Archiv rubriky: Úřední oznámení

Usnesení eparchiální rady ze dne 28. prosince 2015

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích (ER OBE) zasedala dne 28.12.2015 v Olomouci

Prezence

Přítomní členové ER OBE:

vladyka Izaiáš

prot. Ján Kačkoš, prot. Josef Fejsák, prot. Jan Baudiš, prot. Ondřej Stehlík,

sestra Vlastimila Soukupová, sestra Sofia Prusali, sestra Soňa Cinegrová
Prot. Jan Langr – tajemník

Hosté:

Sestra Perla Jarečná – osobní tajemnice vl. Simeona

Nepřítomný:

vladyka Simeon

 Předseda konstatuje, že ER OBE je na tomto zasedání usnášení schopná

Usnesení ER č. 11 ze dne 28.12.2015

Jednání ER bylo zahájeno společnou modlitbou.

Vladyka Izaiáš omluvil na jednání vladyku Simeona a vyřídil jeho vřelé pozdravy a přání požehnaného prožití svátků a hojné Boží milosti v novém občanském roku všem členům rady i spolupracovníkům úřadu. Předsedou pro jednání Rady byl vl. Simeonem písemně pověřen vl. Izaiáš.

Usnesení č. I

 Kontrola plnění úkolů:

 Předseda konstatoval, že nejsou nesplněné úkoly z předchozích rad, a dále poděkoval členům Rady o usnesení per rollam ze dne 27.11. 2015.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. II

Vl. Izaiáš informoval o společném záměru českých biskupů předložit změnu základního dokumentu. Základní dokument ve smyslu zákona č. 3/2002 sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností (dále jen zákon o církvích) upravuje vztahy mezi registrovanou církví a státem, určuje oprávněné osoby, které mají za církev právo jednat se zástupci státu a především popisuje způsob volby statutárů a podmínky pro změny v organizační struktuře církve. Právě dvouletá krize prokázala velmi nízkou kvalitu stávajícího základního dokumentu, který obsahuje celou řadu chyb a dokonce je v rozporu s některými kánony a zvyklostmi Gorazdovské tradice naší církve. Jako jedna z nejproblematičtějších se ukázala možnost měnit statut a právnické osoby v eparchii bez řádného souhlasu Eparchiálního shromáždění nebo Rady olomoucko-brněnské eparchie. Je tím naprosto popřen svobodný projev orgánů naší eparchie, což není ani v souladu s kánony ani tradicí. Rovněž je nutno odstranit další nesrovnalosti obsažené v dokumentu, např. že eparchiální shromáždění odvolává biskupa apod. Navrhovaná změna rovněž skýtá možnost doplnit mezi základní články základního dokumentu i odkaz na Tomos a vyhovět tak požadavku jeho integrace. Dále vl. Izaiáš popsal procesní způsob změny základního dokumentu a krátce se věnoval situaci v Pražské eparchii. V závěru vladyka konstatoval, že změny základního dokumentu je nutné schválit mj. i naší eparchiální radou, z uvedeného důvodu členy rady požádal o hlasování.

ER OBE po projednání

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí s předloženými změnami základního dokumentu
 • pověřuje ředitele úřadu eparchiální Rady podpisem nového základního dokumentu.

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. III

Vl. Izaiáš předložil návrh na revokaci části usnesení č. IV bod 2 ze dne 7.5.2015 týkající se pravidelných čtvrtletních odměn. Hlavní snahou nového systému bylo podpořit mimořádné aktivity duchovních, ohodnotit jejich práci. Ukazuje se však, že tento systém má zcela opačný efekt, kdy je dokonce vnímán jako nástroj vedoucí k finanční závislosti. Z uvedeného důvodu se jeví jako vhodné tento systém revokovat, odměny vyplácet individuálně tak, aby nevznikaly zbytečné pochybnosti. Valorizovaná mzdová tabulka zůstává bez změny.

ER OBE po projednání

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • revokuje usnesení č. IV bod 2 ze dne 7.5.2015.

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. IV

Žádost PCO Opava o příspěvek z fondu reprodukce majetku. Prot. Jiří Niderle přednesl žádost na příspěvek za účelem pořízení RD v Opavě do majetku církevní obce. Jedná se o rodinný dům na ul. Hlavní, čp./čo. 30/102, LV č. 135 na pozemku parc. č. 1209/3 včetně pozemku a příslušenství v katastrálním území Kylešovice – Opava. V rodinném domě bude bohoslužebná místnost a byt duchovního. V přízemí objektu je cca 60m2 nebytového prostoru (původně cukrárna), který je vhodný za účelem zřízení kaple. Objekt je dobře situován s přístupem k MHD a parkovištěm. Dům je po kompletní rekonstrukci. Odhadní cena nemovitosti je cca 6 mil., po vyjednání činí kupní cena pro církev 3,7 mil. Dále je nutná investice na úpravu kaple ve výši 300 tis. Kč. V diskuzi podal vl. Izaiáš návrh, aby kaple byla zasvěcena sv. Petrovi a Pavlovi. Všichni přítomní s návrhem souhlasili.

