Archiv autora: Admin

Noc kostelů v Přerově

V přerovském pravoslavném chrámu začal program vystoupením souboru Vokál, které bylo rozděleno na dvě části. V první liturgické části představila skupinka souboru, která spolupracuje při pravoslavných bohoslužbách některé liturgické písně. Jednalo se skladby z velikonoční jitřní bohoslužby a sv. liturgie od srbských a ruských skladatelů Mokranjace, Bortňanského, Čajkovského, Glazunova a Kedrova. V další části soubor představil směs písní, s nimiž vystupuje na svých koncertech. Po vystoupení bylo možné dozvědět se cokoli o chrámu a bohoslužbách a zároveň si prohlédnout výstavu o tragických událostech týkajících se pravoslavné církve v období heydrichiády.

Květen 2022 v Jeseníkách

V měsíci květnu jsme si kromě paschální radosti připomínali již 77. výročí osvobození naší vlasti. Tradičně jsme sloužili na Den vítězství panychidu, po jejímž skončení byla čtena memoárová literatura vážící se k našemu regionu. Závěrem bylo podáváno pohoštění.

Třicítka přítomných byla potěšena i novým křížem na vrcholu chrámu, který byl zabezpečen laskavou péčí našich vladyků. Velmi děkujeme.

Také jsme v tomto měsíci obdrželi triptych s válečnou tématikou od pana malíře Jana Křtitele Čuříka, který jej vytvořil v 90. letech 20. století, jako ozvěnu tehdejších válečných konfliktů. V současnosti nalezl své uplatnění také u nás v chrámu.

Paschální jitřní v Jihlavě

Kvůli skokovému nárůstu pravoslavných věřících slavila se v Jihlavě Pascha noční bohoslužbou ve velkém chrámu na náměstí, který jsme si na tuto noc zapůjčili. Na bohoslužbu přišla asi tisícovka lidí. Chrám byl zcela zaplněn a velká skupina věřících stála před chrámem na náměstí. O události psaly noviny – např. MF Dnes.

Paschální noc ve velkém chrámu (iDnes)

Paschální liturgie v našem domovním chrámu (dopoledne)

Paschální svatá liturgie se konala dopoledne v našem domovním chrámu za účasti asi tří stovek pravoslavných věřících, kteří nejen zaplnili chrám nýbrž i celé schodiště a vestibul domu.

Noviny MF Dnes o noční paschální bohoslužbě v Jihlavě

Velký týden a světlá Pascha v Brně (CZ/UK)

Bohoslužby svatého strastného týdne v brněnské pravoslavné katedrále sv. Václava

ROZPIS BOHOSLUŽEB VELKÝ TÝDEN A PASCHA 2022

Velká středa 20. dubna
19:00 Svatá Tajina pomazání nemocných (Soborovanie)

Velký čtvrtek 21. dubna
18:00 Večerní liturgie sv. Basila Velikého
20:30 Čtení dvanácti evangelií (Pašije)

Velký pátek 22. dubna
14:00 Večerní s vynášením Pláštěnice

Velká sobota 23. dubna
09:00 Božská liturgie sv. Basila Velikého s večerní
23:30 Půlnočnice

PASCHA – neděle 24. dubna
00:00 Paschální jitřní (utrenja)
Po jitřní bohoslužbě budou svěceny paschální košíky s pokrmy.

10:00 Paschální božská liturgie sv. Jana Zlatoústého
Po svaté liturgii budou svěceny paschální košíky s pokrmy.

18:00 Večerní

Světlé pondělí 25. dubna
09:00 Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého

Světlá sobota 30. dubna
09:00 Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého
18:00 Velká večerní

2. Neděle po Pasše – Antipascha 1. května
09:00 Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého

Розклад богослужінь у православному соборі
св. Вацлава в Шпільберку

Гораздова 8, Брно

Страсний тиждень і Пасха 2022

Страсна середа, 20 квітня
19:00 Св. Таїна помазання хворих

Великий четвер, 21 квітня
18:00 Вечірня Літургія св. Василія Великого
20:30 Читання 12 Євангелій

Страсна п’ятниця, 22 квітня
14:00 Велика вечірняа і виставлення Плащанисі

Велика Субота, 23 квітня
09:00 Божественна Літургія св. Василія Великого
23:30 Опівнічна служба

Пасхальна неділя, 24 квітня
00:00 Пасхальна утреня
Після богослужіння відбудеться освячення пасхальних кошиків!

