Eparchiální shromáždění v Olomouci

Na sobotu 20. dubna 2024 svolala Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku mimořádné eparchiální shromáždění. Konalo se v katedrálním chrámu sv. Gorazda v Olomouci. Jediným úkolem shromáždění byla volba nového eparchiálního biskupa olomoucko-brněnského.

Dle ústavy místní pravoslavné církve má právo takové volby nejvyšší správní orgán eparchie: eparchiální shromáždění (čl. 5, odst. 1; čl. 14, odst. 4) s tím, že kandidáty navrhuje eparchiální rada a jejich kanonickou způsobilost schvaluje Posvátný synod. Ze schválených kandidátů volí eparchiální shromáždění svého biskupa. (Viz prov. předp. k čl. 5) Účastníky eparchiálního shromáždění jsou všichni v eparchii aktivně sloužící kanoničtí duchovní, za každou církevní obec je delegátem duchovní správce a jeden laický delegát zvolený na Shromáždění církevní obce (čl. 16, odst. 4), a pak ústava stanovuje další virilní členy ES (čl. 25). Ke svému zvolení potřebuje kandidát získat dvě třetiny hlasů přítomných delegátů.

Dle ústavy je eparchiální rada osiřelé eparchie povinna do 40 dnů od zesnutí eparchiálního archijereje svolat eparchiální shromáždění a připravit volbu nového eparchiálního archijereje. (Čl. 7, odst. 1)

Za tímto účelem obeslala eparchiální rada všechny církevní obce naší eparchie oběžníkem s výzvou, aby všichni navrhli kandidáty pro volbu eparchiálního biskupa. Naprostá většina našich farností uvedla jako jediného kandidáta vladyku Izaiáše. Eparchiální rada při svém následujícím zasedání vzala na vědomí takto projevenou vůli eparchiálních farností a navrhla vladyku Izaiáše posvátnému synodu jako kandidáta na nového eparchiálního archijereje. Posvátný synod udělil svůj souhlas s kandidátem, a tak byla eparchiálnímu shromáždění předložena k hlasování kandidatura vladyky Izaiáše, biskupa šumperského a vikárního biskupa olomoucko-brněnské eparchie.

Před začátkem zasedání eparchiálního shromáždění proběhla registrace delegátů církevních obcí, kteří poté obdrželi hlasovací lístek a mohli vstoupit do jednacího sálu.

Shromáždění zahájil Přeosvícený vladyka Izaiáš jako posvátným synodem ustanovený správce eparchie. Nejprve se konala zádušní modlitba za zesnulého vladyku Simeona a poté jsme se pomodlili k Svatému Duchu, aby svým působením vedl průběh shromáždění.

Eparchiální shromáždění řídil jako místopředseda prot. Jan Langr, který po svém zvolení provedl všechny přítomné úvodními procedurami – ustanovením patřičných orgánů shromáždění (volba skrutátorů, zapisovatelů, volební a mandátové komise, ověřovatelů zápisu…) a zároveň přítomní jednomyslně schválili navržený jednací a volební řád. Místopředseda mj. zdůraznil vážnost této události pro další život eparchie.

Vladyka Izaiáš přednesl zprávu o hospodaření a celkové činnosti eparchie. Poté byli přítomní seznámeni s výše uvedeným průběhem navržení vladyky Izaiáše jako kandidáta na volbu biskupa.

Shromáždění pozorně vyslechlo vystoupení vyslanců Jeho Blaženosti vladyky Rastislava, metropolity českých zemí a Slovenska, a Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí. Děkan prešovské bohoslovecké fakulty doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. přečetl shromáždění zdravici vladyky metropolity Rastislava, jenž zvláště připomínal důležitost jednoty církve, nepřijatelnost rozkolu a oddělených shromáždění a citoval k tomu z díla sv. Ilariona Trojického. Mitr. prot. Mgr. Mykola Ončulenko pozdravil shromáždění jménem vladyky arcibiskupa Michala. Spolu s ním přijel z Pražské pravoslavné eparchie ještě prot.Mgr. Ing Roman Hajdamačenko. Oba sousední vladykové popřáli našemu eparchiálnímu shromáždění zdárný průběh.

