Archiv pro rubriku: Život eparchie

Porada o misii

Na 15. září byla svolána do vilémovského monastýru kněžská konference na téma misie. Účast byla vyhlášena jako dobrovolná a přijeli tedy ti, kteří mají zvláštní zájem na misijním poli pracovat nebo kteří se už nějakou dobu misií zabývají. Cílem setkání byla výměna zkušeností, ujasnění misijních cílů a používaných prostředků. V diskusi jsme si vymezili oblasti, na které je zvláště důležité zaměřit pozornost při misijní práci.

Setkání předsedal náš vikární biskup vladyka Izaiáš. Bylo vedeno formou volné debaty. Obsah byl velice zajímavý a pro zainteresované církevní pracovníky podnětný. Po čtyřech hodinách bylo setkání zakončeno společným obědem, který zajistila představená monastýru igumenie Alexije (děkujeme!). Vladyka také pogratuloval důstojnému otci prot. Janu Kačkošovi k jeho jubileu a přítomní duchovní zazpívali: “Mnohá léta!”

Při diskusi jsme konstatovali, že křesťanství je od počátku s misií neodlučně spojeno; stejně tak obnovení naší místní pravoslavné cyrilometodějské církve sv. Gorazdem bylo misijním dílem (svt. muč. Gorazd sám sebe považoval za misionáře), a že soudobé misijní působení církve je potřeba obracet jednak směrem navenek, do našeho okolí, a zároveň i do nitra církevního společenství (pastorace a katechese). Dále jsme probírali případy, kdy se k misii používají nevhodné prostředky. Právě volbě misijních prostředků je záhodno věnovat pozornost, aby prováděné misijní akce ve svém důsledku nepoškozovaly církevní život.

Zdůrazněno bylo, že misijní a pastorační aktivity církve musí navazovat na dílo vladyky Gorazda. To se týká např. jím zavedené církevní a liturgické terminologie i většiny dalších místních pravoslavných specifik. Při nedodržování tohoto principu se misijní činnost a další aktivity tříští a energie do nich vložená se rozmělňuje ve sporech. Některé vydané materiály jsou kvůli výhradám tohoto druhu na některých farnostech odmítány.

Probírali jsme i souvislost misie s vnitřním duchovním, morálním i mravním stavem našeho církevního společenství.

Při debatě o konkrétních misijních počinech jsme konstatovali, že pro každou oblast misie musíme hledat osoby, kterým je toto pole církevního života blízké a mají pro ně vlohy. Každý člověk má od Boha jiné dary, a ty ať jsou v církvi využity. Někdo umí pracovat s dětmi, jiný má hudební či umělecký talent, další má organizační schopnosti a kontakty v zahraničí, takže dokáže zorganizovat poutě atd.

Shodli jsme se na tom, že se toto téma musí v církvi dále zpracovávat. Jednak na dalších konferencích, které je potřeba pořádat (navrhujeme obvyklé schéma – konferenci začít delší přednáškou zevrubně zpracovávající dané téma a teprve v druhé polovině se věnovat diskusi nad tématem). Dále by měl být přípraven výchozí programový zpracovávající způsoby a oblasti misie a ten by měl být dále propracováván a rozvíjen. Každý rok by se mělo dbát, aby všechny body tohoto seznamu oblastí našeho misijního díla byly naplněny konkrétními akcemi.

Jako počáteční návrh bodů tohoto “misijního programu” zde shrnuji tematické oblasti, které byly na setkání probírány:

1.) Presbyteria – konference duchovenstva pořádané každý měsíc (kromě dvou měsíců v létě a dvou měsíců v zimě).

2.) Poutě na naše posvátná pravoslavná místa (nyní se pravidelně pořádají dvě poutě každoročně: do Mikulčic a do Hrubé Vrbky; je potřeba lépe organizovat účast věřících; z velkých farností by se měl vypravit autobus; obě tyto poutě jsou významnou misijní příležitostí a jsou součástí života naší eparchie).

3.) Zájezdy do pravoslavných zemí (např. bylo nabídnuto uspořádat cestu do Počájevské lávry apod.) Je to důležitá součást vnitřní i vnější misie. Brněnská církevní obec už patnáct let organizuje poutě do Svaté Země.

