Jednání v sídle Ekumenického patriarchátu ve Fanaru

Fanar-3-4-2015

3. března 2015 přijely na pozvání Ekumenického patriarchátu do Cařihradu k oficiálnímu jednání dvě delegace z Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. První dorazila delegace vyslaná Jeho Vysokopřeosvíceností Simeonem, arcibiskupem olomoucko-brněnským, vedená Jeho Přeosvíceností vladykou Izaiášem, vikárním biskupem šumperským, který byl vladykou Simeon pověřen, aby jej zastupoval, protože sám se nemohl cesty ze zdravotních důvodů zúčastnit. Dalšími členy této delegace byli: prot. Josef Fejsák a prot. Jan Baudiš. Druhá dorazila delegace vedená Jeho Vysokopřeosvíceností vladykou Jurajem, arcibiskupem michalovsko-košickým. Dalšími členy byli: o. archimandrita Michal Dandár, zvolený arcibiskup pražský a českých zemí, metropolitní protopresbyter Jaroslav Šuvarský, prot. Michal Švajko, tajemník Úřadu prešovské pravoslavné eparchie.

Nejprve se členové naší delegace spolu s milovanými bratry z druhé delegace zúčastnili oficiálního setkání s členy komise pro kanonické záležitostí Ekumenického patriarchátu ve složení: Jeho Vysokopřeosvícenost Jan, metropolita pergamský, Jeho Vysokopřeosvícenost Emanuel, metropolita francouzský, Jeho Vysokopřeosvícenost Meliton, metropolita filadelfský, o. archimandrita Bartoloměj Samaras, o. Amvrosios.

Hned po úvodu prvního rokování přednesl vedoucí druhé delegace, vladyka Juraj své rozpaky nad vysvěcením vladyky Izaiáše, které se uskutečnilo v Brně. První delegace vysvětlovala tento počin v kontextu čtyřbodové dohody z Vídně (z 6. února 2015) a přednesla ujištění vladyky Simeona, že je připraven naplnit i veškerý zbytek čtyřbodové dohody (jak je to vyjádřeno v publikovaném prohlášení vydaném k chirotonii vladyky Izaiáše; viz zde). K tomu tématu se vyjadřovali i členové komise Ekumenického patriarchátu. Při diskusi mezi druhou delegací a komisí patriarchátu byl komisí zmíněn návrh hledět na provedené svěcení v kontextu Tomosu autokefality z r. 1998 (zde).

Kromě toho první delegace připomněla i součást dřívější vídeňské dohody (z 16. ledna 2015) o příchodu otce Stefana Kadlece do pražské eparchie.

Po přestávce následovalo další rokování. Při něm vedoucí druhé delegace Vysokopřeosvícený vladyka Juraj dále zesílil své výhrady vůči vysvěcení Přeosvíceného vladyky Izaiáše. Ze strany komise bylo jednání o tomto tématu zakrátko uzavřeno s tím, že obě strany sporu mají sestavit k této věci svůj dokument a posvátný synod Ekumenického patriarchátu posléze rozhodne. V návaznosti na to byl předsedou komise vznesen požadavek na neprodlenou implementaci Tomosu autokefality do ústavy naší místní církve. Nad tímto návrhem zavládla všeobecná shoda.

Návštěva v sídle Jeho Všesvatosti Bartoloměje, ekumenického patriarchy byla uzavřena audiencí u samotného patriarchy, který přijal obě delegace, každou zvlášť. Nejprve přijal druhou delegaci našich drahých bratří, a na závěr celého fanarského jednání se zástupci naší místní církve byla patriarchou přijata delegace vedená vladykou Izaiášem.

Při setkání s námi Jeho Všesvatost, ekumenický patriarcha na úvod vyjádřil svůj zármutek, že těžká situace, která nás už takovou dobu sužuje, trvá doposavad. Pravil, že bolest jednoho údu je bolestí celého těla, takže naše krize trápí i Církev Matku, tj. ekumenický patriarchát. Vedoucí naší delegace, vladyka Izaiáš z pověření vladyky Simeona tlumočil patriarchovi Bartolomějovi pozdravy a poděkování za vše, co pro kanonické vyřešení tíživé situace v naší církvi činí. Dále naše delegace ujistila patriarchu, že náš vladyka Simeon v záležitostech týkajících se překonání naší krize ve všem následuje rady a stanovisko Jeho Všesvatosti a jestliže Ekumenický patriarchát považuje za správné, aby k vyřešení naší krize uznal vladyka Simeon vladyku Rostislava za metropolitu naší místní církve, pak je vladyka Simeon stále připraven to učinit, pokud Ekumenický patriarchát nezaujme jiný názor.

Rozhovor naší delegace s Jeho Všesvatostí patriarchou Bartolomějem za přítomnosti členů komise byl velice srdečný a otevřený. Po shrnutí průběhu jednání vyjádřila naše delegace Jeho Všesvatosti radostné poděkování za přijetí a vděčnost za proběhlé setkání s nadějí na blízké urovnání smutných poměrů v naší místní pravoslavné církvi.

Výsledek tedy můžeme tedy z naší strany v krátkosti shrnout: chirotonii vladyky Izaiáše zástupcové patriarchátu při jednání nikterak nezpochybnili; obdrží-li od vl. Juraje písemně nějaké námitky, rozhodne o nich posvátný synod Ekumenického patriarchátu; v nejbližší době bude ustanovena společná komise (se zástupci Ekumenického patriarchátu), která zahájí proces implementace Tomosu autokefality do ústavy naší Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku; první zasedání této komise by mělo být ještě před Paschou; teprve poté budou řešeny všechny ostatní otázky.

(Na fotografii je Jeho Všesvatost, patriarcha Bartoloměj s členy komise Ekumenického patriarchátu a členy delegace vedené vladykou Izaiášem.)