Archiv autora: Administrator

Hrubá Vrbka: Mír Ukrajině a Květná neděle

27. února proběhla za účasti pravoslavných věřících, kteří pomáhají ukrajinským uprchlíkům, za účasti samotných uprchlíků i místních občanů v čele se starostou Hrubé Vrbky Pavlem Gráfem v monastýru svatého Gorazda bohoslužba za mír na Ukrajině.

Vedle materiální pomoci od našich věřících poskytujeme bratrům a sestrám utíkajícím před válkou i duchovní pomoc v monastýru.

Na závěr každé bohoslužby máme společné posezení v monastýru u kávy, které je milým pohlazením na duši, jak řekla jedna ukrajinská pravoslavná věřící.

d. otec Arkadiusz Skibiński

Dodatek redakce

Dle praxe v Hrubé Vrbce uvádíme návrh znění proseb pro vsunutí do vroucí ektenie:

— Ještě modlíme se za mír na Ukrajině, za pokoru v srdci a za sílu postavit se zlu.
— Ještě modlíme se prosíme Hospodina o odvahu pro naše bratry na Ukrajině bránit své domovy a své blízké.
— Ještě modlíme se za matky a manželky, které mají své syny a manžele ve válce, za jejich děti a za příbuzné všech statečných obránců své domoviny.
— Ještě modlíme se za obránce země, aby jim Bůh daroval sílu a statečnost a aby se živi a zdrávi vrátili ke svým rodinám.
— Ještě modlíme se za všechny trpící pod útokem nepřátel i za ty, kteří utíkají ze své země, aby si zachránili život.
— Ještě modlíme se za všechny, kteří spěchají se svou pomocí trpícím a vyhnaným ze své vlasti i těm, kteří jsou na Ukrajině a potřebují naši podporu.

Bohoslužba na neděli Květnou

Paschální poselství (CZ, SK, UK)

POSELSTVÍ POSVÁTNÉHO SYNODU
PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU
PASCHA KRISTOVA 2022

Bohem milovaný křesťanský lide, duchovní otcové, bratři a sestry,
VSTAL Z MRTVÝCH KRISTUS, CHRISTÓS VOSKRÉSE!

Opět nadešla doba přivítat svátek svátků — den Zmrtvýchvstání Kristova, ve kterém nám Spasitel daroval vzácný poklad své milosti — učinil nás účastníky svaté Eucharistie, skrze niž můžeme opravdově prožít paschální radost.

Když Bůh stvořil člověka, nabídl mu život — svůj věčný Božský život. Člověk však zapochyboval, zneužil svou svobodu a pokusil se Boha oklamat. Zabil tím nejen sebe, ale i celé „stvoření podrobil pomíjivosti“. O toho okamžiku s padlým člověkem stvoření vzdychalo a „trpělo porodní bolesti“ v naději, že bude „osvobozeno z otroctví zkázy“ a opět „přivedeno do slávy Božích dětí“. (Řím 8,20-22)

Když „nadešla plnost času“ (Gal 4,4) a Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, člověk se opět „vyznamenal“ — odsoudil jej na smrt a přibil na kříž samotného svého Spasitele. Jenže právě smrt Božího Syna na kříži se stala definitivním vítězstvím Boží lásky nad zlobou a smrtelností člověka a Jeho Vzkříšení opět darovalo lidem věčný život. V jedné ze stichir sobotní večerní se praví:  „Ač jsi byl jat muži nespravedlivými, přece jsi můj Bůh a já se za tebe nestydím. Byl jsi bit po zádech, ale nezříkám se tě. Na kříž jsi byl přibit, já to neskrývám a tvým vzkříšením se chlubím. Neboť tvá smrt je můj život, všemocný a lidumilný Pane, sláva tobě!“

Kristovo Zmrtvýchvstání přesměrovalo chod dějin lidstva od zkázy a zániku k všeobecnému vzkříšení. Dalo nový smysl celému stvoření. Vše, co bylo stvořeno, bylo Kristovým Vzkříšením nasměrováno do „nového nebe a nové země“, v nichž „už nebude smrt“. (Zjev 21,1-4)