4.) Tábory pro děti a mládež. V naší eparchii je tým lidí, kteří s tím už mají zkušenosti a pořádají úspěšné akce tohoto druhu. Vladyka žádal, aby byly na farnostech více propagovány. Zároveň by bylo záhodno zpracovat metodiku a další materiály, které by organizátorům pomáhaly.

5.) Tisková a vydavatelská činnost. Bylo by potřeba zřídit fond, z něhož se bude hradit tisk knížek, brožurek a misijních či pastoračních materiálů. Fond by měl být spravován osobou pověřenou eparchiální radou, aby se do něj vložené prostředky postupně vracely a mohly být použity k vydání dalších publikací.

6.) Výstavy a přednášky. Pořídit seznam církevních odborníků schopných provádět veřejné přednášky. Duchovní na farnostech by si pak mohli přednášejícího objednat, zorganizovali by v oblasti své obce propagaci, zajistili místnost apod. V současnosti je možno si objednat odbornou přednášku na téma ikonografie a ikonologie.

7.) Kulturní akce, koncerty církevních sborů apod. Nyní pravidelně koncertuje řecké trio Chorodia z Ostravy, které prezentuje tradiční řeckou hudbu a byzantské hymny. Bylo by vhodné vydávat nahrávky našich zpěváků na CD.

8.) Noc kostelů. Účast na této celorepublikové akci, které se účastní většina církví, má významný misijní rozměr i pro pravoslavnou církev.

9.) Katechese. Pro farní pastorační praxi i pro misijní setkání by bylo potřeba rozšířit a prohloubit naše katechetické materiály. Zatím máme pro výuku dětí a katechumenů dvě nejnutnější publikace: katechismus od sv. vladyky Gorazda, modernizované vydání Biblických dějin pro děti (vhodné pro pastoraci dětí i dospělých katechumenů). Pak jsou tu knížky vydané vladykou Simeonem a brožury od br. Michala Dvořáčka vydané brněnskou obcí. Schází nám obsáhlejší a soudobý český pravoslavný katechismus, české knížky pro nejmenší (např. s omalovánkami) a podrobně zpracované osnovy pro výuku dětí a katechumenů.

 

 

 

Svátek sv. Gorazda v monastýru v Hrubé Vrbce

V sobotu 3. září 2016 se v Hrubé Vrbce sešli pravoslavní poutníci, aby v rodišti svatého mučedníka vladyky Gorazda uctili jeho památku. Svatou liturgii sloužili spolu s přeosvíceným vladykou Izaiášem, vikárním biskupem olomoucko-brněnské eparchie, duchovní z Moravy i Slovenska. Liturgie se zúčastnil i pan starosta Hrubé Vrbky.

Na závěr poutní bohoslužby se konal průvod kolem chrámu a monastýrských budov se čtením evangelií a kropením svěcenou vodou. Po obnově posvěcení monastýru jsme se pomodlili za ty, kteří se odebrali na věčnost; zvláště za zesnulého prvního představeného tohoto monastýru, schiarchimandritu Kyrilla a za nezapomenutelného zakladatele a budovatele kaple i památníku, prot. Alexandra Nováka. V samotném závěru slavnostní bohoslužby pak všichni přítomní zazpívali mnoholetí blaženému metropolitovi Rostislavovi a vysokopřeosvícenému arcibiskupu olomoucko-brněnskému Simeonovi. Poté následoval slavnostní oběd, během něhož spolu všichni poutníci živě besedovali.

Po bohoslužbách jsme také měli možnost shlédnout nové stavební úpravy (zaujala zvláště zasklená a vydlážděná veranda i nová kuchyně) a provedené opravy budov (nová střecha, opravy zdí atd.). Jistě každého poutníka potěšila opětovně instalovaná expozice památníku. Srdce českého a moravského pravoslavného křesťana se zaraduje, když si můžeme opět připomenout vladyku Gorazda, jeho dílo a dobu skrze zachované původní předměty, z nichž některé mají duchovní význam vzácných relikvií.

