Podpora pravoslavných misionářů v Africe

VÝROČNÍ ZPRÁVA
PRAVOSLAVNÉHO MISIJNÍHO BRATRSTVA
ZA ROK 2023

V roce 2023 společnost Orthodox Missionary Fraternity (OMF) oslavila 60 let své plodonosné misionářské působnosti. V historické měřítku se jedná o propagaci nevyčíslitelné řady zásadních hodnot, jak to konají naše misionářské týmy ve různých částech světa. Jedná se především o hodnotu lidství, úctu k lidskému životu, uznání vlastní autonomie a svobody jednotlivce, soucit s chudými a trpícími lidmi, rovnost v sociální oblasti, dobrovolná duchovní služba a jiné.

Jednou z nejvyšších hodnot, které OMF šíří, je úcta k lidskému životu. Bez této úcty nemůže existovat žádné dobro.  Nemůže být nahrazena žádnou jinou hodnotou. Nic jiného nám nemůže pomoci k dosažení jedné z největších ctností, a to lásky sjednocující všechny lidi. Nic než úcta a láska, která z ní pochází, nepřináší odpuštění a toleranci vedoucí k pokoji a smířenímezi Bohem a člověkem. Člověk vždy toužil po štěstí a k jeho dosažení je zapotřebí právě snaha o dosažení těchto hodnot.

Výročí šíření těchto hodnot oslavilo Misijní bratrstvo Fraternity na slavnostní akci věnované 60 letům nezištné práce, lásky a oběti na poli celosvětového misionářství. Tato událost se konala v Slavnostní síni v „Aristotle University“ v Soluni dne 10. prosince roku 2023 za účasti pěti biskupů z Jižní Afriky. Akce byla nazvána „Památka svatých misionářů“.

Jako vždy jednou za rok se právě tito misionáři účastnili měsíčního setkávání za účelem představit svou práci, která byla provedena v jejich misijních oblastech:

metropolitové Geron Makarios z Nairobi, Daniel z Aksum, Ignatios z Antananarivo, Myron z Nového Zélandu, Biskup Timoteo z Assos, Polykarpos z Bunya, Silvestros z Jinja, Agathonikos z Arusha, Chrysostomos z Bukoba.

Zároveň jsme měli čest přivítat metropolity Athenagorase z Mexika, Charitona z Kanangy, Meletiose z Katangy, Theodosiose z Kinshasy, Ieronymose z Kampaly; biskupy Cosmase z Constantiane, Nektariose z Gulu, Photiose z Malawi, Themistoclese z Nicopolis, Prodromose z Toliara a též otce Paula Petit-Homme z Haiti.

V roce 2023 OMF pokračovalo ve své filantropické a sociální práci, která je tak potřebná pro podporu a úlevu každé trpící duše. Poslechněme si slova našeho bratra v Kristu svatého apoštola Jakuba, který píše:

„Když, například, tvůj bratr nebo sestra jsou nazí a hladoví, a když jeden z vás jim řekne: „Nebojte se, zahřejte se a nasyťte se,“ ale neposkytne jim to, co pro svá těla potřebují, jaký z toho mají užitek? Vždyť víra bez skutků je mrtvá.“

Řádní členové našeho společenství navštívili misijní divizi na ostrově Fiji. Nabídli své služby, sloužili potřebám místní komunity a získali, jako vždy v těchto případech, mnohem více, než poskytli!

Misionáři se setkávají s různými problémy místní komunity, které musí nabídnout řešení. Hodnota lidství v mnoha společenstvích a národech bývá spojena s různými složitostmi, zvláštnostmi, primitivními tradicemi zakořeněnými hluboko v duších lidí, v kultuře, morálce jakož i v paradoxních a nesrozumitelných zvycích.

Misionáři každodenně čelí, kromě jiných záležitostí, takovým problémům, jako je materiální zajištění kněží v každé farnosti, nebo se potýkají např. s rozšířenou polygamií, se sňatky velmi mladých, ale i velmi starých lidí, s přesuny populace, hladomory, nemocemi, násilím a negramotností, s vysokou dětskou úmrtností a politickou nestabilitou…

Hlavní prioritou Fraternity je budování škol a vzdělávání. Cílem není učinit z dětí vědce, ale seznámit je s hodnotami, které vedou k poznání pravdy a jsou základem zdravé společnosti pro lepší svět.

