Archiv autora: Administrator

75. výročí mučednictví sv. Gorazda – 1.

O pravoslavném episkopu Gorazdovi Českém a Moravsko-slezském

(Narozen: 26. května 1879 v Hrubé Vrbce; mučednicky zemřel: 4. září 1942 v Praze)

Byl to první pravoslavný nástupce na moravském biskupském stolci svatého Metoděje po tisíci letech. Metodějova východní cyrilometodějská církev byla obnovena až na začátku XX. století a to biskupským svěcením sv. Gorazda II. (v Bělehradě 1921). — Česká pravoslavná církev se pod pastýřskou berlou vladyky Gorazda prudce rozvíjí. Budují se pravoslavné chrámy (viz některé z nich), do češtiny jsou překládány texty bohoslužeb, organizuje se život církve – to vše díky neúmorné práci a pod biskupa Gorazda, který se stal nejen představitelem místní pravoslavné církve, ale i její duší… Na vladyku Gorazda se zachovala vděčná vzpomínka mnohých jeho současníků, kteří hovoří o jeho nesmírné pokoře, obětavosti, pracovitosti; jeho život se vyznačoval hlubokou zbožností, askezí a duchovností – mnozí v něm již za jeho života viděli světce. — Ideově se ve svém dílu obnovitele pravoslaví u nás obracel především k čistotě a jiskře prvotního křesťanství a k cyrilometodějství, na něž se stále odkazoval. Českou pravoslavnou církev viděl a představoval jako právoplatnou nástupkyni církve založené zde sv. Cyrilem a Metodějem, oprávněnost čehož neúnavně dokazoval. — Součástí obnovování pravoslaví u nás bylo i překonávání překážek kladených těmi, kteří tomuto Božímu dílu nepřáli a útočili na ně všemi prostředky. Vladyka musí neustále vyvracet zlomyslné pomluvy, svádět nerovný boj s mocnými a bránit pravoslavnou církev před bouří nenávisti, která ji chtěla smést z naší země. Dnes vidíme, že Bůh byl s ním. — Namáhavá ale plodná práce je narušena německou okupací a násilně ukončena událostmi kolem atentátu na Heydricha. Parašutisté, kteří atentát vykonali, našli nakonec útočiště v kryptě pravoslavného chrámu v Praze – tedy pod katedrálních chrámem biskupa Gorazda. Úkryt byl prozrazen a při dobývání krypty parašutisté zahynuli. Svatý Gorazd se pokoušel zachránit církev a vzal celou vinu na skrývání atentátníků před okupačními úřady na sebe, nabízeje svůj život za životy ostatních a za zachování církve. Nacisté ho zatkli a spolu s jeho dvěma pražskými kněžími a předsedou katedrálního sboru starších po několikaměsíčním mučení dne 4. září 1942 popravili. Na smrt bylo deportováno do koncentračního tábora mnoho osob z blízkého okruhu vladyky (celkem popraveno více než 253 lidí). Veškeré české pravoslavné kněžstvo (z Gorazdovy církve) bylo deportováno do Německa na nucené práce. Majetek církve byl konfiskován, chrámy zapečetěny, jejich zařízení rozkradeno, bohoslužby zakázány, církev úředně rozpuštěna a práce pro ni se trestala smrtí. (Viz o tom knížka Velký čin malé církve) Zastřelením svatého mučedníka Gorazda získalo české Pravoslaví svého novomučedníka, který se přiřadil k družině dávných českých svatých. (Stránka věnovaná sv. Gorazdovi)

Události gorazdovského vzpomínkového jubilea

Návštěva zahraničních hostů

Na svátek 75. výročí mučednické smrti sv. Gorazda přicestovali na Moravu biskupové z Polské autokefální církve: vladyka Abel, pravosłavný arcibiskup Lubelski i Chełmski, a vladyka Paisij (Paisjusz, biskup Przemyski i Gorlicki). V pátek 1. září se vladyka Abel seznámil s naší eparchií a navštívil chrámy na Olomoucku a další – kromě olomoucké katedrály viděl první chrám postavený vladykou Gorazdem ve Štěpánově a posléze shlédl i Chudobín. Pak poctil svou přítomností Vilémov, kde poobědval s naším vladykou Simeonem. V odpoledních hodinách pak navštívil vladyka Abel chrám v Šumperku, kde posvětil ozdobné obložení svatého prestolu. Navečer už za přítomnosti vladyky Paisije navštívil chrám sv. Václava v Brně.

