Z nedávné cesty vladyky Izaiáše po svaté Gruzii

Návštěva katedrály v Tbilisi

Návštěva starého katedrálního chrámu na svátek apoštola Tomáše

U hlavy svatého apoštola Tomáše

Ve staré katedrále vynáší na svátek apoštola Tomáše jeho ostatky – celou hlavu. Zde je uložen i posvátný kříž sv. Niny.

U svatých ostatků apoštolům rovné Niny

Přijetí u patriarchy, katolikose Eliáše v jeho rezidenci a přijetí jeho požehnání

Tbilisi

Návštěva Samtavro

U sv. Gabriela (Urgebadze) a návštěva jeho soukromého chrámu, který chtěli komunisté zbořit, ale nepodařilo se jim to. (Památka 2.11. / 20. 10.)

„V posledních dnech lidi spasí láska, pokora a dobrota. Dobrota otevře dveře Ráje, pokora je tam uvede a láska zjeví Boha.“ (Sv. vyznavač Gabriel Santavrijský)

Nedělní služba v katedrále z 6. století, kde se nacházejí prvá gruzínská písmena.

Přijetí vladykou Jefremem, arcibiskupem Bolnici

Svatá apoštolůmrovná Nina, osvětitelka Gruzínů

(Památka 14. / 27. ledna)
Svatá Nina byla neteří jeruzalémského patriarchy Juvenalia a příbuznou svatého Jiří, velkomučedníka. Protože její rodiče přijali mnišství, byla vychovávaná pod dohledem patriarchy Juvenalia, který ji svěřil pod vedení zbožné starice, která svaté Nině hodně vyprávěla o tehdy ještě pohanské zemi Iberii. Postupem času se tak v srdci svaté Niny rozhořela touha a přání přinést světlo svatého Evangelia do této země. Přání bylo ještě vzrostlo, když se jí jednou ve snu zjevila Matka Boží, která jí do ruky vložila kříž spletený z větví vinné révy a řekla: „Vezmi si tento kříž, bude ti štítem a hradbou proti všem útokům nepřátel viditelných i neviditelných. Jdi do země iberské, zvěstuj tam svaté evangelium Pána Ježíše Krista a získáš blahodať u Něj a já ti budu Ochránkyní.“ Když se probudila, měla tento svatý kříž v ruce. O svém snu řekla svému strýci patriarchovi Juvenaliovi, který jí dal požehnání k apoštolské službě.

Když začalo za císaře Diokleciána pronásledování křesťanů, odešla svatá Nina do Iberie šířit křesťanství, a takto se zachránila před pronásledováním. Díky oddanosti a lásce si brzy získala svatá Nina lásku a úctu obyvatel Iberie. Jejím přičiněním přijal svatý křest král Mirian, jeho žena Nana a jejich syn Bekar, který poté pomáhal se šířením křesťanství v zemi. Svatá Nina dokázala projít celou Iberii, a tak národ yberské země přijal křesťanství. To vše v době, kdy byli křesťané ze strany císaře Diokleciána pronásledováni. Od mnohé práce, kterou vykonala, si odpočinula, když v pokoji zesnula v Hospodinu roku 335. Na místě jejího zesnutí dal král Mirian postavit chrám svatého velkomučedníka Jiří. Svatá Nina vykonala mnohé zázraky již za svého života a koná je po i svém zesnutí.

Vysvětlivky: Iberie = antický a byzantský název dnešní Gruzie. Kříž, který obdržela sv. Nina od přesv. Bohorodice, se nachází v Siónském katedrálním chrámu v Tbilisi.

Samtavro