Usnesení přijatá na zasedání eparchiální rady

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích (ER OBE) zasedala dne 20.11.2014 v Olomouci.

Zasedání bylo zahájeno společnou modlitbou.

Prezence

Přítomní členové ER OBE:

vladyka Simeon, otec Ján Kačkoš, otec Jozef Fejsák, otec Jan Baudiš, otec Ondřej Stehlík, sestra Soňa Cinegrová, sestra Vlastimila Soukupová.

Nepřítomní omluvení členové:

sestra Sofia Prusali

Nepřítomní neomluvení členové:

otec Nikolay Popov, sestra Maria Izhyk

Přítomní pozvaní hosté:

otec Jan Langr, archimandrita Izaiáš Slaninka, bratr Ondřej Chrást, Jakub Śtěpánek (člen revizní komise)

Předseda konstatuje, že ER OBE je na tomto zasedání usnášeníschopná.

Usnesení

ER OBE se dne 20.11.2014 usnesla na následujícím:

 Usnesení č. I

1.) ER OBE bere na vědomí zprávu vladyky Simeona a zprávu otce Jana Langra o průběhu eparchiálního shromáždění (ES), které se uskutečnilo dne 15. 11. 2014 v katedrálním chrámu sv. Václava v Brně.

PRO: 6            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO


Usnesení č. II

1.) ER OBE bere na vědomí předložené informace o činnosti Úřadu ER OBE (ÚER OBE) a návrhy vhodných personálních řešeních ÚER OBE.

PRO: 6            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       PŘIJATO

2.) ER OBE v souladu s článkem 15 bodem 10., a prováděcím předpisem k článku 5 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku navrhuje eparchiálnímu biskupovi odvolat všechny tajemníky ÚER OBE.

PRO: 6            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       PŘIJATO

3.) ER OBE volí ředitelem ÚER OBE v souladu s článkem 15 bodem 10., a prováděcím předpisem k článku 5 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku archimandritu Izaiáše Slaninku a navrhuje otce Izaiáše eparchiálnímu biskupovi ke jmenování.

PRO: 6            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       ZVOLEN a NAVRŽEN KE JMENOVÁNÍ

4.) ER OBE v souladu článkem 15 bodem 10., a prováděcím předpisem k článku 5 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku volí tajemníkem ÚER otce Jana Langra a navrhuje otce Jana eparchiálnímu biskupovi ke jmenování.

PRO: 6            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       ZVOLEN a NAVRŽEN KE JMENOVÁNÍ

5.) ER OBE v souladu článkem 15 bodem 10., a prováděcím předpisem k článku 5 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku volí a navrhuje eparchiálnímu biskupovi ke jmenování:

a) Tajemnicí odboru pro vězeňskou službu – sestru Valentinu Matúšovou

PRO: 6            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       ZVOLEN a NAVRŽEN KE JMENOVÁNÍ

b) Tajemníkem odboru tiskového – bratra Ondřeje Chrásta

PRO: 6            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       ZVOLEN a NAVRŽEN KE JMENOVÁNÍ

6.) ER OBE ukládá tajemníkovi ER OBE předložit do příštího zasedání návrh dalších odborů ER OBE a jejich náplně práce.

PRO: 6            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       PŘIJATO


Usnesení č. III.

1.) ER OBE navrhuje odvolání otce Petra Klimenta Koutného z funkce Zlínského arciděkana (okružního protopresbytera)

PRO: 6            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       PŘIJATO

2.) ER OBE navrhuje jmenování otce Ondřeje Stehlíka Zlínským arciděkanem (okružním protopresbyterem)

PRO: 5            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 1       PŘIJATO

3.) ER OBE navrhuje odvolání otce Nikolaye Popova z funkce Ostravského arciděkana (okružního protopresbytera)

PRO: 6            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       PŘIJATO

4.) ER OBE navrhuje jmenování otce Vasyla Orose Ostravským arciděkanem (okružním protopresbyterem)

PRO: 5            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 1       PŘIJATO

5.) ER OBE navrhuje dvolání otce Karla Podrackého z funkce Jihlavského arciděkana (okružního protopresbytera)

PRO: 6            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       PŘIJATO

6.) ER OBE navrhuje jmenování otce Jana Baudiše Jihlavským arciděkanem (okružním protopresbyterem)

PRO: 5            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 1       PŘIJATO


Usnesení č. IV

1.) ER OBE doporučuje návrh zpracování pasportizace majetku jednotlivých církevních obcí cestou okružních protopresbyterů (arciděkanů). V této souvislosti ER OBE doporučuje předsedovi ER OBE svolat v co nejkratším termínu poradu okružních protopresbyterů (arciděkanů).

PRO: 6            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       PŘIJATO

2.) ER OBE ukládá ÚER OBE zpracovat podklady pro pasportizaci majetku jednotlivých obcí.

PRO: 6            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       PŘIJATO

3.) ER OBE ukládá vedení ÚER OBE vypracovat návrh nového organizačního řádu OBE.

PRO: 6            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       PŘIJATO


Usnesení č. V

1.) ER OBE pověřuje ÚER OBE řešením aktuální situace ve farnosti Zlín.

PRO: 6            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       PŘIJATO

2.) ER OBE vyzývá vladyku Simeona k řešení aktuální nestandardní situace v monastýrech ve Vilémově a v Hrubé Vrbce. ER OBE doporučuje vladykovi Simeonovi utvořit komisi, která prověří stávající situaci a vykoná vizitaci monastýrů. V případě, že v rámci vizitace nalezne zásadní nedostatky, vedoucí v případě prodlení k hospodářským nebo majetkovým škodám, bude zplnomocněna sjednat nápravu (např. převody majetkových práv, bankovních účtů, smluv za energie apod.). ER OBE doporučuje, aby uvedená komise byla složena ze zástupců Komise pro zkoumání kanonických přestupků (Eparchiálního duchovního soudu), Kontrolní a revizní komise a ER OBE.

PRO: 6            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       PŘIJATO


Usnesení č. VI

1.) ER OBE ve smyslu článku 15 Ústavy a prováděcích předpisů k němu revokuje (ruší a odvolává) své dřívější rozhodnutí o zrušení Pravoslavné církevní obce v Ostravě – Porubě, Kaple sv. Jiří (Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 60/46, 70800 Ostrava-Poruba, IČO: 01944169).

2.) ER OBE se usnáší, že výše uvedená obec má být obnovena (znovuzřízena) a tímto zároveň ukládá ÚER OBE zajistit podání návrhu na přerušení likvidačního řízení.

PRO: 6            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       PŘIJATO

V Olomouci dne 20.11. 2014
Zapsal: Mgr. Ondřej Chrást
Za správnost: archimandrita Izaiáš – ThDr. Igor Slaninka

 

+ Simeon
Předseda eparchiální rady
Olomoucko-brněnské eparchie
Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku