Archiv pro rubriku: Život eparchie

Vladyka Izaiáš v monastýru ct. Jova Počájevského v Mnichově

Na pozvání Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Marka, arcibiskupa berlínského a Německa, navštívil vladyka Izaiáš rodný monastýr sv. Jova Počájevského v Mnichově, kde se zúčastnil postřižení otce Amvrosije do velké schimy. U příležitosti ukončení sněmu biskupů Ruské zahraniční církve se konalo velké svěcení katedrálního chrámu v Mnichově, kde byla před lety udělena kněžská chirotonie vladykovi Izaiášovi. Posvěcení tohoto chrámu se účastnil i Přeosvícený Izaiáš a proběhlo za účasti všech biskupů Ruské zahraniční církve; svěcení předsedal Jeho Blaženstvo Onufrij, metropolita kyjevský a celé Ukrajiny.

Vysvěcení opraveného chrámu v Libině

V neděli všech svatých posvětil vladyka Izaiáš nově zrekonstruovanou kapli sv. Jakuba v Libině. Spolu s ním sloužili bohoslužbu mitr. prot. Jan Kačkoš a prot. Jan Langer. V chrámových dveřích přivitaly vladyku starostka církevní obce se svou dcerou, starostkou obce Libina, která nám při opravách chrámu vyznamně pomohla. Posíláme jí tímto naše poděkování.

 

Divotvorná myrotočivá ikona „Obměkčení zlých srdcí“ opět v Brně

Z Boží milosti nás a naši pravoslavnou farnost v Brně při chrámu sv. Václava navštívila i v tomto roce divotvorná ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“. Tato dnes již dobře známá ikona, která nás každoročně navštěvuje, byla v Brně od 8. do 10. června 2017.

8. června byla vykonána bohoslužba před ikonou Matky Boží v 19,00 hod.

V pátek 9. června byla sloužena svatá liturgie v 7,30 hod a všenoční bdění v 18,00 hod.

V sobotu 10. června byla v 8,00 hod. sloužena svatá liturgie.

Všenoční bdění a svatou liturgii v našem chrámu  sloužil Jeho Přeosvícenost Izaiáš, biskup šumperský.

Využijme této vzácné a drahocenné příležitosti, dokud je ikona přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“ s námi, učiňme si pro ni čas a obnovme svůj duchovní život ve víře, naději a lásce, abychom mohli ještě opravdověji následovat svaté evangelní učení, které vede k věčnému životu, k Božímu království.

„Raduj se, mnohobolestná Matko Boží, zármutek náš v radost proměňující!“

 

Ohlédnutí za letošními paschálními svátky

Fotogalérie z oslavy Paschy na některých farnostech naší eparchie

Aktualizace: doplněny fotografie z Paschy slavené v monastýru sv. Ludmily (viz dole)

Mikulov

Kroměříž

Olbramovice

Milotice – Jelení

Monastýr sv. Ludmily v Brně

Z dalších farností jsou k nahlédnutí obrázky v dřívějším příspěvku a ve Žďáru zde.

 

 

 

Cyrilometodějská poutní bohoslužba v Mikulčicích

V sobotu před letošním svátkem svatých věrozvěstů jsme se sjeli do Mikulčic, abychom vzývali pomoc svatých soluňských bratří. Význam jejich díla si jistě nemusíme připomínat, ale přesto s radostí a vděčností každý rok vzpomeneme na základní rysy jejich misie, jejíž duch pracuje dodnes a co zde tenkrát bylo zaseto, stále žije a roste.

Cílem misie sv. Cyrila a Metoděje bylo uvést světlo Kristova Evangelia ke Slovanům. Svatí bratři si přáli, aby se všichni Slované stali pravoslavnými, a tím přebývali v lásce a jednotě všechny slovanské národy spolu s Řeky, resp. Byzantinci. Pravoslavná křesťanská víra sjednocuje všechny v pravdě, a jednomyslnost ve víře následně přináší sjednocení ve svatých Tajinách.