Před samotnou volbou byl požádán o slovo vladyka Izaiáš, který krátce shrnul své dosavadní devítileté působení v eparchii. Vzpomínal na vzájemnou spolupráci s vladykou Simeonem. Vyjádřil své přesvědčení, že všichni přítomní ho už dobře znají, stejně jako on zná je. Pohovořil o tom, že eparchie již za ta léta poznala jeho práci, a poprosil všechny, aby mu dnes dali svůj hlas, a tato práce tak mohla stejným způsobem pokračovat dál.

Dalším bodem v programu už byla samotná volba nového eparchiálního biskupa. Ačkoliv je dle moravské tradice možná volba aklamací (veřejná), rozhodla se eparchiální rada pro zajištění naprosto svobodného rozhodování delegátů připravit volbu tajnou. Delegáti odpovídali na hlasovacím lístku na otázku, zda souhlasí s návrhem, aby se vladyka Izaiáš stal olomoucko-brněnským eparchiálním biskupem. Všichni s hlasovacím právem obdrželi anonymní hlasovací lístky, na kterých za instalovanou zástěnou každý v soukromí zakroužkoval jednu ze tří voleb (souhlasím, nesouhlasím, zdržuji se), pak vložil svůj hlasovací lístek do obálky, kterou přišel vhodit do zapečetěné průhledné urny.

Pozvaných delegátů bylo 61. Na eparchiální shromáždění se jich dostavilo 59. Shromáždění tedy bylo usnášeníschopné. Aby byl navržený kandidát zvolen, musel dle naší ústavy získat alespoň 2/3 hlasů od přítomných účastníků shromáždění, tj. v tomto případě 40 hlasů. Po ukončení hlasování byla urna pod dohledem vyslanců metropolity Rastislava a arcibiskupa Michala a za přítomnosti místopředsedy, skrutátorů i dalších přítomných a všech, kdo měli zájem, rozpečetěna a otevřena členy volební a mandátové komise. Před zraky výše uvedených osob členové komise roztřídili a spočítali hlasy s tímto výsledkem: odevzdaných hlasovacích lístků bylo 59; všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné; s návrhem souhlasilo 58 hlasů, nesouhlasil 1 hlas.

Předseda volební komise pak před shromážděním vyhlásil výsledky hlasování a místopředseda shromáždění konstatoval, že vladyka Izaiáš (ThDr. Igor Slaninka) byl zvolen novým eparchiálním biskupem olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Přítomní vyslanci metropolity Rastislava a arcibiskupa Michala poblahopřáli jménem svých vladyků našemu biskupovi Izaiášovi k jeho zvolení. Poté blahopřáli ostatní přítomní a zazpívali vladykovi mnoholetí. V sále zavládla radostná a sváteční atmosféra.

Vladyka Izaiáš vroucně poděkoval přítomným za to, že mu dali svůj hlas a svou důvěru. Všem přítomným vyslovil své díky za jejich účast s tím, že se těší na další spolupráci se všemi.

Na závěr vladyka připomněl, že na Lazarovu sobotu (před Květnou nedělí) uplyne 40 dní od zesnutí vladyky Simeona, a uvedl, že v Olomouci, v Brně a v Jihlavě se bude konat zádušní bohoslužba za našeho bývalého eparchiálního archijereje, vladyku Simeona.

Po oficiálním ukončení eparchiálního shromáždění a modlitbě „Jest vpravdě důstojno“ opustili přítomní hlasovací sál a nad uspořádaným pohoštěním se radostně věnovali besedám.

Redakce webu se připojuje k ostatním gratulantům a vladykovi Izaiášovi srdečně blahopřeje!

(Aktualizace – rozšíření fotogalerie)