Návštěva polských biskupů v katedrále v Olomouci

Návštěva ve štěpánovském chrámu

Návštěva v chrámu v Chudobíně

Oběd ve Vilémově

Bohoslužba v šumperské katedrále

Návštěva katedrálního chrámu v Brně

Svěcení svátku – den první – Hrubá Vrbka

Nazítří, v sobotu, následoval první den svátku jubilejních „mučednických narozenin“ sv. Gorazda

Vzácná zahraniční návštěva, vladykové Abel a Paisij, spolu s arcibiskupem pražským Michalem, s naším eparchiálním arcibiskupem Simeonem a vikárním biskupem Izaiášem, vedli slavnostní archijerejskou liturgii v monastýru v jeho rodišti v Hrubé Vrbce. (Sobota 2. září)

Zde je první fotogalerie z bohoslužby. Zpráva o průběhu události s další fotogalerií bude následovat v dalším příspěvku.

Pokračování v dalším příspěvku

Svěcení prestolu v Ostravě-Pustkovci

V sobotu 26. srpna přijel vladyka Izaiáš do Ostravy-Pustkovce, aby posvětil prestol, který nechal z vlastních prostředků pořídit ke slávě Boží jeden z členů místní církevní obce. Zdejší chrám byl majetkem římskokatolické církve až do července loňského roku, kdy byl zakoupen pravoslavnou církví z prostředků poskytnutých Olomoucko-brněnskou eparchií. V současnosti probíhají jeho úpravy pro potřeby pravoslavné liturgie, z nichž první bylo pořízení pravoslavného prestolu, který nahradil doposud užívaný původní obětní stůl. Spolu s vladykou Izaiášem se svěcení prestolu účastnili i místní duchovní správce a hosté, jimiž byli otec Stanisław Strach z polského Kędzierzyna-Koźle, Jan Langr z Uničova a Vasyl Oros z Ostravy-Michálkovic.

 

Pozvánka do Ostravy na posvěcení prestolu

Sláva Ježíši Kristu!

Drazí bratři a sestry  Kristu, dovolte mi, prosím, abych všechny co nejsrdečněji pozval na svěcení prestolu, které se z Boží milosti uskuteční v kapli svatých Andělů strážných v Ostravě-Pustkovci v sobotu 26. 8. 2017 od 9 hodin.

Na setkání s Vámi všemi se těší
Pravoslavná církevní obec v Ostravě-Pustkovci

ostrava-pustkovec-sveceni-prestolu-m

Vilémovský monastýr oslavil svůj chrámový svátek

Aktualizace: přidána druhá fotogalérie (viz v příspěvku dole)

15. srpna na svátek Zesnutí přesv. Bohorodice se do Vilémova sjeli hosté a příznivci zdejšího monastýru zasvěceného tomuto velkému bohorodičnému svátku. Oslava se vydařila. Liturgii s průvodem kolem chrámu sloužili dva biskupové: kromě našeho vikárního vladyky Izaiáše zde jako milý host přebýval arcibiskup pražský a českých zemí Vysokopřeosvícený Michal s doprovodem. Spolusloužilo početné duchovenstvo.

Vladyka Michal poté udělil dvě vyznamenání vydaná  k letošnímu 75. výročí mučednictví sv. Gorazda Českého a Moravskoslezského. První medaile byla předána igumenii monastýru, matce Alexii za vzorné vedení monastýru. Druhou byl vyznamenán mitr. prot. ThDr. Pavel Aleš za celoživotní vynikající pastýřskou a teologickou práci pro naši církev. Za nepřítomného důstojného otce Pavla převzal insignie církevního vyznamenání prot.  Petr Novák.

2017-08-15-vilemov-alexie

Matka Alexie děkuje všem, kteří přijeli, aby se zde v tento – pro monastýr tak významný den – pomodlili a duchovně jako jedna církevní rodina oslavili největší svátek Matky Boží.