2017-mikulcice-skupina-dsc_0432_1

Kázání při liturgii bylo svěřeno otci Jakubovi Jacečkovi ze Slovenska. Začal svou promluvu připomínkou, že v osobách sv. Cyrila a Metoděje nám staroslavná Byzanc poslala to nejlepší, co měla. Zkušené misionáře, špičkové učence a duchovní osobnosti. Sv. Cyril byl žákem vysoce vzdělaného patriarchy konstantinopolského sv. Fótia. Je znám např. svou apologií křesťanství proti judaismu i mohamedánství. Jeho argumenty jsou platné až po dnešní dobu.

Kromě jiného uvedl, že více než 15 let se konají celocírkevní poutě s liturgií slouženou přímo na vykopávkách basiliky, kde sloužil sv. Metoděj. Každý, komu to dovolilo zdraví a okolnosti a kdo miluje Pravoslaví přijel jako ctitel našich otců, sv. Cyrila a Metoděje, aby se v tento sváteční den pomodlil na těchto požehnaných místech.

Ducha dědictví cyrilometodějského nesli i mučedníci Jan Hus a Jeroným Pražský. Citací slov Jana Husa o zachování jednoty víry a lásky uzavřel otec Jakub své kázání.

2017-mikulcice-vl-michal-dsc_0426_1Na konci svaté liturgie se ujal slova vzácný host, Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Michal, arcibiskup pražský a českých zemích. Připomenul učenost svatých bratří, díky nimž bylo přeloženo Písmo svaté do jazyka našich slovanských předků. Sv. Metoděj připravil i zákoník, čili legislativu pro řádnou správu moravského státu. Překlad do staroslověnštiny se později stal základem pro staročeské znění Bible. Vladyka Michal vzpomenul celou řadu jednotlivých staročeských překladů až k Bibli kralické, kterou užíváme místy dodnes.

Nakonec promluvil Jeho Přeosvícenost vladyka Izaiáš, vikární biskup šumperský a tlumočil zdravici eparchiálního archijereje, Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského. Zamyslel se nad odkazem sv. Cyrila a Metoděje, jejichž živoucím dědictvím zde jsme. Na závěr vroucně poděkoval vladykovi Michalovi a všem přítomným poutníkům za jejich účast. Vyzdvihl, že i přes hrozící déšť se tolik lidí vypravilo na cestu do Mikulčic, aby uctili památku našich věrozvěstů.

2017-mikulcice-vl-izaias-dsc_0276_1Při udílení závěrečného požehnání byly rozdávány nové ikonky sv. Cyrila a Metoděje. Pouti se celkem zúčastnilo přibližně 150 věřících. Přítomno bylo přes  třicet duchovních. Zpíval brněnský sbor. Brněnská obec a její duchovní zajistili vše potřebné pro vykonání božské liturgie. Připutovali lidé z Moravy, Čech i ze Slovenska. Ti, co přicestovali, se tím projevili jako nadšení nositelé dědictví sv. Cyrila a Metoděje, jejichž lásku nosí ve svých srdcích. Záruku budoucnosti Pravoslaví u nás vidím právě v tom, že máme věřící, kteří jsou s našimi slovanskými apoštoly stejného pravoslavného ducha, a od putování za nimi je neodradila nepříznivá předpověď počasí (nakonec na nás nespadla ani kapka). Všem patří díky za to, že jsme se mohli společně a v jednomyslnosti pomodlit na těchto posvátných a nám tak drahých místech.

3. fotogalérie z pouti (foto jer. Cyril Bočkarev)

 

 

 

 

Poutní cyrilometodějská bohoslužba

V sobotu 20. května se uskutečnila pod širým nebem, na místě bývalého velkomoravského hradiště v Mikulčicích, archijerejská Božská liturgie.

Svatou liturgii sloužil Jeho vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí a přeosvícený Izaiáš, vikární biskup šumperský a spolu s nimi přes dvacet duchovních z Moravy, Čech a Slovenska. Svatou liturgii svým zpěvem doprovodil brněnský chrámový sbor.

SVATÍ APOŠTOLŮM ROVNÍ, CYRIL A METODĚJ,
UČITELÉ SLOVANŠTÍ (památka 11. / 24. května)

TROPAR, HLAS 4.
Apoštolům rovní a slovanských zemí učitelé, Cyrile a Metoději, v Bohu moudří, Vládce všech proste, aby všecky národy slovanské utvrdil v pravoslaví a jednomyslnosti, světu pokoj daroval a spasil duše naše.

