Bogojavlenije v Brně

Ó Předobrotivý Pane Ježíši, slavíme tebe, Vládce lidumilný, všemohoucí, věčný Králi! Ve dnech minulého svátku viděli jsme tě jako dítě, dnes pak vidíme tě jako dospělého a dokonale se zjevivšího Boha. Dnes je pro nás čas slavnosti; sbor svatých shromažďuje se s námi a andělé spolu slaví svátek s námi; dnes sestoupila na vody blahodať Přesvatého Ducha v podobě holubice; dnes vzešlo Slunce, jež nikdy nezapadá, a svět září ve světle Hospodinově; dnes ráj otevírá se lidem a Slunce spravedlnosti nás osvěcuje; dnes jásavě nese se hlasitý chvalozpěv pravoslavných křesťanů; dnes spěchá Vládce, aby byl pokřtěn a aby lidstvo povznesl k výšinám; dnes kloní se Pán před vlastním sluhou, aby nás, skloněné pode jhem otroctví, pozvedl.

(Z modlitby při svěcení vody)

Předvečer Zjevení Páně v Jihlavě

První letošní velké svěcení vody jsme konali po liturgii sv. Basila.

* * *

Ze tří důvodů se Pán Ježíš nechává Janem v Jordánu pokřtít. Z těchto tří důvodů světíme tuto událost jako velký svátek.

Přichází, aby vstupem do vln Jordánu posvětil vody. Tím ustanovil svatou Tajinu křtu. Pokaždé, když v církvi světíme vodu, stává se nám působením Ducha Svatého vodou duchovně identickou s očištěnou vodou, která proudila v Jordánu a dotýkala se Pána. Je to voda vyjmutá z tohoto tlejícího světa a vrácená do hříchem neporušeného stavu vod, jak byly Bohem stvořeny. Přichází do toho světa skrze Kristův křest, a patří už ne tomuto hříchem poškozenému stvoření, ale budoucímu světu Božího království. V našich chrámech při svěcení vody vytryskne pramen neporušenosti z jiného světa – z nové země a nového nebe. Tomuto světu jsme zasnoubeni při křtu a obnovujeme se při každoročním svěcení vod. Když Kristus tenkrát ponořil do vody, očistil ji, a když se nyní do posvěcené vody ponořujeme při Tajině křtu my, očišťuje duchovně ona nás.

Pán přichází k Jordánu, aby se zjevilo velké tajemství o Bohu – přesvatá Trojice. Ve starém Zákoně Bůh toto tajemství ponechával skryté, aby je pouze v náznacích a jen někteří lidé mohli jakoby zdálky zahlédnout. Při křtu Páně však Bůh všem lidem naplno a tak zjevně, jak to jen lze, odkrývá tajemství o tom, že Božství přebývá ve třech Osobách. Sice to nikdy plně nepochopíme, ale Bůh si přál s námi mít důvěrné společenství, a tak o sobě zjevil tuto Pravdu. Abychom Ho jako jeho přátelé znali. V Církvi totiž činí lidi svými přáteli. (Jan 15,14-15)

Pán přichází na Jordán, aby bylo zjeveno všem lidem přítomným i budoucím, že on je Syn Boží, druhá Osoba Trojice, čili samotný Bůh. Od této události už nikdo nemusí pochybovat, zda je Ježíš Nazaretský jenom prorokem, nebo mimořádně zbožným člověkem, všichni si mohou být jisti, že je Bůh. Proto evangelista, který napsal o Janu Křtiteli u Jordánu, uvádí přesnou lokalizaci události v čase i v prostoru. Není to žádná metafora či mlhavý mýtus ve stylu: „kdysi dávno, když se čas naplnil… atd.“ Lukáš zasazuje ve svém evangeliu křest Páně do přesného historického rámce: za času císaře… když vládnul v Galileji… a veleknězem byl…

„V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lysaniáš v Abiléně, za nejvyššího velekněze Annáše a Kaifáše…“ (Luk 3,1)

Dnes nás církev vede, abychom duchovními zraky viděli, jak Pán Ježíš přichází k Jordánu, aby byl sv. Janem pokřtěn. Dnes zní hlas Boží nad vodami a nese se hlasitý chvalozpěv pravoslavných křesťanů, Pán se sklání před vlastním sluhou, Jordán se očišťuje a zjevuje se Nejsvětější Trojice.

