Strastný týden v Jihlavě

Tajina svěcení oleje a pomazání nemocných

Velkopáteční jitřní – čtení o utrpení Páně

Velkopáteční večerní – vynášení pláštěnice (pohřeb Pána Ježíše)

Návštěva vladyky Izaiáše v Jihlavě

V poslední neděli Velkého půstu, zasvěcené ctihodné Marii Egyptské, navštívil naši farnost nově zvolený eparchiální biskup Izaiáš. Jeho návštěva nás všechny velice potěšila. Vladyka si nepřál klasické slavnostní uvítání, jako je to při návštěvě archijereje obvyklé, a vstoupil do chrámu téměř nepozorovaně. Nedělní svatá liturgie se nesla v duchu radosti a duchovního povznesení z krásného setkání. Bohoslužbu navštívilo velké množství věřících, kteří pozorně sledovali celou archijerejskou liturgii, zvláště vladykovo kázání.

Vladyka Izaiáš se v něm soustředil především na význam památky ctihodné Marie Egyptské v závěru Velkého půstu, kdy si uvědomujeme svou slabost a nedostatečnost v dosahování duchovního pokroku vlastními silami a pociťujeme zármutek nad svými hříchy a poklesky, jichž se nedokážeme plně vyvarovat. A tu nám Církev staví před zraky příklad úspěšného duchovního zápasu svaté Marie, která překonala ve svém životě pokušení a napravila zlo, které v mládí páchala. A toho všeho dosáhla tím, že získala oddanost a lásku k přesvaté Bohorodici a Pánu Ježíši Kristu. Její askeze jí právě proto přinesla spasitelné duchovní plody i přes její dřívější hrozné hříchy. Díky zázračnému znamení, které jí Bůh ve své lásce dal, rozpoznala v Kristu svého Spasitele a On obrátil její život od hříchu a temnoty ke světlu a k duchovní záchraně; tak získala svým asketickým zápasem pokoj v duši. Je to cesta lásky k Pánu Ježíši, po které můžeme s trochou snahy kráčet i my, když svá srdce upřímně obrátíme ke Kristu.

Vladyka dále ve své promluvě vyzdvihl význam skromnosti, prostoty a nezištnosti jakožto ctností otevírajících bránu do Božího Království, ať je člověku dáno prožít život v jakémkoli společenském postavení a povolání.  Podotkl, že někdy to může vypadat, jako by důležití pro církev byli ti, na které je nejvíce vidět: biskupové, kněží a další duchovní. Avšak ve skutečnosti jsou to ti prostí věřící, kteří jsou v církvi nejdůležitějšími a kteří svou láskou odpovídají na lásku Boží, a tak budují církev.

Ke svatému přijímání přistoupilo mnoho věřících. V závěru bohoslužby otec Jan seznámil věřící se skutečností, že vladyka Izaiáš je zvolen naším eparchiálním biskupem, a vyzdvihl, že vladyka byl zvolen téměř jednomyslně, a to na základě důvěry, kterou si zasloužil svou dosavadní obětavou a plodnou prací pro eparchii ve funkci vikárního biskupa, kterou zastával v minulých devíti letech.

Vladyka Izaiáš otci Janovi poděkoval za pomoc v rámci chodu eparchie a předal mu jako vyznamenání náprsní kněžský kříž. Při promluvách bylo patrné, že oba pojí pevné přátelství založené na společné práci pro rozvoj naší eparchie, při níž se oba mohli vzájemně dobře poznat a pojí je vzájemná důvěra a radost nad dílem pro slávu Boží.

Po svaté liturgii se konalo posezení v archondariku s velice chutným postním občerstvením, které připravili naši věřící dle rodinných receptů. Rozcházeli jsme se s příslibem brzkého zopakování vladykovy návštěvy, která byla všem tak milá a povznášející.

m. Jana

Eparchiální shromáždění v Olomouci

Na sobotu 20. dubna 2024 svolala Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku mimořádné eparchiální shromáždění. Konalo se v katedrálním chrámu sv. Gorazda v Olomouci. Jediným úkolem shromáždění byla volba nového eparchiálního biskupa olomoucko-brněnského.