Poděkování patří všem, kteří se přičiňují o probíhající opravy. Také zde vyjadřujeme vděčnost za zajištění důstojného průběhu slavnosti a přípravu sváteční hostiny pro poutníky. Zvláštní díky za neúnavnou péči o obnovu památníku a spolupráci na opravách monastýru patří sestře Gorazdě, Růženě Prachařové. Mnohá jim léta na přímluvy svt. muč. Gorazda!

prot. Miroslav Kudla (doplněno redakcí)

 

Jeseníky, Rejvíz – setkání pravoslavné mládeže

Ve dnech 26. – 28. srpna se na chatě Marcela blízko Rejvízu v Jeseníkách sešla část našich starších dětí, které se zúčastňují pravoslavného tábora. Tématem setkání bylo zhodnocení prázdninových aktivit a příprava na nový školní rok. V pátek jsme se šli podívat k Mechovému jezírku na Rejvízu, v sobotu jsme si dali celodenní výlet na Zlatý Chlum. Pro uspokojení našich žaludků jedna skupina uvařila guláš a druhá česnekovou polévku.  V neděli po sv. liturgii jsme se též pomodlili na zahájení nového školního roku.

prot. Basil Švábeník

 

Chrámový svátek v Opatově

Každoročně se na svátek sv. Anny sjíždějí poutníci do Opatova, aby ve zdejším staroslavném pravoslavném kostelíku oslavili jeho svátek. Chrám postavil s farníky legendární kněz otec Josef Leixner v r. 1933. Tehdejší velice početná církevní obec však vlivem známých okolností zeslábla. I tak však chrám stále žije. Pravidelně se v něm jednou za měsíc koná bohoslužba a v posledních letech podstoupil několik významných oprav střechy, díky nimž bylo po stránce technické zajištěno přetrvání tohoto odkazu našich předchůdců ve víře na další léta.

I letos se v opatovském chrámu  shromáždila celkem početná skupina poutníků a oslava chrámového svátku byla zakončena posezením u prostřeného stolu, kde jsme naslouchali vzpomínkám vnučky zakladatele svatostánku. Chrám je filiálkou třebíčské církevní obce, bohoslužebně o něj pečuje obec jihlavská.

opatov2016v

Koho by zajímalo pár obrázků z průběhu bohoslužby, může nahlédnout do fotogalerie z letošní poutě umístěné na webové stránce archivu církevní obce.

 

Chrámový svátek ve Vilémově

Že se v den svátku Zesnutí přesvaté Bohorodice slaví ve Vilémově chrámový svátek, asi nikoho nepřekvapí. Co ale někoho mohlo letos překvapit, byla hojná účast jak poutníků, tak duchovenstva. Slavnostní svatou liturgii tak spolu s Jeho Přeosvíceností Izaiášem, biskupem šumperským a vikárním biskupem Olomoucko-brněnské eparchie, sloužili dva diákoni a osm kněží, mezi nimiž byl i host z Polské pravoslavné církve, mitroforní protojerej Stanisław Strach, jenž působí v církevní obci ve městě Kędzierzyn-Koźle patřící do Vratislavsko-štětínské eparchie. Ve svém vroucím kázání vladyka Izaiáš zdůraznil roli přesvaté Bohorodice jako matky Spasitelovy i matky pravoslavných křesťanů.

Po svaté liturgii následoval sváteční oběd, který se svými pomocnicemi připravila představená vilémovského monastýru matka Alexie, za což jim všem náleží vřelé díky všech účastníků. Chvíle pohoštění využilo několik desítek poutníků a duchovních k vzájemným setkáním a rozhovorům. Již teď se těšíme, až se za rok opět setkáme, abychom spolu ve Vilémově oslavili zdejší chrámový svátek.

prot. Miroslav Kudla

 

Srpnové presbyterium ve Vilémově

Dne 4. srpna 2016 proběhla v monastýru Zesnutí Přesvaté Bohorodice ve Vilémově presbyterská konference Olomoucko-brněnské eparchie