KONDAK, HLAS 3.
Uctěme posvátnou dvojici našich osvětitelů, kteří nám přeložením Božských Písem otevřeli pramen bohopoznání, z něhož až do dneška hojně čerpáme a blahoslavíme vás, Cyrile a Metoději, kteří stojíte před trůnem Nejvyššího a vroucně se modlíte za duše naše.

MODLITBA KE SVATÝM APOŠTOLŮM ROVNÝM CYRILU A METODĚJI, UČITELŮM SLOVANSKÝM
Ó přeslavní učitelé a osvětitelé národů slovanských, svatí apoštolům rovní, Cyrile a Metoději! Jako děti ke svým otcům se k vám nyní utíkáme, světlem vašeho učení a slova osvíceni a ve víře Kristově poučeni, a se srdcem zkroušeným se k vám modlíme. Ačkoli jsme váš odkaz jako dítka vzpurná nezachovali a nesnažili se zalíbiti Bohu tak, jak jste nás učili, ačkoli jsme odpadli od jednomyslnosti a lásky, kterou jste nám Slovanům jako svým bratřím ve víře i původu odkázali – neodvracejte se od nás, nehodných a hříšných dítek svých, jako jste ani za života svého neodmítali lidi nevděčné a nehodné, ale dobrotou vždy za zlé odpláceli. A protože máte velikou smělost před Hospodinem, proste Jej, aby nás poučil a obrátil na cestu spásy, aby utišil neshody a sváry vznikající mezi bratry jedné víry, aby ty, kteří od ní odpadli, k jednomyslnosti přivedl a všechny nás sjednotil v jednotě ducha a lásky v jedné, Svaté, Obecné a Apoštolské Církvi. Víme, ano, víme, jak mnoho zmůže modlitba spravedlivého před milosrdenstvím Vládce, třebaže je přinášena za lid hříšný. Neopouštějte nás proto, sklíčené a nedůstojné potomky vaše, pro jejichž hříchy bylo vámi shromážděné stádo nepřátelstvím rozděleno a svody jinověrných oklamáno a oslabeno, ovce rozehnány a duchovními vlky uchváceny. Vyproste nám horlivost k pravoslaví, abychom se s nadšením vraceli k tradicím našich otců, abychom s pilností věrně zachovávali církevní pravidla a zvyky a vyvarovali se všech lživých učení, abychom prospívali v bohulibém životě na zemi a stali se hodnými života rajského na nebesích – abychom tam všichni společně oslavovali Vládce všech, v Trojici Jediného Boha, na věky věkův. Amen

1. fotogalérie

Poutní bohoslužba (na vykopávkách velkomoravského chrámu v areálu Slovanského hradiště u Mikulčic) v sobotu 20. května 2017

2. fotogalérie (foto: Andrej Šuľak a Michael Brych)

(Příspěvek převzat z facebookového profilu brněnské církevní obce.)

 

 

Panychida a beseda na Jesenicku

Je dobrým zvykem podržet si v paměti některá důležitá historická data nejen svého vlastního života, ale i společnosti, ve které žijeme. K nim dozajista patří i datum konce 2. světové války. Tuto událost jsme si na Jesenicku připomněli v sobotu 13. 5. 2017. V našem kraji je několik lesních hřbitovů, kde jsou pochována těla mnohých válečných zajatců, jejichž počet dosahoval šesti tisíc. Loni jsme sloužili panychidu na důstojně zrekonstruovaném pohřebišti ve Středohoří a letos byla vybrána nedaleká lokalita Borek. Cesta sem vede lesem uprostřed nádherné přírodní scenérie. Ubírat se tudy je svého druhu duchovním putováním; kráčí se v tichosti a usebrání.

Zádušní bohoslužbu sloužil vladyka Izaiáš, biskup šumperský podle Gorazdova sborníku, a spolu s ním se modlil i okružní protopresbyter  otec Oros  a zástupce starších moravských pravoslavných kněží prot. Niederle. Hroby převážně ruských vojáků posvětil vojenský kaplan AČR otec Švancara z letecké základny v Čáslavi. Tradičně byli přítomni zástupci z ruské ambasády a generálního konzulátu, dále zástupci místních samospráv i členové pořádajícího spolku Kostelík v horách. Potěšitelná byla také účast okolo 60 přítomných, z nichž ti starší válku ještě pamatovali, kdežto příslušníci mladé generace jistě ponesou pochodeň udržování této památky do budoucnosti.