Na základě žádosti Pravoslavné církevní obce v Opavě ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • schvaluje příspěvek na pořízení farní budovy z fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 4 mil. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku
 • schvaluje ve smyslu čl. 20 odst. 3 Ústavy a prováděcích předpisů k článku 20 písm. b) Ústavy pořízení nemovitosti parc. č. 1209/3 v k.ú. Kylešovice, obec Opava LV 135 do majetku Církevní obce v Opavě
 • ukládá duchovnímu zabezpečit veškeré administrativními úkony a předložit zprávu o průběžném plnění na dalším jednání Rady.

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. V

 Žádost PCO Uničov o příspěvek z fondu reprodukce majetku. Prot. Jan Langr předložil žádost o příspěvek na opravu farní budovy v Uničově ve výši 250 tis. Kč. Jedná se o komplexní rekonstrukci přízemí, nové podlahy, omítky, obklady, topení, elektroinstalace, kanalizace aj. Rekonstrukce již započala, z vlastních prostředků obce bude vynaložena rovněž částka ve výši 250 tis. Kč. Výsledkem rekonstrukce bude nový bytový prostor a komunitní místnost pro potřebu obce.

 Na základě žádosti Pravoslavné církevní obce v Uničově ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • schvaluje příspěvek na rekonstrukci farní budovy s fondu oprav a reprodukce majetku OBE ve výši 250 tis. Kč
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. VI

 Záměr pořízení bytových jednotek PCO Jeseník a Osoblaha. Vl. Izaiáš přednesl žádost PCO Jeseník a Osoblaha s návrhem pořízení bytových jednotek pro potřebu obcí z fondu reprodukce majetku. Dotace na pořízení bytových jednotek navrhuje ve výši 500 tis. Kč pro jednu obec, celkem tedy 1 mil. Kč. Předseda tento návrh doporučil a požádal členy o vyjádření podpory. Vzhledem k tomu, že se teprve jedná o záměr a budoucí příslib ze strany eparchie, kdy duchovní obcí musejí teprve vyhledat vhodné byty a porovnat nabídky, žádá členy Rady, aby v případě, že se na úřad obrátí duchovní s konkrétní vhodnou nabídkou, proběhlo hlasování Per-rollam.

 ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí se záměrem pořízení bytových jednotek PCO Jeseník a Osoblaha dle předložených podmínek
 • ukládá duchovním správcům PCO Jeseník a Osoblaha předložit nabídky.

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. VII

 Prodloužení termínu pro podání vyúčtování příspěvků za rok 2015. Vl. Izaiáš předložil za ÚER žádost o prodloužení termínů pro podání vyúčtování příspěvků poskytnutých v roce 2015 z fondu reprodukce majetku. Někteří z příjemců nemohou vlastní vinnou dokončit akce, na které byly příspěvky poskytnuty, a proto nemohou podat řádné vyúčtování příspěvku dle smluvního termínu. Z uvedeného důvodu žádá o individuální prodloužení termínů vyúčtování s přihlédnutím na konkrétní situaci podporované akce.

 ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • souhlasí s prodloužením termínu pro vyúčtování příspěvku z fondu reprodukce majetku v roce 2015 na základě písemné žádosti žadatele
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem dodatku smlouvy o poskytnutí příspěvku.

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 V Olomouci dne 28.12.2015
 Zapsal: prot. Jan Langr
 Za správnost: vl. Izaiáš – ThDr. Igor Slaninka

+Simeon

Předseda eparchiální rady

olomoucko-brněnské eparchie

Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku

19. ledna 2016

 

Zasedání eparchiální rady

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie
Pravoslavné církve v českých zemích (ER OBE)
zasedala dne 19. 10. 2015 v Olomouci

Prezence

Přítomní členové ER OBE:

vladyka Simeon – předseda
vladyka Izaiáš
prot. Ján Kačkoš, prot. Jan Baudiš, prot. Ondřej Stehlík,
sestry Vlastimila Soukupová, Soňa Cinegrová, Sofia Prusali
Prot. Jan Langr – tajemník

Nepřítomní členové:

prot. Jozef Fejsák – omluven

Hosté:

RNDr. Helena Křepelková

Předseda konstatuje, že ER OBE je na tomto zasedání usnášení schopná

Usnesení ER č. 9 ze dne 19.10.2015

Po schválení programu se ER OBE dne 19.10.2015 usnesla na následujícím:

Usnesení č. I

Kontrola plnění úkolů:

Prot. Langr informoval o předchozích usneseních per rollam. ER OBE potvrdila usnesení.

