Oslava svátku sv. Rostislava ve Znojmě

Zemi moravskou učinil jsi kvetoucí zahradou,
v níž zaštípena jest pravá Církev
požehnanými zvěstovateli Božího slova,
svatými apoštolům rovnými Cyrilem a Metodějem.
(Ze služby sv. Rostislavovi)

rostislav_5851-400Pátek 28. října, na svátek sv. Rostislava (a na státní svátek České republiky) byl svátkem znojemského pravoslavného chrámu, který je zasvěcen právě osobnosti knížete Rostislava, iniciátorovi cyrilometodějské misie a jejímu ochránci. Sloužit do Znojma přijeli oba archijerejové naší eparchie: Vysokopřeosvícený vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský a Přeosvícený vladyka Izaiáš, vikární biskup šumperský. S nimi sloužili čtyři presbyteři a hypodiákoni.

Ač už panuje trochu chladnější podzimní počasí, shromáždilo se v chrámu k oslavě sv. Rostislava dost věřících. Svou homilii vladyka Simeon odvíjel od znění posvátných bohoslužebných hymnů velebících svatého velkomoravského knížete, že pozváním soluňských bratří zde uspořádal “hostinu víry”. O tomto hodu víry a eucharistické slavnosti, jak je zachyceno už v prvokřesťanském spisu Didaché a utváří život církve v průběhu dvaceti staletí, promlouval náš eparchiální biskup. Sv. kníže Rostislav se přičinil, aby i zde na Moravě bylo prostřeno k hostině Božího Království.

Po liturgii duchovenstvo navštívilo památnou rotundu sv. Kateřiny. Na celém světě stojí prý jen dvě tak veliké a zachovalé rotundy podobného významu. Jedna ve Francii a další (z 11. století, možná už z 9. stol.) právě ve Znojmě. Naše rotunda je pozoruhodná freskovou výzdobou, která na nejstarších dochovaných figurálních malbách zobrazuje kromě sakrálních (v podstatě byzantsky ikonograficky pojatých) výjevů i nejstarší Přemyslovce. Zachování rotundy a zvláště obrazové galerie je snad zázrak, protože poté, co se zde přestalo sloužit, stavba sloužila v minulosti jako skladiště, dílna, tančírna s výčepem a dokonce i jako chlév pro vepře. Dnes jsou unikátní fresky úzkostlivě chráněny speciálním režimem provozu rotundy a klimatizační technikou. Pod klenbou rotundy zazpívali přítomní modlitbu trojsvaté písně.

Znojemská rotunda sv. KateřinyO starobylé památce se píše, že se jedná o: “historický stavební klenot, který obsahem svých unikátních nástěnných maleb, znázorňujících panovnickou dynastii vládnoucí na území našich národů, svým významem daleko přesahuje naše hranice a stává se mimořádnou památkou v rámci celoevropské kulturní historie. A to jak pokud jde o její stáří a styl, tak i pokud jde o výjimečný obsah mistrovsky provedených nástěnných maleb. Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě je dnes řazena na třetí místo v pořadí důležitosti památek na našem území, hned za Pražským hradem a Karlštejnem.” … Je zde “snad i nejstarší stojící obrazová galerie panovníků na našem území. O jejím stáří se zatím vedou spory.” (Viz zde)

Existuje pozoruhodná teorie některých historiků (viz jeden z takových možných výkladů), že v postavě Přemysla oráče byl ve skutečnosti původně zobrazen kníže Rostislav, který začal orbu své země (v evangelijním podobenství znamená orba misii). Zde v symbolické scéně povolává sv. Cyrila a Metoděje k pluhu, aby šířením křesťanské víry duchovně zúrodnili moravskou zemi, která by pak mohla urodit hojné plody pro nebeské království. (Zajímavé jsou i byzantské prvky, jimiž se znojemské malby vyznačují.)

Freska oráčské scény ve znojemské rotunděPo návštěvě této vzácné památky následovalo posezení v prostorách církevního domu, kde bylo péčí mátušky duchovního správce přichystáno pro účastníky chrámového svátku hojné občerstvení.

Díky patří našim vladykům za návštěvu znojemského chrámu a za archijerejskou bohoslužbu, podobně i ostatním duchovním a dalším poutníkům i místním věřícím, kteří se přišli pomodlit a oslavit zde svátek svatého velkomoravského knížete. Poděkování patří i všem, kteří přispěli k zajištění hostiny, a místnímu duchovnímu správci i jeho mátušce za zorganizování celé sváteční události.

redakce

O knížeti Rostislavovi

Webová stránka znojemské církevní obce

Fotografie z bohoslužby ve Znojmě