Na tomto světě se často setkáváme s projevy fyzické a duchovní smrti. Mnohými způsoby se můžeme přesvědčit o pravdě slov apoštola Jana: „Svět ve zlu leží.“ (1 Jn 5,19) Dokazuje to nejen minulost lidstva, ale i dny, které zrovna prožíváme, poznamenané válečnou zkázou, šířením lží, nesmyslným násilím a utrpením obrovského množství lidí. Pro mnohé z nás zůstala jedinou útěchou a jistotou v této době Kristova slova: „Ve světě máte soužení, ale nebojte se, já jsem přemohl svět.“ (Jan 16,33) V naději na toto Boží zaslíbení prosme ve svých modlitbách o zastavení všech válek a o duchovní posilu pro ty, kteří ve válkách trpí. Podle svých možností a schopností se staňme pro trpící „prodlouženou rukou“ Krista, který utěšuje a povzbuzuje, přináší naději a dodává sílu, chrání a nasycuje člověka.

Svět, ve kterém žijeme, je rozdělen na bloky a aliance. Politické strany vytvářejí všelijaké koalice a opozice. Mnozí se pokoušejí vnést i do církevního prostředí politické pojmy a spory, nacionalismus, nesnášenlivost, agresivitu a další společenské neduhy. Nechápou, že při rozličných sporech a konfliktech si jako křesťané vždy máme zvolit věrnost Kristovu přikázání — být s těmi, kdo trpí, kteří jsou světem považováni za slabé a bezvýznamné, ale které si Bůh vyvolil, aby zahanbil ty, co si myslí, že v tomto světě něco znamenají, že jsou „chytří, mocní a vznešení“. (Mat 24,12)

Usilujme šířit kolem sebe světlo naděje, kterou přineslo Kristovo Zmrtvýchvstání. Odhalme pro sebe i pro tento svět pramen věčného života, který vyvěrá v Kristově Církvi a je nevyčerpatelný. Stále jsou aktuální slova Kristova: „Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6,54) Svým životem máme vydávat svědectví o tom, že jsme Boží lid a patříme Kristu. Přinášejme do tohoto světa, někdy tak ztrápeného a zoufalého, novou naději, o kterou svět tak lehce přichází. Obnovme v sobě lásku, protože „láska vysychá, když se množí nepravost“. (Mat 24,12)

I přes těžké životní okolnosti, které mnozí nyní prožívají, (a nebo právě kvůli nim) najděme v sobě sílu svěřit sebe a celý svůj život Kristu. Obraťme se k Němu slovy modlitby sv. Ignatia: „Pane, dej, ať mé oči vidí, co je správné,“ (Ž 16,2) vždyť patřím tobě. Celý můj život, ba i moje smrt je v tvých rukách. Tvá pravice mne přivádí na tvou cestu. Bez tvé pomoci bych už dávno beznadějně zabloudil, nenávratně zahynul. Byl jsem tvůj dříve, než jsem začal existovat. Dej, abych byl tvůj po celou dobu svého pozemského života a zůstal tvůj navěky.

Modleme se všichni, aby nadcházející svátky Kristova Vzkříšení prožil celý svět v míru a duchovní radosti!

† Rastislav
arcibiskup prešovský,
metropolita českých zemí a Slovenska

† Michal
arcibiskup pražský a českých zemí

† Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský

† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

† Izaiáš
biskup šumperský

Text v PDF k vytištění:

ПОСЛАНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ

ПАСХА ХРИСТОВА 2022

Богом возлюбленный христианский народ, духовные отцы, братья и сестры,
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Вновь настало время встречать праздник праздников – день Воскресения Христова, в который Спаситель дал нам драгоценное сокровище Своей благодати – соделал нас участниками Святой Евхаристии, через которую мы можем воистину испытать пасхальную радость.

Сотворив человека, Бог предложил ему жизнь – Свою, вечную, Божественную жизнь. Но человек усомнился, злоупотребил своей свободой и попытался обмануть Бога. Этим он убил не только себя, но и всю «тварь покорил суете ». С тех пор она «стенает и мучится» в надежде, что «освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:20-22).

