Chrámový svátek v Opatově

Každoročně se na svátek sv. Anny sjíždějí poutníci do Opatova, aby ve zdejším staroslavném pravoslavném kostelíku oslavili jeho svátek. Chrám postavil s farníky legendární kněz otec Josef Leixner v r. 1933. Tehdejší velice početná církevní obec však vlivem známých okolností zeslábla. I tak však chrám stále žije. Pravidelně se v něm jednou za měsíc koná bohoslužba a v posledních letech podstoupil několik významných oprav střechy, díky nimž bylo po stránce technické zajištěno přetrvání tohoto odkazu našich předchůdců ve víře na další léta.

I letos se v opatovském chrámu  shromáždila celkem početná skupina poutníků a oslava chrámového svátku byla zakončena posezením u prostřeného stolu, kde jsme naslouchali vzpomínkám vnučky zakladatele svatostánku. Chrám je filiálkou třebíčské církevní obce, bohoslužebně o něj pečuje obec jihlavská.

opatov2016v

Koho by zajímalo pár obrázků z průběhu bohoslužby, může nahlédnout do fotogalerie z letošní poutě umístěné na webové stránce archivu církevní obce.

 

Chrámový svátek ve Vilémově

Že se v den svátku Zesnutí přesvaté Bohorodice slaví ve Vilémově chrámový svátek, asi nikoho nepřekvapí. Co ale někoho mohlo letos překvapit, byla hojná účast jak poutníků, tak duchovenstva. Slavnostní svatou liturgii tak spolu s Jeho Přeosvíceností Izaiášem, biskupem šumperským a vikárním biskupem Olomoucko-brněnské eparchie, sloužili dva diákoni a osm kněží, mezi nimiž byl i host z Polské pravoslavné církve, mitroforní protojerej Stanisław Strach, jenž působí v církevní obci ve městě Kędzierzyn-Koźle patřící do Vratislavsko-štětínské eparchie. Ve svém vroucím kázání vladyka Izaiáš zdůraznil roli přesvaté Bohorodice jako matky Spasitelovy i matky pravoslavných křesťanů.

Po svaté liturgii následoval sváteční oběd, který se svými pomocnicemi připravila představená vilémovského monastýru matka Alexie, za což jim všem náleží vřelé díky všech účastníků. Chvíle pohoštění využilo několik desítek poutníků a duchovních k vzájemným setkáním a rozhovorům. Již teď se těšíme, až se za rok opět setkáme, abychom spolu ve Vilémově oslavili zdejší chrámový svátek.

prot. Miroslav Kudla

 

Srpnové presbyterium ve Vilémově

Dne 4. srpna 2016 proběhla v monastýru Zesnutí Přesvaté Bohorodice ve Vilémově presbyterská konference Olomoucko-brněnské eparchie

Po archijerejské svaté liturgii, sloužené řadou kněží společně s vladykou Izaiášem, následoval bohatý program pravidelného setkávání duchovních. Zahájení tradičně patřilo Jeho Vysokopřeosvícenosti, arcibiskupu Simeonovi, který přítomné pozdravil a zahájil setkání přednáškou “Počátky zřízení církve.” Posluchače v ní uvedl do základů církevní eklesiologie, učení o hierarchické struktuře naší episkopální pravoslavné církve. V čele věřících stojí biskup, který lid representuje navenek a od počátku církve věřící lid a duchovní poučuje, káže a světí. Věřící a duchovní pak společně se svým biskupem tvoří jednotou úplnou církev.
Bratr Balcárek poté seznámil přítomné se strukturou a metodami misie, stupni a způsoby, přehledově, tak, aby si duchovní zopakovali některé informace z misiologie, předmětu, který všichni absolvovali na teologických fakultách.
Vladyka Izaiáš, námi vyslaný účastník na svatý, velký, všepravoslavný sněm (konaný 15.-22. června 2016 na Krétě), promluvil na závěr. V úvodu vysvětlil shromážděným duchovním, že nemá doposud žádné oficiální stanovisko našeho Svatého synodu k jednotlivým probraným tématům sněmu a tudíž nemůže jako biskup vyjadřovat žádný oficiální postoj naší církve. Avšak i tak bylo zúčastněným přečteno oficiální závěrečné komuniké podepsané všemi účastníky sněmu, které se setkalo se všeobecným živým zájmem zúčastněných. Následovala všeobecná diskuse, která vyústila k položení specifických pastoračních problémů, kterým duchovní ve své práci čelí. Na závěr bylo konstatováno, že každý biskup přihlíží ve svých pastoračních rozhodnutích ke specifickým potřebám své eparchie a tudíž nějaké centrální řízení, jako např. v římskokatolické církvi, kde je centrum řízení ve Vatikánu, se netýká naší eparchie a pravoslavné církve.
Duchovní se společně shodli, že proběhlá duchovní konference je obohatila, ještě dlouze po jejím ukončení setrvali v přátelských a obohacujících diskusích. Dík za uspořádání konference a občerstvení patří osazenstvu monastýru Zesnutí Přesvaté Bohorodice, kde se podobně zaměřené akce konají již delší dobu.
Petr Balcárek

