Panychida v Brně

Ukrajina již druhý rok za sebou slaví Den památky a smíření a vítězství nad nacismem v druhé světové válce 1939-1945 v podmínkách plné vojenské agrese Ruska, která zasahuje do naší nezávislosti a územní celistvosti, a ohrožuje samotnou národní existenci Ukrajinců. Odpor proti ruské agresi je pro nás bojem za svobodu, civilizaci, demokracii a evropské hodnoty.

8. května konzulka Ukrajiny v Brně Anna Proško spolu se zástupci místních úřadů položili květiny u Kounicových kolejí a společně s ukrajinskou a českou obcí uctili památku všech, kteří zemřeli v druhé světové válce i těch, kteří zemřeli na Ukrajině, když chránili naši zemi před ruskou agresí. Těmto obětem minulé i současné války se poklonili na místě, které je pro Ukrajince symbolické, na centrálním hřbitově Brna, u pomníku ukrajinských vojáků první světové války.

Na vzpomínkové události se podíleli: Ukrajinská iniciativa jižní Moravy /Українська ініціатива південної Моравії, Отець Сергій Мацкула, Pravoslavná církevní obec sv. Václava v Brně. Děkujeme jim a spolu s nimi i ukrajinské komunitě, která mohla společně uctít památku padlých ukrajinských vojáků, kteří bránili vlast ve druhé světové válce a těch, kteří nyní položili své životy za naši svobodu.

Hluboce se klaníme obětem druhé světové války. Věříme v naše vítězství! Nechť Bůh ochraňuje naše obránce! Věčná památka padlým!

(Ukrajinský konzulát v Brně)

Pascha v Jihlavě očima reportérů

Jihlavské oslavy Paschy si letos všimlo nečekané množství médií

Některé z článků a reportáží

iDNES: Pravoslavní slavili Velikonoce. Náměstí i chrám ozářily stovky svíček

Zajímavý pohled z výšky na půlnoční začátek bohoslužby v chrámu u Ignáce

CHRISTNET: Kostel svatého Ducha v Jihlavě bude pravoslavný, dnes v něm slavili Velikonoce

VYSOČINA NEWS: V kostelíku Svatého Ducha v Jihlavě se budou konat pravoslavné bohoslužby

JEŽKOVY OČI: Pravoslavné Velikonoce v Jihlavě (před Paschou) a zde článek o proběhlých svátcích (oficiální zpravodaj jihlavského magistrátu)

JIHLAVSKÉ LISTY: Velikonoce oslaví pravoslavní u sv. Ignáce a u sv. Ducha

Neděle žen myronosic v Olomouci a Brně

Třetí neděle popaschální je zasvěcena památce svatých žen myronosic: Marie Magdaleny, Marie Jákobovy, Marie Kleopovy, Salomie – matky synů Zebedeových, Jany – ženy domovníka krále Heroda, Marty a Marie – sester spr. Lazara, Zuzany a tajných učedníků Pána (spr. Josefa z Arimatie a Nikodéma).

Zároveň je tento svátek v jistém smyslu pravoslavným „dnem žen“.

OLOMOUC

BRNO

Jihlavská Pascha

Tisková zpráva pro jihlavské noviny:

Pravoslavné Velikonoce v Jihlavě

Podle starého juliánského kalendáře slavili pravoslavní Velikonoce letos o týden později, než jsou občanské svátky. Díky pochopení a vstřícnosti římskokatolické farnosti sv. Jakuba se mohli všichni místní shromáždit k oslavě největšího křesťanského svátku, čili Paschy na dvou bohoslužbách ve vypůjčených chrámech. První velikonoční bohoslužba se konala od půlnoci ze soboty na neděli 16. dubna ve velkém chrámu sv. Ignáce na Masarykově náměstí. Chrám byl zcela zaplněn a několik stovek věřících čekalo na posvěcení košíků s paschálními pokrmy venku na náměstí před chrámem. Přibližně zde bylo 1500 lidí.

Druhá paschální bohoslužba se konala v neděli od půl jedenácté dopoledne v kostelíku Svatého Ducha ve Smetanových sadech. Sem přišlo dle odhadu 300 věřících.

