátků Narození Páně.

 Usnesení č. I

Kontrola plnění úkolů:

Předseda konstatoval, že nejsou nesplněné úkoly z předchozích rad a dále požádal členy Rady
o potvrzení předchozích usneseních per rollam.

 • ER OBE bere na vědomí předloženou zprávu
 • ER OBE potvrzuje usnesení per rollam

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. II

Eparchiální rada vyslechla žádost sestry Růženy Prachařové spolu se zprávou o aktuálním stavu průběhu oprav památníku sv. Gorazda v Hrubé Vrbce. V objektu monastýru proběhla kompletní rekonstrukce střechy (krovů i krytiny), oprava statických poruch, hydroizolace, zakrytí podloubí, částečných vnitřních a terénních úprav. Sestra Růžena se obrátila na členy Rady s žádostí o příspěvek ve výši 500 tis. Kč na dokončení oprav monastýru a památníku. Jedná se zejména o opravu oken, dveří, terénních úprav, malování, nové pravoslavné kopule, brány a doplnění zdiva oplocení. Rada schválila příspěvek na další část oprav ve výši 500 tis. Kč. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování. V závěru poděkoval vl. Izaiáš sestře Růženě za pomoc, čas i nasazení, které práci pro památník a monastýr věnuje.

ER OBE

 • schvaluje příspěvek na dokončení oprav památníku a monastýru sv. Gorazda v Hrubé Vrbce z fondu reprodukce majetku OBE ve výši 500 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7      PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. III

Pravoslavná církevní obec v Osoblaze požádala o příspěvek na opravu farního bytu (v majetku církevní obce) za účelem zvýšení kvality bydlení a možnosti lepšího zhodnocení nemovitosti formou vyššího nájemného. Celková žádost příspěvku činí 230 tis. Kč na realizaci nového bytového jádra, kuchyňské linky, výměny oken, skříní apod. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE

 • schvaluje příspěvek na rekonstrukci farního bytu z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 230 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7                   PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. IV

Pravoslavná církevní obec v Michálkovicích požádala o příspěvek na opravu farního domu
(v majetku církevní obce). Celková žádost příspěvku činí 300 tis. Kč na realizaci oprav, zejména sociálního příslušenství, kuchyňské linky, elektroinstalace apod. Duchovní správce požaduje prostředky pouze na materiál. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE

 • schvaluje příspěvek na opravy farního bytu z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 300 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7       PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. V

Vl. Izaiáš přednesl žádost na realizaci rekonstrukce bytového domu a rezidence olomoucko-brněnské eparchie, Masarykova 17, Olomouc. Jedná se zejména o rekonstrukci podkrovních prostor s cílem budoucího pronájmu. Dále bude realizována oprava balkonů a výstavba nového výtahu. Z uvedeného důvodu předkládá žádost na realizaci rekonstrukce ve výši 3 mil. Kč. Přesná cena rekonstrukce bude známa až na základě vyhodnocení nabídek. V případě, že rekonstrukce částku překročí, bude o dalším uvolnění prostředků předložena žádost Radě. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE

 • schvaluje příspěvek na opravu rekonstrukce sídla eparchie z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 3 mil. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. VI

Vladyka Izaiáš informoval členy Rady o návrhu rekonstrukce objektu duchovního centra
a monastýru zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově. Dílčí záměr rekonstrukce, který byl navrhován již v minulém roce, zaměřený především na topení, se z pohledu provázanosti na celkové dispoziční řešení ukázal jako nesystémový. Současně bylo nutno dořešit otázky majetkoprávního charakteru ke stávající solární soustavě a ohřevu vody, který v minulosti realizovala Pravoslavná akademie ve Vilémově. Pro rok 2017 proto předkladatel žádá příspěvek ve výši 5 mil. Kč.

ER OBE

 • schvaluje příspěvek na opravy duchovního centra a monastýru zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 5 mil. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. VII

Vladyka Izaiáš přednesl žádost na přestavbu kaple v Jaroslavicích. Dle cenové nabídky se jedná
o investici ve výši do 2 mil. Kč. Na základě diskuze členů Rady byla schválena částka ve výši 1,5 mil. Kč. Opravou bude pověřen vl. Izaiáš. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE

 • schvaluje příspěvek na přestavbu kaple z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 1,5 mil. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. VIII