Когда «пришла полнота  времени» (Гал. 4:4)  и Бог послал в мир Своего Единородного  Сына, человек снова «отличился» – приговорил к смерти и пригвоздил своего Спасителя ко Кресту. Но именно   крестная   смерть   Сына   Божия   стала   окончательной   победой   любви   Божией   над человеческой злобой и смертностью, а Его Воскресение подарило людям вечную жизнь. Водной из стихир субботней вечерни говорится: «Аще и ят был еси Христе, от беззаконных мужей, но Ты  ми еси  Бог, и не постыждуся;  биен  был  еси  по плещема,  не отметаюся;  на  Кресте приrвожден  был  еси, и не таю; востанием Твоим  хвалюся:  смерть  бо Твоя  живот  мой, Всесильне и Человеколюбче Господи,слава Тебе».

Воскресение Христово перенаправило ход истории человечества от разрушения и угасания ко всеобщему воскресению. Оно придало новый смысл всему творению. Все сотворенное было направлено Воскресением Христовым к «новому небу и новой земле », в которых «смерти уже не будет» (Откровение 21:1,4).

В этом мире мы часто сталкиваемся с проявлениями физической и духовной смерти. Многое убеждает нас в истинности слов апостола Иоанна: «Весь мир лежит во зле» (1Ин. 5:19). Об этом свидетельствует не только прошлое человечества, но и проживаемые нами ныне дни, отмеченные военными разрушениями, распространением лжи, бессмысленным насилием и страданиями большого количества людей . Для многих из нас единственным утешением и надеждой в это время остаются слова Христа: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоанна 16:33}. В уповании на это обетование Божие помолимся о прекращении всех войн и духовном укреплении страждущих по причине этих войн. По своим возможностям и способностям станем для страждущих «протянутой рукой» Христа – того, кто утешает и ободряет, вселяет надежду и дает силу, защищает и питает человека.

Мир, в котором мы живем, разделен на блоки и союзы. Политические партии постоянно объединяются и перегруппировываются , образуя разнородные коалиции и оппозиции. От нас, христиан, часто ожидают, что мы будем вести себя подобным образом. Многие также стремятся внести в церковную среду и  лексикон политические термины и споры, национализм, нетерпимость, агрессию и дру гие обществен ные пороки. Они не знают, что в различных спорах и конфликтах мира сего мы, христиане, всегда выбираем оставаться верными Христовым заповедям – быть с теми, кто страдает, с теми, кого мир считает «слабыми, немощными и уничиженными », но кого Бог избрал, чтобы посрамить тех, кто считает себя «мудрыми, сильными и благородными » (1Кор. 1:27) мира сего.

Постараемся распространить вокруг себя свет надежды, принесенный Христовым Воскресением. Откроем для себя и для мира сего, что источник вечной жизни,бьющий в Церкви Христовой, неисчерпаем. Всегда актуальны слова Христа : «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день » (Иоанна 6:54). Будем же свидетельствовать своей жизнью, что мы – народ Божий и принадлежим Христу. Привнесем в этот мир, порой столь сокрушенный и отчаянный, новую надежду, которую мир так легко теряет, и обновим в себе любовь, ибо она «охладевает по причине умножения беззакония » (Мф. 24:12) .

Несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства , которые переживают многие из нас, или же благодаря им, найдем в себе силы вверить себя и всю свою жизнь Христу. Обратимся к нему словами молитвы св. Игнатия: «Господи, очи мои да видита правоты (Псалом 16:2), ибо я принадлежу Тебе. Вся моя жиз нь и даже моя смерть в Твоих руках. Десница Твоя направляет меня на Твой путь. Без Твоей помощи я бы давно безнадеж но блуждал,погиб бы безвозвратно. Я был Твоим до того, как появился на свет. Позволь мне быть Твоим на протяжении всей моей земной жизни и остаться Твоим навеки».