2017-05-13_panych-06-skupinka

Promluvy vladyky i dalších řečníků se nesly v duchu úvah o křehkosti lidského bytí a myšlenek o významu míru a schopnosti oběti za blízké či za vlast. Za zpěvu paschálního troparu byla položena záplava věnců a kytic, a poté nastoupená vojenská jednotka v historických uniformách uctila památku zesnulých trojí salvou.

Program dále pokračoval v nedalekém penzionu, kde jsme po společném obědě přivítali ruského spisovatele a pedagoga z Moskvy Alexeje Varlamova s chotí. Ve více než dvouhodinovém vyprávění a diskusi jsme se dozvěděli mnohé o historii i současnosti největší země světa. Následně si mnozí zájemci prohlédli expozici muzea válečných zajatců v České vsi a první nově postavený pravoslavný chrám ve Slezsku v Horní Lipové.

Za pořadatele prot. Josef Libor Kratochvíla    

 

Tuto sobotu se koná cyrilometodějská pouť do Mikulčic

Poutní bohoslužba na vykopávkách velkomoravského chrámu (v areálu Slovanského hradiště u Mikulčic) se bude letos konat v sobotu 20. května.

mikulcice-cm-2017a5-300-900

Pozvánka v PDF (pro vytištění: formát A5 mikulcice-cm-2017a5, formát A6 er-cm-mikulcice-2017)

Dopravní informace (mapa apod.) lze získat na stránce zasvěcené jubilejním cyrilometodějským oslavám, které probíhaly na stejném místě u Mikulčic v r. 2013

 

Pouť do Kunčic pod Ondřejníkem

V sobotu 13. května 2017 se skupinka věřících z Pravoslavné církevní obce v Ostravě-Pustkovci vydala do nedalekých Kunčic pod Ondřejníkem. Letos byl cílem našeho již tradičního cyrilometodějského putování dřevěný kostelík, který byl do našeho kraje převezen v roce 1931 z Podkarpatské Rusi. Zde jsme při svaté liturgii oslavili svátek sv. Metoděje a Cyrila, který dle smíšeného kalendáře připadá na 11. května. Ráno bylo deštivé počasí, a tak nás dorazila jen hrstka, ale i tak se nám naše putování líbilo a svatá liturgie v dřevěném kostelíku neztratila nic ze své, pro nás neobyčejné, atmosféry. Závěrem bychom rádi poděkovali místní římskokatolické farnosti a Ostravsko-opavskému biskupství za zapůjčení kostelíku pro bohoslužebné účely.

Návštěva vladyky Izaiáše v Polsku

Vladyka Izaiáš navštívil 29. dubna 2017 na pozvání Jeho Přeosvícenosti vladyky Paisije Polskou autokefální cirkev. S vladykou Ábelem spolusloužil svatou liturgii v obci Ščavne (Szczawne), odkud byl 29. 4. 1947 vypraven první transport při vysídlování pravoslavných věřících a Lemkovců (Lemků) za řeku Visla. Po svaté liturgii společně s vl. Paisijem posvětili kříž připomínající tuto tragédii.

Historická poznámka: operace Visla je označení pro operaci probíhající v roce 1947 na územích východního a jihovýchodního Polska. Vysídleni byli hlavně Ukrajinci (včetně Ukrajinců po válce vyhnaných z USSR Sovětským svazem), dále Rusíni, (Lemkové, Bojkové), ale i Poláci se smíšených rodin. Hlavním důvodem vysídlení byla často jen příslušnost k pravoslavné nebo řeckokatolické církvi. Docházelo k nespravedlivému vysídlení množství obyvatel pouze s minimem majetku a jejich rozmístění na nová území a to často zpřetrháním původních rodinných a místních vazeb. (Z Wikipedie)

30.dubna na neděli žen myronosic spolusloužil vladyka Izaiáš s vladykou Paisijem v jeho katedrále v Přemyšlu (Przemyśl). Po svaté liturgii vyznamenal vladyka Paisij vladyku Izaiáše řádem sv. Maxima Gorlického. Odpoledne se oba zúčastnili konference věnované výročí 70 let vyhnání Lemkovců v rámci deportační „akce Visla“.

