Archiv autora: Administrator

Pascha Kristova

Kristus vstal z mrtvých!
Christos Voskrése!
Christós anésti!
Christos anviat!
Hristos vaskrse!

Воскресения день, просветимся людие: Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к Небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющия. „Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав!“

Αναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα. Εκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί εκ γής πρός ουρανόν, Χριστός ο Θεός Ημάς διεβίβασεν, επινίκιον άδοντας. „Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος!“

Jest vzkříšení den, zaskvějme se slavností, lidé! Pascha je, Hospodinova pascha, neboť Kristus Bůh nás vyvedl ze smrti do života a ze země k nebi, nás, kteří zpíváme vítěznou píseň: „Vstal z mrtvých Kristus,
smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval!“

(Články s paschální tématikou viz na webu brněnské církevní obce)

 

Film o pohřbení Kristově a články o Turinském plátnu

PLÁŠTĚNICE

Turinské plátno

Evangelium o utrpení Krista

Film sleduje velkopáteční události, jak jsou podané v evangeliích, a spojuje je se stopami, které po nich zachovalo Turinské plátno. Ve filmu se proplétají církevní reálie a velkopáteční bohoslužebná hudba s citacemi evangelií a se zprávou o výsledcích bádání vědců, kteří plátno za použití nejmodernějších metod zkoumali.

Můžete shlédnout s českými titulky na této videostránce

Dále nabízíme dva články na toto téma:

Pohřební plátno Kristovo

Pohřební plátno v liturgii církve

 

Svěcení oleje a pomazání nemocných v Brně a v Jihlavě

Svatá Tajina posvěcení oleje jak ji konají v Brně

Slouží prot. Jozef s otci Georgijem (vpravo) a Markem (vlevo)

2018-04-02-brno-olej-01

Článek k tématu si můžete přečíst na webu brněnské církevní obce

Článek o této svaté Tajině od vladyky Kryštofa je k přečtení zde.

Svatá Tajina oleje v Jihlavě

Sloužili duchovní jihlavského protopresbyterátu: místní duchovní správce a otcové Jakub z Třebíče a Cyril ze Znojma, oba přijeli doprovázeni věřícími ze svých farností (spolusloužil i diákon Rafael).

Celou fotogalerii najdete na stránce aktualit jihlavské farnosti

 

Květná neděle ve Žďáru nad Sázavou

2018-04-01-zdar-kvetna-01

Otec Jozef Fejsak, duchovní správce brněnské farnosti a současně okružní protopresbyter, se v poslední době věnuje spolu se svými nejbližšími spolupracovníky rozvoji farního a duchovního života ve Žďáře n. Sázavou, kde jeho přispěním vzniká místní obec, a její věřící, shromážděni okolo chrámu Sv. Trojice, zapůjčeném ŘK církví, se mohou společně účastnit posvátných bohoslužeb a obřadů tak, jak je zná Pravoslavná církev.

Díky tomuto úsilí mohli místní pravoslavní křesťané v tomto městě prožít nejen svátky předešlých nedělí velkopostních, ale chystají se také k oslavě „svátku všech svátků“, ke svaté Pasše, kterou oslaví v postupně se rodící farní obci.

Informace pro věřící žďárské obce:

Bohoslužby v den svaté Paschy se uskuteční v 5:30 (svatá liturgie) a v 7:00 (svěcení Paschy čili paschálních pokrmů).

Z informací brněnské farnosti

Webová stránka Pravoslavné církevní obce ve Žďáru nad Sázavou

 

 

 

Květná neděle

Květná neděle v záplavě květů a ratolestí, jak ji prožili letos v brněnské farnosti

2018-04-01-11-54-39-brno-kvetnaProto i my jako ony děti, nesouce znamení vítězství, k tobě, Vítězi nad smrtí, voláme: Hosanna na výsostech, požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně.

Na webu brněnské farnosti – fotogalérie z bohoslužby

Na tomtéž webu si můžete aktuálně k těmto svátečním dnům přečíst:

Článek k Lazarově sobotě:

Svátek svatého Lazara – přítele Kristova

A je tu i mnoho dalšího

Paschální poselství

Poselství
Posvátného Synodu Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku.

Kristus vstal z mrtvých! V pravdě vstal z mrtvých!

Drazí duchovní otcové, v Kristu milování bratři a sestry!

Jest vzkříšení den, povznesme se slavností a druh druha obejměme! Říkejme „bratři“ také těm, kdož nás nenávidí, odpusťme vše pro vzkříšení.

Vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých je největší událostí v dějinách lidstva a celého stvoření. Je to vítězství Bohočlověka nad smrtí, zrušení podsvětí, počátek jiného nového věčného života. V Kristově vzkříšení je zakódován smysl a poslání člověka. Skrze Kristovou oběť a vzkříšení se člověk v církvi stává účastným na Boholidské přirozenosti Ježíše Krista.

V Kristově vzkříšení bylo vzkříšené celé lidstvo, a lidské přirozenosti byla vrácena nesmrtelnost. Je pravda, že dočasná smrt jako zesnutí zůstává a má svůj význam, ale byla navždy odstraněna beznadějnost umírání, protože lidské přirozenosti je dána moc vzkříšení právě přemožením smrti v osobě Krista (sv. Jan Zlatoústý, Komentář na list Židům, homilie 17, 2).

Kristova oběť na kříži, jeho krev smyla všechny naše hříchy. Chceme-li mít účast na životě s Kristem, je nutné, abychom ve spolupráci s Kristem odpustili těm, kteří nám ublížili nebo nás nenávidí. Právě k tomu nás vyzývají slova písně: „také těm, kdož nás nenávidí, odpusťme vše pro vzkříšení“. Mějme na paměti, že hřích je propastí nejen mezi lidmi, ale i mezi Bohem a člověkem. Bez odpuštění našim bližním není možné prožívat opravdovou radost z Kristova vzkříšení, neboť nejsme v těsné jednotě s Bohem, který je láska (1. Jan. 4, 8).