 • ER OBE bere na vědomí předloženou zprávu
 • ER OBE potvrzuje usnesení per rollam

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. II

Inventarizace majetku:

 Vladyka Izaiáš informoval o záměru realizovat inventury na církevních obcích OBE. Vl. Izaiáš navrhuje, aby pracovníci úřadu navštívili postupně všechny církevní obce, provedli společně s duchovním správcem fotodokumentaci a soupis majetku církevní obce. Bylo poukázáno na skutečnost, že někteří věřící a duchovní mají za to, že se jedná o soupis, který má sloužit k tomu, aby si eparchie mohla zdokumentovat majetek, který si následně bude chtít převést pro svoji potřebu. Vl. Izaiáš v rámci této diskuze uvedl, že se jedná o naprosto nepravoslavné uvažování, zejména v případě těch duchovních, kteří nemají tyto záležitosti v pořádku. Je základní povinností duchovního být dobrým správcem a to jak hodnot duchovních, tak i těch svěřených majetkových. Je tak především v zájmu správců a věřících, aby měli ucelený přehled o majetku a inventáři. Jelikož dodnes mnozí správcové nedoložili inventarizaci a nebo jsou v naprosto rozdílné kvalitě, kdy se často stává, že neobsahují dary s odůvodněním, že to není majetek obce, je snaha tuto práci duchovním zjednodušit. Pracovnice úřadu navštíví příslušnou církevní obec, provedou jednotný soupis, provedou fotodokumentaci za účasti duchovních a dalších členů obce dle jejich uvážení. Provedený soupis a inventář se podepíše ve dvou vyhotoveních, jedno zůstane k dispozici pro církevní obec, druhé bude archivováno na úřadě. Žádné změny majetkových dispozic se provádět nebudou. Předchozí vleklá krize, která stále neodezněla, jednoznačně prokázala, že je k tomuto kroku nutné přistoupit, aby se pak nebylo nutné vzájemně obviňovat, že některý duchovní zcizil něco, co bylo v majetku obce nebo monastýru. Jako konkrétní příklady lze uvést monastýr ve Vilémově, kde po odešlých sestrách nezůstalo povlečení, schází část vybavení z kuchyně a dokonce nebyla předána ani hotovost v pokladně. Dalším příkladem je farnost v Ostravě, kterou spravoval o. Popov, při převzetí chrámu zůstaly na zdi jen světlejší místa po ikonách, dokonce ani lustr zde nezanechal. V monastýru v Hrubé Vrbce chybí vzácný kalich a diskos, svaté ostatky, ikony a další vybavení, které dle pamětníků věnoval o. schiarchimandrita Kyril či další dárci (viz např. scházející pláštěnici). Nebyla nalezena monastýrská knihovna, část vybavení památníku nebo vybavení kuchyně atd. Takových příkladů bychom mohli uvádět celou řadu. Jelikož neexistoval řádný inventární soupis a dokumentace, je nyní velmi obtížné dokladovat, co bylo majetkem církevní obce nebo monastýru. Z uvedeného důvodu je nutné, aby se soupis majetku pořídil a inventář byl řádně evidován. Každý řádný duchovní, který vnímá svoji zodpovědnost za svěřený majetek, prováděnou inventarizaci určitě přivítá, už jenom z toho důvodu, že za něj děláme jeho práci a bude mít i případný podklad pro pojišťovnu či další mimořádné události. Inventarizace bude probíhat od listopadu 2015 s předpokládaným ukončením v I. čtvrtletí roku 2016.

ER OBE schvaluje

 • bere na vědomí předloženou zprávu,
 • pověřuje pracovníky úřadu realizací inventarizace majetku církevních obcí,
 • ukládá všem duchovním OBE, aby poskytli součinnost pracovníkům úřadu při inventarizaci majetku církevních obcí.

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. III

Žádost PCO Znojmo o příspěvek na opravu farní budovy

Na základě žádosti Pravoslavné církevní obce ve Znojmě ER OBE schvaluje

 • příspěvek na nejnutnější opravy farní budovy z fondu oprav a reprodukce majetku OBE
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. IV

Žádost PCO v Třebíči o příspěvek na dovybavení farního bytu, kde je v současnosti kuchyně nepoužitelná.

Na základě žádosti Pravoslavné církevní obce v Třebíči ER OBE schvaluje

 • příspěvek na dovybavení farní budovy z fondu oprav a reprodukce majetku OBE
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. V

Žádost PCO Olbramovice o příspěvek na vybudování přípojky kanalizace a vyvložkování komínu nemovitosti sloužícího jako chrám a kaple ve vlastnictví církevní obce.

