Usnesení zasedání Eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích (ER OBE) zasedala dne 20.12.2016 v Olomouci

Prezence

Přítomní členové ER OBE:
vladyka Izaiáš – pověřen vedením
prot. Ján Kačkoš, prot. Jozef Fejsák, prot. Jan Baudiš, prot. Ondřej Stehlík,
sestra Vlastimila Soukupová, sestra Sofia Prusali, sestra Soňa Cinegrová
prot. Jan Langr – tajemník ER

Nepřítomní členové:
vladyka Simeon

Hosté:
mitr. prot. Milan Horvát – kancléř ÚMR
sestra Perla Jarečná – tajemnice arcibiskupa
sestra Růžena Prachařová
prot. Jiří Kolář

Předseda konstatuje, že ER OBE je na tomto zasedání usnášení schopná

Usnesení ER č. 20 ze dne 20.12.2016

Jednání ER bylo zahájeno společnou modlitbou. Vl. Simeon se z jednání omlouvá, všechny členy pozdravuje a vyslovuje přání požehnaného prožití nastávajících svátků Narození Páně.

 Usnesení č. I

Kontrola plnění úkolů:

Předseda konstatoval, že nejsou nesplněné úkoly z předchozích rad a dále požádal členy Rady
o potvrzení předchozích usneseních per rollam.

 • ER OBE bere na vědomí předloženou zprávu
 • ER OBE potvrzuje usnesení per rollam

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. II

Eparchiální rada vyslechla žádost sestry Růženy Prachařové spolu se zprávou o aktuálním stavu průběhu oprav památníku sv. Gorazda v Hrubé Vrbce. V objektu monastýru proběhla kompletní rekonstrukce střechy (krovů i krytiny), oprava statických poruch, hydroizolace, zakrytí podloubí, částečných vnitřních a terénních úprav. Sestra Růžena se obrátila na členy Rady s žádostí o příspěvek ve výši 500 tis. Kč na dokončení oprav monastýru a památníku. Jedná se zejména o opravu oken, dveří, terénních úprav, malování, nové pravoslavné kopule, brány a doplnění zdiva oplocení. Rada schválila příspěvek na další část oprav ve výši 500 tis. Kč. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování. V závěru poděkoval vl. Izaiáš sestře Růženě za pomoc, čas i nasazení, které práci pro památník a monastýr věnuje.

ER OBE

 • schvaluje příspěvek na dokončení oprav památníku a monastýru sv. Gorazda v Hrubé Vrbce z fondu reprodukce majetku OBE ve výši 500 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7      PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. III

Pravoslavná církevní obec v Osoblaze požádala o příspěvek na opravu farního bytu (v majetku církevní obce) za účelem zvýšení kvality bydlení a možnosti lepšího zhodnocení nemovitosti formou vyššího nájemného. Celková žádost příspěvku činí 230 tis. Kč na realizaci nového bytového jádra, kuchyňské linky, výměny oken, skříní apod. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE

 • schvaluje příspěvek na rekonstrukci farního bytu z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 230 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7                   PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. IV

Pravoslavná církevní obec v Michálkovicích požádala o příspěvek na opravu farního domu
(v majetku církevní obce). Celková žádost příspěvku činí 300 tis. Kč na realizaci oprav, zejména sociálního příslušenství, kuchyňské linky, elektroinstalace apod. Duchovní správce požaduje prostředky pouze na materiál. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE

 • schvaluje příspěvek na opravy farního bytu z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 300 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7       PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. V

Vl. Izaiáš přednesl žádost na realizaci rekonstrukce bytového domu a rezidence olomoucko-brněnské eparchie, Masarykova 17, Olomouc. Jedná se zejména o rekonstrukci podkrovních prostor s cílem budoucího pronájmu. Dále bude realizována oprava balkonů a výstavba nového výtahu. Z uvedeného důvodu předkládá žádost na realizaci rekonstrukce ve výši 3 mil. Kč. Přesná cena rekonstrukce bude známa až na základě vyhodnocení nabídek. V případě, že rekonstrukce částku překročí, bude o dalším uvolnění prostředků předložena žádost Radě. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE

 • schvaluje příspěvek na opravu rekonstrukce sídla eparchie z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 3 mil. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. VI

Vladyka Izaiáš informoval členy Rady o návrhu rekonstrukce objektu duchovního centra
a monastýru zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově. Dílčí záměr rekonstrukce, který byl navrhován již v minulém roce, zaměřený především na topení, se z pohledu provázanosti na celkové dispoziční řešení ukázal jako nesystémový. Současně bylo nutno dořešit otázky majetkoprávního charakteru ke stávající solární soustavě a ohřevu vody, který v minulosti realizovala Pravoslavná akademie ve Vilémově. Pro rok 2017 proto předkladatel žádá příspěvek ve výši 5 mil. Kč.