Svátky Zjevení Páně ve Znojmě

 Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel.
A kázal: “Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi.
Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.
V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn.
V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj.
A z nebe se ozval hlas: “Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.” (Marek 1,6 – 11)

Pravoslavné Vánoce v Jihlavě

Koledy zde začínáme zpívat už od neděle praotců. Samotná oslava svátku Narození Kristova u nás začala v předvečer dlouhou večerní liturgií sv. Basila, následovanou sváteční večeří – dle staročeské tradice s kaprem.

Reportáž v MF Dnes

Ráno, v den svátku jsme pokračovali v duchovní slavnosti sváteční jitřní podle Gorazdova sborníku, liturgií sv. Jana Zlatoústého, při níž bylo jako obvykle přečteno poselství posvátného synodu. Po něm jsme vyjádřili naději, že vtělený Boží Syn, který sklonil nebesa a stal se maličkým, chudým, bezmocným a pronásledovaným dítětem, skloní se k našim pronásledovaným bratrům, na které dopadají hrůzy války.

Na závěr dostávaly děti sladké dárečky. Následovalo pohoštění a posezení za svátečně prostřeným stolem v archondariku.

Další den byla neděle Boží rodiny s hojnou účastí. Přišli mj. ti, kteří se nemohli dostat do chrámu v den svátku.

Koledy u nás zpíváme v šesti jazycích: česky, ukrajinsky, srbsky, rusky, rumunsky, anglicky. Letos se naše sbírka koled rozšířila o zpěv anglického vánočního zpěvu k sv. Václavovi.

Zúčastnilo se hodně přes sto věřících. Bohoslužbu navštívil i novinář z Mladé fronty Dnes a následně se v celostátní mutaci novin objevily dvě fotografie z našeho jihlavského chrámu.

Zpěv koled nebral konce (repertoár zpěváků se v průběhu let značně rozšířil), řadu z nich zpívali všichni přítomní. Všude byl slyšet sváteční pozdrav: „Kristus se rodí!“ provolávaný v různých jazycích.

Skupinka koledníků vedená diákonem Lazarem poté vyrazila navštěvovat byty věřících, zazpívat zde podle ukrajinského zvyku koledy a vykoledovat příspěvek na vyhlášenou sbírku na opravy a adaptace chrámu.

Večerní liturgie sv. Basila

Jitřní (utreňa) v den svátku a po ní svatá liturgie

Koledníci koledují

Narození Kristovo v Olomouci

Pán přišel jako chudý, aby nás obohatil svou chudobou.
Bůh přichází jako nemluvně, aby se sjednotil s těmi, jejichž hlas není slyšet.
Přichází jako ovinutý do povijanu, aby se sjednotil s nemohoucími.
Bůh přichází jako dítě, aby se sjednotil s nepatrnými.
Všemohoucí přichází jako pronásledovaný, aby se sjednotil se slabými.
Přichází v noci, aby se sjednotil s bezvýznamnými, kterých si nikdo nevšímá.
Nekonečný se uložil v jeskyni, aby se sjednotil s těmi, kdo jsou bez domova.
Neposkvrněný Stvořitel se klade do jeslí určených pro nerozumná zvířata, aby vzal na svá ramena naše lidství padlé do živočišných vášní.
Přišel nás obdarovat tím, že nám vezme naše hříchy.
Vstoupil do našeho času, aby nás uvedl do svého věčného království.