Dopolední bohoslužbu v kostelíku Svatého Ducha navštívili také dva významní hosté. Jednak pan primátor statutárního města Jihlavy Mgr. Petr Ryška, který převzal záštitu nad dílem morálně-kulturní pomoci cizincům pravoslavného vyznání a nad jejich lepší integrací do naší společnosti. Duchovní správce Pravoslavné církevní obce v Jihlavě, Jan Baudiš jej uvítal a poděkoval za udělení záštity. Poté jej požádal o pár slov k přítomným.

Pan primátor pozdravil shromáždění, a pak vyjádřil své přání, aby celé vznikající dílo napomáhalo lepší integraci pravoslavných, kteří utíkají před válkou, a abychom si zde byli dobrými sousedy a nevznikaly problémy v našem soužití. Na závěr popřál celému dílu oživení kostelíku úspěch.

Nato duchovní správce uvítal druhého hosta, kterým byl zástupce římskokatolické farnosti sv. Jakuba, její duchovní otec ICLic. Mgr. Marian Husek, který se osobně přičinil, abychom zde mohli už na Velikonoce i v další dny konat bohoslužby, a napomáhal při jednání o přechodu kostelíka do majetku Pravoslavné církevní obce v Jihlavě. Jan Baudiš mu za jeho osobní angažovanost poděkoval, načež jej požádal, zda by i on mohl oslovit přítomné věřící.

Důstojný otec Marian Husek připomněl, že velikonoční svátky nám dosvědčují vítězství dobra nad zlem a světla nad temnotou. Pak uvedl, že o darovaní kostelíku je už prakticky rozhodnuto a že žádný kostel by neměl zůstat bez života, bez modlitby a bez lidí.

Sloužící otec Jan Baudiš na závěr vyslovil díky panu primátorovi za krásná slova a povzbuzení, které se – jak společně doufáme – naplní. A otci Marianovi poděkoval za pochopení, vstřícnost a projev ušlechtilosti římskokatolické farnosti sv. Jakuba a ostatních církevních orgánů. A jemu zvláště za jeho osobní iniciativu, s níž se věnoval tomu, aby pravoslavní měli v Jihlavě vlastní stánek Boží.

FOTOGALÉRIE

Půlnoční paschální jitřní v chrámu u Ignáce na Masarykově náměstí, v největším jihlavském chrámu, který nám římskokatolická farnost na tuto bohoslužbu zapůjčila:

Svěcení pokrmů v noci po jitřní bohoslužbě před chrámem na náměstí pro ty, kteří se do chrámu nevešli:

Dopolední paschální liturgie v kostelíku Svatého Ducha. Před bohoslužbou průvod kolem chrámu. Na závěr liturgie uvítání pana primátora Mgr. Ryšky a představeného římskokatolické farnosti sv. Jakuba, d. o. Mariana. Po liturgii paschální svěcení pokrmů.

Svátek sv. Metoděje v Hodoníně

Hodonínská malá farnost oslavila svůj chrámový svátek. Doufáme, že pomalu, v skromnosti začíná nová historie této církevní obce, která v minulosti prošla hned dvěma rozkoly a byla jimi roztrhána a skoro zničena. S radostí dnes sledujeme každý nový krůček této farnosti a vidíme, že zůstali věřící, kteří mají opravdu pravoslavné církevní cítění a chápou principy, na nichž církev stojí a žije.

V chrámu byl umístěn ikonostas ze zrušeného znojemského chrámu sv. Václava – památka, která potěší oko českého pravoslavného křesťana.

Radujeme se z nového života hodonínské obce a přejeme všem jejím věřícím i duchovenstvu rozkvět jejich farního života a trpělivost při jeho znovuvybudování. Ať Bůh žehná!

Pascha v Olomouci

Христосъ Воскресе!

