Jihlavská Pascha

Tisková zpráva pro jihlavské noviny:

Pravoslavné Velikonoce v Jihlavě

Podle starého juliánského kalendáře slavili pravoslavní Velikonoce letos o týden později, než jsou občanské svátky. Díky pochopení a vstřícnosti římskokatolické farnosti sv. Jakuba se mohli všichni místní shromáždit k oslavě největšího křesťanského svátku, čili Paschy na dvou bohoslužbách ve vypůjčených chrámech. První velikonoční bohoslužba se konala od půlnoci ze soboty na neděli 16. dubna ve velkém chrámu sv. Ignáce na Masarykově náměstí. Chrám byl zcela zaplněn a několik stovek věřících čekalo na posvěcení košíků s paschálními pokrmy venku na náměstí před chrámem. Přibližně zde bylo 1500 lidí.

Druhá paschální bohoslužba se konala v neděli od půl jedenácté dopoledne v kostelíku Svatého Ducha ve Smetanových sadech. Sem přišlo dle odhadu 300 věřících.

Dopolední bohoslužbu v kostelíku Svatého Ducha navštívili také dva významní hosté. Jednak pan primátor statutárního města Jihlavy Mgr. Petr Ryška, který převzal záštitu nad dílem morálně-kulturní pomoci cizincům pravoslavného vyznání a nad jejich lepší integrací do naší společnosti. Duchovní správce Pravoslavné církevní obce v Jihlavě, Jan Baudiš jej uvítal a poděkoval za udělení záštity. Poté jej požádal o pár slov k přítomným.

Pan primátor pozdravil shromáždění, a pak vyjádřil své přání, aby celé vznikající dílo napomáhalo lepší integraci pravoslavných, kteří utíkají před válkou, a abychom si zde byli dobrými sousedy a nevznikaly problémy v našem soužití. Na závěr popřál celému dílu oživení kostelíku úspěch.

Nato duchovní správce uvítal druhého hosta, kterým byl zástupce římskokatolické farnosti sv. Jakuba, její duchovní otec ICLic. Mgr. Marian Husek, který se osobně přičinil, abychom zde mohli už na Velikonoce i v další dny konat bohoslužby, a napomáhal při jednání o přechodu kostelíka do majetku Pravoslavné církevní obce v Jihlavě. Jan Baudiš mu za jeho osobní angažovanost poděkoval, načež jej požádal, zda by i on mohl oslovit přítomné věřící.

Důstojný otec Marian Husek připomněl, že velikonoční svátky nám dosvědčují vítězství dobra nad zlem a světla nad temnotou. Pak uvedl, že o darovaní kostelíku je už prakticky rozhodnuto a že žádný kostel by neměl zůstat bez života, bez modlitby a bez lidí.

Sloužící otec Jan Baudiš na závěr vyslovil díky panu primátorovi za krásná slova a povzbuzení, které se – jak společně doufáme – naplní. A otci Marianovi poděkoval za pochopení, vstřícnost a projev ušlechtilosti římskokatolické farnosti sv. Jakuba a ostatních církevních orgánů. A jemu zvláště za jeho osobní iniciativu, s níž se věnoval tomu, aby pravoslavní měli v Jihlavě vlastní stánek Boží.

FOTOGALÉRIE

Půlnoční paschální jitřní v chrámu u Ignáce na Masarykově náměstí, v největším jihlavském chrámu, který nám římskokatolická farnost na tuto bohoslužbu zapůjčila:

Svěcení pokrmů v noci po jitřní bohoslužbě před chrámem na náměstí pro ty, kteří se do chrámu nevešli:

Dopolední paschální liturgie v kostelíku Svatého Ducha. Před bohoslužbou průvod kolem chrámu. Na závěr liturgie uvítání pana primátora Mgr. Ryšky a představeného římskokatolické farnosti sv. Jakuba, d. o. Mariana. Po liturgii paschální svěcení pokrmů.