Po archijerejské svaté liturgii, sloužené řadou kněží společně s vladykou Izaiášem, následoval bohatý program pravidelného setkávání duchovních. Zahájení tradičně patřilo Jeho Vysokopřeosvícenosti, arcibiskupu Simeonovi, který přítomné pozdravil a zahájil setkání přednáškou “Počátky zřízení církve.” Posluchače v ní uvedl do základů církevní eklesiologie, učení o hierarchické struktuře naší episkopální pravoslavné církve. V čele věřících stojí biskup, který lid representuje navenek a od počátku církve věřící lid a duchovní poučuje, káže a světí. Věřící a duchovní pak společně se svým biskupem tvoří jednotou úplnou církev.
Bratr Balcárek poté seznámil přítomné se strukturou a metodami misie, stupni a způsoby, přehledově, tak, aby si duchovní zopakovali některé informace z misiologie, předmětu, který všichni absolvovali na teologických fakultách.
Vladyka Izaiáš, námi vyslaný účastník na svatý, velký, všepravoslavný sněm (konaný 15.-22. června 2016 na Krétě), promluvil na závěr. V úvodu vysvětlil shromážděným duchovním, že nemá doposud žádné oficiální stanovisko našeho Svatého synodu k jednotlivým probraným tématům sněmu a tudíž nemůže jako biskup vyjadřovat žádný oficiální postoj naší církve. Avšak i tak bylo zúčastněným přečteno oficiální závěrečné komuniké podepsané všemi účastníky sněmu, které se setkalo se všeobecným živým zájmem zúčastněných. Následovala všeobecná diskuse, která vyústila k položení specifických pastoračních problémů, kterým duchovní ve své práci čelí. Na závěr bylo konstatováno, že každý biskup přihlíží ve svých pastoračních rozhodnutích ke specifickým potřebám své eparchie a tudíž nějaké centrální řízení, jako např. v římskokatolické církvi, kde je centrum řízení ve Vatikánu, se netýká naší eparchie a pravoslavné církve.
Duchovní se společně shodli, že proběhlá duchovní konference je obohatila, ještě dlouze po jejím ukončení setrvali v přátelských a obohacujících diskusích. Dík za uspořádání konference a občerstvení patří osazenstvu monastýru Zesnutí Přesvaté Bohorodice, kde se podobně zaměřené akce konají již delší dobu.
Petr Balcárek

 

Budování monastýru v Hrubé Vrbce

V monastýru sv. Gorazda pokračují stavební práce. Dokončuje se údržba a zabezpečení budov (hlavně: nová střecha – krovy i krytina nad celým monastýrem, železobetonový věnec čili “koruna” zdiva). Byla provedena dávno zamýšlená finální podoba verandy (zasklení a dlažba). Odstraněn byl hroutící se (stavebně i hygienicky nevyhovující) objekt stojící na monastýrském pozemku poblíž objektu monastýru. Muselo se přistoupit i ke skácení mohutného stromu u vchodu. Zařizuje se vnitřek obytné části.

Panychida v Novém Malíně

Dne 16. 7. 2016 se u příležitosti výročí vypálení Českého Malína na Volyni konala vzpomínková akce za české mučedníky z obce Nový Malín. Zúčastnili se představitelé České republiky např. senátor Zdeněk Škromach, dále zástupci Ruské federace, představitelé Svazu Volyňských Čechů a další hosté. Pozvání přijal i náš vikární biskup vladyka Izaiáš, který na závěr vzpomínkového setkání vykonal pravoslavnou zádušní bohoslužbu. Panychidu za české mučedníky sloužil vladyka společně s prot. Mgr. Jánem Kačkošem a prot. Mgr. Patrikem Tabákem. Pobožnost doprovázeli přednesem zádušních hymnů zpěváci vedení sestrou Emílií Konečnou.

Prot. Patrik Tabák

Nový Malín – 16. července 2016:

 

Svátek sv. Cyrila a Metoděje v Chudobíně

Aktualizováno 1.8.: přidána fotogalerie

Dne 5. července 2016 se konala v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Chudobíně slavnostní liturgie ke svátku slovanských věrozvěstů. Letos bylo naše setkání o to významnější, že uplynulo 80 let od vysvěcení tohoto krásného chrámu.

Jak známo, na chudobínský chrám přispěl také srbsko-chorvatsko-slovinský král Alexandr, později zabitý při atentátu v Marseilli (chrám je zároveň památníkem; pozn. red.). Rovněž náš první novodobý biskup svatý Gorazd II. měl tento chrám velmi rád, často v něm sloužil a učil místní věřící církevnímu zpěvu.