Помолимся же, чтобы грядущий праздник Воскресения Христова весь мир прожил в мире и духовной радости !

+Ростислав

архиепископ Прешовский митрополит Чешских земель и Словакии

                             +Михаил                                                                       +Симеон

     архиепископ Пражский и Чешских земель              архиепископ Оломоуцко-Брненский

                              +Георгий                                                                        +Исайя

        архиепископ Михаловско-Кошицкий                                 епископ Шумперский

Pomoc uprchlíkům v Jihlavě

Pravoslavná církevní obec v Jihlavě se podílí na pomáhání ukrajinským bratrům a sestrám, kteří museli pro záchranu života utéci ze svých domovů před válkou.

Ve fotogalerii níže je přivážení první humanitární pomoci do církevního domu, kterou si sem pak přicházejí Ukrajinci rozebírat. Na závěr jsou záběry ze svěcení městského domu pro uprchlíky.

Česká televize pořídila v naší církevní obci reportáž:

Arcibiskup Simeon: Adam pláče dál

Vladyka Simeon vydal další knížku.

V současnosti vychází pokračování knihy vladyky Simeona Adam pláče, která vyšla v roce 2019. Je to kniha příběhů ze Starého zákona vyprávěná na pomezí pověsti a příběhu. V úvodu této knihy autor vysvětluje svůj narativní postup, v němž se snaží vytáhnout ze Starého zákona zajímavé příběhy, které by mohly zaujmout děti. Vychází tedy ze své praxe vyučujícího náboženství pro děti, ale bez ambice vytvořit ucelenou učebnici biblické dějepravy. Zůstává tedy v pozici vypravěče pro ty, kteří chtějí naslouchat. Přesto autor dodržuje určitý řád a v obou knihách jsou příběhy zařazeny do větších přirozených logických celků.

V prvním díle se tak setkáme s příběhy, které jsou ve Starém zákoně součástí tzv. pěti knih Mojžíšových, označovaných židovsky jako Tóra, která tvořila a dosud v židovství tvoří samostatný celek posvátných knih. I když tyto knihy mají různé autory a korektory, vytváří základ toho, s čím poprvé přišel židovský národ, a to vědomím posvátnosti své historie a linearity času, který míří k Hospodinovým zaslíbením. Dozvíme se o stvoření světa, Adamově archetypálním antropologickém problému a jeho následku, bájných praotcích až k nejvýznamnější postavě Mojžíše, která měla za úkol vytvořit identitu původně různorodého společenství a ztrátou jedné generace je připravit na další etapu v Hospodinově plánu – získání zaslíbené země. A tak na konci tohoto celku vidíme samotného Mojžíše sedět na hoře Nébo jak s pocity smutku i radosti hledí na budoucí prostor pro svůj národ.

A právě v této chvíli začíná celek nový, který otevírá nejen novou kapitolu židovských posvátných knih, ale také tuto právě vycházející knihu. Stejně tak je i naprosto rozdílné historické období charakteristické nejen kmenovými vůdci teokratického společenství, ale také společného boje dvanácti kmenů při obsazování zaslíbené země. Druhým nejvýznamnějším faktorem tohoto období končícího králem Davidem je přechod od svobodného beduínského života hebrejsko aramejských kmenů, kde tetragram JHVH přestává být praporem uprostřed svobodného společenství, ale stává se ELOHIM nové cizorodé městské společenské struktury – Bohem chrámu a králů. A právě smrtí nejvýznamnějšího židovského krále Davida končí i druhý díl tohoto starozákonního vyprávění.

Olomouc 2022, 178 stran,
ilustrace Sofia Prusali,
ISBN 978-80-11-00092-9
Cena: 150 Kč

Proti klamání věřících

Vyskytl se případ zneužívání válečné situace na Ukrajině a manipulace s nešťastnými utečenci. Proto naše eparchie vydala plakátek proti klamání věřících, které provádí z jakýchsi osobních ambicí bývalý brněnský farář. Na tuto osobu uvalil eparchiální biskup minulý rok zákaz duchovenské služby a nakonec musel být propuštěn z církevních služeb.