Prot. Jiří Kolář osobně prezentoval stávající postup prací výstavby chrámu sv. Jiří. Současně požádal jménem Pravoslavné církevní obce ve Svitavách o příspěvek na dokončovací práce (oplocení, terénní úpravy, aj.) v roce 2017 ve výši 300 tis. Kč. Vysvěcení chrámu bude v roce 2017. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE

 • schvaluje příspěvek na dokončení kaple sv. Jiří z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 300 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. IX

Prot. Ján Kačkoš požádal jménem církevní obce v Libině o příspěvek ve výši 120 tis. Kč na realizaci vnitřních úprav, odvlhčení a odvlhčení zdiva včetně sanačních omítek a nátěrů kaple
sv. Jakuba v Libině. Obec Libina přislíbila z rozpočtu na rok 2017 dar na rekonstrukci ve výši 50 tis. Kč. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE

 • schvaluje příspěvek na vnitřní úpravu kaple sv. Jakuba z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 120 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. X

Změny církevních obcí

Vladyka Izaiáš seznámil členy Rady se záměrem zrušení právní subjektivity církevní obce ve Vilémově jako samostatného právního subjektu. Věřící církevní obce již dnes využívají prostory monastýru, o chrám jakož i o veškerý inventář pečuje rovněž monastýr a z pohledu liturgického života nedojde k žádným změnám. Sjednocení právní subjektivity rovněž vyloučí majetkoprávní komplikace během plánované rekonstrukce monastýru. Po právní stránce bude nástupnickou organizací Monastýr zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • ve smyslu čl. 15 odst. 5 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku schvaluje ER zrušení právní subjektivity Pravoslavné církevní obce ve Vilémově k 31.12. 2016
 • ukládá duchovnímu správci PCO ve Vilémově předat protokolárně účetní evidenci, pokladnu a další důležité dokumenty včetně všech razítek a matrik představené. Kopie předávacího dokumentu a dokladů bude uložena na ÚER nejpozději k 15.1.2017
 • ukládá řediteli ÚER provést změnu evidenčních úkonů

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. XI

 Monastýr přesvaté Bohorodice ve Vilémově

Vladyka Izaiáš přednesl zprávu hospodaření monastýru ve Vilémově a v souladu s usnesením ER č. 9 bod 13. z roku 2015, požádal Radu o poskytnutí provozního příspěvku na činnost monastýru pro rok 2017 ve výši 300 tis. Kč

ER OBE

 • schvaluje provozní příspěvek Monastýru přesvaté Bohorodice ve Vilémově ve výši
  300 tis. Kč

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. XII

Sponzorský dar

Vladyka Izaiáš informoval o členy Rady o poskytnutém sponzorském daru ve výši 21 720 Kč pro vydání hudebního disku pravoslavných zpěvů (Byzantské hymny a tradiční řecké písně). CD bude sloužit pro charitativní akce a prezentaci Eparchie. Prostředky byly vynaloženy na náklady vydání.

ER OBE

1)   schvaluje sponzorský dar ve výši 21 720 Kč a
2)   pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí sponzorského daru

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. XIII

Fond na reprezentaci a dary

Vladyka Izaiáš požádal Radu o vytvoření fondu na reprezentaci a dary eparchie pro rok 2017 ve výši 100 tis. Kč. Účelem fondu je zjednodušení administrativy v případě nákupu věcných darů pro potřebu významných zahraničních návštěv, výročí nebo během zahraničních cest, tak aby Rada nemusela o nákupu rozhodovat v jednotlivých případech. Rovněž z pohledu vedení účetnictví se bude jednat o zvýšení přehledu, jelikož nebude nutno dary vést v provozních nákladech, ale odděleně, což přispěje k lepšímu přehledu. Samotný fond bude podléhat řádnému vyúčtování a nevyčerpané prostředky budou přebytkem hospodaření.

ER OBE

1)    schvaluje vznik fondu na reprezentaci a dary pro rok 2017 ve výši 100 tis. Kč

PRO: 7           PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. XIV

Prodloužení lhůty čerpání prostředků z fondu oprav a reprodukce majetku

Na žádost jednotlivých církevních obcí ( Znojmo, Přerov, Uničov, Opava, Libina, Ostrava-Pustkovec ), Rada schvaluje možnost čerpání finančních prostředků poskytnutých v roce 2015 a 2016. Vzhledem ke skutečnostem, že mnohé opravy nebo majetkoprávní operace nebylo možné zvládnout v kalendářním roce, kdy byl příspěvek poskytnut, prodlužuje se lhůta pro čerpání do 31.12. 2017. Po tomto termínu již nebude možné příspěvky z let 2015 a 2016 vyžít bez souhlasu Rady.

