Paschální poselství (CZ, SK, UK)

POSELSTVÍ POSVÁTNÉHO SYNODU
PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU
PASCHA KRISTOVA 2022

Bohem milovaný křesťanský lide, duchovní otcové, bratři a sestry,
VSTAL Z MRTVÝCH KRISTUS, CHRISTÓS VOSKRÉSE!

Opět nadešla doba přivítat svátek svátků — den Zmrtvýchvstání Kristova, ve kterém nám Spasitel daroval vzácný poklad své milosti — učinil nás účastníky svaté Eucharistie, skrze niž můžeme opravdově prožít paschální radost.

Když Bůh stvořil člověka, nabídl mu život — svůj věčný Božský život. Člověk však zapochyboval, zneužil svou svobodu a pokusil se Boha oklamat. Zabil tím nejen sebe, ale i celé „stvoření podrobil pomíjivosti“. O toho okamžiku s padlým člověkem stvoření vzdychalo a „trpělo porodní bolesti“ v naději, že bude „osvobozeno z otroctví zkázy“ a opět „přivedeno do slávy Božích dětí“. (Řím 8,20-22)

Když „nadešla plnost času“ (Gal 4,4) a Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, člověk se opět „vyznamenal“ — odsoudil jej na smrt a přibil na kříž samotného svého Spasitele. Jenže právě smrt Božího Syna na kříži se stala definitivním vítězstvím Boží lásky nad zlobou a smrtelností člověka a Jeho Vzkříšení opět darovalo lidem věčný život. V jedné ze stichir sobotní večerní se praví:  „Ač jsi byl jat muži nespravedlivými, přece jsi můj Bůh a já se za tebe nestydím. Byl jsi bit po zádech, ale nezříkám se tě. Na kříž jsi byl přibit, já to neskrývám a tvým vzkříšením se chlubím. Neboť tvá smrt je můj život, všemocný a lidumilný Pane, sláva tobě!“

Kristovo Zmrtvýchvstání přesměrovalo chod dějin lidstva od zkázy a zániku k všeobecnému vzkříšení. Dalo nový smysl celému stvoření. Vše, co bylo stvořeno, bylo Kristovým Vzkříšením nasměrováno do „nového nebe a nové země“, v nichž „už nebude smrt“. (Zjev 21,1-4)

Na tomto světě se často setkáváme s projevy fyzické a duchovní smrti. Mnohými způsoby se můžeme přesvědčit o pravdě slov apoštola Jana: „Svět ve zlu leží.“ (1 Jn 5,19) Dokazuje to nejen minulost lidstva, ale i dny, které zrovna prožíváme, poznamenané válečnou zkázou, šířením lží, nesmyslným násilím a utrpením obrovského množství lidí. Pro mnohé z nás zůstala jedinou útěchou a jistotou v této době Kristova slova: „Ve světě máte soužení, ale nebojte se, já jsem přemohl svět.“ (Jan 16,33) V naději na toto Boží zaslíbení prosme ve svých modlitbách o zastavení všech válek a o duchovní posilu pro ty, kteří ve válkách trpí. Podle svých možností a schopností se staňme pro trpící „prodlouženou rukou“ Krista, který utěšuje a povzbuzuje, přináší naději a dodává sílu, chrání a nasycuje člověka.

Svět, ve kterém žijeme, je rozdělen na bloky a aliance. Politické strany vytvářejí všelijaké koalice a opozice. Mnozí se pokoušejí vnést i do církevního prostředí politické pojmy a spory, nacionalismus, nesnášenlivost, agresivitu a další společenské neduhy. Nechápou, že při rozličných sporech a konfliktech si jako křesťané vždy máme zvolit věrnost Kristovu přikázání — být s těmi, kdo trpí, kteří jsou světem považováni za slabé a bezvýznamné, ale které si Bůh vyvolil, aby zahanbil ty, co si myslí, že v tomto světě něco znamenají, že jsou „chytří, mocní a vznešení“. (Mat 24,12)

Usilujme šířit kolem sebe světlo naděje, kterou přineslo Kristovo Zmrtvýchvstání. Odhalme pro sebe i pro tento svět pramen věčného života, který vyvěrá v Kristově Církvi a je nevyčerpatelný. Stále jsou aktuální slova Kristova: „Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6,54) Svým životem máme vydávat svědectví o tom, že jsme Boží lid a patříme Kristu. Přinášejme do tohoto světa, někdy tak ztrápeného a zoufalého, novou naději, o kterou svět tak lehce přichází. Obnovme v sobě lásku, protože „láska vysychá, když se množí nepravost“. (Mat 24,12)

I přes těžké životní okolnosti, které mnozí nyní prožívají, (a nebo právě kvůli nim) najděme v sobě sílu svěřit sebe a celý svůj život Kristu. Obraťme se k Němu slovy modlitby sv. Ignatia: „Pane, dej, ať mé oči vidí, co je správné,“ (Ž 16,2) vždyť patřím tobě. Celý můj život, ba i moje smrt je v tvých rukách. Tvá pravice mne přivádí na tvou cestu. Bez tvé pomoci bych už dávno beznadějně zabloudil, nenávratně zahynul. Byl jsem tvůj dříve, než jsem začal existovat. Dej, abych byl tvůj po celou dobu svého pozemského života a zůstal tvůj navěky.

