Svatá Padesátnice v Brně

SVATÁ PADESÁTNICE ČILI SVÁTEK SVATÉ TROJICE

To jest den, kdy se na tomto světě zrodila svatá Kristova Církev

Co vlastně znamená svatá Padesátnice?

Odpověď na tuto otázku lze najít uvnitř posvátného organismu, díky kterému a kvůli kterému se tato velká církevní událost uskutečnila.

Svatá Padesátnice čili svátek Svaté Trojice je den, kdy se zrodila Církev Kristova. A do této Církve patří všichni věřící, to jest společenství lidí věrných Kristu, kteří jsou spojeni skrze svaté tajiny v Jedno Tělo Kristovo a kteří zachovávají pravé učení Pána Ježíše Krista.

V tento slavný den, konkrétně v neděli 16. června, jsme si připomínali a současně prožívali evangelní událost, kdy byl Duch Svatý seslán na apoštoly.

„A když přišel den padesátý, byli všickni spolu na jednom místě.“ (viz Sk2,1)

V páté knize Nového zákona, tj. ve Skutcích Apoštolů, je pak tato událost popsána takto:

„Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“ (Sk 2,2-4)

V našem slavnostně vyzdobeném chrámu jsme tento velký církevní svátek oslavili tím, co bylo napsáno na počátku, tj. shromážděním ve společenství všech věrných Kristu, kteří se ten den mohli osobně zúčastnit a kteří jsou spojeni skrze svaté tajiny v Jedno Tělo Kristovo.

Nejvýstižněji to vystihuje samotný tropar k tomuto svátku, který naznačuje, že i my jsme byli získáni skrze apoštolské slovo a učení pro tuto velkolepou rodinu a společenství věřících, jejichž životním posláním je posvěcení:

Blahoslaven jsi, Kriste Bože náš, jenž jsi rybáře učinil moudrými, seslav jim Ducha svatého, a jimi získal jsi veškerý svět. Lidumile, sláva tobě!

Po skončení svaté liturgie, jíž se v hojném počtu zúčastnili naši věřící, se konal průvod kolem chrámu se čtením svatých evangelií. Tato čtení, tedy obřad, kdy se postupně čte z knih všech čtyř svatých evangelistů, při krátkých zastaveních na všech světových stranách chrámu, byla spjata s evangelní událostí seslání Svatého Ducha na apoštoly. Význam této dějinné události pro naši Církev byl vyložen v následujících textech:

– Evangelium podle Matouše: zač. 47 (12,30-37)
– Evangelium podle Marka: zač. 59 (13,9-13)
– Evangelium podle Lukáše: zač. 55 (11,1-10)
– a Evangelium podle Jana: zač. 53 (16,2-14)

V den svátku svaté Padesátnice, tedy ve chvíli, kdy se svatá Církev Kristova rodí na tomto pozemském světě, stojí za připomenutí především slova čtená při svaté Liturgii, s nimiž se k nám obrací sám náš Spasitel Ježíš Kristus:

Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. (Jan 8,12)

Vždyť my všichni jsme k tomuto následování vyzváni skrze blahou zvěst svatých apoštolů, jež se nadále děje prostřednictvím jejich následovníků a díky svatému podání a učení Pravoslavné církve.

Pravou Kristovu Církve totiž nemůže nic překonat (srov. Mat 16,18), nic zničit či vyhladit, neboť ta je svatým Tělem Kristovým, a proto díky tomuto posvátnému svazku a poutu s Ním nadále existuje a nadále pokračuje ve svém spasitelném poslání.

(Z brněnského pravoslavného webu)