Biskupská chirotonie v Brně

Dnes, v neděli všeobecného smíření, byl v brněnském katedrálním chrámu při svaté liturgii vysvěcen archimandrita Izaiáš na vikárního biskupa olomoucko-brněnské eparchie.

Níže uvádíme plné znění prohlášení přítomných archijerejů pronesené v chrámu po chirotonii:

Prohlášení po biskupské chirotonii v Brně

S radostí oznamujeme duchovenstvu i věřícím Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, že dnes 22. února 2015 byl zde v brněnském katedrálním chrámu vysvěcen archimandrita Izaiáš (ThDr. Igor Slaninka) na vikárního biskupa olomoucko-brněnské eparchie – s uděleným titulem biskup šumperský.

Vysvěcení se uskutečnilo na základě čtyřbodové dohody, kterou ve Vídni dne 6. února 2015 (na rakouském metropolitním úřadu) uzavřel vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský a vladyka Jiří, arcibiskup michalovsko-košický, který na tomto vídeňském setkání na půdě Konstantinopolského patriarchátu zastupoval nejen sebe, ale i vladyku Rastislava; dle jeho prohlášení zastupovala jím vedená delegace ve Vídni i eparchii prešovskou a pražskou. Ujednání následně stvrdili i přítomní dva archijerejové, zástupcové posvátného synodu Ekumenického patriarchátu: Jeho Eminence Emmanuel, metropolita Francie a Jeho Eminence Arsenios, metropolita Rakouska.

Z obsahu dohody vyplývá, že slovenská část církve nic nenamítá proti vysvěcení archimandrity Izaiáše na biskupa, a tudíž lze – zvláště v souvislosti s otevřením cesty k návratu arcibiskupa Simeona do synodu – považovat souhlas našeho synodu za nepochybný. Kanonická způsobilost archim. Izaiáše byla po prošetření ekumenickým patriarchou schválena bez námitek. Archimandrita Izaiáš má ukončené vysokoškolské pravoslavné teologické vzdělání a byl řádně zvolen eparchiálním shromážděním olomoucko-brněnské eparchie do úřadu vikárního biskupa olomoucko-brněnské eparchie. Proto mohlo být v duchu této dohody uskutečněno dnešní biskupské svěcení, zakotvené tam ve 4. bodě.

Potěšila nás i podpora archijereje Ruské pravoslavné církve, vladyky Marka, arcibiskupa berlínského a německého, jemuž sice zdravotní stav nedovolil, aby se na svěcení přímo podílel, ale vyjádřil svou radost a souhlas výmluvným gestem: daroval před několika dny vladykovi Izaiášovi k jeho vysvěcení kompletní archijerejská roucha, mantii, panagii a žehnací archijerejské svícny.

Vladyka Simeon i nově vysvěcený vladyka Izaiáš chtějí v tuto slavnostní chvíli deklarovat svou připravenost dodržet i 1. a 3. bod zmíněné vídeňské dohody: podílet se na okamžitém vysvěcení igumena Michala (Dandára) na biskupa a podporovat jeho bezodkladnou intronizaci na post eparchiálního biskupa pražské eparchie, a dále uznat vladyku Rastislava za metropolitu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, a to za nutného předpokladu, že bude ze strany ostatních biskupů našeho synodu dodržen i bod druhý vídeňské dohody, stanovující, že současně s tím se arcibiskup Simeon, jakožto eparchiální biskup olomoucko-brněnský, stává opět plnoprávným a řádným členem posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Abychom předešli případnému nedorozumění, uvádíme, že důvody urychleného vysvěcení vl. Izaiáše, které v souladu s uzavřenou čtyřbodovou dohodou dnes proběhlo, jsou dva:

1.) první je dán stavem nouze v naší eparchii, což souvisí s věkem a silami vladyky Simeona. Uvedená čtyřbodová dohoda totiž nestanovuje žádné lhůty. Avšak vladyka Simeon již v tuto chvíli nutně a neodkladně potřebuje na pomoc vikárního biskupa. Ostatně už na posledním eparchiálním shromáždění veřejně oznámil, že se bez vikáře neobejde;

2.) druhý důvod se zakládá na nutnosti spěšného řešení situace v pražské eparchii, kde se nakupilo velké množství problémů a nyní se přidávají další. Náprava poměrů v této eparchii už nesnese odkladu. Kdykoliv se tam mohou objevit i další komplikace s ničivým vlivem na život církve. To vše je důsledkem skutečnosti, že v čele pražské eparchie nestojí řádně zvolený eparchiální biskup. Čekat na to, až se sejde náš synod a začne o situaci jednat, když víme, že žádné termíny plnění uzavřené dohody nejsou nikým stanoveny, by nebylo při takovém hrozivém vývoji v pražské eparchii moudré. Igumen Michal (Dandár) je řádně zvolen pražským eparchiálním shromážděním na post pražského archijereje. Po uzavření zmíněné dohody ve Vídni už nic nestojí v cestě k vysvěcení otce Michala (Dandára) na pražského biskupa, takže není důvod otálet. Teprve po konsolidaci poměrů i v pražské eparchii můžeme považovat církevní krizi Pravoslavné církve v českých zemích za překonanou.

Aktem právě uskutečněné archijerejské chirotonie se v žádném případě nic nemění na dobré vůli vladyky Simeona splnit ostatní body vídeňského ujednání. Vysvěcení igumena Michala (Dandára) navrhují zde přítomní biskupové uskutečnit co nejdříve, třeba již příští neděli, a jsou připraveni se na tomto svěcení spolu s vladykou Izaiášem podílet, k čemuž je srdečně zván i vladyka Rastislav a další biskupové. Předběžný souhlas slovenské části naší místní církve s touto variantou řešení vyplývá z ducha 3. bodu uzavřené dohody.

Na splnění zbytku čtyřbodové dohody je vladyka Simeon připraven se podílet bez jakýchkoliv odkladů. Čeká jen na zasedání posvátného synodu, na které bude v souladu s uzavřenou dohodou přizván jako řádný člen. Věříme, že jsme nastoupili cestu k rychlému ukončení vleklé krize v naší místní církvi. Vyzýváme všechny lidi dobré vůle, aby se připojili a společně jsme tak v našem místním pravoslavném společenství nastolili mír a všeobecné usmíření.

 + Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský

+ Tichon
emeritní biskup komárenský

+ Izaiáš
vikární biskup šumperský

V Brně dne 22. února 2015, v chrámu sv. Václava

Přikládáme kopii listin uvedeného prohlášení (v PDF):

Chirotonie-Izaias-prohlaseni1str a Chirotonie-Izaias-prohlaseni2str

Zde je kopie listin ve formě obrázků (JPG):

Chirotonie-Izaias-prohlaseni1strChirotonie-Izaias-prohlaseni2str