Dle ústavy místní pravoslavné církve má právo takové volby nejvyšší správní orgán eparchie: eparchiální shromáždění (čl. 5, odst. 1; čl. 14, odst. 4) s tím, že kandidáty navrhuje eparchiální rada a jejich kanonickou způsobilost schvaluje Posvátný synod. Ze schválených kandidátů volí eparchiální shromáždění svého biskupa. (Viz prov. předp. k čl. 5) Účastníky eparchiálního shromáždění jsou všichni v eparchii aktivně sloužící kanoničtí duchovní, za každou církevní obec je delegátem duchovní správce a jeden laický delegát zvolený na Shromáždění církevní obce (čl. 16, odst. 4), a pak ústava stanovuje další virilní členy ES (čl. 25). Ke svému zvolení potřebuje kandidát získat dvě třetiny hlasů přítomných delegátů.

Dle ústavy je eparchiální rada osiřelé eparchie povinna do 40 dnů od zesnutí eparchiálního archijereje svolat eparchiální shromáždění a připravit volbu nového eparchiálního archijereje. (Čl. 7, odst. 1)

Za tímto účelem obeslala eparchiální rada všechny církevní obce naší eparchie oběžníkem s výzvou, aby všichni navrhli kandidáty pro volbu eparchiálního biskupa. Naprostá většina našich farností uvedla jako jediného kandidáta vladyku Izaiáše. Eparchiální rada při svém následujícím zasedání vzala na vědomí takto projevenou vůli eparchiálních farností a navrhla vladyku Izaiáše posvátnému synodu jako kandidáta na nového eparchiálního archijereje. Posvátný synod udělil svůj souhlas s kandidátem, a tak byla eparchiálnímu shromáždění předložena k hlasování kandidatura vladyky Izaiáše, biskupa šumperského a vikárního biskupa olomoucko-brněnské eparchie.

Před začátkem zasedání eparchiálního shromáždění proběhla registrace delegátů církevních obcí, kteří poté obdrželi hlasovací lístek a mohli vstoupit do jednacího sálu.

Shromáždění zahájil Přeosvícený vladyka Izaiáš jako posvátným synodem ustanovený správce eparchie. Nejprve se konala zádušní modlitba za zesnulého vladyku Simeona a poté jsme se pomodlili k Svatému Duchu, aby svým působením vedl průběh shromáždění.

Eparchiální shromáždění řídil jako místopředseda prot. Jan Langr, který po svém zvolení provedl všechny přítomné úvodními procedurami – ustanovením patřičných orgánů shromáždění (volba skrutátorů, zapisovatelů, volební a mandátové komise, ověřovatelů zápisu…) a zároveň přítomní jednomyslně schválili navržený jednací a volební řád. Místopředseda mj. zdůraznil vážnost této události pro další život eparchie.

Vladyka Izaiáš přednesl zprávu o hospodaření a celkové činnosti eparchie. Poté byli přítomní seznámeni s výše uvedeným průběhem navržení vladyky Izaiáše jako kandidáta na volbu biskupa.

Shromáždění pozorně vyslechlo vystoupení vyslanců Jeho Blaženosti vladyky Rastislava, metropolity českých zemí a Slovenska, a Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí. Děkan prešovské bohoslovecké fakulty doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. přečetl shromáždění zdravici vladyky metropolity Rastislava, jenž zvláště připomínal důležitost jednoty církve, nepřijatelnost rozkolu a oddělených shromáždění a citoval k tomu z díla sv. Ilariona Trojického. Mitr. prot. Mgr. Mykola Ončulenko pozdravil shromáždění jménem vladyky arcibiskupa Michala. Spolu s ním přijel z Pražské pravoslavné eparchie ještě prot.Mgr. Ing Roman Hajdamačenko. Oba sousední vladykové popřáli našemu eparchiálnímu shromáždění zdárný průběh.

