Zasedání eparchiální rady

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie
Pravoslavné církve v českých zemích (ER OBE)
zasedala dne 19. 10. 2015 v Olomouci

Prezence

Přítomní členové ER OBE:

vladyka Simeon – předseda
vladyka Izaiáš
prot. Ján Kačkoš, prot. Jan Baudiš, prot. Ondřej Stehlík,
sestry Vlastimila Soukupová, Soňa Cinegrová, Sofia Prusali
Prot. Jan Langr – tajemník

Nepřítomní členové:

prot. Jozef Fejsák – omluven

Hosté:

RNDr. Helena Křepelková

Předseda konstatuje, že ER OBE je na tomto zasedání usnášení schopná

Usnesení ER č. 9 ze dne 19.10.2015

Po schválení programu se ER OBE dne 19.10.2015 usnesla na následujícím:

Usnesení č. I

Kontrola plnění úkolů:

Prot. Langr informoval o předchozích usneseních per rollam. ER OBE potvrdila usnesení.

 • ER OBE bere na vědomí předloženou zprávu
 • ER OBE potvrzuje usnesení per rollam

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. II

Inventarizace majetku:

 Vladyka Izaiáš informoval o záměru realizovat inventury na církevních obcích OBE. Vl. Izaiáš navrhuje, aby pracovníci úřadu navštívili postupně všechny církevní obce, provedli společně s duchovním správcem fotodokumentaci a soupis majetku církevní obce. Bylo poukázáno na skutečnost, že někteří věřící a duchovní mají za to, že se jedná o soupis, který má sloužit k tomu, aby si eparchie mohla zdokumentovat majetek, který si následně bude chtít převést pro svoji potřebu. Vl. Izaiáš v rámci této diskuze uvedl, že se jedná o naprosto nepravoslavné uvažování, zejména v případě těch duchovních, kteří nemají tyto záležitosti v pořádku. Je základní povinností duchovního být dobrým správcem a to jak hodnot duchovních, tak i těch svěřených majetkových. Je tak především v zájmu správců a věřících, aby měli ucelený přehled o majetku a inventáři. Jelikož dodnes mnozí správcové nedoložili inventarizaci a nebo jsou v naprosto rozdílné kvalitě, kdy se často stává, že neobsahují dary s odůvodněním, že to není majetek obce, je snaha tuto práci duchovním zjednodušit. Pracovnice úřadu navštíví příslušnou církevní obec, provedou jednotný soupis, provedou fotodokumentaci za účasti duchovních a dalších členů obce dle jejich uvážení. Provedený soupis a inventář se podepíše ve dvou vyhotoveních, jedno zůstane k dispozici pro církevní obec, druhé bude archivováno na úřadě. Žádné změny majetkových dispozic se provádět nebudou. Předchozí vleklá krize, která stále neodezněla, jednoznačně prokázala, že je k tomuto kroku nutné přistoupit, aby se pak nebylo nutné vzájemně obviňovat, že některý duchovní zcizil něco, co bylo v majetku obce nebo monastýru. Jako konkrétní příklady lze uvést monastýr ve Vilémově, kde po odešlých sestrách nezůstalo povlečení, schází část vybavení z kuchyně a dokonce nebyla předána ani hotovost v pokladně. Dalším příkladem je farnost v Ostravě, kterou spravoval o. Popov, při převzetí chrámu zůstaly na zdi jen světlejší místa po ikonách, dokonce ani lustr zde nezanechal. V monastýru v Hrubé Vrbce chybí vzácný kalich a diskos, svaté ostatky, ikony a další vybavení, které dle pamětníků věnoval o. schiarchimandrita Kyril či další dárci (viz např. scházející pláštěnici). Nebyla nalezena monastýrská knihovna, část vybavení památníku nebo vybavení kuchyně atd. Takových příkladů bychom mohli uvádět celou řadu. Jelikož neexistoval řádný inventární soupis a dokumentace, je nyní velmi obtížné dokladovat, co bylo majetkem církevní obce nebo monastýru. Z uvedeného důvodu je nutné, aby se soupis majetku pořídil a inventář byl řádně evidován. Každý řádný duchovní, který vnímá svoji zodpovědnost za svěřený majetek, prováděnou inventarizaci určitě přivítá, už jenom z toho důvodu, že za něj děláme jeho práci a bude mít i případný podklad pro pojišťovnu či další mimořádné události. Inventarizace bude probíhat od listopadu 2015 s předpokládaným ukončením v I. čtvrtletí roku 2016.

