Usnesení Eparchiální rady zasedající dne 12. ledna 2015

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích (ER OBE) zasedala dne 12.1.2015 v Olomouci

Zasedání bylo zahájeno společnou modlitbou.

Prezence

Přítomní členové ER OBE:

vladyka Simeon – předseda
prot. Ján Kačkoš, prot. Jozef Fejsák, prot. Jan Baudiš, prot. Ondřej Stehlík,
sestra Soňa Cinegrová, sestra Vlastimila Soukupová, sestra Sofia Prusali.

Nepřítomní členové:

Prot. Nikolay Popov – neomluven
sestra Marije Ižyk – rezignovala dne 13.11. 2014

Přítomní pozvaní hosté:

Prot. Jan Langr, archimandrita Izaiáš Slaninka

Předseda konstatuje, že ER OBE je na tomto zasedání usnášení schopná

Usnesení ER č. 2 ze dne 12.1.2015

ER OBE se dne 12.1.2015 usnesla na následujícím:

Usnesení č. I

Kontrola plnění úkolů ER č. 1 ze dne 22.11. 2014:

 1. Usnesení č. III – ředitel konstatuje, že veškeré dekrety o ustanovení a odvolání včetně navazujících dokumentů byly vyhotoveny.

Splněno

 1. Usnesení č. IV – tajemník ÚER informuje ER, že v souladu s usnesením č. IV ER ze dne 22.11. 2014 byla připravena tabulka pro pasportizaci majetku PCO, tabulka byla zaslána řediteli ÚER. Předseda ER doplnil, že s ohledem na termín svátků Narození a Zjevení svolává schůzi protopresbyterů v pátek dne 23.1. 2015 v 10:00 hod.

Splněno

 1. Usnesení č.– ředitel konstatuje, že v této chvíli již došlo k předání monastýru v Hrubé Vrbce. V monastýru Hrubá Vrbka je staticky poškozené zdivo, je nutná sanace. V inventárních seznamech chybí některé předměty, které byly v minulosti součástí majetku monastýru. Dále bude vhodné obsadit monastýr starším a zkušeným monachem, v této chvíli nemáme vhodného kandidáta. Za účelem zajištění základního chodu a dohledu nad budovami a jejich stavem je v této chvíli jako správce památníku ustanovena sestra Prachařová. K jejím hlavním úkolům patří obnova původního interiéru památníku a znovuzřízení instalace (výstavky) muzeálních a památečních předmětů v památníku sv. Gorazda.

Situace v monastýru ve Vilémově je zatím nevyřešena, sestry odmítají poslušnost, nepodílejí se na provozu a platbách energií spotřebovaných v monastýru, které zálohově činí 35 tis. Kč měsíčně. S ohledem na dlouhodobé spory sester s matkou představenou, porušování mnišských slibů (dobrovolné chudoby a poslušnosti vůči představeným) a nerespektování eparchiálního archijereje, kdy za stávající situace nelze obnovit řádné a perspektivní monašské společenství, podporuje ER návrh vl. Simeona, spočívající v dočasném přeložení sester do společenství monastýru sv. Ludmily v Brně. Ředitel úřadu současně navrhuje využít toto období k realizaci energetického auditu a úprav za účelem snížení energetické náročnosti objektu. Dále vladyka informoval ER, že se do naší eparchie hlásí nové zájemkyně o život v monašském společenství.

Ředitel úřadu informoval ER, že bývalý duchovní PCO ve Zlíně nadále odmítá předat církevní obec. ER pověřuje okružního protopresbytera k vyřešení stávající situace.

Prodlouženo do 2/2015

 1. Usnesení č. VI – tajemník ÚER informuje ER, že likvidační řízení zahájené ke zrušení církevní obce v Ostravě Porubě nelze zastavit a anulovat pouhou žádostí podanou na MK. Z důvodu legislativních podmínek navrhuje odvolat stávajícího likvidátora a ustanovit duchovního správce (bude navrženo samostatným usnesením). V případě, že MK odmítne tento postup, bude nutné ponechat likvidaci dokončit a PCO poté nově zřídit.