ER OBE

1)  schvaluje prodloužení lhůty pro čerpání prostředků z fondu oprav a reprodukce majetku schválených v letech 2015 a 2016 v roce 2017

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. XV

Situace v eparchii

Eparchiální rada s politováním přijala zprávu včetně fotodokumentace společné rozkolné služby, která proběhla v Ostravě v sobotu dne 17. 12. 2016 v rozkolnické modlitebně. Tuto službu konali rozkolní duchovní mj.: N. Popov, P. Klokočka, K. Koutný a O. Muntean, kteří tím opětovně potvrzují svou pozici vzpoury proti kanonické eparchiální správě. Vladyka Simeon jim už nejméně jeden a půl roku opakovaně nabízel ruku ke smíření a začlenění do eparchiálního kanonického duchovenského sboru. Eparchiální rada s nimi chtěla jednat o jejich návratu a sjednocení. Byli oficiálně veřejně vyzváni, aby se dostavili k vyjasnění své situace a k jejímu vyřešení. Nikdo z nich však nepřistoupil na žádný návrh, ani nevstoupil do jednání. Takový postoj nelze než považovat za rozkolný.

Alarmující jsou zprávy o dlouhodobé podpoře, která se dostává této rozkolné skupině od vladyky Jáchyma, který do naší eparchie jezdí z Berouna. Vyvíjí u nás církevní činnost bez vědomí
a souhlasu eparchiálního episkopátu. Máme za to, že už nelze pochybovat, že vladyka utvrzuje výše zmíněné rozkolní duchovní ve stavu vzpoury. Byli jsme informováni, že i on byl přítomen na uvedené rozkolné službě v Ostravě, pořizoval zde fotografie za účelem jejich zveřejnění na internetu a k propagaci rozkolných akcí v naší eparchii. Je těžko uvěřitelné, jak může být člen episkopátu a tajemník posvátného synodu přítomen při nekanonických obřadech, jimiž se zde upevňuje nějaká paralelní církevní struktura.

Prosíme posvátný synod, aby učinil přítrž nekanonické a škodlivé činnosti berounského vladyky Jáchyma v olomoucko-brněnské eparchii. Jeho aktivní působení a vliv na vzbouřené duchovní je namířeno proti kanonické církevní správě a brání jakémukoliv pokroku v dořešení naší eparchiální situace. Považujeme stálé vměšování vladyky Jáchyma do vnitřních věcí olomoucko-brněnské eparchie za rozkolné a celkově hrubě nekanonické.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Eparchiální rada byla ukončena v 19:00 hod. společnou modlitbou.

V Olomouci dne 20.12. 2016

Zapsal: prot. Jan Langr

Za správnost: vl. Izaiáš – ThDr. Igor Slaninka

 …………………………….

+Simeon
Předseda eparchiální rady
olomoucko-brněnské eparchie
Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku

 prot. Ján Kačkoš                                            ……………………………..

prot.  Jozef Fejsák                                         ……………………………..

prot. Jan Baudiš                                             ……………………………..

prot. Ondřej Stehlík                                       ……………………………..

sestra Vlastimila Soukupová                         ……………………………..

sestra Sofia Prusali                                        ……………………………..

sestra Soňa Cinegrová                                   ……………………………..

 

Vánoční pozdrav vladyky Simeona

Vánoce, vánoce přicházejí, zpívejte, přátelé!

Simeon-sluzba-mMilé sestry a bratři, důstojní otcové, nevypůjčil jsem si tentokrát oslovení vánočního poselství ani z Písma ani z liturgických zpěvů, ale z vánoční písničky nedávných let militantního ateizmu, kdy se sice vánoce směly slavit a slavily, ale současně vládla snaha zbavit v povědomí  lidu tento svátek jeho hlubokého křesťanského obsahu, vyloučit z nich Boha vtěleného a ponechat jen vánoční zvyky a lidovou tradici. Bohu díky, lidová tradice v našem národu je natolik prodchnuta křesťanstvím, že samo ovzduší tohoto svátku si ponechává svůj náboženský náboj a dokáže se dotknout srdce i nábožensky vlažného, ba  i zcela lhostejného. A tak slavíme vánoce s radostí, že pro nás a pro zástupy dalších zůstávají tím, co o nich napsal svatý apoštol Pavel v listu Galaťanům: „Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny“ (Ga 4, 4n). Krátce: Bůh se stává člověkem, aby se člověk stal Božím dítětem (J 1,12 ) Boží Slovo … „se stalo tělem a přebývalo mezi námi, Spatřili jsme jeho slávu,slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy“ (J 1,14)

