Archiv pro rubriku: Pozvánky a oznámení

Technická zpráva správce webu

V minulých dnech došlo k havárii serveru, na němž byl provozován tento web. Právě je obsah eparchiální stránky obnovován ze záloh.

K dnešnímu datu je už kompletně obnoven textový obsah webu. Postupně bude obnovena i jeho obrazová část a přílohy.

Příspěvky, původně uveřejněné od poloviny ledna t.r. do současnosti, jsou po obnovení publikovány s dnešním datováním (dole je však pod každým z nich ponechána poznámka uvádějící den jeho původního vložení na stránku).

Děkujeme za pochopení.

 

Paschální poselství Jeho Blaženstva vladyky metropolity Rostislava

Posolstvo
Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku
Pascha Christova 2016

Christós voskrése!                                                                                             Voístinnu voskrése!

Duchovní otcovia, drahí bratia a sestry!

Dnes prežívame veľkú radosť, pretože náš Spasiteľ Iisus Christos po Svojom utrpení a smrti na Kríži na tretí deň vstal z mŕtvych, smrťou pošliapal smrť a otvoril nám dvere do večného života. Christos Svojou krvou zmyl náš hriech, aby sme už neboli špinaví, ale čistí – belší ako sneh (Ž 50, 9).

Christova obeť a smrť na Kríži je neoceniteľná a nenahraditeľná. Je to prejav nekonečnej Božej lásky, ktorý je nám dávaný zadarmo. Sv. prorok Izaiáš o našej spáse hovorí: „Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! … Počúvajte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša!“ (Iz 55, 1 – 2).

Zo strany každého človeka ako jednotlivca je však potrebné túto spásu, ponúkanú Božou láskou, osobne prijať. Vnímať hodnotu a zmysel ľudského života v duchu slov Christovho Evanjelia a nie v duchu trendov konzumnej spoločnosti. Radujme sa preto dnes z Christovho Vzkriesenia, aby sme v tejto radosti spolu s Christom mohli žiť večne a prijímať plnosť Christovej lásky.

Kráľovstvo Božie je radosť v Christu. Zvoľme si ho za prvoradý a jediný cieľ nášho života. Apoštol Pavol nás k tomu vyzýva slovami: „Kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom“ (Jn 14, 17). Majme stále na pamäti, že všetko na tomto svete je pominuteľné a len Boh je večne živý a kto žije v Ňom, bude mať večne životnú radosť.

Zabudnime na všetky starosti a urážky, ktorých sa nám v živote dostalo. Cirkev nás k tomu vyzýva slovami: „navzájom sa objímme a tým, ktorí nás nenávidia, odpusťme pre Christovo Vzkriesenie“. A všetci spoločne vyznávajme a spievajme: „Christós voskrése iz mértvych, smérťiju smérť popráv, i súščym vo hrobích živót darováv!“ – „Christos vstal z mŕtvych, smrťou pošliapal smrť a tým, čo sú v hroboch, daroval život!“

Christovo Vzkriesenie nás vyzýva k pevnosti vo viere. Konzumný spôsob života ľudí okolo nás sa v súčasnej dobe snaží každého nasmerovať k pominuteľným hodnotám. Túžby po pohodlí, dobrom sociálnom zabezpečení a vysokom spoločenskom postavení nás často rozptyľujú a my strácame pravé životné hodnoty a orientáciu.

Ak chceme mať dostatok pravej viery a životnej sily, musíme byť neustále napojení na ich zdroj. Nevyčerpateľným Zdrojom, Žriedlom a Prameňom pravého života je náš Spasiteľ Iisus Christos, Ktorý o Sebe povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život“ (Jn 14, 6). Preto pozorne vnímajme a skúmajme, či „pravda“, ktorú nám predkladá tento svet, je v súlade s pravdou, ktorú nám Christos zvestuje vo sv. Evanjeliu. Skúmajme, či kráčame po ceste pravdy a žijeme podľa nej.