ER OBE schvaluje

 • bere na vědomí předloženou zprávu,
 • pověřuje pracovníky úřadu realizací inventarizace majetku církevních obcí,
 • ukládá všem duchovním OBE, aby poskytli součinnost pracovníkům úřadu při inventarizaci majetku církevních obcí.

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. III

Žádost PCO Znojmo o příspěvek na opravu farní budovy

Na základě žádosti Pravoslavné církevní obce ve Znojmě ER OBE schvaluje

 • příspěvek na nejnutnější opravy farní budovy z fondu oprav a reprodukce majetku OBE
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. IV

Žádost PCO v Třebíči o příspěvek na dovybavení farního bytu, kde je v současnosti kuchyně nepoužitelná.

Na základě žádosti Pravoslavné církevní obce v Třebíči ER OBE schvaluje

 • příspěvek na dovybavení farní budovy z fondu oprav a reprodukce majetku OBE
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. V

Žádost PCO Olbramovice o příspěvek na vybudování přípojky kanalizace a vyvložkování komínu nemovitosti sloužícího jako chrám a kaple ve vlastnictví církevní obce.

Na základě žádosti Pravoslavné církevní obce v Olbramovicích ER OBE schvaluje

 • příspěvek na vybudování přípojky kanalizace a vyvložkování komínu z fondu oprav a reprodukce majetku OBE
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. VI

 Žádost PCO Šumperk o příspěvek na projektové dokumentace a výstavbu farního objektu v Šumperku

Na základě žádosti Pravoslavné církevní obce v Šumperku ER OBE

 • souhlasí se záměrem realizace farního objektu
 • pověřuje předsedu ER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. VII

Žádost církevních obcí v Ostravě a Kroměříži – pořízení bytové jednotky pro potřebu duchovního správce. ER souhlasí s pořízením bytových jednotek za následujících podmínek. Bytové jednotky zůstanou ve vlastnictví olomoucko-brněnské eparchie. Ze strany stávajících správců církevních obcí budou předloženy konkrétní nabídky nemovitostí. V případě, že bytová jednotka nebude obsazena duchovním správcem, bude bytová jednotka nabídnuta ke komerčnímu pronájmu, který bude příjmem eparchie, nebude-li dohodnuto jinak.

ER OBE

 • souhlasí s návrhem pořízení bytových jednotek
 • pověřuje duchovní správce předložením cenových nabídek nemovitostí ke schválení
 • pověřuje tajemníka ER přípravou podkladů pro hlasování per rolam

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. VIII

prot. J. Kačkoš informoval o žádosti PCO v Prostějově a aktuální situaci v bohoslužebném objektu bývalé synagogy. Tento objekt bude v blízké budoucnosti vyžadovat značné investice, které přesahují stávající možnosti církevní obce. Z uvedeného důvodu doporučuje ER záměr pořízení jiného vhodnějšího objektu, kde by bylo možno zajistit řádné konání bohoslužeb současně se zabezpečením bydlení pro duchovního správce.

ER OBE

 • souhlasí s návrhem
 • neschvaluje příspěvek a pověřuje prot. J Kačkoše cenovým průzkumem nemovitostí
 • předložit cenový průzkum a doporučení dalšího postupu na dalším jednání rady

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. IX

Na základě žádosti PCO ve Štěpánově schvaluje ER rozšíření příspěvku na opravu schodů a dlažby, ze dne 7.5.2015 usnesení č. IV, o realizaci vodovodní přípojky a jeho navýšení.

