Z hymnografie svátku Zjevení Páně

Jeden z panelů výstavy o Pravoslaví. Celou kolekci – všechny panely – si můžete prohlédnout zde. Panely si mohou farnosti zapůjčit k uspořádání misijní výstavky.

Jordánské proudy objaly tebe, Pramen všeho. A Utěšitel v podobě holubice sestoupil. Sklání své temeno Ten, který sklonil nebesa. Jako by promlouvala hlína k Hrnčíři, volá sv. Jan: „Proč mi kážeš učinit, co převyšuje mé síly?“ „Já potřebuji, abys ty pokřtil mne.“ Bezhříšný Kriste, náš Bože, sláva tobě!

Opěvujme, věřící, velikost Božího dobrodiní, které nám prokázal. Neboť kvůli našim hříchům se stal člověkem. Jediný Čistý a Neposkvrněný se očišťuje v Jordáně tak, jako se očišťujeme my. Posvětil při tom mě i vodu a rozdrtil ve vodě hlavy hadů. Čerpejme tedy, bratři, vodu s radostí, neboť těm, kteří ji s vírou nabírají, podává se neviditelně blahodať Ducha Svatého od Krista, Boha a Spasitele duší našich.

Tropar svátku (1. hlas):

Při křtu tvém v Jordáně, ó Pane,
zjevila se Trojice, které se klaníme;
neb Otcův hlas svědectví vydal o tobě,
nazývaje tě milovaným Synem,
a Duch v podobě holubice
potvrdil pravdu tohoto slova.
Ó Kriste, jenž ses zjevil jako Bůh
a svět osvítil,
sláva tobě!

Kondak (4. hlas):

Zjevil ses dnes světu, Pane,
a tvé světlo se zračí na nás.
Uvedl jsi nás v duchovní poznání,
abychom tě opěvovali:
Přišel jsi a zjevil jsi se,
Světlo nepřístupné.

Bohoslužebné texty k tomuto svátku zde v PDF

Fotogalerie z liturgie svátečního dne a z druhého svěcení vody (Jihlava):