Pascha Páně: „Vstal z mrtvých Kristus!“

Vstal z mrtvých Kristus! Christos voskrese! Christos anesti!

Paschální radost ze Vzkříšení Kristova bývá pravidelně umocněna hojnou návštěvností bohoslužeb na tento sváteční den. Do chrámu přichází každý věřící, který se cítí součástí své církve. Jak volá sv. Jan Zlatoústý:

»Vejděte všichni v radost Pána svého… Bohatí i chudí, společně jásejte; zdrženliví i nedbalí, ctěte tento den. Kdo se postili i kdo se nepostili, radujte se dnes. Stůj jest plný, požívejte všichni. Pokrm jest připraven, nikdo ať neodchází lačný. Všichni požívejte hostiny víry, všichni přijměte bohatství dobroty. Nikdo ať nenaříká, že má nedostatek; neboť zjevilo se společné království. Nikdo ať nepláče nad přestupky, neboť z hrobu zazářilo odpuštění. Nikdo se neboj smrti, neboť nás vysvobodila smrt Spasitelova.« (Viz zde na Ambonu)

Všechny chrámy naší církve se v tento slavný den naplnily věřícími, kteří spěchali modlitbou oslavit největší křesťanský svátek, přišli se veselit ze spásy, kterou Kristus podává svým Vzkříšením. Podle pravoslavného zvyku si křesťané přinesli košíky s paschálními pokrmy, aby je kněz požehnal a pokropil svěcenou vodou. Pak bude těmito pochoutkami, předloženými ke stolování, požehnána i domácí sváteční paschální hostina prostřená v obydlích věřících.

Pro potěšení našich čtenářů připojuje redakce eparchiálního webu fotografie oslav v několika jihomoravských farnostech.

Pascha Kristova v Brně:

(Z facebookové stránky brněnské farnosti)

Svátek Vzkříšení v Jihlavě:

V chrámu, předsíni, na schodišti, farní místnosti (archondariku) i v přízemí domu se na konci liturgie shromáždily nad ránem přibližně tři stovky věřících (ozvučení všech těchto prostor umožňuje, aby se bohoslužby účastnili i ti, kteří se do naší malé kapličky nevejdou). (Web jihlavských aktualit)

Pascha Páně v Třebíči:

Na půlnoční paschální bohoslužbu přišlo odhadem 40 lidí a dopoledne na druhou paschální službu zavítalo do chrámu sedmdesát dalších bratří a sester. (Web třebíčské farnosti)

Svátky světlého Vzkříšení Kristova ve Znojmě:

Na půlnoc bylo v chrámu asi 50 pravoslavných křesťanů a dopoledne pak ještě dvacet modlitebníků. (Web znojemské farnosti)

Redakce webu

 

Květná neděle

Letos byla na Květnou neděli na většině farností vskutku požehnaná účast věřících. Co se týče jihu Moravy, vybírám několik církevních obcí:

Brno

(Fotografie převzaty z facebookové stránky brněnské farnosti)

Hodně věřících přišlo na prahu Velkého týdne i v malých církevních obcích jihlavského protopresbyterátu:

Jihlava

V domovní kapli a přilehlých prostorách se shromáždila asi stovka pravoslavných křesťanů.

Církevní obec v Třebíči hlásí 50 účastníků bohoslužby a znojemský pravoslavný chrám navštívilo v neděli též padesát věřících.

Křesťané přistupovali ke svatému přijímání, všude se světily jarní ratolesti rozdávané věřícím. V chrámech zněl radostný zpěv: „Hosana na výsostech! Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně!“

prot. Jan Baudiš, redakce

Pozvánka na cyrilometodějskou pouť do Mikulčic

Poutní bohoslužba na vykopávkách velkomoravského chrámu (v areálu Slovanského hradiště u Mikulčic) se bude letos konat v sobotu 20. května.

mikulcice-cm-2017a5-300-900

Pozvánka v PDF (pro vytištění: formát A5 mikulcice-cm-2017a5, formát A6 er-cm-mikulcice-2017)

Dopravní informace (mapa apod.) lze získat na stránce zasvěcené jubilejním cyrilometodějským oslavám, které probíhaly na stejném místě u Mikulčic v r. 2013