Na základě žádosti Pravoslavné církevní obce ve Štěpánově ER OBE schvaluje

 • rozšíření schváleného příspěvku ze dne 7.5.2015 a jeho navýšení.
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. X

Informace o aktuální personální situaci – neveřejné

Usnesení č. XI

Změny církevních obcí

Informace k PCO Střílky – jedná se o církevní obec, která nemá vlastní movitý ani nemovitý majetek, roční sbírky činí přibližně 3000 Kč. Bohoslužebná místnost je zde součástí půdního prostoru soukromého rodinného domu a je obtížně dostupná. Obec má velice nízký počet svých vlastních členů. Z uvedených důvodů byl předložen návrh na připojení územního obvodu této církevní obce pod správu PCO v Kroměříži a zrušení její právní subjektivity.

K situaci ve Zlíně byla ER informována, že byl učiněn pokus zahájit pravidelné nedělní bohoslužby v domovní kapli sv. Ivana Českého, kam začal jezdit sloužit duchovní z Kroměříže. Zdá se však, že zlínští věřící jsou manipulováni bývalým zdejším duchovním správcem Petrem Klokočkou, který pro ně organizuje své bohoslužby v soukromých či jiných necírkevních prostorách. Věřící tam nemají pravdivé informace a není jim podáváno správné pravoslavné učení. Takto ovlivněni, bojkotují řádné bohoslužby. Nájemníci, obývající církevní dům s kaplí (nájemní smlouva jim vyprší v r. 2019), spolupracují na maření oznamování, informování a účasti veřejnosti na bohoslužbách, které zde konáme. Z důvodu zjednodušení správy církevní obce ve Zlíně, kde je obzvláště komplikovaná situace a zatím přetrvává nezájem věřících, je doporučen návrh zrušení právní subjektivity Pravoslavné církevní obce ve Zlíně. Tato zůstane nadále jako filiální obec spravovaná PCO v Kroměříži. Toto opatření je vynuceno rozkolnou činností bývalého duchovního správce a skutečností, že zlínští věřící pod jeho vlivem nechali farní kapli prázdnou a opustili majetek své církevní obce. ER předpokládá, že v budoucnu dojde k obnovení duchovní správy v této obci. Vyjadřuje tak přání a vyzývá věřící z územního obvodu této obce, kteří touží po kanonické jednotě se světovým Pravoslavím a chovají ve svých srdcích touhu po místní církevní jednotě, aby se podíleli na znovuobnovení skutečně pravoslavného církevního života ve Zlíně.

Dále byla předložena otázka zřízení PCO v Havlíčkově Brodě. Prot. Jan Baudiš informoval, že jihlavská církevní obec konala misijně jednou měsíčně v sobotu pravoslavnou liturgii v tomto městě. I přes propagaci (např. informační plakátky ve vozech hromadné přepravy, na cizinecké policii apod.) se významnější účast místních pravoslavných věřících zatím nepodařilo zajistit. Oba chrámy, které se zde nabízejí do vlastnictví pravoslavné církve, vyžadují investice na opravy. Malá kaplička svatého Kříže (pro 20 – 30 osob), kterou máme nyní v bezplatném nájmu a kde nyní sloužíme, potřebuje kompletní výměnu dřevěného střešního šindele (cena přibližně 400 tis. Kč). Kostelík svaté Trojice, střední velikosti (asi pro 100 a více osob) by vyžadoval památkářskou rekonstrukci interiéru v ceně přes milión Kč. Otázka, zda pokračovat v bohoslužbách či chátrající kapli vrátit majiteli, nebyla na jednání ER vyřešena.