Prodlouženo do 2/2015

PRO: 7     PROTI: 0      ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. II

 1. ER OBE bere na vědomí zprávu vladyky Simeona o aktuální situaci Pravoslavné církve v českých zemí a na Slovensku. ER vyzývá vladyku, aby nadále vedl další jednání vedoucí k ukončení stávající krize v církvi.

PRO: 7      PROTI: 0      ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. III

ER za účelem ukončení likvidačního řízení PCO v Ostravě-Porubě přijímá následující usnesení:

 1. ER OBE bere na vědomí zprávu o situaci církevní obce v Ostravě Porubě, kaple sv. Jiří.

 1. ER OBE odvolává prot. Nikolaje Popova jako likvidátora církevní obce v Ostravě Porubě, ustanoveného rozhodnutím č. 6 ER OBE ze dne 28.6. 2014.

 1. ER OBE navrhuje dle čl. 9 Ústavy PCCZS a prováděcích předpisů ustanovit jako duchovního správce Pravoslavné církevní obce v Ostravě – Porubě jer. Daniela Klabala.

 1. ER OBE ukládá řediteli úřadu zabezpečit oznámení změn registrujícímu orgánu MK a předložit zprávu o výsledku na dalším jednání rady

PRO: 7      PROTI: 0      ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. IV

Ředitel informoval ER, že administrativní agendu zabezpečuje nadále sestra Novotná. ER byla rovněž informována o situaci s vyplacením finančních prostředků náhrad (tj. restitučních peněz), které byly ve výši pro celou Pravoslavnou církev v ČZ zaslány ze strany MK neoprávněně na účet PPE. Tato odmítá příslušný podíl OBE i přes urgence zaslat. PPE účelově podmiňuje zaslání finančních prostředků náležících OBE souhlasem posvátného Synodu, který však v této záležitosti není jakkoli příslušný. Dle zjištěných informací se někteří lidé v PPE snaží pomocí právních obstrukcí oddálit ustanovení opatrovníka PC (kterého již určilo MK). Činí to zjevně za tím účelem, aby došlo k vyplacení provozního příspěvku na mzdy duchovních naší eparchie (dle zákona splatného nejpozději k 31.1.2015) na účet PPE (v takovém případě by mohly být podobně jako v případě restitucí neoprávněně zadrženy). Tyto osoby z PPE se snaží dosáhnout toho, aby finanční prostředky na mzdy duchovních nebyly převedeny na účet již určeného správce naší církve, který by peníze v souladu s dříve uzavřenými dohodami rozdělil ve spravedlivém poměru mezi PPE a OBE. Z uvedeného důvodu ER doporučuje realizovat právní kroky, spočívající v zamezení neoprávněného vyplacení finančních prostředků určených pro obě eparchie. Čili aby peníze, které přináleží církvi, nebyly převedeny jen PPE, ale aby tyto prostředky byly pozdrženy do doby jmenování ministerstvem již určeného správce PC (Mgr. Pytlíka), a to i za cenu určitého zpoždění zaslání provozního příspěvku.

Ředitel úřadu společně s tajemníkem navrhují, aby v případě, kdy by došlo ke zpoždění zaslání mzdových prostředků, případně budou-li neoprávněně vyplaceny na účet PPE, byla pro výplatu mezd použita finanční rezerva z restitucí roku 2013.

Ředitel úřadu dále informoval radu, že stávající rezerva činí cca 13 mil. Kč, což nepokryje současnou mzdovou potřebu, která ve stávající personální sestavě zaměstnanců eparchie činí cca 16 mil. Kč. Za tímto účelem připravil návrh organizačních opatření, která bude nutno realizovat v co nejkratší době tak, aby se úsporné změny co nejméně dotkly činnosti církevních obcí (zejména se jedná o optimalizaci v personální oblasti pomocných duchovních a žalmistů).