To, čo ľudská spoločnosť na základe životnej praxe pokladá za normálne, ešte neznamená, že je aj správne. Často sa stretávame s tým, že ľudia zmietaní vírom konzumnej spoločnosti pokladajú niektoré hriechy za bežný, oprávnený prejav ľudského života. Takmer úplne sa z ľudského života vytráca láska. Hovorí sa len o práve a zákonoch, v ktorých človek nevníma ani Boha, ani svojho blížneho. Potraty, rozvody manželstiev a egoistický spôsob života podrývajú samotné základy ľudskej spoločnosti. Sú to všetko znaky doby, v ktorej ľudia prestávajú vnímať Boha a svojich blížnych.

Duchovní otcovia, bratia a sestry,

pochopme a prijmime Christov pokoj, ktorý nám On odkázal a zanechal. Len v Christovom pokoji môžeme nájsť správny spôsob ako reagovať na svet, v ktorom žijeme. Len ak budeme žiť s Christom a v Christu, okúsime pravú duchovnú radosť a táto radosť bude prejavom našej účasti na Božom kráľovstve.

Dnes, vo svätý deň Christovho Vzkriesenia, sa podľa slov svätého Jána Zlatoústeho máme radovať všetci – nielen tí, ktorí sa namáhali a žijú v Christu, ale aj tí, ktorí boli hriešni a leniví. Pretože v radosti zo spoločenstva s Bohom sa nás dotkne energia Božej lásky, ktorá nás môže pretaviť na ľudí, schopných kráčať po ceste života s Christom.

Nedovoľme, aby mračná našich osobných hriechov i hriechov ľudstva ako celku zatienili radosť z našej spásy, radosť z Christovho víťazstva nad smrťou. Hľadiac na Christov hrob, z ktorého nám zažiarilo Svetlo pravdy, Svetlo večného života, sústredene rozjímajme o Christovom Vzkriesení, aby sme mali dostatok trpezlivosti a nádeje v osobnom duchovnom zápase o život v jednote s Bohom.

Christós voskrése!                                                                                              Voístinnu voskrése!

 † Rastislav
arcibiskup prešovský,
metropolita českých krajín a Slovenska

 † Michal
arcibiskup pražský a českých krajín

† Simeon
arcibiskup olomoucko-brnenský

† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

† Izaiáš
biskup šumperský

† Jáchym
arcibiskup berounsky,
tajomník Posvätnej synody

mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
tajomník Posvätnej synody

Text v souboru pro MS Word: Paschalne_posolstvo_2016

 

Chorodia Agiu Georgiu – pozvánka na koncert v Praze

13. března se koná v Praze koncert ostravského pravoslavného tria

Z dopisu, který přišel z Ostravy:

Snažíme se, alespoň trošku (jak umíme nejlépe) dělat dobré jméno naší Pravoslavné církvi zpěvem těchto řeckých zpěvů, které velebí Pána Boha a Pannu Marii.

Mějte se krásně a těšíme se brzy na setkání.

Sofie+Marie+Lada

CHORODIA PRAHA2016 kr

Z chorodia.cz

Pozvánka

Srdečně  Vás  zveme
na  společnou  bohoslužbu  při  příležitosti oslavy  90. narozenin  vladyky  Simeona,
arcibiskupa olomoucko-brněnského Pravoslavné  církve  v  českých  zemích  a  na  Slovensku,
která  se  koná  v  neděli  14. února 2016  v 9:30 hodin
v chrámu  svatého  Václava  v  Brně
(Gorazdova ul. 8/52).

+ Izaiáš  
vikární biskup šumperský

Kontaktní telefon v případě dotazů:
vikární biskup šumperský + Izaiáš, tel. +420 608 415 567, biskup.izaias@seznam.cz
osobní tajemnice Bc. Perla Jarečná, +420 602 779 030, perla.j@seznam.cz

Pozvánka v PDF: Pozvanka_vl_Simeon_narozeniny

Výstava obrazů Sofie Prusali

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy, která se koná na počest  90. narozenin Jeho  Vysokopřeosvícenosti vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, v galerii ostravského  zámku Poruba, 12. února 2016 v 17:00 hod.