Věc pronájmu chrámu pro církevní obec ve Ždáru nad Sázavou. Misie prováděná bývalým zdejším duchovním správcem o. Romanem Gapou nebyla úspěšná a prostory, kde ve Žďáru sloužil, nejsou veřejnosti volně přístupné. Prot. Josef Fejsák již vstoupil do kontaktu s místními pravoslavnými věřícími (původem z východu) a na základě jejich zájmu už jedná s majitelem dvou opravených chrámů v centru města Žďáru o pronájmu jednoho z nich pro pravoslavné bohoslužby. Otec Josef je připraven tam zajet každou druhou sobotu vykonat bohoslužbu. O dalších výsledcích bude informovat ER.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • ve smyslu čl. 15 odst. 5 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku schvaluje ER zrušení právní subjektivity Pravoslavné církevní obce ve Střílkách a Pravoslavné církevní obce ve Zlíně k 31.10.2015. Církevní obvod Pravoslavné církevní obce ve Střílkách se slučuje s církevním obvodem Pravoslavné církevní obce v Kroměříži, Pravoslavná církevní obec ve Zlíně se stává filiální obcí spravovanou Pravoslavnou církevní obcí v Kroměříži.
 • pověřuje duchovního správce PCO v Kroměříži převzetím agendy církevní obce ve Střílkách
 • ukládá duchovnímu správci PCO Střílky předat protokolárně účetní evidenci, pokladnu a další důležité dokumenty včetně všech razítek a matrik duchovnímu správci v Kroměříži. Kopie předávacího dokumentu a dokladů bude uložena na ÚER nejpozději k 15.11.2015
 • ukládá řediteli ÚER provést změnu evidenčních úkonů

PRO: 7      PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. XII

Změny okružních presbyterátů

Vl. Izaiáš informoval členy rady o žádosti prot. Ondřeje Stehlíka – zrušení Zlínského protopresbyterátu a jeho sloučení s protopresbyterátem Brněnským. Stávající počet církevních obcí ve správě okružního protopresbyterátu je malý a je tedy zbytečné, aby tvořily samostatný protopresbyterát. Z podobného důvodu byl vznesen i návrh na zrušení protopresbyterátu Chudobínského. Nejedná se o historický presbyterát, navíc někteří duchovní slouží ve dvou presbyterátech a zbytečně se tím komplikuje správa. S ohledem na administrativní zjednodušení není nutné eparchii rozdělovat na menší správní celky.

Po diskuzi bylo konstatováno, že Zlínský okružní protopresbyterát se stane součástí Brněnského, Chudobínský součástí Olomouckého, s výjimkou území PCO v Jeseníku, která bude součástí Ostravského protopresbyterátu. Hlasování o zrušení protopresbyterátů je navrženo samostatně, první Zlínský, kdy se na vlastní žádost zdržuje hlasování prot. Stehlík, druhý Chudobínský, zdržuje se prot. Kačkoš.

Usnesení XII_1

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • ve smyslu čl. 15 odst. 5 a 12 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, schvaluje ER zrušení Zlínského okružního presbyterátu, který se stane součástí okružního presbyterátu Brněnského s účinností od 31.10.2015.

PRO: 6            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 1      PŘIJATO

 Usnesení XII_2

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • ve smyslu čl. 15 odst. 5 a 12 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, schvaluje ER zrušení Chudobínského okružního presbyterátu, který se stane součástí okružního presbyterátu Olomouckého s účinností od 31.10.2015.
 • ve smyslu čl. 15 odst. 5 a 12 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, schvaluje ER přidružení PCO v Jeseníku pod církevní dozorčí obvod Ostravského okružního presbyterátu s účinností od 31.10.2015.

 PRO: 6            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 1      PŘIJATO

 Usnesení č. XIII

 Různé

 Informace o rekonstrukci monastýru a památníku sv. Gorazda – vladyka Izaiáš předložil zprávu o opravách monastýru a památníku sv. Gorazda v Hrubé Vrbce. V průběhu dílčích rekonstrukcí a statických opravách zdiva bylo zjištěno vážné poškození krovu památníku. V současnosti došlo k opravě a statickému zajištění, ovšem do budoucna bude nutné realizovat další opatření.

 Projekt PCO Uničov – prot. Jan Langr informoval členy rady o stávajícím stavu projektu výstavby komunitního bydlení pro seniory. Proběhla dvě jednání s představiteli města Uničova. Po vzájemné dohodě byl navržen objekt bývalé Jednoty na ul. Generála Svobody. Objekt je v této chvíli ve vlastnictví města, které je za tímto účelem je ochotno odprodat. Formou rekonstrukce a přestavby je možné objekt přebudovat na objekt kapacitního bydlení s přibližně 18 bytovými jednotkami. Z důvodu ekonomické udržitelnosti se předpokládá zapojení finančních prostředků z dotačních prostředků. V této chvíli je však v dané lokalitě nesoulad s územním plánem, jehož změna bude trvat přibližně 12 měsíců. Teprve po provedení změny územního plánu může dojít k odkupu předmětné nemovitosti a podání žádosti o dotace. Zastupitelstvo města Uničova na svém jednání schválilo odprodej předmětné nemovitosti, bude předložena smlouva o smlouvě budoucí a teprve po vyřešení změny územního plánu dojde k odkupu samotného. Dále bude nutné uhradit projektové dokumentace.