Na základě žádosti Pravoslavné církevní obce v Olbramovicích ER OBE schvaluje

 • příspěvek na vybudování přípojky kanalizace a vyvložkování komínu z fondu oprav a reprodukce majetku OBE
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

 Usnesení č. VI

 Žádost PCO Šumperk o příspěvek na projektové dokumentace a výstavbu farního objektu v Šumperku

Na základě žádosti Pravoslavné církevní obce v Šumperku ER OBE

 • souhlasí se záměrem realizace farního objektu
 • pověřuje předsedu ER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. VII

Žádost církevních obcí v Ostravě a Kroměříži – pořízení bytové jednotky pro potřebu duchovního správce. ER souhlasí s pořízením bytových jednotek za následujících podmínek. Bytové jednotky zůstanou ve vlastnictví olomoucko-brněnské eparchie. Ze strany stávajících správců církevních obcí budou předloženy konkrétní nabídky nemovitostí. V případě, že bytová jednotka nebude obsazena duchovním správcem, bude bytová jednotka nabídnuta ke komerčnímu pronájmu, který bude příjmem eparchie, nebude-li dohodnuto jinak.

ER OBE

 • souhlasí s návrhem pořízení bytových jednotek
 • pověřuje duchovní správce předložením cenových nabídek nemovitostí ke schválení
 • pověřuje tajemníka ER přípravou podkladů pro hlasování per rolam

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. VIII

prot. J. Kačkoš informoval o žádosti PCO v Prostějově a aktuální situaci v bohoslužebném objektu bývalé synagogy. Tento objekt bude v blízké budoucnosti vyžadovat značné investice, které přesahují stávající možnosti církevní obce. Z uvedeného důvodu doporučuje ER záměr pořízení jiného vhodnějšího objektu, kde by bylo možno zajistit řádné konání bohoslužeb současně se zabezpečením bydlení pro duchovního správce.

ER OBE

 • souhlasí s návrhem
 • neschvaluje příspěvek a pověřuje prot. J Kačkoše cenovým průzkumem nemovitostí
 • předložit cenový průzkum a doporučení dalšího postupu na dalším jednání rady

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. IX

Na základě žádosti PCO ve Štěpánově schvaluje ER rozšíření příspěvku na opravu schodů a dlažby, ze dne 7.5.2015 usnesení č. IV, o realizaci vodovodní přípojky a jeho navýšení.

Na základě žádosti Pravoslavné církevní obce ve Štěpánově ER OBE schvaluje

 • rozšíření schváleného příspěvku ze dne 7.5.2015 a jeho navýšení.
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. X

Informace o aktuální personální situaci – neveřejné

Usnesení č. XI

Změny církevních obcí

Informace k PCO Střílky – jedná se o církevní obec, která nemá vlastní movitý ani nemovitý majetek, roční sbírky činí přibližně 3000 Kč. Bohoslužebná místnost je zde součástí půdního prostoru soukromého rodinného domu a je obtížně dostupná. Obec má velice nízký počet svých vlastních členů. Z uvedených důvodů byl předložen návrh na připojení územního obvodu této církevní obce pod správu PCO v Kroměříži a zrušení její právní subjektivity.

K situaci ve Zlíně byla ER informována, že byl učiněn pokus zahájit pravidelné nedělní bohoslužby v domovní kapli sv. Ivana Českého, kam začal jezdit sloužit duchovní z Kroměříže. Zdá se však, že zlínští věřící jsou manipulováni bývalým zdejším duchovním správcem Petrem Klokočkou, který pro ně organizuje své bohoslužby v soukromých či jiných necírkevních prostorách. Věřící tam nemají pravdivé informace a není jim podáváno správné pravoslavné učení. Takto ovlivněni, bojkotují řádné bohoslužby. Nájemníci, obývající církevní dům s kaplí (nájemní smlouva jim vyprší v r. 2019), spolupracují na maření oznamování, informování a účasti veřejnosti na bohoslužbách, které zde konáme. Z důvodu zjednodušení správy církevní obce ve Zlíně, kde je obzvláště komplikovaná situace a zatím přetrvává nezájem věřících, je doporučen návrh zrušení právní subjektivity Pravoslavné církevní obce ve Zlíně. Tato zůstane nadále jako filiální obec spravovaná PCO v Kroměříži. Toto opatření je vynuceno rozkolnou činností bývalého duchovního správce a skutečností, že zlínští věřící pod jeho vlivem nechali farní kapli prázdnou a opustili majetek své církevní obce. ER předpokládá, že v budoucnu dojde k obnovení duchovní správy v této obci. Vyjadřuje tak přání a vyzývá věřící z územního obvodu této obce, kteří touží po kanonické jednotě se světovým Pravoslavím a chovají ve svých srdcích touhu po místní církevní jednotě, aby se podíleli na znovuobnovení skutečně pravoslavného církevního života ve Zlíně.