Stalo se to, „když se nenaplnil stanovený čas“: Svět se připravoval na tuto událost a Bůh  neposlal svého Syna ani dříve ani později, než nastala ta pravá chvíle. A kdy nastala ta pravá chvíle?  Bůh – Tvůrce světla světlem svého Ducha osvěcoval  svět, své dílo, od samého stvoření. Osvěcoval především lidský rod, který stvořil ke svému obrazu a podobě. A když  lidstvo odpadlo a nechalo se pohltit hříchem, Bůh od něho neodvrátil své světlo, ale dal mu vyrůst ke chvíli „naplnění času“ vykoupení člověka od hříchu, prokletí a smrti.

Starověký řecký cestovatel a historik Herodotos píše, že na svých cestách navštívil mnohé národy tak primitivní, že si ani nestavěly obydlí, ale nesetkal se s žádným, který by nevyznával nějaké náboženství. Připusťme, že náboženství těchto primitivních společenství byla vybudována na hrůze z přírodních jevů pro ně nevysvětlitelných. Ale pak, v posledním tisíciletí před Kristem,  jakoby současně u všech kulturních národů nastává náboženské procitnutí, které nazýváme „doba setby“: Tyto národy opouštějí svá primitivní náboženství založená na hrůze a vytvářejí si náboženství nová, jež setrvala dodnes a v nichž se do popředí dostává mravní prvek. Místo hrůzy z přírodních jevů se lidské vědomí prodralo k poznání Boha všeho Tvůrce, který však současně může a chce jednat s člověkem. Jeho hledání a nalézání tohoto Boha  zatlačuje do pozadí strach. Lidstvo nalézá v sobě schopnost přijmout Boha vtěleného a poznat v něm svého Stvořitele a Otce.

Rozhlédněme se po světě v onom „období setby“ a pohleďme, co je v něm nové! V období posledního tisíciletí před Kristem, kdy kulturní národy opouštějí svá dosavadní náboženství a vytvářejí si svůj nový duchovní svět, se objevuje v Číně učení Konfuciovo a Lao-Tse, v Indii Upanišady, Bhagavangítá a Buddha, v Persii učení Avesty, v Řecku vystupují první filosofové a v hornaté zemičce Kenaan  izraelští proroci, kteří předčili ostatní  „učitele východu“ nejčistším jednobožstvím a současně přísným odlišením Boha od stvoření. Právě tito izraelští proroci, sdělili lidu Boží zákon jako radost i závazek i požehnání, protože z ženy z tohoto lidu „pod zákonem“ se narodil jako lidské dítě Boží Syn, aby svým učením a krví vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni.

Celý život křesťana je prožíváním vykupující síly jeho slova, které plyne jako osvěžující potok do našich myslí a srdcí, a jeho krve, která se za nás a za mnohé vylévá na odpuštění hříchů. Zůstávám pod zákonem, ale tento zákon už není tíživým jhem, ale osvobozující silou, ne břemenem,  které drtí otroky,  ale skutečnou Boží adopcí, činící z nás Boží děti a Boží dědice, ty, kterým má patřit Boží království.

Na starých ikonách svátku Kristova narození, na rozdíl od západních maleb, je tvář Bohorodičky zachmuřena, jakoby předem cítila bolestnou cestu, kterou projde její syn, ale proroci i sám Kristus nám zjevili radostný závěr této cesty, a proto je namístě se radovat. Radovat se spolu s betlémskými pastýři, s mudrci z Východu a s celým zástupem svědků Božích. Vždyť nám, nám narodil se!

Sestry, bratři, otcové, Kristovy děti, prožijme společně radost z vánoc! Kristus se rodí! Oslavujme ho!

Ptice 2. 12. 2016

 

 

Svátek sv. Mikuláše ve vilémovském monastýru

6. prosince oslavoval monastýr Zesnutí přesvaté Bohorodice chrámový svátek své monastýrské kaple. Liturgii sloužil vladyka Izaiáš s duchovními naší eparchie. Zúčastnilo se mnoho poutníků zblízka i zdaleka. Po bohoslužbě uspořádala matka představená Alexie slavnostní stolování.

Svatý otče Mikuláši, pros Boha za nás!