 

Budování monastýru v Hrubé Vrbce

V monastýru sv. Gorazda pokračují stavební práce. Dokončuje se údržba a zabezpečení budov (hlavně: nová střecha – krovy i krytina nad celým monastýrem, železobetonový věnec čili “koruna” zdiva). Byla provedena dávno zamýšlená finální podoba verandy (zasklení a dlažba). Odstraněn byl hroutící se (stavebně i hygienicky nevyhovující) objekt stojící na monastýrském pozemku poblíž objektu monastýru. Muselo se přistoupit i ke skácení mohutného stromu u vchodu. Zařizuje se vnitřek obytné části.

Panychida v Novém Malíně

Dne 16. 7. 2016 se u příležitosti výročí vypálení Českého Malína na Volyni konala vzpomínková akce za české mučedníky z obce Nový Malín. Zúčastnili se představitelé České republiky např. senátor Zdeněk Škromach, dále zástupci Ruské federace, představitelé Svazu Volyňských Čechů a další hosté. Pozvání přijal i náš vikární biskup vladyka Izaiáš, který na závěr vzpomínkového setkání vykonal pravoslavnou zádušní bohoslužbu. Panychidu za české mučedníky sloužil vladyka společně s prot. Mgr. Jánem Kačkošem a prot. Mgr. Patrikem Tabákem. Pobožnost doprovázeli přednesem zádušních hymnů zpěváci vedení sestrou Emílií Konečnou.

Prot. Patrik Tabák

Nový Malín – 16. července 2016:

 

Svátek sv. Cyrila a Metoděje v Chudobíně

Aktualizováno 1.8.: přidána fotogalerie

Dne 5. července 2016 se konala v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Chudobíně slavnostní liturgie ke svátku slovanských věrozvěstů. Letos bylo naše setkání o to významnější, že uplynulo 80 let od vysvěcení tohoto krásného chrámu.

Jak známo, na chudobínský chrám přispěl také srbsko-chorvatsko-slovinský král Alexandr, později zabitý při atentátu v Marseilli (chrám je zároveň památníkem; pozn. red.). Rovněž náš první novodobý biskup svatý Gorazd II. měl tento chrám velmi rád, často v něm sloužil a učil místní věřící církevnímu zpěvu.

Letos se zúčastnili věřící české, moravské, ukrajinské i řecké národnosti, přijeli poutníci z církevních obcí Olomouc a Svitavy. Sloužil protojerej Dušan Basil Švábeník, protojerej Petr Novák, protojerej Jiří Kolář, jerej Arkadiusz Skibiński a jerej Mojmír Kříž. Pro nemoc se bohužel nemohl zúčastnit vladyka Simeon, který zde na tento svátek sloužíval v předešlých letech, ale poslal nám pozdravný dopis, který přečetl prot. Basil. Jak se stalo již tradicí, po liturgii se konalo pohoštění z moravských dobrot.

jerej Mojmír

Fotografie chudobínského chrámu:

 

 

Dětský tábor v Jeseníkách

Tábor Mikulovice

Ve dnech 10. – 16. července se konal v Mikulovicích v Jeseníkách tradiční pravoslavný tábor, jehož námětem bylo putování Izraelitů z Egypta do Země zaslíbené. Děti si při tom užily hodně zábavy, ale při tom se dozvěděly něco o životě proroka Mojžíše, o životě Božího lidu kdysi v egyptském zajetí, naučily se i Desatero přikázání Božích. Věříme, že alespoň něco z toho jim v paměti zůstane a možná si někdy v budoucnu vzpomenou na všechny kamarády, kteří tam s nimi byli.