Dále byla předložena otázka zřízení PCO v Havlíčkově Brodě. Prot. Jan Baudiš informoval, že jihlavská církevní obec konala misijně jednou měsíčně v sobotu pravoslavnou liturgii v tomto městě. I přes propagaci (např. informační plakátky ve vozech hromadné přepravy, na cizinecké policii apod.) se významnější účast místních pravoslavných věřících zatím nepodařilo zajistit. Oba chrámy, které se zde nabízejí do vlastnictví pravoslavné církve, vyžadují investice na opravy. Malá kaplička svatého Kříže (pro 20 – 30 osob), kterou máme nyní v bezplatném nájmu a kde nyní sloužíme, potřebuje kompletní výměnu dřevěného střešního šindele (cena přibližně 400 tis. Kč). Kostelík svaté Trojice, střední velikosti (asi pro 100 a více osob) by vyžadoval památkářskou rekonstrukci interiéru v ceně přes milión Kč. Otázka, zda pokračovat v bohoslužbách či chátrající kapli vrátit majiteli, nebyla na jednání ER vyřešena.

Věc pronájmu chrámu pro církevní obec ve Ždáru nad Sázavou. Misie prováděná bývalým zdejším duchovním správcem o. Romanem Gapou nebyla úspěšná a prostory, kde ve Žďáru sloužil, nejsou veřejnosti volně přístupné. Prot. Josef Fejsák již vstoupil do kontaktu s místními pravoslavnými věřícími (původem z východu) a na základě jejich zájmu už jedná s majitelem dvou opravených chrámů v centru města Žďáru o pronájmu jednoho z nich pro pravoslavné bohoslužby. Otec Josef je připraven tam zajet každou druhou sobotu vykonat bohoslužbu. O dalších výsledcích bude informovat ER.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • ve smyslu čl. 15 odst. 5 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku schvaluje ER zrušení právní subjektivity Pravoslavné církevní obce ve Střílkách a Pravoslavné církevní obce ve Zlíně k 31.10.2015. Církevní obvod Pravoslavné církevní obce ve Střílkách se slučuje s církevním obvodem Pravoslavné církevní obce v Kroměříži, Pravoslavná církevní obec ve Zlíně se stává filiální obcí spravovanou Pravoslavnou církevní obcí v Kroměříži.
 • pověřuje duchovního správce PCO v Kroměříži převzetím agendy církevní obce ve Střílkách
 • ukládá duchovnímu správci PCO Střílky předat protokolárně účetní evidenci, pokladnu a další důležité dokumenty včetně všech razítek a matrik duchovnímu správci v Kroměříži. Kopie předávacího dokumentu a dokladů bude uložena na ÚER nejpozději k 15.11.2015
 • ukládá řediteli ÚER provést změnu evidenčních úkonů

PRO: 7      PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Usnesení č. XII

Změny okružních presbyterátů

Vl. Izaiáš informoval členy rady o žádosti prot. Ondřeje Stehlíka – zrušení Zlínského protopresbyterátu a jeho sloučení s protopresbyterátem Brněnským. Stávající počet církevních obcí ve správě okružního protopresbyterátu je malý a je tedy zbytečné, aby tvořily samostatný protopresbyterát. Z podobného důvodu byl vznesen i návrh na zrušení protopresbyterátu Chudobínského. Nejedná se o historický presbyterát, navíc někteří duchovní slouží ve dvou presbyterátech a zbytečně se tím komplikuje správa. S ohledem na administrativní zjednodušení není nutné eparchii rozdělovat na menší správní celky.

Po diskuzi bylo konstatováno, že Zlínský okružní protopresbyterát se stane součástí Brněnského, Chudobínský součástí Olomouckého, s výjimkou území PCO v Jeseníku, která bude součástí Ostravského protopresbyterátu. Hlasování o zrušení protopresbyterátů je navrženo samostatně, první Zlínský, kdy se na vlastní žádost zdržuje hlasování prot. Stehlík, druhý Chudobínský, zdržuje se prot. Kačkoš.

Usnesení XII_1

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • ve smyslu čl. 15 odst. 5 a 12 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, schvaluje ER zrušení Zlínského okružního presbyterátu, který se stane součástí okružního presbyterátu Brněnského s účinností od 31.10.2015.

PRO: 6            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 1      PŘIJATO

 Usnesení XII_2

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • ve smyslu čl. 15 odst. 5 a 12 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, schvaluje ER zrušení Chudobínského okružního presbyterátu, který se stane součástí okružního presbyterátu Olomouckého s účinností od 31.10.2015.
 • ve smyslu čl. 15 odst. 5 a 12 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, schvaluje ER přidružení PCO v Jeseníku pod církevní dozorčí obvod Ostravského okružního presbyterátu s účinností od 31.10.2015.