Modleme se všichni, aby nadcházející svátky Kristova Vzkříšení prožil celý svět v míru a duchovní radosti!

† Rastislav
arcibiskup prešovský,
metropolita českých zemí a Slovenska

† Michal
arcibiskup pražský a českých zemí

† Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský

† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

† Izaiáš
biskup šumperský

Text v PDF k vytištění:

ПОСЛАНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ

ПАСХА ХРИСТОВА 2022

Богом возлюбленный христианский народ, духовные отцы, братья и сестры,
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Вновь настало время встречать праздник праздников – день Воскресения Христова, в который Спаситель дал нам драгоценное сокровище Своей благодати – соделал нас участниками Святой Евхаристии, через которую мы можем воистину испытать пасхальную радость.

Сотворив человека, Бог предложил ему жизнь – Свою, вечную, Божественную жизнь. Но человек усомнился, злоупотребил своей свободой и попытался обмануть Бога. Этим он убил не только себя, но и всю «тварь покорил суете ». С тех пор она «стенает и мучится» в надежде, что «освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:20-22).

Когда «пришла полнота  времени» (Гал. 4:4)  и Бог послал в мир Своего Единородного  Сына, человек снова «отличился» – приговорил к смерти и пригвоздил своего Спасителя ко Кресту. Но именно   крестная   смерть   Сына   Божия   стала   окончательной   победой   любви   Божией   над человеческой злобой и смертностью, а Его Воскресение подарило людям вечную жизнь. Водной из стихир субботней вечерни говорится: «Аще и ят был еси Христе, от беззаконных мужей, но Ты  ми еси  Бог, и не постыждуся;  биен  был  еси  по плещема,  не отметаюся;  на  Кресте приrвожден  был  еси, и не таю; востанием Твоим  хвалюся:  смерть  бо Твоя  живот  мой, Всесильне и Человеколюбче Господи,слава Тебе».

Воскресение Христово перенаправило ход истории человечества от разрушения и угасания ко всеобщему воскресению. Оно придало новый смысл всему творению. Все сотворенное было направлено Воскресением Христовым к «новому небу и новой земле », в которых «смерти уже не будет» (Откровение 21:1,4).

В этом мире мы часто сталкиваемся с проявлениями физической и духовной смерти. Многое убеждает нас в истинности слов апостола Иоанна: «Весь мир лежит во зле» (1Ин. 5:19). Об этом свидетельствует не только прошлое человечества, но и проживаемые нами ныне дни, отмеченные военными разрушениями, распространением лжи, бессмысленным насилием и страданиями большого количества людей . Для многих из нас единственным утешением и надеждой в это время остаются слова Христа: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоанна 16:33}. В уповании на это обетование Божие помолимся о прекращении всех войн и духовном укреплении страждущих по причине этих войн. По своим возможностям и способностям станем для страждущих «протянутой рукой» Христа – того, кто утешает и ободряет, вселяет надежду и дает силу, защищает и питает человека.

Мир, в котором мы живем, разделен на блоки и союзы. Политические партии постоянно объединяются и перегруппировываются , образуя разнородные коалиции и оппозиции. От нас, христиан, часто ожидают, что мы будем вести себя подобным образом. Многие также стремятся внести в церковную среду и  лексикон политические термины и споры, национализм, нетерпимость, агрессию и дру гие обществен ные пороки. Они не знают, что в различных спорах и конфликтах мира сего мы, христиане, всегда выбираем оставаться верными Христовым заповедям – быть с теми, кто страдает, с теми, кого мир считает «слабыми, немощными и уничиженными », но кого Бог избрал, чтобы посрамить тех, кто считает себя «мудрыми, сильными и благородными » (1Кор. 1:27) мира сего.

Постараемся распространить вокруг себя свет надежды, принесенный Христовым Воскресением. Откроем для себя и для мира сего, что источник вечной жизни,бьющий в Церкви Христовой, неисчерпаем. Всегда актуальны слова Христа : «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день » (Иоанна 6:54). Будем же свидетельствовать своей жизнью, что мы – народ Божий и принадлежим Христу. Привнесем в этот мир, порой столь сокрушенный и отчаянный, новую надежду, которую мир так легко теряет, и обновим в себе любовь, ибо она «охладевает по причине умножения беззакония » (Мф. 24:12) .

Несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства , которые переживают многие из нас, или же благодаря им, найдем в себе силы вверить себя и всю свою жизнь Христу. Обратимся к нему словами молитвы св. Игнатия: «Господи, очи мои да видита правоты (Псалом 16:2), ибо я принадлежу Тебе. Вся моя жиз нь и даже моя смерть в Твоих руках. Десница Твоя направляет меня на Твой путь. Без Твоей помощи я бы давно безнадеж но блуждал,погиб бы безвозвратно. Я был Твоим до того, как появился на свет. Позволь мне быть Твоим на протяжении всей моей земной жизни и остаться Твоим навеки».

Помолимся же, чтобы грядущий праздник Воскресения Христова весь мир прожил в мире и духовной радости !

+Ростислав

архиепископ Прешовский митрополит Чешских земель и Словакии

                             +Михаил                                                                       +Симеон

     архиепископ Пражский и Чешских земель              архиепископ Оломоуцко-Брненский

                              +Георгий                                                                        +Исайя

        архиепископ Михаловско-Кошицкий                                 епископ Шумперский