Jerej Mojmír Kříž

 

 

Na Krétě probíhá velký sněm zástupců světových pravoslavných církví

Všepravoslavný sněm byl svolán hlavami všech 14 autokefálních pravoslavných církví na dny 18. – 27. června na ostrov Kréta do krétské pravoslavné akademie v městě Chania. Pozvány byly delegace ze všech autokefálních církví, v čele s jejich nejvyššími představiteli.

Za naši církev se sněmu účastní episkopové: vladyka metropolita Rostislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých zemí a Slovenska, doprovázený vladykou Michalem, arcibiskupem pražským, a vladykou Izaiášem, biskupem šumperským, vikárním biskupem naší eparchie.

Zatím je na krétském shromáždění zastoupeno deset z očekávaných čtrnácti místních církví. Na přiložené fotogalérii je společná bohoslužba na svátek Padesátnice.

Viz též zprávu na webu pražské pravoslavné eparchie.

snem-liturgie-hlavy-cirkvi-all

 

 

45. výročí kněžské chirotonie arcibiskupa Michala

2016-05-12-praha-slupi-michal22. května, na další neděli v radostném paschálním období, se vladyka Izaiáš zúčastnil svaté liturgie v pražském chrámu Na Slupi, kde sloužil spolu s Jeho Vysokopřeosvíceností vladykou Michalem, arcibiskupem pražským. Vladyka Michal oslavoval 45 let od svého kněžského svěcení.

Vladyka Izaiáš mu k jeho významnému dni  poblahopřál nejen za sebe, ale i za arcibiskupa Simeona a za celou naši olomoucko-brněnskou eparchii.

Mnoho Boží milosti k jeho další pastýřské práci na vinici Kristově!

 

Prešov

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. udelil 12. apríla 2016 v Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove, rozšírenom o zasadnutie Vedeckej rady Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, titul Doctor honoris causa Prešovskej univerzity v Prešove prof. Alexandrovi Leonidovičovi Dvorkinovi, PhD. profesorovi Pravoslávnej Sväto-Tichonovskej Humanitnej Univerzity v Moskve.

Slávnostného zasadnutia sa zúčastnili i Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup pražský a českých krajín Michal a Jeho Preosvietenosť Izaiáš, vikárny biskup šumperský.

 

Shromáždění eparchiálního duchovenstva

Poslední květnový den letošního roku se ve vilémovském monastýru shromáždili duchovní olomoucko-brněnské eparchie na kněžské konferenci. Ráno sloužil vladyka Izaiáš, biskup šumperský, spolu s dalšími duchovními v monastýrském chrámu liturgii. Posléze při zahájení zasedání omluvil vladyka nepřítomného eparchiálního archijereje, arcibiskupa Simeona, který shromážděnému duchovenstvu adresoval své požehnání a pozdravy.

Poté biskup vikář, vladyka Izaiáš informoval přítomné o aktuálních otázkách života eparchie a při diskusi odpověděl na dotazy. Bylo domluveno navázat na starší moravskou tradici presbyterských setkání a konat pravidelné přednášky a besedy pro eparchiální duchovenstvo od podzimu každý měsíc (kromě letních prázdnin a zimních měsíců prosince a ledna).

Na závěr této části schůze požádal vladyka Izaiáš otce Petra Nováka, aby z klobouku vylosoval jméno šťastlivce, jemuž bude levně odprodán starší eparchiální automobil Škoda Fabia. V rámci eparchiální radou vyhlášeného výběrového řízení se přihlásili tři zájemci o koupi tohoto vozu.

Následovalo připravené oficiální školení zaměstnanců o bezpečnosti v církevních objektech a bezpečnosti práce.

Děkujeme matce představené, igumenii Alexii za umožnění milého setkání, které bylo zakončeno v přátelském duchu debatami u prostřeného stolu.