 PRO: 6            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 1      PŘIJATO

 Usnesení č. XIII

 Různé

 Informace o rekonstrukci monastýru a památníku sv. Gorazda – vladyka Izaiáš předložil zprávu o opravách monastýru a památníku sv. Gorazda v Hrubé Vrbce. V průběhu dílčích rekonstrukcí a statických opravách zdiva bylo zjištěno vážné poškození krovu památníku. V současnosti došlo k opravě a statickému zajištění, ovšem do budoucna bude nutné realizovat další opatření.

 Projekt PCO Uničov – prot. Jan Langr informoval členy rady o stávajícím stavu projektu výstavby komunitního bydlení pro seniory. Proběhla dvě jednání s představiteli města Uničova. Po vzájemné dohodě byl navržen objekt bývalé Jednoty na ul. Generála Svobody. Objekt je v této chvíli ve vlastnictví města, které je za tímto účelem je ochotno odprodat. Formou rekonstrukce a přestavby je možné objekt přebudovat na objekt kapacitního bydlení s přibližně 18 bytovými jednotkami. Z důvodu ekonomické udržitelnosti se předpokládá zapojení finančních prostředků z dotačních prostředků. V této chvíli je však v dané lokalitě nesoulad s územním plánem, jehož změna bude trvat přibližně 12 měsíců. Teprve po provedení změny územního plánu může dojít k odkupu předmětné nemovitosti a podání žádosti o dotace. Zastupitelstvo města Uničova na svém jednání schválilo odprodej předmětné nemovitosti, bude předložena smlouva o smlouvě budoucí a teprve po vyřešení změny územního plánu dojde k odkupu samotného. Dále bude nutné uhradit projektové dokumentace.

Zpráva o finanční situaci Monastýru přesvaté Bohorodice ve Vilémově – vl. Izaiáš přednesl zprávu prot. J. Langr popisující stávající finanční situaci a bilanci nákladů monastýru ve Vilémově. Prot. J. Langr doporučuje finanční zabezpečení prostřednictví ročního provozního příspěvku. Za tímto účelem provedl roční výpočet nákladů. Dále důrazně nedoporučuje financování monastýru prostřednictví „příspěvků“ ze mzdy mnišstva, které bylo za tímto účelem v minulosti v zaměstnaneckém poměru. Stávající aktuální finanční situaci doporučuje pokrýt jednorázovým příspěvkem.

Informace o žádosti Pravoslavné církevní obce v Řimicích – vl. Izaiáš informoval o žádosti PCO Řimice na rekonstrukci střechy farního objektu. Členům rady je známa skutečnost nedávného prodeje nemovitosti, konkrétně pozemků naproti chrámu. Vzhledem ke skutečnosti, že prodejem předmětných pozemků získala církevní obec dostatečný objem finančních prostředků na realizaci opravy, nedoporučují členové rady schválení žádosti. Finanční prostředky jsou omezeny a nepovažují za hospodárné je vynakládat tam, kde jsou investice a opravy schopni pokrýt z vlastních zdrojů. Současně žádá rada i ostatní duchovní správce, aby nepředkládaly žádosti, které jsou schopni pokrýt vlastními prostředky.

ER OBE

 • bere na vědomí předloženou zprávu
 • neschvaluje příspěvek na opravu střechy farní budovy z fondu oprav a reprodukce majetku OBE
 • schvaluje provozní příspěvek Monastýru přesvaté Bohorodice ve Vilémově
 • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

PRO: 7            PROTI: 0       ZDRŽELO SE: 0      PŘIJATO

Eparchiální rada byla ukončena v 19:00 hod. společnou modlitbou.

V Olomouci dne 19.10. 2015
Zapsal: prot. Jan Langr
Za správnost: vl. Izaiáš – ThDr. Igor Slaninka

+Simeon
Předseda eparchiální rady

olomoucko-brněnské eparchie
Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku

prot. Ján Kačkoš
prot. Jan Baudiš
prot. Ondřej Stehlík
sestra Vlastimila Soukupová
sestra
Soňa Cinegrová
sestra Sofia Prusali

 

Volná příloha k zápisu

Ilustrace ke kapitole o inventarizaci majetku

hodonin-po-odevzdani-m400

Takto vypadá hodonínský pravoslavný chrám, jak byl právě předán bývalým duchovním správcem. Chrám patří městu Hodonín a je pronajat hodonínské církevní obci. Po desetiletém působení zdejšího bývalého duchovního správce nemá tato církevní obec zřejmě žádný majetek (kromě tří koberečků a jedné vybledlé papírové ikonky). Ze sbírek a darů nebylo za celou tu dobu – jak se nám zdá – pořízeno vůbec žádné bohoslužebné vybavení chrámu, které by patřilo církevní obci. (Oltářní stůl zde zůstal patrně proto, že je vlastnictvím majitele chrámu; a možná i ty tři koberce…)

A takto to vypadalo v chrámu ještě nedávno:

Hodonin-05

Všechno chrámové vybavení, co zde vidíte, je nejspíš soukromým majetkem bývalého zdejšího faráře. Do vlastnictví svěřené církevní obce nepořídil nic.

