75. výročí mučednictví sv. Gorazda – 2.

Stručná zpráva o průběhu slavnosti v Hrubé Vrbce

hruba-vrbka-img_6036aV monastýru sv. Gorazda se v sobotu, 2. září konala archijerejská liturgie – sloužilo pět biskupů a množství kněžstva. Spolu s eparchiálním arcibiskupem vladykou Simeonem sloužili dva polští biskupové – vladykové arcibiskup Abel a biskup Paisij, dále pražský arcibiskup, vladyka Michal, a vladyka Izaiáš, vikární biskup naší eparchie.

Vladyky přicházející ke službě uvítala místní dívka přednesem tklivé básně, sestra Gorazda Prachařová, správkyně památníků sv. Gorazda, vítala chlebem a solí a přítomen byl i pan starosta Hrubé Vrbky, který na uvítanou pronesl krátkou vřelou řeč. Všichni tři byli oděni v krásný místní kroj.

Z důvodu společné služby pěti biskupů a mnohého místního duchovenstva byla loď kaple uzpůsobena jako oltářní prostor, část duchovních stála pod stříškou venku a věřící se modlili na chodníku a na přilehlém trávníku.

Při kázání vladyka Simegorazd-hruba-vrbka-ikonaon hovořil o tom, že všichni se bojíme bolesti, ale vladyka Gorazd podstoupil mučení a smrt kvůli své lásce k církvi. Učinil to z lásky k duchovenstvu i věřícím, které pastýřsky vedl, sytil slovem pravdy, učil zpívat liturgii apod. Překonal přirozený lidský odpor vůči bolesti i nám všem společný strach ze smrti a vydal se německým okupantům. V naději, že se mu tím podaří ochránit církev, nebo alespoň některé své duchovní ovečky, vzal všechnu odpovědnost za ukrývání protifašistických bojovníků na sebe. Věděl, co ho čeká. Přesto ho láska přiměla k tomuto činu oběti. Jeho příklad nás učí, že pravá zbožnost dává člověku lásku a schopnost se obětovat. Je-li však zbožnost poskvrněna zlobou v srdci, přichází takový křesťan o všechny duchovní plody, které by mu mohla příslušnost k církvi a duchovní praxe urodit.

2017-09-hv02Na konci liturgie vladyka Izaiáš poděkoval věřícím. Navázal na slova vl. Simeona o lásce a oběti, jimiž se projevuje zbožnost, a rozhovořil se o lásce a sebeobětavosti mnohých věřících, kteří podporují svou církev, připutovali i v dnešním nejistém počasí daleko do Hrubé Vrbky, pomáhají opravovat chrámy, pečují o život své farnosti.

Na závěr bohoslužby se konal církevní průvod kolem monastýru, který zakončil vladyka Abel zádušní modlitbou za prvního představeného monastýru – schiarchimandritu Kyrilla: „Věčná paměť.“

Vyznamenání medailemi, vydanými k 75. výročí mučednictví sv. Gorazda, bylo uděleno vzácným zahraničním hostům: polským vladykům Abelovi a Paisiovi i kněžím z jejich doprovodu, panu starostovi a obci Hrubá Vrbka, manželům Prachařovým, bez jejichž obětavé péče a námahy by údržbu a opravy monastýru a památníku nebylo lze uskutečnit, a v neposlední řadě našemu milému hostu vladykovi Michalovi, který poctil duchovní oslavu v rodišti sv. Gorazda svou přítomností.

2017-09-hv01Po mnoholetí byla slavnostní bohoslužba završena pomazáním.

Bohoslužby se zúčastnil JUDr. Stanislav Prášek, starosta obce Hrubá Vrbka. Přítomna byla i paní evangelická farářka z místní farnosti. Připutovalo mnoho hostů.

Na úplný závěr se oznamovalo, že byla k tomuto výročí vydána nová knížečka: „Stručně o pravoslaví“, určená pro misii a jako zdroj základních informací pro zájemce o pravoslaví, či jako jeden z prvních materiálů pro úvod do katechumenátu. Sv. Gorazd byl misionář Čechů a Moravanů, a proto je vhodné uctít jeho výročí mj. vydáním misijní brožurky, která právě zde a v tento den byla přítomným ctitelům Gorazdovy památky představena.

Po bohoslužbách následovala hostina pro všechny hosty. Většina z nich přijala pozvání k prostřenému stolu na nově upravené verandě a v ostatních prostorách monastýru. Poutníci vyjadřovali potěšení, že se monastýr podařilo tak pěkně opravit. Řada z nich nešetřila slovy uznání a díků těm, kteří se o to přičinili. Při odpoledním posezení se na tvářích přítomných zračila radost z proběhlé krásné sváteční bohoslužby a celé dnešní duchovní události.

P.S.
Díky přízni shůry, na přímluvy vladyky Gorazda, tu celý den nezapršelo. Podle meteorologů to měl být jeden z nejdeštivějších dnů za poslední dobu, a na ostatním území republiky vskutku více či méně vydatně pršelo, ale v Hrubé nespadla ani kapka. Díky tomu nezmokli věřící, kteří všichni stáli venku.

Nutno organizátory pochválit nejen za uchystání všeho potřebného pro tak slavnostní událost, ale i za pořízení ozvučení, které velice pomohlo věřícím při naslouchání bohoslužby a kázání.

Druhá fotogalerie ze sobotní události v Hrubé Vrbce

 

Pokračování zpravodajství o slavení Gorazdova výročí bude následovat v dalším příspěvku.