Ať se všemi přebývá duchovní radost a naší církví se stále dostává hojných přímluv naší vzácné Paní a Vládkyně k jejímu Božskému Synu.

Mnohá léta našim vladykům, matce Alexii a všem příznivcům vilémovského ženského monastýru!

Druhá fotogalerie (na začátku jsou obrázky z večerní bohoslužby):

Svěcení chrámu sv. Jiří ve Svitavách

V neděli 6. srpna t.r. vysvětil vl. Izaiáš s přítomným duchovenstvem nový pravoslavný chrám ve Svitavách. Celá eparchie se raduje, že máme nový stánek Boží a přejeme jeho stavitelům, zvláště důstojnému otci Jiřímu Kolářovi i pomocnému duchovnímu Mojmíru Křížovi a celé svitavské pravoslavné obci, aby jim chrám a bohoslužby v něm konané přinášely hojné Boží požehnání.

Chrám je posvátné místo, kam se chodíme setkávat s naším Pánem. Bůh je sice všudypřítomný, ale v chrámu přebývá jistým zvláštním způsobem, kterým mimo chrám neprodlévá. Již v době starozákonní vydal Hospodin pokyn, aby mu byl uchystán stánek, a přesně ustanovil veškeré chrámové vybavení. V tomto duchu si počínala i novozákonní církev a její ustanovení zachováváme i dnes.

Duchovním ohniskem chrámu je oltář se svatým prestolem (trůnem), na němž se koná Božská eucharistie. Drahocenné Tělo a Krev Kristovy jsou zde přechovávány po celý rok. Pravoslavnou tradicí jsou stanoveny všechny náležitosti, které má chrám obsahovat. Dle nejstarších tradic Božího lidu chrám dělíme na tři části: oltář (čili velesvatyni), který je ikonostasem oddělen od lodi (čili svatyně, kde se hromažďují věřící, čili královské kněžstvo, k modlitbě), a předsíň, která je někdy jen naznačena či ji nahrazuje vnější prostor před chrámovými vraty (býval to prostor pro katechumeny a kajícníky). — Dále chrám obsahuje ještě stůl na přípravu svatých darů (žertveník), prestolní svícny, evangeliář, žehnací kříž, kříž k uctívání s panychidním stolkem, ikony, olejové lampády, svícny na obětní svíčky a řadu dalšího posvátného vybavení.

Do chrámu své církevní obce přicházíme, protože na tomto Bohem ustanoveném místě Pán zvláště naslouchá těm, kteří sem přicházejí s ním hovořit: chválit jej, oslavovat, děkovat a prosit. Na tomto místě se konají svaté Tajiny, jimiž se očišťujeme, posvěcujeme a sjednocujeme s Bohem. Kéž tuto duchovní realitu svitavští věřící sami intenzivně prožívají a mají vůči ní srdce vždy otevřené.

Na webu farnosti můžete shlédout fotogalérii ze stavby chrámy

Vzpomínka výročí zesnutí prot. Miroslava Mužíka z Třebíče

U příležitosti výročí odchodu na věčnost důstojného otce Miroslava Mužíka, známé osobnosti naší eparchie a místní církve, se v třebíčském chrámu konala v sobotu 22. července zádušní liturgie s panychidou. Sloužil náš vikární biskup Izaiáš se dvěma presbytery. Pomodlit se přijeli ti, kteří na otce Miroslava vděčně vzpomínají a uchovávají v srdci jeho památku.

Při kázání zmínil místní duchovní správce lásku otce Miroslava k církvi. Vyzdvihl jeho osobní příklad, který nám v našich místních podmínkách ukazuje, jak lze uskutečnit, co po nás žádá Pán Ježíš v evangeliu – mj. právě v tom úryvku, který jsme ten den četli (Mat 10,37-11,1).