»Skvěj se, skvěj se, nový Jerusaleme, neboť září na tobě sláva Hospodinova. Plesej nyní a vesel se, Sione! Ty pak, přečistá Bohorodice, ozdob se slávou ze vzkříšení Toho, jehož jsi porodila!«
(Z triodu knětného, PDF)

Pascha Kristova – Přerov

»Kristus vstal z mrtvých [vstal z mrtvých], a peklo je svrženo. Kristus vstal z mrtvých [vstal z mrtvých], a padli démonové. Kristus vstal z mrtvých [vstal z mrtvých], a radují se andělé. Kristus vstal z mrtvých [vstal z mrtvých], a vládne život. Kristus vstal z mrtvých [vstal z mrtvých], a není nikoho v hrobě. Kristus vstal z mrtvých [vstal z mrtvých], stav se prvotinou těch, kteří zesnuli. Jemu náleží sláva [jemu sláva] a panování na věky věkův. Amen.« (Sv. Jan Zlatoústý: Slovo na svatý a světlý den slavného a spasitelného Vzkříšení Krista Boha našeho)

Svátky Vzkříšení v Mikulově

»Peklo bylo plno trpkosti [bylo plno trpkosti], když tebe, Kriste, tam dole potkalo. Bylo plno trpkosti [bylo plno trpkosti], neboť bylo odstaveno. Bylo plno trpkosti [bylo plno trpkosti], neboť bylo přemoženo, bylo plno trpkosti [bylo plno trpkosti], neboť bylo umrtveno; bylo plno trpkosti [bylo plno trpkosti], neboť bylo sesazeno; bylo plno trpkosti [bylo plno trpkosti], neboť bylo spoutáno. Přijalo tělo a připadlo Bohu. Přijalo zemi a utkalo se s nebem. Přijalo, co vidělo, a upadlo do toho, čeho nevidělo. Kde jest, smrti, osten tvůj? Kde, peklo, tvé vítězství? Kristus vstal z mrtvých [vstal z mrtvých], a tys svrženo!« (Sv. Jan Zlatoústý: Slovo na svatý a světlý den slavného a spasitelného Vzkříšení Krista Boha našeho)

Půlnoční paschální jitřní a dopolední svatá liturgie

Pascha v brněnském chrámu sv. Václava

»Bohatí i chudí, společně jásejte; zdrženliví i nedbalí, ctěte tento den. Kdo se postili i kdo se nepostili, radujte se dnes. Stůj jest plný, požívejte všichni. Pokrm jest připraven, nikdo ať neodchází lačný. Všichni požívejte hostiny víry, všichni přijměte bohatství dobroty. Nikdo ať nenaříká [nikdo ať nenaříká], že má nedostatek; neboť zjevilo se společné království. Nikdo ať nepláče [nikdo ať nepláče] nad přestupky, neboť z hrobu zazářilo odpuštění. Nikdo se neboj smrti [nikdo se neboj smrti], neboť nás vysvobodila smrt Spasitelova. Zničil ji [zničil ji] ten, který od ní byl jat, a přemohl peklo, když do něho sestoupil. Peklo se zarmoutilo [zarmoutilo se], když okusilo z jeho těla.« (Sv. Jan Zlatoústý: Slovo na svatý a světlý den slavného a spasitelného Vzkříšení Krista Boha našeho)

Pascha v brněnském monastýru sv. Ludmily

Je-li kdo nábožný a bohabojný, nechť se pokochá touto blahou a jasnou slavností. Je-li kdo sluhou moudrým, nechť vejde s veselím v radost Pána svého. Strádal-li kdo tím, že se postil, ať obdrží nyní odměnu… (Sv. Jan Zlatoústý: Slovo na svatý a světlý den slavného a spasitelného Vzkříšení Krista Boha našeho)

Hristos a înviat!

Pascha v Šumperku

Vstal z mrtvých Kristus!
Χριστός Ανέστη!
Христосъ Воскресе!
Christ is risen!
Le Christ est ressuscité!
Hristos a înviat!
Cristo resucitó!
המשיח קם!
المسيح قام حقا قام!
キリストはよみがえられました!
예수님이 부활 하셨다!
Ქრისტე აღსდგა!
Քրիստոս հարյավ!