Před samotnou volbou byl požádán o slovo vladyka Izaiáš, který krátce shrnul své dosavadní devítileté působení v eparchii. Vzpomínal na vzájemnou spolupráci s vladykou Simeonem. Vyjádřil své přesvědčení, že všichni přítomní ho už dobře znají, stejně jako on zná je. Pohovořil o tom, že eparchie již za ta léta poznala jeho práci, a poprosil všechny, aby mu dnes dali svůj hlas, a tato práce tak mohla stejným způsobem pokračovat dál.

Dalším bodem v programu už byla samotná volba nového eparchiálního biskupa. Ačkoliv je dle moravské tradice možná volba aklamací (veřejná), rozhodla se eparchiální rada pro zajištění naprosto svobodného rozhodování delegátů připravit volbu tajnou. Delegáti odpovídali na hlasovacím lístku na otázku, zda souhlasí s návrhem, aby se vladyka Izaiáš stal olomoucko-brněnským eparchiálním biskupem. Všichni s hlasovacím právem obdrželi anonymní hlasovací lístky, na kterých za instalovanou zástěnou každý v soukromí zakroužkoval jednu ze tří voleb (souhlasím, nesouhlasím, zdržuji se), pak vložil svůj hlasovací lístek do obálky, kterou přišel vhodit do zapečetěné průhledné urny.

Pozvaných delegátů bylo 61. Na eparchiální shromáždění se jich dostavilo 59. Shromáždění tedy bylo usnášeníschopné. Aby byl navržený kandidát zvolen, musel dle naší ústavy získat alespoň 2/3 hlasů od přítomných účastníků shromáždění, tj. v tomto případě 40 hlasů. Po ukončení hlasování byla urna pod dohledem vyslanců metropolity Rastislava a arcibiskupa Michala a za přítomnosti místopředsedy, skrutátorů i dalších přítomných a všech, kdo měli zájem, rozpečetěna a otevřena členy volební a mandátové komise. Před zraky výše uvedených osob členové komise roztřídili a spočítali hlasy s tímto výsledkem: odevzdaných hlasovacích lístků bylo 59; všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné; s návrhem souhlasilo 58 hlasů, nesouhlasil 1 hlas.

Předseda volební komise pak před shromážděním vyhlásil výsledky hlasování a místopředseda shromáždění konstatoval, že vladyka Izaiáš (ThDr. Igor Slaninka) byl zvolen novým eparchiálním biskupem olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Přítomní vyslanci metropolity Rastislava a arcibiskupa Michala poblahopřáli jménem svých vladyků našemu biskupovi Izaiášovi k jeho zvolení. Poté blahopřáli ostatní přítomní a zazpívali vladykovi mnoholetí. V sále zavládla radostná a sváteční atmosféra.

Vladyka Izaiáš vroucně poděkoval přítomným za to, že mu dali svůj hlas a svou důvěru. Všem přítomným vyslovil své díky za jejich účast s tím, že se těší na další spolupráci se všemi.

Na závěr vladyka připomněl, že na Lazarovu sobotu (před Květnou nedělí) uplyne 40 dní od zesnutí vladyky Simeona, a uvedl, že v Olomouci, v Brně a v Jihlavě se bude konat zádušní bohoslužba za našeho bývalého eparchiálního archijereje, vladyku Simeona.

Po oficiálním ukončení eparchiálního shromáždění a modlitbě „Jest vpravdě důstojno“ opustili přítomní hlasovací sál a nad uspořádaným pohoštěním se radostně věnovali besedám.

Redakce webu se připojuje k ostatním gratulantům a vladykovi Izaiášovi srdečně blahopřeje!

(Aktualizace – rozšíření fotogalerie)