Je nám nesmírně líto, že drahý otec Miroslav už není mezi námi. Jeho slovo a morální autoritu by naše církevní společenství právě v této rozjitřené době tolik potřebovalo! Patřil do starší generace duchovních, která dobře chápala význam řádu, poslušnosti, hierarchie a subordinace pro život a rozkvět církve. Tito staří duchovní rozuměli, že pouze za takových předpokladů v církvi roste pokora a láska, které jsou zdrojem pokoje, a tento mír zesnulý otec nejen svým jménem, ale i prakticky neúnavně šířil. Určitě by dnes svým slovem i skutkem podpořil kanonické vedení eparchie a nalezl by nějaký způsob, jak svým vlídným ale současně i přísným slovem umravnit ty, kteří církev, jež zesnulý otec miloval nadevše, nerozumně zraňují.

Přinášíme pár fotografií ze sobotní pokojné vzpomínky na drahého otce. Při bohoslužbě a zvláště v průběhu panychidy zavanul tentýž duch pokoje, jaký vyzařoval otec Miroslav a jeho tichá vzácná mátuška.

Věčná paměť!

Můžete navštívit naši pravoslavnou stránku s malým vzpomínkovým článkem na zesnulého otce a jeho mátušku. Najdete tam i odkazy na internetové verze článků, které otec Miroslav publikoval.
Rozpis bohoslužeb najdete na webové stránce Pravoslavné církevní obce v Třebíči.

A níže uvádíme novinový článek o prot. Miroslavovi:

Tiší vzdělavatelé třebíčského pravoslaví

Miroslav se narodil 5. října 1921 v rodině řídícího učitele Richarda Mužíka v Červené Lhotě. Podle pravoslavného kalendáře to bylo v den památky svatých mučedníků z monastýru Zograf, kteří měli na svém štítu víry napsáno: „Pravoslaví, nebo smrt“.

Narodil se shodou okolností pár dnů po vysvěcení prvního novodobého českého pravoslavného biskupa sv. mučedníka Gorazda (25. 9. 1921). Miroslavův věk byl tedy překvapivě shodný se stářím obnovené české pravoslavné církve. V roce 1941 absolvoval Miroslav třebíčské gymnázium, a pak pracoval nějaký čas jako úředník v Brně, kde později na Vysokém učení technickém získal titul stavebního inženýra.

Setkal se s Darjou Auerovou (*1923), rovněž absolventkou třebíčského gymnázia (1943) a nadšenou pracovnicí již v předválečné Besedě české pravoslavné mládeže, tehdy ještě pod vedením sv. vladyky Gorazda. Bylo to setkání na celý život. Jí byl Miroslav získán pro krásu svatého pravoslaví. Rozhodl se k jeho studiu hned po válce, ještě v roce 1945, jak z lásky k Darje, tak i z obdivu ke statečnosti pražského biskupa Gorazda a jeho kněží. O rok později se s Darjou oženil.

V roce 1949 požádal o přijetí do pravoslavného duchovního semináře v Praze, složil zkoušky z bohosloví a požádal o přijetí mezi kandidáty pravoslavného kněžství. Přihlásil se jako externí posluchač na pražskou Pravoslavnou bohosloveckou fakultu sídlící v Prešově, kterou úspěšně absolvoval a dosáhl zde i doktorátu. Láska k bohosloví ho neopustila po celý život. Na diakona (duchovní s nižším svěcením) byl vysvěcen dne 29. října 1950 v katedrálním chrámě v Olomouci a dne 30. října 1950 přijal z rukou vladyky Čestmíra svatou Tajinu kněžství.

Kněžské poslání otce Miroslava se odvíjelo nejprve při světském zaměstnání od roku 1952, brzy však přešel plně do služeb církve, která v poválečných letech velmi potřebovala duchovenský dorost, který by zaplnil potřebná místa v církevních obcích. Vždy měl velkou oporu ve své ženě, které se jako manželce duchovního říká mátuška.

muzikovi-hn-1mPak působil otec Miroslav již jako řádný duchovní v Kroměříži a v roce 1955 přešel do církevní obce v Třebíči. Té věnoval celý svůj další život až do doby, než jeho aktivní práci přerušila nemoc. Obětavou péčí mátušky Darje se z poměrně těžkého postižení mozkovou příhodou zotavil a nebýt dřívějších nedostatečně léčených zranění, která mu bránila v samostatném pohybu, mohlo se mu splnit i jeho tiché, ale velké přání, znovu stanout před svatým prestolem (oltářem) a zpívat posvátná slova liturgie. Všem nadějím ale učinilo konec dosti rychlé pokračování zhoubné nemoci.