Zpráva o finanční situaci Monastýru přesvaté Bohorodice ve Vilémově – vl. Izaiáš přednesl zprávu prot. J. Langr popisující stávající finanční situaci a bilanci nákladů monastýru ve Vilémově. Prot. J. Langr doporučuje finanční zabezpečení prostřednictví ročního provozního příspěvku. Za tímto účelem provedl roční výpočet nákladů. Dále důrazně nedoporučuje financování monastýru prostřednictví „příspěvků“ ze mzdy mnišstva, které bylo za tímto účelem v minulosti v zaměstnaneckém poměru. Stávající aktuální finanční situaci doporučuje pokrýt jednorázovým příspěvkem.

Informace o žádosti Pravoslavné církevní obce v Řimicích – vl. Izaiáš informoval o žádosti PCO Řimice na rekonstrukci střechy farního objektu. Členům rady je známa skutečnost nedávného prodeje nemovitosti, konkrétně pozemků naproti chrámu. Vzhledem ke skutečnosti, že prodejem předmětných pozemků získala církevní obec dostatečný objem finančních prostředků na realizaci opravy, nedoporučují členové rady schválení žádosti. Finanční prostředky jsou omezeny a nepovažují za hospodárné je vynakládat tam, kde jsou investice a opravy schopni pokrýt z vlastních zdrojů. Současně žádá rada i ostatní duchovní správce, aby nepředkládaly žádosti, které jsou schopni pokrýt vlastními prostředky.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • neschvaluje příspěvek na opravu střechy farní budovy z fondu oprav a reprodukce majetku OBE
 • schvaluje provozní příspěvek Monastýru přesvaté Bohorodice ve Vilémově
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Eparchiální rada byla ukončena v 19:00 hod. společnou modlitbou.

V Olomouci dne 19.10. 2015
Zapsal: prot. Jan Langr
Za správnost: vl. Izaiáš – ThDr. Igor Slaninka

+Simeon
Předseda eparchiální rady

olomoucko-brněnské eparchie
Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku

prot. Ján Kačkoš
prot. Jan Baudiš
prot. Ondřej Stehlík
sestra Vlastimila Soukupová
sestra
Soňa Cinegrová
sestra Sofia Prusali

 

Volná příloha k zápisu

Ilustrace ke kapitole o inventarizaci majetku

hodonin-po-odevzdani-m400

Takto vypadá hodonínský pravoslavný chrám, jak byl právě předán bývalým duchovním správcem. Chrám patří městu Hodonín a je pronajat hodonínské církevní obci. Po desetiletém působení zdejšího bývalého duchovního správce nemá tato církevní obec zřejmě žádný majetek (kromě tří koberečků a jedné vybledlé papírové ikonky). Ze sbírek a darů nebylo za celou tu dobu – jak se nám zdá – pořízeno vůbec žádné bohoslužebné vybavení chrámu, které by patřilo církevní obci. (Oltářní stůl zde zůstal patrně proto, že je vlastnictvím majitele chrámu; a možná i ty tři koberce…)

A takto to vypadalo v chrámu ještě nedávno:

Hodonin-05

Všechno chrámové vybavení, co zde vidíte, je nejspíš soukromým majetkem bývalého zdejšího faráře. Do vlastnictví svěřené církevní obce nepořídil nic.

Hodonin-09Pokud byste chtěli vidět vzácný kalich, který je součástí ztracené liturgické soupravy věnované zesnulým schiarchimandritou Kyrillem monastýru v Hrubé Vrbce, možná by byl k vidění u bývalého hodonínského faráře (nebo u bývalého vikárního biskupa, který byl zároveň igumenem tohoto monastýru?).