Bogojavlenije v Brně

Ó Předobrotivý Pane Ježíši, slavíme tebe, Vládce lidumilný, všemohoucí, věčný Králi! Ve dnech minulého svátku viděli jsme tě jako dítě, dnes pak vidíme tě jako dospělého a dokonale se zjevivšího Boha. Dnes je pro nás čas slavnosti; sbor svatých shromažďuje se s námi a andělé spolu slaví svátek s námi; dnes sestoupila na vody blahodať Přesvatého Ducha v podobě holubice; dnes vzešlo Slunce, jež nikdy nezapadá, a svět září ve světle Hospodinově; dnes ráj otevírá se lidem a Slunce spravedlnosti nás osvěcuje; dnes jásavě nese se hlasitý chvalozpěv pravoslavných křesťanů; dnes spěchá Vládce, aby byl pokřtěn a aby lidstvo povznesl k výšinám; dnes kloní se Pán před vlastním sluhou, aby nás, skloněné pode jhem otroctví, pozvedl.

(Z modlitby při svěcení vody)