Když už otec Miroslav sám nemohl konat Boží službu, nevynechal jedinou příležitost k účasti na svaté liturgii, a třebaže byl chorobou zesláblý, odhodlaně zdolával schodiště třebíčského chrámu. Trpělivě přijímal svůj úděl a neztrácel rozvahu a moudrost.

Působil v třebíčském chrámu sv. Václava a Ludmily od roku 1955 až do začátku tohoto nového století. Zde byl protojerejem (zasloužilý duchovní) a jihlavským protopresbyterem (dohled nad farnostmi jihlavského církevního obvodu). Dokud mu to zdraví dovolovalo, zastupoval podle potřeby ještě v Brně a ve Znojmě. Jezdíval celá devadesátá léta sloužit do Opatova (archiv církevní obce).

* * *

Otec Miroslav byl také vědcem i publicistou. Zajímala ho hlavně historie, zvláště cyrilometodějská tradice, kanonické a církevní právo a liturgická věda. Přispíval svými články do Hlasu pravoslaví, kalendářů a ročenek, do Pravoslavného teologického sborníku a jako člen různých komisí v církvi, člen místních sněmů církve a posléze stanul v čele jihomoravského a potom jihlavského protopresbyterátu i duchovního soudu. V roce 1985 mu udělil vladyka Nikanor s požehnáním metropolity Doroteje právo nosit při bohoslužbách mitru. U příležitosti 40. výročí kněžství mu v r. 1990 udělila Pravoslavná bohoslovecká fakulta v Prešově titul doktora pravoslavné theologie honoris causa. I přes zdravotní problémy se otec Miroslav pravidelně zúčastňoval eparchiálních presbyterských konferencí, kde byly jeho referáty a diskusní příspěvky přijímány s velkým zájmem a pozorností.

Vlídným knězem a obětavým pastýřem svých farníků byl celých 55 let. Dlouhou dobu působil jako eparchiální zpovědník duchovenstva. Měl literární talent, teologickou erudici a duchovní inspiraci; napsal dlouhou řadu zajímavých článků a teologických studií pro církevní tisk. Patřil k významným znalcům církevního kanonického práva, které vyučoval na bohoslovecké fakultě, a taktéž starobylého církevně-slovanského jazyka, z něhož překládal teologické texty do češtiny. (Přeložil nedělní kondaky a zavedl je při službě liturgie v Třebíči; podobně i některé velkopostní hymny. Tyto vsuvky tiskl, někdy včetně notace, zvláštní technickou metodou a vlepoval je do bohoslužebných sborníků, z nichž zpívali věřící.) Účastnil se překladu obřadu pravoslavného křtu a svaté Tajiny manželství; kontroloval překlad večerních a jitřních modliteb. Zřejmě posledním jeho překladatelským dílem bylo plné znění dlouhého obřadu svaté „Tajiny pomazání olejem“. (Lze je najít zde)

Co se týče českého liturgického vývoje, napsal pozoruhodnou studii do vydaného sborníku statí o sv. Gorazdovi „Pastýř a martyr“: Liturgická činnost svatého biskupa Gorazda, východiska, koncepce, cíle (je k dispozici na webu).

Mátuška Darja Mužíková působila řadu let v třebíčském Státním okresním archivu jako archivářka, kde zpracovávala dokumentace obecních úřadů třebíčského okresu. Jakožto znalkyně klasické češtiny pomáhala otci Miroslavovi jazykovými korekturami (posledním jejím dílem byla češtinářská revize nového českého překladu Božské liturgie pro bilingvní vydání; viz zde). Spolu s manželem napsali rozsáhlou vzpomínku na budovatele třebíčského pravoslavného chrámu Vsevoloda Kolomackého, kterou obnovili zájem o tuto podivuhodnou osobnost české pravoslavné církevní historie. Specialitou otce Miroslava byla historie tzv. Remešského evangelia, „tohoto podivuhodného úkazu v českých i světových dějinách“. Jde o text psaný rukou sv. Prokopa, o jehož známost se u nás postaral. (Viz o tom zde)

Své bohoslovecké vzdělání a pastýřské zkušenosti uplatnil k radosti studentů od roku 1992 při téměř pětileté aktivní práci na jejím detašovaném pracovišti v Olomouci jako učitel církevního práva. V této oblasti nejednou vystoupil jako znalec při formulacích naší církevní ústavy i jejích prováděcích předpisů a v mnoha jiných praktických i teoretických církevních otázkách.