Verze v ukrajinštině

S případnými dotazy se obracejte na telefonní číslo úřadu Eparchiální rady Pravoslavné církve v českých zemích: 585 224 883

Eparchiální sbírka pro utečence z Ukrajiny

S požehnáním vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského a vladyky Izaiáše, biskupa šumperského vyhlašuje olomoucko-brněnská eparchie eparchiální sbírku na pomoc lidem zasažených válkou na Ukrajině.

Výtěžek sbírky bude sloužit pro zajištění základních životních potřeb lidí ubytovaných v monastýru ve Vilémově nebo na farách v naší eparchii. Číslo účtu ER, kam můžete směřovat dary nebo výnosy Vaší sbírky, je 1209540811/0100, variabilní symbol 2022. Do zprávy pro příjemce napište jméno města Vaší církevní obce.

Dále můžete i materiálně pomoci matkám a dětem v monastýru ve Vilémově, např. dovést do Vilémova potraviny (nejlépe trvanlivé), hygienické potřeby, oblečení, hračky (společenské hry, pastelky) a další.

Děkujeme všem, kteří obyvatelům Ukrajiny v této těžké době pomohou.

Úřad eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie

Český rozhlas o pravoslaví na Ukrajině

V pořadu Vertikála Českého rozhlasu hovoří Dan Mrázek a jer. Rafael Moravský, jak se dotýká válka na Ukrajině pravoslavné církve.

Válečný konflikt na Ukrajině se silně dotýká i pravoslavné církve. Vždyť právě pravoslavné křesťanství je většinovým náboženstvím v obou znepřátelených státech. Zatímco konstantinopolský patriarcha Bartoloměj ruskou agresi ostře odsoudil, tak ruský patriarcha Kyril mluví o silách zla, které na Ukrajině chtějí rozbít jednotu církve.“

12. března 2022 (Ukrajinský chrám poté, co kolem projely ruské tanky)

(Pořad si můžete poslechnout na stránkách Českého rozhlasu – od začátku do 6:50min.)

Otevřít stránku v novém okně

Je to ruská agrese, říká o ukrajinské válce pravoslavný kněz z Ostravy

Ostravský pravoslavný chrám svatých andělů, prot. Mgr. Miroslav Kudla (iDnes)

Miroslav Kudla, kněz z pravoslavné kaple svatých Andělů strážných v ostravském Pustkovci, slouží mše také pro věřící z ukrajinské menšiny. Válka na Ukrajině se do chodu jeho každodenního života promítá už druhý týden.

„Před Ukrajinci z našich řad stojí možnost narukovat do armády. Uvědomují si ale, že válka není beze ztráty a mohou tu zanechat vdovy a siroty,“ říká Kudla.

Vedení pravoslavné církve na Moravě a ve Slezsku napadení Ukrajiny jednoznačně odmítá jako nevyprovokovanou ruskou agresi.

Naše obec je silně smíšená. Je tu hodně potomků volyňských Čechů, potom místních konvertitů, tedy lidí, kteří z nějakého důvodu k pravoslavné církvi přešli a přijali ji. Je tu také hodně těch, kteří přišli z východního Slovenska ještě v době, kdy byly naše země spojené. Také tu máme hodně Ukrajinců. To jsou ale ti, kteří jsou tu dlouhodobě usazení. Přišli do Česka už dávno, protože tu hledali nový domov a chtěli tu zůstat.

Vyjádření naší eparchie k vojenské agresi Ruské Federace proti Ukrajině

Bohužel, došlo k nesmírné tragédii, k nevyprovokované agresi Ruské Federace pod vedením prezidenta V. Putina proti svrchovanému sousednímu státu. Je to nejen porušení mezinárodního práva a barbarský čin, ale z křesťanského hlediska je zabíjení Ukrajinců strašným hříchem. Ukrajinští biskupové hovoří o hříchu Kainovy bratrovraždy, čili o hříchu do nebe volajícím. Ruská pravoslavná církev je zřejmě v Putinově zajetí a tento hřích ani nepojmenovala ani neodsoudila. Ukrajinské pravoslavné církve však ruskou agresi odsoudily a mnoho z těch eparchií, které se doposavad hlásily pod pravomoc moskevského patriarchy, ruší s ním toto společenství a ukončily vzpomínání jména moskevského patriarchy při bohoslužbách.

