Arcibiskup Simeon: Adam pláče dál

Vladyka Simeon vydal další knížku.

V současnosti vychází pokračování knihy vladyky Simeona Adam pláče, která vyšla v roce 2019. Je to kniha příběhů ze Starého zákona vyprávěná na pomezí pověsti a příběhu. V úvodu této knihy autor vysvětluje svůj narativní postup, v němž se snaží vytáhnout ze Starého zákona zajímavé příběhy, které by mohly zaujmout děti. Vychází tedy ze své praxe vyučujícího náboženství pro děti, ale bez ambice vytvořit ucelenou učebnici biblické dějepravy. Zůstává tedy v pozici vypravěče pro ty, kteří chtějí naslouchat. Přesto autor dodržuje určitý řád a v obou knihách jsou příběhy zařazeny do větších přirozených logických celků.

V prvním díle se tak setkáme s příběhy, které jsou ve Starém zákoně součástí tzv. pěti knih Mojžíšových, označovaných židovsky jako Tóra, která tvořila a dosud v židovství tvoří samostatný celek posvátných knih. I když tyto knihy mají různé autory a korektory, vytváří základ toho, s čím poprvé přišel židovský národ, a to vědomím posvátnosti své historie a linearity času, který míří k Hospodinovým zaslíbením. Dozvíme se o stvoření světa, Adamově archetypálním antropologickém problému a jeho následku, bájných praotcích až k nejvýznamnější postavě Mojžíše, která měla za úkol vytvořit identitu původně různorodého společenství a ztrátou jedné generace je připravit na další etapu v Hospodinově plánu – získání zaslíbené země. A tak na konci tohoto celku vidíme samotného Mojžíše sedět na hoře Nébo jak s pocity smutku i radosti hledí na budoucí prostor pro svůj národ.

A právě v této chvíli začíná celek nový, který otevírá nejen novou kapitolu židovských posvátných knih, ale také tuto právě vycházející knihu. Stejně tak je i naprosto rozdílné historické období charakteristické nejen kmenovými vůdci teokratického společenství, ale také společného boje dvanácti kmenů při obsazování zaslíbené země. Druhým nejvýznamnějším faktorem tohoto období končícího králem Davidem je přechod od svobodného beduínského života hebrejsko aramejských kmenů, kde tetragram JHVH přestává být praporem uprostřed svobodného společenství, ale stává se ELOHIM nové cizorodé městské společenské struktury – Bohem chrámu a králů. A právě smrtí nejvýznamnějšího židovského krále Davida končí i druhý díl tohoto starozákonního vyprávění.

Olomouc 2022, 178 stran,
ilustrace Sofia Prusali,
ISBN 978-80-11-00092-9
Cena: 150 Kč