 1. ER OBE bere ne vědomí předloženou zprávu.
 1. ER OBE souhlasí s navrženým postupem
 1. ER OBE ukládá řediteli úřadu zabezpečit realizaci navržených opatření a schvaluje organizační změny.

PRO: 7      PROTI: 0      ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. V

Tajemník úřadu ER informoval přítomné členy o své rezignaci na post tajemníka úřadu z osobních důvodů. Tímto se však nevzdává pomoci OBE, budou-li vymezeny a v jeho časových možnostech. V rámci diskuze bylo navrženo, aby prot. Jan Langr vykonával agendu spojenou s administrací jednání rady, tj. zápisy, kontrolu usnesení apod., ve funkci tajemníka Eparchiální rady (nikoli tajemníka úřadu rady, který by zasahoval do vnitřního chodu úřadu) a dále, aby zabezpečoval podkladové materiály pro právní služby. Prot. Jan Langr tuto funkci přijal.

 1. ER OBE bere na vědomí rezignaci tajemníka úřadu
 1. ER OBE v souladu článkem 15 bodem 10., a prováděcím předpisem k článku 5 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku volí a navrhuje eparchiálnímu biskupovi ke jmenování:

Tajemníka Eparchiální rady – prot. Jana Langra

 1. ER OBE ukládá řediteli na další jednání rady předložit personální návrh funkčního místa tajemníka ÚER.

PRO: 7      PROTI: 0      ZDRŽELO SE: 0      ZVOLEN a NAVRŽEN KE JMENOVÁNÍ

Usnesení č. VI

Dle úkolu z jednání Rady ze dne 22.11. 2014, navrhuje prot. Jan Langr zřízení komise pro opravy a reprodukci majetku a komise pro mládež. Jako zdroj financování navrhuje úspory mzdových a provozních prostředků, případně zapojení restitučních náhrad. Konkrétní poměr zapojení financí bude předmětem návrhů příslušných komisí. Za tímto účelem bude zpracován statut a jednací řád komisí a vnitřní předpis upravující pravidla fondů, které budou předloženy na další jednání rady. Personální složení komisí se předpokládá z řad věřících a duchovních OBE, navržených církevními obcemi dle výzvy rady.

 1. ER OBE bere na vědomí předloženou zprávu
 1. ER OBE souhlasí se záměrem zřízení komisí a fondů

 1. ER OBE pověřuje tajemníka Eparchiální rady zpracováním statutu, jednacího řádu a pravidel v termínu do 31.3. 2015

 1. ER OBE vyzývá duchovní správce nominací jednotlivých členů do příslušných komisí. Uvedené návrhy je možné zasílat do 31.3. 2015 ÚER písemně.

PRO: 7      PROTI: 0      ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. VII

ER projednala návrh konání dětského tábora pravoslavné mládeže ve Vilémově v letním termínu od 4.7. 2015 do 11.7.2015.

 1. OBE bere na vědomí předloženou zprávu

 1. ER souhlasí s využitím objektu monastýru včetně příslušenství a kuchyně za poplatek 100 Kč za osobu a den, který bude provozním příjmem monastýru na úhradu energií.

PRO: 7      PROTI: 0      ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. VIII

 1. ER bere na vědomí rezignaci člena Metropolitní rady a virilního člena Eparchiální rady OBE sestry Marije Ižykové

V Olomouci dne 12.1. 2015

Zapsal: prot. Jan Langr

Za správnost: archimandrita Izaiáš – ThDr. Igor Slaninka

+Simeon
Předseda eparchiální rady
olomoucko-brněnské eparchie
Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku

prot. Ján Kačkoš
prot. Jozef Fejsák
prot. Jan Baudiš
prot. Ondřej Stehlík
sestra Soňa Cinegrová
sestra Vlastimila Soukupová
sestra Sofia Prusali