Hodonin-09Pokud byste chtěli vidět vzácný kalich, který je součástí ztracené liturgické soupravy věnované zesnulým schiarchimandritou Kyrillem monastýru v Hrubé Vrbce, možná by byl k vidění u bývalého hodonínského faráře (nebo u bývalého vikárního biskupa, který byl zároveň igumenem tohoto monastýru?).

 

 

Návštěva vladyky Izaiáše v Konstantinopoli

Dne 2. 7. 2015 navštívil vladyka Izaiáš, biskup šumperský a vikář olomoucko-brněnské eparchie, Ekumenický patriarchát, kde byl – na základě znění Tomosu autokefality – přijat Jeho Všesvatostí ekumenickým patriarchou Bartolomějem k dvoustrannému rozhovoru o společné koordinaci při dalším postupu v řešeni krize v naší místní církvi.

V rámci rozmluvy vyjádřil vladyka Izaiáš politování a omluvu ze strany vladyky Simeona ohledně kontroverzních výroků, které byly nedávno prezentované na internetu. Současně potvrdil loajalitu vladyky Simeona a celé olomoucko-brněnské eparchie vůči Ekumenickému patriarchátu a odhodlání v dobré vůli co nejvíce přispět k vyřešeni nynější krize.

Po obědě na patriarchátu se s požehnáním Jeho Všesvatosti odebral vladyka Izaiáš na dvoudenní návštěvu patriarší školy a monastýru Svaté Trojice na ostrově Chalki.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

PRONOUNCEMENT OF BISHOPS SIMEON AND ISAIAS

PRONOUNCEMENT OF BISHOPS SIMEON AND ISAIAS

Thus we, the bishops of Olomouc-Brno Diocese of the Orthodox Church in the Czech Republic and the Slovak Republic, being outraged by the content of videos published on 5 June 2015 and taken during a conference of clergy of Olomouc-Brno eparchy when canonical leadership was exiled, at a conference chaired by Mr Rastislav Archbishop of Presov and Mr Ioakeim former Archbishop of Hodonin, we feel our pastoral duty to express collectively our opinion and attitude to fulfil the words of our Lord and Savior Jesus Christ, who teaches us: “‘Let your statement be : ,Yes, Yes or No, No…´” (Matthew 5:37)

On that video recordings were heard many rumours addressed on our fraternal Greek nation, insults and slanderous attacks on our Mother Church the Ecumenical Patriarchate, on the Church of Jerusalem, as well as towards other churches and people. There were accusation against the Ecumenical Patriarchate from fascism, heresy, corruption and effort to defalcate Czech restitution money and many other invectives. Likewise sounded unorthodox interpretations of the Gospel. We consider unorthodox and inexcusable all these statements, as well as the overall spirit of the thinking and behaviour of these bishops Rastislav and Joachim, which is contained in the entire video recordings.

Based on these statements of mentioned bishops, we regret that it is a manifestation of pride, contempt for the teachings of our Lord and Saviour Jesus Christ, it is also ignorance of the orthodox tradition, the sacred canons, and disrespect to them, but not least it is the lack of elementary human decency and manners, which is to be expected not only by orthodox bishops but by any civilized person. It should also be noted that such expressions show a misunderstanding of the basic principle of existence of Autocephalous Churches – e.g. the family, because all the Autocephalous Churches and every bishop are members of this one family and should behave accordingly to it.

We do not agree at all with these false statements presented by bishops Rastislav and Joachim. These expressions are insulting us immensely and we strongly distance ourselves from them. We also believe that these bishops will do soon their sincere repentance, both publicly and personally, in front of all the people that were directly or indirectly slandered, attacked and insulted by them.

In Olomouc, June 8, 2015

+ Simeon, archbishop of Olomouc and Brno Eparchy
Locum tenens of the metropolitan see of the Orthodox Church in the Czech Republic and the Slovak Republic

+ Isaiah, bishop of Sumperk, the vicar of Olomouc and Brno Eparchy

Original text in Czech language:
2015-06-09-Simeon-a-Izaias_ad-vilemovska-konference2014

Komentář k rozeslanému usnesení posvátného synodu

Důstojní otcové, bratři a sestry,

V mailové poště se vám v pátek 27.3.2015 objevila usnesení Posvátného Synodu PCČZS (zde v PDF), dovolíme si krátký komentář a věříme, že nebude vnímán jinak než jako komentář a snaha o vyřešení situace smířením všech, abychom zase mohli všichni společně svědčit světu o našem Pánu. Celý příspěvek

Proclamation after ordination of bishop in Brno

Překlad níže uvedeného prohlášení biskupů do angličtiny

Proclamation after ordination of bishop in Brno

With great joy we announce to all the clergy and faithful of the Orthodox Church in the Czech lands and Slovakia that today, 22 February, 2015 in the Cathedral Church in Brno, archimandrite Izajáš (ThDr. Igor Slaninka) was ordained vicar bishop of the eparchy of Olomouc and Brno with the given title bishop of Šumperk.