ER OBE

 • schvaluje příspěvek na opravy duchovního centra a monastýru zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 5 mil. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. VII

Vladyka Izaiáš přednesl žádost na přestavbu kaple v Jaroslavicích. Dle cenové nabídky se jedná
o investici ve výši do 2 mil. Kč. Na základě diskuze členů Rady byla schválena částka ve výši 1,5 mil. Kč. Opravou bude pověřen vl. Izaiáš. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE

 • schvaluje příspěvek na přestavbu kaple z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 1,5 mil. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0        ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. VIII

Prot. Jiří Kolář osobně prezentoval stávající postup prací výstavby chrámu sv. Jiří. Současně požádal jménem Pravoslavné církevní obce ve Svitavách o příspěvek na dokončovací práce (oplocení, terénní úpravy, aj.) v roce 2017 ve výši 300 tis. Kč. Vysvěcení chrámu bude v roce 2017. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE

 • schvaluje příspěvek na dokončení kaple sv. Jiří z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 300 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. IX

Prot. Ján Kačkoš požádal jménem církevní obce v Libině o příspěvek ve výši 120 tis. Kč na realizaci vnitřních úprav, odvlhčení a odvlhčení zdiva včetně sanačních omítek a nátěrů kaple
sv. Jakuba v Libině. Obec Libina přislíbila z rozpočtu na rok 2017 dar na rekonstrukci ve výši 50 tis. Kč. Příspěvek podléhá řádnému vyúčtování.

ER OBE

 • schvaluje příspěvek na vnitřní úpravu kaple sv. Jakuba z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 120 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. X

Změny církevních obcí

Vladyka Izaiáš seznámil členy Rady se záměrem zrušení právní subjektivity církevní obce ve Vilémově jako samostatného právního subjektu. Věřící církevní obce již dnes využívají prostory monastýru, o chrám jakož i o veškerý inventář pečuje rovněž monastýr a z pohledu liturgického života nedojde k žádným změnám. Sjednocení právní subjektivity rovněž vyloučí majetkoprávní komplikace během plánované rekonstrukce monastýru. Po právní stránce bude nástupnickou organizací Monastýr zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • ve smyslu čl. 15 odst. 5 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku schvaluje ER zrušení právní subjektivity Pravoslavné církevní obce ve Vilémově k 31.12. 2016
 • ukládá duchovnímu správci PCO ve Vilémově předat protokolárně účetní evidenci, pokladnu a další důležité dokumenty včetně všech razítek a matrik představené. Kopie předávacího dokumentu a dokladů bude uložena na ÚER nejpozději k 15.1.2017
 • ukládá řediteli ÚER provést změnu evidenčních úkonů

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. XI

 Monastýr přesvaté Bohorodice ve Vilémově

Vladyka Izaiáš přednesl zprávu hospodaření monastýru ve Vilémově a v souladu s usnesením ER č. 9 bod 13. z roku 2015, požádal Radu o poskytnutí provozního příspěvku na činnost monastýru pro rok 2017 ve výši 300 tis. Kč

ER OBE

 • schvaluje provozní příspěvek Monastýru přesvaté Bohorodice ve Vilémově ve výši
  300 tis. Kč

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. XII

Sponzorský dar

Vladyka Izaiáš informoval o členy Rady o poskytnutém sponzorském daru ve výši 21 720 Kč pro vydání hudebního disku pravoslavných zpěvů (Byzantské hymny a tradiční řecké písně). CD bude sloužit pro charitativní akce a prezentaci Eparchie. Prostředky byly vynaloženy na náklady vydání.

ER OBE

1)   schvaluje sponzorský dar ve výši 21 720 Kč a
2)   pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí sponzorského daru

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. XIII

Fond na reprezentaci a dary

Vladyka Izaiáš požádal Radu o vytvoření fondu na reprezentaci a dary eparchie pro rok 2017 ve výši 100 tis. Kč. Účelem fondu je zjednodušení administrativy v případě nákupu věcných darů pro potřebu významných zahraničních návštěv, výročí nebo během zahraničních cest, tak aby Rada nemusela o nákupu rozhodovat v jednotlivých případech. Rovněž z pohledu vedení účetnictví se bude jednat o zvýšení přehledu, jelikož nebude nutno dary vést v provozních nákladech, ale odděleně, což přispěje k lepšímu přehledu. Samotný fond bude podléhat řádnému vyúčtování a nevyčerpané prostředky budou přebytkem hospodaření.