Tabulka č. 1: programové výdaje 2023
PROGRAMHODNOTA V EUR
Běžné výdaje221.000 €
Humanitární pomoc (2 kontejnery)81.000 €
Křty19.000 €
Nemocnice38.000 €
Stavba chrámů183.000 €
Sirotčince17.000 €
Čerpadla vody62.000 €
Kuchyně s polévkami – „Soup kitchens“43.000 €
Školy90.000 €
Školní potřeby10.000 €
CELKEM764.000

Za každou položkou se skrývá Boží tvář, Boží obraz; je to život lidí, který se snažíme zlepšit, což bychom nedosáhli bez vaší pomoci a podpory. Každý den umírají stovky dětí hladem a nedostatkem pitné vody. Fraternity hrálo důležitou roli v positivním utváření životů chudých lidí v zemích třetího světa. OMF vzdělává, nasycuje a pozvedá děti z jejich nelehkých společenských situací, a pomáhá jim nejenom přežít, ale i důstojně žít.

„Problém společnosti není v tom, že nemůže nasytit chudé, ale v tom, že nedokáže uspokojit chamtivost bohatých.“

Charalampos Maetallidis,
předseda představenstva OMF

Tabulka č. 2: projektované výdaje 2023
 PROGRAMPROJEKTČÁSTKA v EURSTAV
1.NemocniceNemocnice10.000 €Plánováno
2.NemocniceNemocnice v sirotčinci10.000 €Plánováno
3.ChrámChrám Svaté Trojice30.800 €Dokončeno
4.ChrámChrám Nanebevstoupení20.000 €Plánováno
5.ChrámChrám sv. Vavřince20.000 €Zednické práce
6.ChrámChrám sv. Anny31.000 €Dokončuje se
7.ChrámChrám sv. Athanasia35.000 €Zednické práce
8.ChrámChrám Narození Přesvaté Bohorodice21.000 €Dokončuje se
9.BudovyDuchovní centrum Jinja25.000 €Vzniká
10.Vodní pumpyVodní pumpa v Mlabalasi5.000 €Dokončeno
11.Vodní pumpyVodní pumpa Weda5.000 €Dokončeno
12.Vodní pumpyVodní pumpa Ntuli5.998 €Dokončeno
13.Vodní pumpyVodní pumpa Gulu5.000 €Dokončeno
14.Vodní pumpyVodní pumpa Gulu5.000 €Plánováno
15.Vodní pumpyVodní pumpa v Ugandě5.000 €Dokončeno
16.Vodní pumpyVodní pumpa v Katanze5.500 €V rekonstrukci
17.Vodní pumpyVodní pumpa Malawi9.700 €Dokončeno
18.Vodní pumpyVodní pumpa Malawi6.000 €Dokončeno
19.Vodní pumpyVodní cisterna Andarmymaky6.000 €Dokončeno
20.Vodní pumpyVodní pumpa Mahabyka4.042 €Plánováno
21.ŠkolyŠkola v Kakerere69.500 €Částečně v provozuOriginální text zprávy v PDF

Dodatek české správy sbírky

S požehnáním vladyky Simeona, bývalého arcibiskupa olomoucko-brněnského se již od r. 2017 koná průběžná sbírka na pomoc pravoslavné misii v Africe.

Naše webové stránky eparchiálního projektu podpory Pravoslavného misijního bratrstva

Stránka s návodem na přímou podporu v Českých korunách

Vyúčtování moravské sbírky a odeslaných vybraných prostředků na účet Pravoslavného misijního bratrstva: přes otevřený účet u Fio banky bylo za rok 2023 vybráno a na účet misijního bratrstva převedeno:
€ 2.470 = cca 62.000 Kč.

Děkujeme všem dárcům!

V roce 2022 bylo na naší sbírce vybráno € 1.500. (Za povšimnutí stojí značný nárůst vybrané sumy v roce 2023.)

Překlad zprávy a informace Anežka Mandelíková (pověřená správou sbírky)
z Pravoslavné církevní obce v Jihlavě

ORIGINÁL TÉTO STRÁNKY

Zpět na hlavní stránku českého webu o práci a podpoře Pravoslavného misijního díla v Africe