Svatý Jeroným se v předvečer svátku Kristova narození modlil na kolenou v betlémské jeskyni. Modlil se v slzách.
Přemýšlel nad tajemstvím Boží lásky, nad zázrakem Jeho vtělení.
Přemýšlel o mudrcích, kteří přinesli nově narozenému Bohu bohaté, královské dary.
Při tom si říkal:
— Jaký dar ti, svaté Dítě, mohu přinést já, chudý, bídný a hříšný? Nic nemám.
— Přece mi však, Jeronýme, něco darovat můžeš! – ozval se dětský hlas Páně.
— Co, svaté Dítě? Co ti mohu darovat? – zeptal se svatý rozechvěle.
— Dej mi své hříchy, Jeronýme, – odpovědělo Dítě.
Ze života Svatého Jeronýma Stridonského (+ 420)

Vánoční přednáška v Havlíčkově Brodě

Muzeum v Havlíčkově Brodě požádalo jihlavskou církevní obec o účast na pořádané akci Ukrajinský den. Zadané téma bylo – vánoční svátky na Ukrajině.

Ve vestibulu Muzea byla instalovaná výstavka ukrajinského folklóru. My jsme k ní přispěli informačními plakáty o světě Pravoslaví.

Naše vystoupení se skládalo ze slova jihlavského faráře o duchovním obsahu a církevním průběhu pravoslavné oslavy svátků Narození Kristova a o lidových zvycích s těmito svátky na Ukrajině spojenými. Jeho vystoupení bylo prokládáno zpěvem našeho chrámového kvarteta, které předneslo ukrajinské koledy. Vystoupení vzbudilo živý ohlas a přítomní čeští návštěvníci pokládali vystupujícím zvídavé otázky.

Poté následovala folklórní produkce ukrajinského sboru. O průběhu Ukrajinského večera byla pořízena reportáž pro místní média.

Vystavené informační plakáty si můžete zapůjčit k pořádání farní výstavy (viz informace zde).

Svátky Narození Kristova v Brně

SOBOTA 7. LEDNA 2023 NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA

Tropar svátku Narození Páně, 4. hlas:
Narozením tvým Kriste, Bože náš, vzešlo světu světlo poznání. Neboť v něm ti, kteří hvězdám sloužili, hvězdou naučeni byli, klaněti se tobě, Slunci spravedlnosti a znáti tebe, Východ z výsosti, Pane, sláva tobě!

Dnes, v tento krásný sváteční den, se upřímná srdce pravoslavných křesťanů ubírala k našemu chrámu sv. Václava pod Špilberkem, kde probíhala sváteční Božská liturgie, kanonická a požehnaná.

Náš pravoslavný národ opět prokázal svou hlubokou lásku k Narozenému. Všude kolem byla cítit veliká duchovní radost a přátelská, až rodinná atmosféra, což je na tak početné farnosti a ve velikém městě, jako je Brno, skutečný zázrak a svědčí o zdravém duchovním prostředí naší farnosti v jednotě s naším episkopátem.

Při svátečních bohoslužbách bylo přečteno Poselství Posvátného synodu naší místní církve v českém a rusínském jazyce. Po bohoslužbě a bouřlivém mnoholetí se mnoha věřícím nechtělo odejít a až do posledních sil se zpívaly české a ukrajinské koledy.

Jak dnes řekl jeden ze zbožných věřících: „Kéž by tato liturgie nikdy neskončila.” Odpověď na tento milý povzdych nás může těšit. Tím, že se nám Děťátko narodilo, i my se můžeme narodit pro věčnou a nebeskou liturgii, jejímž ta dnešní byla pouhým odleskem.

Po celou dobu liturgie byl přítomen štáb České televize. Později bude na ČT2 ke shlédnutí reportáž vydaná v rámci Křesťanského magazínu, kde nebude pouze záznam z bohoslužby. Štáb také dnes natáčel v domácnosti o. Rafaela a jeho rodiny, kde bude široké společnosti představeno, jak v ČR žije mladá a šťastná pravoslavná kněžská rodina.