* * *

Otec protopresbyter Miroslav Mužík zemřel v Třebíči v pondělí 23. července roku 2007 v 16 hodin. Bylo to v předvečer „vzpomínky divu způsobeného roku 451 velkomučednicí Euthimií Všechvalnou, jímž bylo upevněno Pravoslaví“. S ikonkou zobrazující tuto událost byl pohřben. Obřady rozloučení se konaly v sobotu v třebíčském pravoslavném chrámu sv. Václava a sv. Ludmily. Od 10. hodiny začala svatá liturgie, po které následoval obřad kněžského pohřbu. Po 12. hodině bylo tělo zesnulého převezeno na místní hřbitov, kde byla od 13 hodin konána druhá část pohřbu s uložením ostatků do rodinného hrobu.

Božskou liturgii a pohřební obřady sloužilo osm kněží a diakon. Kázání se vzpomínkou na zesnulého pronesl otec Pavel Aleš, bohoslužbu, při níž byla rakev zesnulého otevřená, vedl otec Josef Fejsák z Brna. Zpíval brněnský chrámový sbor. Mše a rozloučení s otcem Miroslavem se zúčastnila spousta lidí, takže mnozí museli stát venku před chrámem. Tiše jak žil, odešel jeden z významných pravoslavných duchovních, a jeho práce na vinici Páně byla nepochybně Bohem přijata.

Obrázek v textu: Manželé Mužíkovi v padesátých letech při nástupu do třebíčského chrámu

Otiskly: Horácné noviny (místy jemně upraveno a doplněno)

Obrázek dole: prot. Miroslav Mužík na schodišti opatovského chrámu (foto z konce devadesátých let)

 

prot. Miroslav Mužík z Třebíče

 

Posvěcení prestolu nového chrámu ve Svitavách

V neděli 16. července světil vladyka Izaiáš svatý prestol nového svitavského chrámu. S vladykou sloužili místní duchovní a budovatelé chrámu. Posvěcení prestolu předchází hlavnímu svěcení chrámu, které se bude Boží pomocí konat ve Svitavách 6. srpna tohoto roku.

Přejeme svitavské církevní obci, aby rostla, a v jejím chrámu, aby našli svůj duchovní domov a získávali spásu mnozí a mnozí pravoslavní poutníci do nebeského království. Budovatelům chrámu a všem přítomným kéž udělí Hospodin Bůh dlouhý a pokojný život … na mnohá léta!

Vysvěcení našeho nového chrámu v Opavě

15. července vysvětil vladyka Izaiáš spolu s přítomným duchovenstvem nový chrám naší eparchie zasvěcený svatým apoštolům Petru a Pavlovi.

Opavské církevní obci přejeme duchovní rozkvět a hojné Boží požehnání!

Gratulujeme duchovnímu správci Pravoslavné církevní obce v Opavě, prot. Jiřímu Niderlovi k tomuto dílu. Díky patří i všem, kteří se na získání budovy a provedení nutných adaptacích podíleli. Všem účastníkům svěcení a všem farníkům této církevní obce: Mnohá léta!

Sbírka na pomoc zahraniční pravoslavné misii

Podpora misie a humanitární pomoci prováděné pravoslavnými misionáři v Africe.

S požehnáním vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského byla zahájena trvalá sbírka na pomoc zahraničním pravoslavným misiím.

Na adrese http://pravoslavi.cz/afrika/ je otevřen český web zabývající se tímto tématem. Zároveň byla pro Čechy a Moravany zřízena možnost přispívat přes místní transparentní bankovní účet na toto bohulibé dílo. Stránka s podrobnostmi a s nahlížením na účet je zde: http://pravoslavi.cz/afrika/afrika-podpora.htm.

Pravoslavná misie v Africe si vzala za své nebeské ochránce sv. Cyrila a Metoděje