Porada duchovních ostravského protopresbyterátu

Koncem května t.r. se na úřadu eparchiální rady v Olomouci setkali duchovní ostravského arciděkanátu (protopresbyterátu), aby společně s vladykou probrali aktuální situaci na tamních farnostech a pohovořili o životě naší církve.