Za krásné fotografie děkujeme bratru Ivanovi.

KRISTUS SE RODÍ! Христос рождається!

Sv. Mikuláš v Olomouci

V neděli 18. 12. 2022 sloužil v Olomouci svatou liturgii přeosvícený vladyka Izaiáš, biskup šumperský.

Po liturgii následovala velká večerní k svátku svatého Mikuláše, arcibiskupa Myr Licejských.

Děti z nedělní školy, kde se vyučuje náboženství, oslavili světce „mikulášskými koledami“. Při závěrečném pomazání posvátným olejem byly nejen všechny přítomné dětičky, ale i ty, které pro nemoc zůstaly doma, obdařeny „mikulášskými dárečky“.

Vladyka Izaiáš při kázání přiblížil věřícím život a význam oslavovaného velikého světce. Kromě toho vladyka spolu s věřícími olomouckého chrámu poblahopřáli duchovnímu otci Aleksiji Kukhtovi k jeho výročí kněžské služby.

Celé modlitební setkání se neslo v duchu radosti, pokoje a přítomné naplnilo Duchem Božím.

Sv. Barbora v Dolních Kounicích

Chrámový svátek svaté Barbory v neděli 4. prosince přijel spolu s námi oslavit Jeho Přeosvícenost biskup Izaiáš z Olomouce a z Mikulova otec Flaviu Badelita spolu s poutníky. Věřící přivítali vladyku Izaiáše zpěvem a květinami. Na svaté archijerejské liturgii jsme přivítali také starostku Dolních Kounice paní Lenku Žikešovou.

Přestože je již zimní období, počasí nám přálo a v chrámu s modlitbami a zpěvem jsme zapomněli na chlad v chrámu. Vladyka nám v homílii připomenul, že se nacházíme v době, kdy stejně jako svatá Barbora budeme muset prokázat svou víru. V pomoci bližním, trpícím a těm kdož jsou ve válkách po celém světě. A abychom také nezapomínali na ty, kteří jsou v tomto vánočním čase osamělí.

Po liturgii jsme se přesunuli do nedaleké restaurace Vinum Coeli, kde jsme při teplém jídle zůstali v družném rozhovoru. K tomu přispěla i paní Marie Svobodová svými výbornými koláčky, které upekla k čaji a kávě. Paní starostka i vladyka byli potěšeni setkáním při takovéto sváteční situaci. Myslím, že tato příjemná sváteční chvíle potěšila všechny přítomné. Po závěrečném vladykově požehnání jsme se rozešli do svých domovů nasyceni duchovně i fyzicky. Bohu díky za vše.

Potravinová sbírka ve Svitavách

Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. (Kazatel 11,1)

V úterý 6. prosince, v den svatého Mikuláše Divotvůrce, jsme v naší farnosti přivítali vladyku Izaiáše, biskupa šumperského, vikáře naší eparchie.

Na závěr archijerejské večerní bohoslužby požehnal vladyka potravinovou sbírku pod záštitou svatého Mikuláše, kterou chceme v existenčně náročném zimním období pomoci lidem v nouzi. Shromážděné potraviny převezme Potravinová banka Pardubice, z.s., která je následně rozdělí potřebným.

Děkujeme vladykovi za společné duchovní chvíle při bohoslužbě i následném hovoru u horkého čaje.
Děkujeme i všem dárcům: Ať Vám Hospodin odplatí nebeským za pozemské!

Za Pravoslavnou církevní obec ve Svitavách
prot. Jiří Kolář

Oslava svátku sv. Mikuláše

V sobotu 3. prosince 2022, v 10 hodin jsme bohoslužbou v mikulovském pravoslavném chrámu svatého Mikuláše oslavili chrámový svátek a zároveň i 25. výročí jeho svěcení. V městě, které se jmenuje po tomto biskupovi a patronovi námořníků, rybářů a dětí, pravoslavní s radostí zasvětili svůj nový chrám právě tomuto světci.

