Usnesení eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích (ER OBE) zasedala dne 7.5.2015 v Olomouci

Prezence

Přítomní členové ER OBE:

vladyka Simeon – předseda
vladyka Izaiáš
prot. Ján Kačkoš, prot. Jozef Fejsák, prot. Jan Baudiš, prot. Ondřej Stehlík,
sestra Vlastimila Soukupová, sestra Sofia Prusali.
Prot. Jan Langr – tajemník

Nepřítomní členové:

Prot. Nikolaj Popov – neomluven
sestra Soňa Cinegrová – omluvena

Předseda konstatuje, že ER OBE je na tomto zasedání usnášení schopná.

Usnesení ER č. 4 ze dne 7.5.2015

ER OBE se dne 7.5.2015 usnesla na následujícím:

Usnesení č. I

Kontrola plnění úkolů

Usnesení č. V ze dne 12.1. 2015 – dořešení aktuálních otázek v monastýru ve Vilémově a PCO Zlín

splněno

Usnesení č. VI – pozastavení likvidačního řízení PCO v Ostravě Porubě

splněno

ER OBE bere na vědomí předloženou zprávu.

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO


 

Usnesení č. II

Informace o činnosti úřadu ER

1.) ER OBE bere na vědomí zprávu vladyky Izaiáše o činnosti úřadu.

2.) ER OBE doporučuje pokračovat v personálních změnách

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO


Usnesení č. III

Fond oprav a reprodukce majetku

1.) ER OBE vyčleňuje z restitučních prostředků částku 2 mil. Kč na opravy a reprodukci majetku OBE a právnických osob zřízených OBE v roce 2015.

2.) ER OBE zřizuje jako poradní orgán rady komisi pro opravy a reprodukci majetku.

3.) ER OBE ukládá řediteli předložit návrh členů komise ke jmenování.

4.) ER OBE ukládá řediteli zpracovat a předložit ke schválení pravidla a formuláře pro čerpání fin. prostředků.

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO


Usnesení č. IV

Valorizace mezd

1.) ER OBE schvaluje navýšení základní mzdové tabulky přílohy č. 1 NV č. 566/2006 Sb., o 5% s účinností od 1.5.2015. Valorizovaná tabulka je přílohou usnesení.

2.) ER OBE schvaluje pro výplatu odměn (nenároková složka) v roce 2015 částku v maximální výši 15% z celkového objemu mzdového základu všech zaměstnanců.

3.) ER OBE ukládá řediteli zpracovat proces návrhu hodnocení do vnitřních pravidel a seznámit s ním zaměstnance OBE.

PRO: 7            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       PŘIJATO


Usnesení č. V

Žádost Pravoslavné církevní obce ve Štěpánově – zřízení věcného břemene – služebnosti

  1. ER OBE schvaluje ve smyslu čl. 20 odst. 3 Ústavy a prováděcích předpisů k článku
    20 písm. b), zřízení věcného břemene – služebnosti na kabelové vedení nízkého napětí
    a kabelovou skříň SS100 na pozemku č. 1382 k.ú. Štěpánov u Olomouce.
  2. ER OBE pověřuje duchovního správce Pravoslavné církevní obce ve Štěpánově podpisem smlouvy

PRO: 7            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       PŘIJATO


 

Usnesení č. VI

Mimořádný příspěvek na havarijní opravu objektu farní budovy Pravoslavné církevní obce ve Štěpánově

1.) ER OBE na základě žádosti Pravoslavné církevní obce ve Štěpánově schvaluje mimořádný příspěvek 30 tis. na havarijní opravu objektu farní budovy.

PRO: 7            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       PŘIJATO


Usnesení č. VII

Situace v PCO Ostrava Michálkovice

  1. ER OBE bere na vědomí informaci o situaci Pravoslavné církevní obce v Michálkovicích.

2.) ER OBE pověřuje D.B. Švábeníka prověřením situace a podáním zprávy na další jednání ER.

PRO: 7            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       PŘIJATO


 

Usnesení VIII

Dětský tábor brněnské pravoslavné mládeže ve Vilémově v termínu od 5.8. do 8.8.2015

1.) ER OBE bere na vědomí předloženou zprávu.

2.) ER OBE souhlasí s využitím objektu monastýru včetně příslušenství a kuchyně za poplatek 100 Kč za osobu a den, který bude provozním příjmem monastýru na úhradu energií.

3.) ER OBE souhlasí s dokrytím dalších nákladů vzniklých monastýru v souvislosti s pořádáním táborů (energie aj.), na základě předloženého vyúčtování.

PRO: 7            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0       PŘIJATO

 V Olomouci dne 7.5.2015

Zapsal: prot. Jan Langr

Za správnost: vl. Izaiáš – ThDr. Igor Slaninka

 +Simeon
Předseda eparchiální rady
olomoucko-brněnské eparchie
Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku

 

Příloha: Platová tabulka zaměstnanců OBE v r. 2015 (v PDF)