Archiv rubriky: Úřední oznámení

Usnesení eparchiálního shromáždění olomoucko-brněnské eparchie

Nejprve ve stručnosti radostná zpráva o proběhlém shromáždění v Brně

Telegraficky: Přijela naprostá většina delegátů, takže ve stanovenou hodinu začátku už bylo shromáždění usnášeníschopné (dle ústavy je k tomu potřeba dvoutřetinová účast delegátů). Velice povzbuzující byla klidná a věcná atmosféra, ve které shromáždění probíhalo. Shromáždění se semklo kolem svého eparchiální biskupa a tento postoj dalo v pokoji avšak důrazně najevo. Přijímání navrhovaných usnesení a volby do církevních orgánů probíhaly přibližně 90 procentní většinou přítomných hlasů. Byl zvolen archimandrita Izaiáš (Slaninka) jako kandidát na vikárního biskupa naší eparchie. ES vyzvalo všechny místní hierarchy, duchovní a věřící k jednotě s námi. Ve shromáždění vanul skutečně církevní duch. Díky Bohu za tuto radostnou a duchovní událost, která nám v naší eparchii umožnila učinit tlustou čáru za minulostí – a to jak po stránce morální tak i z hlediska církevně-právního, neboť byly smeteny všechny případné pochybnosti o ústavně-kanonické konstelaci eparchie. Věříme, že se příklad Moravy stane zdrojem církevní obnovy i v eparchii pražské.

Usnesení Eparchiálního shromáždění Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie ze dne 15.11.2014

Eparchiální shromáždění Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku dne 15. 11. 2014 naplnilo ústavní podmínku 2/3 účasti členů shromáždění a usneslo se:

Celý příspěvek

Vyvrácení dezinformací rozšiřovaných o eparchiálním shromádění

Po naší eparchii jsou rozesílány výzvy dvou neoprávněných osob, které chtějí zmařit svolané eparchiální shromáždění. Žádáme tyto osoby, aby zanechaly svého rozkolného počínání a nechaly naši eparchii vykročit na cestu uklidnění a smíření. Eparchiální shromáždění je dle naší církevní ústavy nejvyšším správním orgánem eparchie a je protiústavní bránit jeho svolání. Ti, kteří se snaží svolané shromáždění překazit, se tím vylučují z ústavního pořádku naší církve a staví sami sebe nad ústavu a nad církev. Shromáždění rozhoduje o všech důležitých záležitostech života eparchie a volí si svůj výkonný orgán (eparchiální radu) a navrhuje členy výkonného orgánu sněmu (metropolitní rady). Dosavadním našim členům výkonných orgánům už dávno propadl jejich mandát, a proto vykonávají své funkce nelegitimně. Shromáždění tedy zvolí nové členy těchto orgánů, jak bylo uveřejněno v programu. Tím bude správa naší eparchie vrácena do shody s naší ústavou.

Celý příspěvek

Pozvánka vl. Simeona na eparchiální shromáždění

Delegátům eparchiálního shromáždění olomoucko-brněnské eparchie

Vážené sestry a bratří,

Eparchiální shromáždění se svolává každé tři roky. To letošní se opozdilo, protože jsme čekali, až proběhne shromáždění v Praze, které mělo zvolit arcibiskupa a tím snad i ovlivnit průběh našeho shromáždění, rozhodně však uklidnit vzbouřenou hladinu naší církve. Jak víte, pražský arcibiskup se nezvolil, uklidnění v církvi nenastalo a nám s eparchiálním shromážděním není co otálet. Je třeba zvolit novou eparchiální radu, novou revizní komisi, nový eparchiální soud a nové delegáty na sněm, protože těm dosavadním již prošel mandát, vykonali své a mají právo být vystřídáni. Je to tím důležitější, že se mění vztah státu vůči církvi, nastává odluka, kdy stát postupně přestane církev podporovat a tím více starostí padne na bedra církevních funkcionářů. Nebude již stačit se čtyřikrát do roka sejít a něco odhlasovat, ale bude nutno přemýšlet a hledat cesty, jak církev udržet, jak lépe a účinněji šířit Kristovu zvěst a touhu zachovávat Jeho svatý zákon, jak udržovat naše chrámy, abychom je zachovali dalším generacím.

Celý příspěvek