Letos se zúčastnili věřící české, moravské, ukrajinské i řecké národnosti, přijeli poutníci z církevních obcí Olomouc a Svitavy. Sloužil protojerej Dušan Basil Švábeník, protojerej Petr Novák, protojerej Jiří Kolář, jerej Arkadiusz Skibiński a jerej Mojmír Kříž. Pro nemoc se bohužel nemohl zúčastnit vladyka Simeon, který zde na tento svátek sloužíval v předešlých letech, ale poslal nám pozdravný dopis, který přečetl prot. Basil. Jak se stalo již tradicí, po liturgii se konalo pohoštění z moravských dobrot.

jerej Mojmír

Fotografie chudobínského chrámu:

 

 

Dětský tábor v Jeseníkách

Tábor Mikulovice

Ve dnech 10. – 16. července se konal v Mikulovicích v Jeseníkách tradiční pravoslavný tábor, jehož námětem bylo putování Izraelitů z Egypta do Země zaslíbené. Děti si při tom užily hodně zábavy, ale při tom se dozvěděly něco o životě proroka Mojžíše, o životě Božího lidu kdysi v egyptském zajetí, naučily se i Desatero přikázání Božích. Věříme, že alespoň něco z toho jim v paměti zůstane a možná si někdy v budoucnu vzpomenou na všechny kamarády, kteří tam s nimi byli.

Jerej Mojmír Kříž

 

 

Na Krétě probíhá velký sněm zástupců světových pravoslavných církví

Všepravoslavný sněm byl svolán hlavami všech 14 autokefálních pravoslavných církví na dny 18. – 27. června na ostrov Kréta do krétské pravoslavné akademie v městě Chania. Pozvány byly delegace ze všech autokefálních církví, v čele s jejich nejvyššími představiteli.

Za naši církev se sněmu účastní episkopové: vladyka metropolita Rostislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých zemí a Slovenska, doprovázený vladykou Michalem, arcibiskupem pražským, a vladykou Izaiášem, biskupem šumperským, vikárním biskupem naší eparchie.

Zatím je na krétském shromáždění zastoupeno deset z očekávaných čtrnácti místních církví. Na přiložené fotogalérii je společná bohoslužba na svátek Padesátnice.

Viz též zprávu na webu pražské pravoslavné eparchie.

snem-liturgie-hlavy-cirkvi-all

 

 

45. výročí kněžské chirotonie arcibiskupa Michala

2016-05-12-praha-slupi-michal22. května, na další neděli v radostném paschálním období, se vladyka Izaiáš zúčastnil svaté liturgie v pražském chrámu Na Slupi, kde sloužil spolu s Jeho Vysokopřeosvíceností vladykou Michalem, arcibiskupem pražským. Vladyka Michal oslavoval 45 let od svého kněžského svěcení.

Vladyka Izaiáš mu k jeho významnému dni  poblahopřál nejen za sebe, ale i za arcibiskupa Simeona a za celou naši olomoucko-brněnskou eparchii.

Mnoho Boží milosti k jeho další pastýřské práci na vinici Kristově!

 

Shromáždění eparchiálního duchovenstva

Poslední květnový den letošního roku se ve vilémovském monastýru shromáždili duchovní olomoucko-brněnské eparchie na kněžské konferenci. Ráno sloužil vladyka Izaiáš, biskup šumperský, spolu s dalšími duchovními v monastýrském chrámu liturgii. Posléze při zahájení zasedání omluvil vladyka nepřítomného eparchiálního archijereje, arcibiskupa Simeona, který shromážděnému duchovenstvu adresoval své požehnání a pozdravy.

Poté biskup vikář, vladyka Izaiáš informoval přítomné o aktuálních otázkách života eparchie a při diskusi odpověděl na dotazy. Bylo domluveno navázat na starší moravskou tradici presbyterských setkání a konat pravidelné přednášky a besedy pro eparchiální duchovenstvo od podzimu každý měsíc (kromě letních prázdnin a zimních měsíců prosince a ledna).

Na závěr této části schůze požádal vladyka Izaiáš otce Petra Nováka, aby z klobouku vylosoval jméno šťastlivce, jemuž bude levně odprodán starší eparchiální automobil Škoda Fabia. V rámci eparchiální radou vyhlášeného výběrového řízení se přihlásili tři zájemci o koupi tohoto vozu.

Následovalo připravené oficiální školení zaměstnanců o bezpečnosti v církevních objektech a bezpečnosti práce.

Děkujeme matce představené, igumenii Alexii za umožnění milého setkání, které bylo zakončeno v přátelském duchu debatami u prostřeného stolu.