Na oslavu tohoto významného svátku připutoval Jeho Přeosvícenost ThDr. Izaiáš, biskup šumperský a dále otcové prot. Mgr. Ing. Cristian Popescu a prot. Mgr. Alexandru Ceban z Brna, prot. Mgr. Svatopluk Konstantin Ryška z Dolních Kounic, prot. Mgr. Aleksei Kukhta z Olomouce, a také mnoho věřících. Ačkoli bylo počasí chladné, tak jsme se modlitbou, společným zpěvem, a po bohoslužbě i teplým svařeným vínem a čajem, zahřáli.

Nezapomnělo se ani na děti, které byly obdarovány sladkým perníkem. Poté jsme se z chrámu přesunuli ke společnému obědu do restaurace, kde jsme naši oslavu v dobré společnosti také ukončili. Letošní oslava svátku sv. Mikuláše byla velmi příjemná a doufáme, že se společně při této příležitosti potkáme i příští rok. Děkujeme a přejeme všem Boží požehnaní.

Návštěva vladyky Izaiáše v Jeseníkách

Jak se stalo v posledních letech již tradicí, dne 11. listopadu na Den válečných veteránů navštěvuje náš kraj biskup šumperský Izaiáš. V pátek v ranních hodinách vladyka sloužil svatou liturgii v jesenickém chrámu Zesnutí Bohorodice, kde v promluvě hovořil na téma dnešního evangelia. Na závěr bohoslužby vladyka obdržel jako dar od naší obce křišťálový kříž a s desítkou přítomných poté poobědval postní pokrmy v nedalekém hotelu Slovan. Krátce byl hostem u místního katolického děkana, který se jeho zásluhou seznámil s děním v pravoslavné církvi.

V odpoledních hodinách navštívil vladyka Izaiáš nejstarší členku naší obce sestru Mannovou v penzionu, kde spolu hovořili o rodném východním Slovensku v jejím milovaném dialektu. Následovalo přijetí u nově zvoleného pana starosty s prohlídkou palírny a ochutnávkou jablečného moštu.

V 16 hod. vedl vladyka panychidu u památníku obětem válek v Horní Lipové a po skončení kulturního programu přijal pozvání na posezení s šedesátkou přítomných v restauraci Kovárna. Zde při svatomartinském pohoštění a country hudbě setrval dvě hodiny a postupně se seznamoval s přítomnými. Poděkování také patří otci Tomáši Loučkovi ze šumperské farnosti za účast na večerním setkání.

Za Pravoslavnou církevní obec v Jeseníku

Prot. J. L. Kratochvíla

K dnešnímu svátku ct. Paisije Veličkovského

Za dva roky budeme v tento den vzpomínat 230. výročí zesnutí ctihodného Paisije Veličkovského, který je autorem slovanské verze Dobrotoljubija (Filokalie).

Když v červnu 1993 skupina poutníků z naší církve pod vedením olomoucko – brněnského biskupa Kryštofa podnikla nádhernou pouť po stopách svatých slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a navštívila jejich rodné město Soluň s okolím a poté i jejich církevní východiště, Konstantinopol – Cařihrad (dnešní Istanbul), kde studovali a působili a odkud byli vysláni patriarchou sv. Fotijem a byzantským císařem Michalem III. k nám na Moravu, netušila, že se jí dostane i jiného, nečekaného zážitku, který s cyrilometodějským dílem a odkazem také souvisí. V závěru té požehnané pouti jsme totiž navštívili i tu část Rumunska, která se nazývá Moldávie a alespoň krátce nahlédli do života mnišských společenství (ženského monastýru Agapia, monastýru Seku a mužské mnišské komunity Njamec) této oblasti, které se oprávněně říká „rumunský Athos“. Nezapomenutelným zážitkem bylo naslouchat duchovním poučení starce Kleopy, jednoho z těch, kteří udržují prastarou duchovní tradici pravoslavných učitelů duchovního života – starců.