ER OBE

1)    schvaluje vznik fondu na reprezentaci a dary pro rok 2017 ve výši 100 tis. Kč

PRO: 7           PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. XIV

Prodloužení lhůty čerpání prostředků z fondu oprav a reprodukce majetku

Na žádost jednotlivých církevních obcí ( Znojmo, Přerov, Uničov, Opava, Libina, Ostrava-Pustkovec ), Rada schvaluje možnost čerpání finančních prostředků poskytnutých v roce 2015 a 2016. Vzhledem ke skutečnostem, že mnohé opravy nebo majetkoprávní operace nebylo možné zvládnout v kalendářním roce, kdy byl příspěvek poskytnut, prodlužuje se lhůta pro čerpání do 31.12. 2017. Po tomto termínu již nebude možné příspěvky z let 2015 a 2016 vyžít bez souhlasu Rady.

ER OBE

1)  schvaluje prodloužení lhůty pro čerpání prostředků z fondu oprav a reprodukce majetku schválených v letech 2015 a 2016 v roce 2017

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. XV

Situace v eparchii

Eparchiální rada s politováním přijala zprávu včetně fotodokumentace společné rozkolné služby, která proběhla v Ostravě v sobotu dne 17. 12. 2016 v rozkolnické modlitebně. Tuto službu konali rozkolní duchovní mj.: N. Popov, P. Klokočka, K. Koutný a O. Muntean, kteří tím opětovně potvrzují svou pozici vzpoury proti kanonické eparchiální správě. Vladyka Simeon jim už nejméně jeden a půl roku opakovaně nabízel ruku ke smíření a začlenění do eparchiálního kanonického duchovenského sboru. Eparchiální rada s nimi chtěla jednat o jejich návratu a sjednocení. Byli oficiálně veřejně vyzváni, aby se dostavili k vyjasnění své situace a k jejímu vyřešení. Nikdo z nich však nepřistoupil na žádný návrh, ani nevstoupil do jednání. Takový postoj nelze než považovat za rozkolný.

Alarmující jsou zprávy o dlouhodobé podpoře, která se dostává této rozkolné skupině od vladyky Jáchyma, který do naší eparchie jezdí z Berouna. Vyvíjí u nás církevní činnost bez vědomí
a souhlasu eparchiálního episkopátu. Máme za to, že už nelze pochybovat, že vladyka utvrzuje výše zmíněné rozkolní duchovní ve stavu vzpoury. Byli jsme informováni, že i on byl přítomen na uvedené rozkolné službě v Ostravě, pořizoval zde fotografie za účelem jejich zveřejnění na internetu a k propagaci rozkolných akcí v naší eparchii. Je těžko uvěřitelné, jak může být člen episkopátu a tajemník posvátného synodu přítomen při nekanonických obřadech, jimiž se zde upevňuje nějaká paralelní církevní struktura.

Prosíme posvátný synod, aby učinil přítrž nekanonické a škodlivé činnosti berounského vladyky Jáchyma v olomoucko-brněnské eparchii. Jeho aktivní působení a vliv na vzbouřené duchovní je namířeno proti kanonické církevní správě a brání jakémukoliv pokroku v dořešení naší eparchiální situace. Považujeme stálé vměšování vladyky Jáchyma do vnitřních věcí olomoucko-brněnské eparchie za rozkolné a celkově hrubě nekanonické.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Eparchiální rada byla ukončena v 19:00 hod. společnou modlitbou.

V Olomouci dne 20.12. 2016

Zapsal: prot. Jan Langr

Za správnost: vl. Izaiáš – ThDr. Igor Slaninka

 …………………………….

+Simeon
Předseda eparchiální rady
olomoucko-brněnské eparchie
Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku

 prot. Ján Kačkoš                                            ……………………………..

prot.  Jozef Fejsák                                         ……………………………..

prot. Jan Baudiš                                             ……………………………..

prot. Ondřej Stehlík                                       ……………………………..

sestra Vlastimila Soukupová                         ……………………………..

sestra Sofia Prusali                                        ……………………………..

sestra Soňa Cinegrová                                   ……………………………..