Next – Celý příspěvek

Usnesení eparchiálního shromáždění olomoucko-brněnské eparchie

Nejprve ve stručnosti radostná zpráva o proběhlém shromáždění v Brně

Telegraficky: Přijela naprostá většina delegátů, takže ve stanovenou hodinu začátku už bylo shromáždění usnášeníschopné (dle ústavy je k tomu potřeba dvoutřetinová účast delegátů). Velice povzbuzující byla klidná a věcná atmosféra, ve které shromáždění probíhalo. Shromáždění se semklo kolem svého eparchiální biskupa a tento postoj dalo v pokoji avšak důrazně najevo. Přijímání navrhovaných usnesení a volby do církevních orgánů probíhaly přibližně 90 procentní většinou přítomných hlasů. Byl zvolen archimandrita Izaiáš (Slaninka) jako kandidát na vikárního biskupa naší eparchie. ES vyzvalo všechny místní hierarchy, duchovní a věřící k jednotě s námi. Ve shromáždění vanul skutečně církevní duch. Díky Bohu za tuto radostnou a duchovní událost, která nám v naší eparchii umožnila učinit tlustou čáru za minulostí – a to jak po stránce morální tak i z hlediska církevně-právního, neboť byly smeteny všechny případné pochybnosti o ústavně-kanonické konstelaci eparchie. Věříme, že se příklad Moravy stane zdrojem církevní obnovy i v eparchii pražské.

Usnesení Eparchiálního shromáždění Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie ze dne 15.11.2014

Eparchiální shromáždění Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku dne 15. 11. 2014 naplnilo ústavní podmínku 2/3 účasti členů shromáždění a usneslo se:

Celý příspěvek

Vyvrácení dezinformací rozšiřovaných o eparchiálním shromádění

Po naší eparchii jsou rozesílány výzvy dvou neoprávněných osob, které chtějí zmařit svolané eparchiální shromáždění. Žádáme tyto osoby, aby zanechaly svého rozkolného počínání a nechaly naši eparchii vykročit na cestu uklidnění a smíření. Eparchiální shromáždění je dle naší církevní ústavy nejvyšším správním orgánem eparchie a je protiústavní bránit jeho svolání. Ti, kteří se snaží svolané shromáždění překazit, se tím vylučují z ústavního pořádku naší církve a staví sami sebe nad ústavu a nad církev. Shromáždění rozhoduje o všech důležitých záležitostech života eparchie a volí si svůj výkonný orgán (eparchiální radu) a navrhuje členy výkonného orgánu sněmu (metropolitní rady). Dosavadním našim členům výkonných orgánům už dávno propadl jejich mandát, a proto vykonávají své funkce nelegitimně. Shromáždění tedy zvolí nové členy těchto orgánů, jak bylo uveřejněno v programu. Tím bude správa naší eparchie vrácena do shody s naší ústavou.

Celý příspěvek

Pozvánka vl. Simeona na eparchiální shromáždění

Delegátům eparchiálního shromáždění olomoucko-brněnské eparchie

Vážené sestry a bratří,

Eparchiální shromáždění se svolává každé tři roky. To letošní se opozdilo, protože jsme čekali, až proběhne shromáždění v Praze, které mělo zvolit arcibiskupa a tím snad i ovlivnit průběh našeho shromáždění, rozhodně však uklidnit vzbouřenou hladinu naší církve. Jak víte, pražský arcibiskup se nezvolil, uklidnění v církvi nenastalo a nám s eparchiálním shromážděním není co otálet. Je třeba zvolit novou eparchiální radu, novou revizní komisi, nový eparchiální soud a nové delegáty na sněm, protože těm dosavadním již prošel mandát, vykonali své a mají právo být vystřídáni. Je to tím důležitější, že se mění vztah státu vůči církvi, nastává odluka, kdy stát postupně přestane církev podporovat a tím více starostí padne na bedra církevních funkcionářů. Nebude již stačit se čtyřikrát do roka sejít a něco odhlasovat, ale bude nutno přemýšlet a hledat cesty, jak církev udržet, jak lépe a účinněji šířit Kristovu zvěst a touhu zachovávat Jeho svatý zákon, jak udržovat naše chrámy, abychom je zachovali dalším generacím.

Celý příspěvek