Těšíme se, že vladyka bude v tento den s námi, požehná nám a oslaví své narozeniny. Na vernisáži vystoupí Chorodia Agiu Georgiu zpívající byzantské řecké hymny.

o. Daniel, Sofie a bratři a sestry z ostravské kaple svatého Jiří

Pozvánka Sofie Prusali

 

 

Příspěvek byl původně publikován

Akathist ke sv. Ludmile v basilice sv. Jiří na Pražském Hradě

Arcibiskup pražský a českých zemí Michal sloužil spolu s vikárním biskupem olomoucko-brněnské eparchie, biskupem šumperským Izaiášem, emeritním metropolitou Kryštofem a početným duchovenstvem Pražské pravoslavné eparchie i hosty z Ruské pravoslavné církve tradiční akathist ke sv. Sv. Ludmile, kněžně české.

Akathist se uskutečnil v pondělí 28. 9. 2015, v 16:00 hod. v předvečer svátku sv. Ludmily (dle starého stylu) v basilice sv. Jiří na Pražském hradě.  Při své promluvě na závěr akathistu vladyka Michal mj. řekl:

„Sv. Ludmila byla podle dobové charakteristiky žena plná všelikých plodů dobrotivosti, štědrá v almužnách, v bdění neúnavná, zbožná modlitebnice, v lásce dokonalá, patronka duchovenstva, matka sirot a těšitelka vdov; navštěvovala neúnavně vězně a ve všech dobrých skutcích byla dokonalá. Nad jejím hrobem se po jejím mučednickém skonu začaly dít zázraky. Podle tradice se nad jejím hrobem objevovaly hořící svíce a také jeden slepec nabyl zraku, když se dotkl země, v níž byla pochována.

Na tomto posvátném místě v areálu Pražského hradu, který je pomyslným centrem svébytnosti našeho národa, si tedy připomínáme a modlíme se ke světici, která se za nás za všechny přimlouvá u našeho Pána, přimlouvá se za národ český i za všechny naše národy, kteří se jednotně a společně modlí v naší Pravoslavné církvi. Nedopusťme, aby se naše církev rozdělila, pracujme všichni společně na její jednotě, hledejme všichni společně cestu jak nadále společně šířit do celého světa, který momentálně prožívá velmi těžké období, slávu a radostnou zvěst našeho Pána, Ježíše Krista.“

Díky obětavé správě Pražského hradu se mohli věřící dlouho modlit u hrobu svaté kněžny Ludmily, který  byl obsypán květinami od těch, kteří doufají v její mocnou přímluvu a pomoc.

30.09.2015

Pozvánka na pouť do Hrubé Vrbky

T_GOR2-400

Důstojný otče, milý bratře a sestro,
u příležitosti výročí mučednické smrti svatého biskupa Gorazda si Vás dovolujeme pozvat na archijerejskou svatou liturgii do Monastýru svatého Gorazda v Hrubé Vrbce, která se uskuteční v pátek dne   4. září  2015  v  10.00  hod.
„Kristus uprostřed nás!“

Monastýr svatého Gorazda

Občerstvení po bohoslužbě zajištěno.
Sloužící duchovní prosíme, aby si přivezli červené roucho!

Pozvánka na svěcení chrámu v Horní Lipové 27. června

Níže viz pozvánku na svěcení chrámu v Horní Lipové, které se uskuteční příští sobotu 27.6. v 9.00. Chrám slouží zároveň jako památník na válečné zajatce z doby 2. světové války na Jesenicku. Po dvouletém úsilí byl loni v srpnu otevřen památník a v letošní poslední červnovou sobotu bude náš malý chrám vysvěcen za přítomnosti našich tří předních  hierarchů.  Po vysvěcení chrámu budeme sloužit archijerejskou svatou liturgii. Potvrďte prosím vaši případnou účast z důvodu zabezpečení dostatečného počtu obědů.

Jer. Josef Libor Kratochvíla

Spolek Kostelík v horách a Pravoslavná církevní obec jeseník vás zve na slavnostní svěcení prvního nově postaveného pravoslavného chrámu ve Slezsku svátku Proměnění Páně
a sv. Nektaria Eginského,

2015-06-27-lipova-kostelikkteré se uskuteční v sobotu 27. 6. 2015 v 9:00
Po skončení svěcení bude sloužena archijerejská svatá liturgie

Občerstvení zajištěno
2015-06-27-lipova-mapa
 Horní Lipová 231
  Lipová- Lázně 3
  tel. 731 073 017

2015-06-27-lipova-kostelik-logo