A proto dnes, když se celá církev a stvoření těší z vítězství lásky nad zlem, zamyslíme se hlouběji nad sebou, zda nám něco nezeslabuje naši radost z prožívání těchto krásných a duchovně bohatých dnů.

V Poučném slovu sv. Jana Zlatoústého jsme slyšeli, že i ten, kdo přišel na hostinu v poslední chvíli, se má těšit stejně jako ten, kdo přišel na začátku, protože hostina je připravena pro každého. Pro všechny – ty, kteří se postili, ale i ty, kteří se nepostili – je připravené společné království, neboť z Kristova hrobu vyvěrá odpuštění našich hříchů.

Nedívejme se na hodnoty, které nám nabízí svět kolem nás, ale vnímejme hodnoty, které nám Kristus svým utrpením a vzkříšením připravil, tj. věčný život. Pokud se budeme těšit z Kristova vítězství, budeme se zbavovat okovů pozemského konzumního života. A po těchto krásných paschálních dnech zjistíme, že hodnota našeho života může být trochu jiná, než o jakou jsme usilovali před velkým půstem a svatou Paschou. Poznáme to tehdy, když ve víru každodenního shonu a povinností se aspoň na chvíli pozastavíme a přehodnotíme cestu, po které kráčíme.

Svátek Kristova vzkříšení je slavností vítězství Božího Syna nad našimi hříchy a zlem. A je zároveň výzvou k přehodnocení našich hodnot, protože jak jsme donedávna vynakládali velké úsilí o získání materiálních statků, moci, slávy, postavení nebo o to, abychom přežili v těžké situaci, tak dnes při hrobě vzkříšeného Krista vidíme, že dobro, po kterém touží naše duše, dostáváme zadarmo.

Církev nás vyzývá, abychom si očistili duchovní smysly: „Očisťme své smysly, abychom uzřeli Krista, zářícího v nepřístupném světle vzkříšení“. Bez vnitřního pozastavení se a duchovního očištění nebudeme vidět pravé světlo Kristova vzkříšení, nedokážeme se posilnit novým životodárným nápojem, pramenícím z hrobu Kristova vzkříšení, a nepoznáme jeho pravou hodnotu. Bez tohoto vnitřního pozastavení budou pro nás tyto svátky sice příjemnou, ale jen formální záležitostí.

Duchovní otcové, bratři a sestry!

Radujme se z toho, co nám připravil Spasitel. Protože v této radosti lépe poznáme, že Kristovo vzkříšení je pro nás největší životní jistotou. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít (Římanům 6, 8). Neboť v Krista jsme pokřtěni, v Krista jsme oblečeni (Galatským 3, 27), a v Kristu, v jeho těle – ve svaté církvi jsme sjednoceni.

Kristus vstal z mrtvých!  V pravdě vstal z mrtvých!

† Rastislav
arcibiskup prešovský,
metropolita českých zemí a Slovenska

† Michal
arcibiskup pražský a českých zemí

† Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský

† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

† Izaiáš
biskup šumperský

 

Originál poselství v PDF: velikonocni-poselstvi-2018-slovensky1

Český překlad v souboru docx: velikonocni-poselstvi-cz-2018

 

 

Křížová neděle v Olomouci

Na velkopostní neděli zasvěcenou uctívání svatého Kříže sloužil eparchiální archijerej vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský v olomoucké pravoslavné katedrále. Zde s duchovními a mnohými věřícími vykonal svatou liturgii a všichni uctívali svatý Kříž uložený podle obyčeje na analoji uprostřed chrámu.

 

Setkání vladyků Arsenia a Izaiáše ve Vídni

17. února 2018 navštívil vladyka Izaiáš v doprovodu prot. Jozefa Fejsáka a bratra Michala Vídeň, kde se setkal s vladykou Arseniem. Vladykové si vyměnili informace o situaci ve svých eparchiích a církvích. V nejbližší době spolu budou sloužit svatou liturgii a společně vykonají božskou Eucharistii.

2018-02-17-viden-img_3602
2018-02-17-viden-img_3603

Pravoslavné přednášky v Brně

Pozvánky cyklus pravoslavných přednášek pořádaných brněnskou církevní obcí na téma:

Velkopostní besedy a čtení

Uvedení do duchovního života – teoretické a praktické příklady svatosti

2018-03-brno-velkopost-besedy

(Kliknutím si zobrazíte pozvánku ve větší velikosti)

 

Nová kniha od vladyky Simeona: Byli jsme neposlušní

Věnujte, prosím, pozornost nové knížce vladyky Simeona „Byli jsme neposlušní“. Jedná se o knížku vzpomínek a úvah z prvního desetiletí jeho biskupské služby na Moravě. Zabývá se tématy, které jej trápily, a  považoval za potřebné se k nim vyjádřit. Mnohé z úvah již byly otištěny v některém z církevních periodik. Vzhledem k ohlasu, které články vyvolaly, padlo rozhodnutí vydat je znovu v této knížce.

byli-jsme-neposlusniNadpis knížky si vladyka Simeon vypůjčil z Karafiátových Broučků. Slova „byli jsme neposlušní“ často broučky opakovaná vyjadřují pochopení vlastních chyb, ale současně i přání stát se poslušnými broučky, které má Pán Bůh na starosti

Toto poselství je spojujícím prvkem souboru otištěných textů.

Knížka je k dostání ve vnitrocírkevní distribuci, na adrese ER Olomouc /ob-eparchie-urad@seznam.cz/.

Cena knížky je 100 Kč.