Obraz sv. Paisije z Athosu

Zejména Njamecký monastýr se zapsal velmi výrazně do dějin pravoslavného mnišstva v novověku návazností na prastaré tradice, které u nás začínají cyrilometodějstvím na Velké Moravě. V Njamci září už dvě stě let osobnost ctihodného Paisie Veličkovského, všeobecně milovaného a ctěného v pravoslavném prostředí rumunském, ukrajinském a ruském, známého v celém pravoslavném světě. V roce 1988 při příležitosti milénia pokřtění Rusi byl prohlášen starec Paisij Veličkovský svatým. Světecké glorifikaci předcházela událost, o které se v njameckém monastýru dnes hodně hovoří.

Stalo se to 25. května 1986. Na nádvoří njameckého monastýru se zničeho nic začala na jednom místě zvedat půda. Asi tři dny vystupoval na povrch hrob. Zpráva o tom se rychle rozletěla po okolí a spousty lidí přicházely, aby shlédly tento podivuhodný úkaz. Po odkopání asi půldruhého metru hlíny byly nalezeny ostatky, o nichž panuje přesvědčení, že patří ctihodnému Paisiji. Policie tehdejšího rumunského komunistického režimu se snažila událost co nejrychleji sprovodit ze světa. Nic nemělo podpořit v té době tolik režimu nebezpečnou náboženskou víru. Bylo nařízeno ostatky zkonfiskovat. Bratři uvedli vyšetřovatele do monastýrské kostnice: Prosím, vyberte si! Komise vyšetřovatelů odešla s prázdnou, ležely zde shromážděny stovky kostí dávno i nedávno zemřelých mnichů…

Pravoslavní všeobecně věří, že Bůh tímto zvláštní způsobem ukázal svaté ostatky starce Paisie Veličkovského, dávno požívajícího velké úcty v církvi.

Čím byl starec Paisij Veličkovský tolik významný? V čem může pomoci i nám, pravoslavným v českých zemích dnes, na konci dvacátého, tolik neklidného století?

Odpověď je jednoduchá a vyplývá z jeho života a díla, které si krátce přiblížíme: je to jeho návaznost na nejhlubší tradice pravoslavné duchovnosti a obnova těchto hodnot v moderní době, která se otvírá právě osvícenskou epochou, v níž v Bohu dovršil svůj plodný život. (Z pravoslavného kalendáře na rok 1994)

Pokračovat ve čtení

Eparchiální učiliště

Plánované prosincové zahájení práce Eparchiálního učiliště se bohužel nepodaří stihnout kvůli zdržení při zajištění prostor k výuce. K tomuto zdržení došlo z důvodů probíhajících stavebních prací na místech, kde má výuka probíhat. Na plánu učiliště otevřít se nic nemění. Jedná se jen o odklad začátku výuky, který je nyní stanoven na začátek října 2023, pravděpodobně v Brně.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na všechny zájemce o tento bohoslovecký kurs.

Webová stránka projektu Učiliště – návrh učebního plánu: zde

Jubileum vladyky Rastislava

Jeho Blaženstvo vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska

18. listopadu 2012 se v katedrálním chrámu uskutečnila chirotonie a intronizace vladyky Rastislava na katedru prešovského arcibiskupa. Tento pátek 18. 11. 2022 tudíž oslavuje desetileté výročí archijerejské služby.

Vaše Blažensvo, přejeme Vám do dalších let mnoho Boží pomoci, pevné zdraví a trpělivou lásku při práci na vinici Páně.

Na mnóhaja i blahája ľíta!
Eis polla eti, despota!