Konstantinopolský patriarchát (tzv. Ekumenický), který požívá kanonického primátu ve společenství všech pravoslavných církví ve světě, ruskou agresi ostře odsoudil a vyzval Rusko k okamžitému ukončení útoků a církve ve světě k modlitbám za přepadenou Ukrajinu a k pomoci.

I naše eparchie se postavila na stranu pravoslavných bratří na Ukrajině – pozdviženým hlasem, modlitbou i praktickou pomocí.

Vladyka Izaiáš za naši eparchii ihned po začátku invaze rozeslal dopisy: ukrajinskému velvyslanci a církvi na Ukrajině, ve které je ubezpečuje o naší morální podpoře, odsoudil páchané krveprolití jako neospravedlnitelné a nabídl eparchiální zdroje k pomoci.

V eparchii se modlíme za přepadené Ukrajince a snažíme se pomáhat těm, kteří byli krvavou agresí z Ukrajiny vyhnáni a hledají u nás útočiště. Pravoslavné fary v různých městech se staly kontaktními středisky pro uprchlíky, je-li to v možnotech farnosti, nalézají zde dočasné ubytování a první pomoc, zotavení, zaopatření a útěchu. Pomáháme jim při hledání dalšího příbytku a zajištění různých úředních a osobních záležitostí. Naše církevní obce na různých místech Moravy a Slezska pomáhají na výzvu našich archijerejů, jak mohou. K dispozici dala naše eparchie i ubytovací prostory vilémovského monastýru.

O pravoslavné církvi v českých zemích

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku (dále jen česká pravoslavná církev) je plně samostatná místní církev, která si sama spravuje své záležitosti a není řízena nikým ze zahraničí. S ostatními pravoslavnými církvemi ve světě jsme spojeni vyznáváním stejné pravoslavné víry, stejnými svatými Tajinami a ctěním kanonických pravidel. Navenek se tato jednota projevuje společnou liturgickou službou a vzájemným uznáváním.

Navzdory občas rozšiřovaným dezinformacím nepatří tedy česká pravoslavná církev pod Moskvu. Jsme církví plně samostatnou. Naší mateřskou církví, která nám udělila plnou a celosvětově uznávanou samostatnost, je Ekumenický (Konstantinopolský) patriarchát. Snažili jsme se vždy o dobré vztahy se všemi ostatními národními církvemi, zvláště úzké vazby máme v posledních desetiletích právě s Ukrajinou. To je dáno množstvím ukrajinských věřících, kteří se u nás ocitli kvůli práci a kterým tedy pomáháme, především duchovně.

Pravoslavná církev zde vznikla působením cyrilometodějské misie, která z Moravy přešla i do Čech a zde se šířila díky misijnímu úsilí sv. Václava a Ludmily, sv. Prokopa Sázavského. Pravoslaví se zde místy udrželo až do doby Karla IV., dále ještě přes dobu husitskou až do Bílé Hory. Pak bylo obnoveno obrozenci v 19. století a nakonec vladykou mučedníkem Gorazdem, který za něj spolu s dalšími novomučedníky prolil svou krev v době nacistické okupace naší vlasti.

V naší církvi se snažíme už od dob sv. Gorazda utvářet české pravoslaví, tradiční církev s svými zvyklostmi a inspirující se po celém světě, zvláště pak v Řecké církvi, která zachovává ty nejstarší a nejpůvodnější liturgické formy a spiritualitu sahající do prvokřesťanských dob.

Mnohonárodnostní složení našich farností vzniklo především imigrací a naše církev přijímala a starala se vždy o všechny pravoslavné věřící, kteří se u nás ocitli. Máme tedy na našich farnostech bohaté zkušenosti s mnohonárodnostním půdorysem naší práce — Češi, Ukrajinci, Moldavané, Srbové, Bulhaři, Makedonci a dal. To znamená, že máme důležitou společenskou roli na místní a regionální úrovni, protože u nás lidé přicházející z jiných národů nacházejí potřebné zázemí. Věřící ze zahraničí jsou v poslední době nejčastěji zde pracující Ukrajinci. Díky těmto dlouholetým zkušenostem jsme připraveni toto zázemí a pomoc poskytnout i uprchlíkům, kteří u nás nyní hledají bezpečí a přežití, když jejich životy, zdraví a domovy jsou zničeny válkou či ohroženy agresí ruského prezidenta Putina.

Pro tisk a veřejné šíření si můžete stáhnout tento text v PDF:

Idnes o církvi ve Svitavách a o pomoci Ukrajincům

Otec Jiří Kolář před svitavským chrámem


Zažíváme náročné období, říká správce svitavského pravoslavného chrámu

3. března 2022
Do pomoci Ukrajině se zapojila i malá pravoslavná farnost ve Svitavách, která skoro čtvrtstoletí slouží starousedlíkům, potomkům repatriovaných volyňských Čechů a dnes i pravoslavným věřícím z celé Evropy včetně Ukrajiny. Nyní se připravuje na příliv uprchlíků.

https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/pravoslavi-farnost-spravce-uprchlici-ukrajina-valka.A220303_653522_pardubice-zpravy_skn

Modlitba za ukrajinský lid

K Hospodinu modleme se.

Hospodi, pomiluj.

Pane a Spasiteli Ježíši Kriste, ty sám jsi láska, prokazuješ lásku a učíš milovat, na tebe spoléháme, v tebe věříme, ty jsi veškerá naše naděje! Všemohoucí Hospodine, Bože náš, prosíme tebe, zastav utrpení a válečné násilí na Ukrajině. Uděl všem lidem ducha pokoje a dobrou vůli k míru. Ty sám pouč ty, kteří přepadli pokojný lid, aby pochopili, že nežehnáš útočné válce, a zmař všechny jejich špatné úmysly. Kriste, Dárce pokoje, uděl rychle mír všem účastníkům válečného konfliktu, útočníky zbav nevědomosti a zaslepenosti, uhas plameny vášní a zloby.

Milostivý Pane, posilni obránce přepadené země, uzdrav zraněné, postarej se o ty, kteří museli opustit své domy, utěš zarmoucené a upokoj padlé. Shlédni milosrdným okem na utiskované. Pastýři duší, osviť bloudící, uveď na cestu spravedlnosti všechny ovečky své. Dej sílu lidu svému na Ukrajině, aby uprostřed válečných běd neklesal na duchu, ale odhodlaně nesl svůj kříž a následoval tvou trpělivost. Pomoz nám všem, svým dětem, abychom se chopili kající modlitby a otevřeli tím dveře tvému slitování. Kéž všichni pochopí, že na zemi žijeme nikoliv proto, abychom zabíjeli, ale abychom druh druha milovali.

Pane slitovný, smiluj se nad námi a vyslyš úpěnlivé modlitby naše přinášené ti s vírou za trpící a umírající, na přímluvy přesvaté Bohorodice, sv. knížete Vladimíra, mučedníků Borise a Glěba, ct. Antonia a Feodosia i všech svatých. Neboť ty jsi Bůh pokoje, Hospodin slitování a útěchy, a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen.

(S požehnáním a prosbou Vysokopřeosvíceného Simeona a Přeosvíceného Izaiáše se modlete za trpící lid na Ukrajině při každé svaté liturgii. Možno číst při bohoslužbě např. po zaambonové modlitbě)

Mír Ukrajině

Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích vybízí k modlitbám za trpící ukrajinský lid.

Prosíme Boha, aby pomohl našim bratřím, zastavil boje, ukončil krveprolití a utrpení nevinných lidí.

Naše eparchie je připravena poskytnout pomoc, jaká bude v našich možnostech.

Výbuch v Kyjevě