10:00 Божественна Літургія
Після богослужіння відбудеться освячення пасхальних кошиків!

18:00 Вечірня

Світлий понеділок, 25 квітня
09:00 Божественна Літургія

Світла субота, 30 квітня
09:00 Божественна Літургія
18:00 Велика вечірня

2. Неділя після Пасхи – Антипасха 1 травня
09:00 Божественна Літургія

Diakonská chirotonie v Jihlavě

Neděle ct. Marie Egyptské. Jihlavu navštívil Přeosvícený vladyka Izaiáš, aby zde vykonal archijerejskou liturgii, před kterou vysvětil nově opravené oltářní prostory. Poté před začátkem liturgie vladyka udělil hypodiakonskou chirotesii našemu žalmistovi Lazarovi, kterého v průběhu liturgie, po proměně svatých Darů, vysvětil na diakona.

Vzpomínám si, jak náš eparchiální archijerej vladyka Simeon při jednom diakonském svěcení zavzpomínal, jak modlitebně a liturgicky krásná je diakonova služba – mj. proto, že diakon vše koná jen na základě pokynů toho, kdo svaté liturgii předsedá, a jinou zodpovědnost nenese. To znamená, že se může celou myslí duchovně ponořit do tajemství bohoslužby.

Nově upravený oltářní prostor domovního chrámu

Kázání pronesl důstojný otec Rafael z Brna. Hovořil o krásné liturgické službě diakonů, která při bohoslužbě symbolicky znázorňuje službu andělů. Zároveň připomněl kandidátovi na vysvěcení, že se duchovní nesmí nadýmat, nesmí do sebe nechat proniknout pýchu a myšlenky o své výjimečnosti či nenahraditelnosti, o nějakých svých domnělých vysokých kvalitách, což všechno vede ke vzpouře a hlubokém pádu, jak se přesně totéž stalo prvnímu z andělů – Luciferovi, který zpychl a spadl s nebe jako blesk. Duchovní si musí naopak připomínat slova Pána Ježíše, z jehož velekněžské služby čerpají biskupové, presbyteři i diakoni své kněžství a oprávnění přisluhovat Pánu při jeho svaté službě spásy člověka. Náš Pán a Bůh pravil o sobě, že nepřišel na zemi, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. To jsou slova, která máme mít my všichni služebníci oltáře stále před očima. To je náš vzor.

Kéž má náš nový duchovní otec diakon celý život ve své mysli jako na kamenných deskách vytesáno, že milostivý Pán nepřišel rozkazovat a vládnout, ale vyplnit vůli Otce. A v této poslušnosti našich otců ať sloužíme do konce svých životů my všichni.

Při malém vchodu v průběhu bohoslužby udělil vladyka otci Rafaelovi právo nosit náprsní kněžský kříž s ozdobami, který mu zároveň věnoval, a pohovořil při tom o trpělivém nesení našeho životního kříže, jak nás k tomu Božský Spasitel vybízí. Na závěr liturgie pronesl vladyka Izaiáš citlivou exegezi dnešního úryvku z evangelia.

Po liturgii předal vladyka nově vysvěcenému diakonovi nádherný dar, kovovou ikonu Vzkříšení; další krásné ikony a duchovenskou liturgickou příručku Služebník jako bilingue mu k dnešnímu dni věnovali otec Rafael s mátuškou. Deskovou ikonu světce, jehož si otec Lazar už dávno velice oblíbil, ct. Prokopa Sázavského mu věnovala mátuška Jana.

S velkou radostí jsme na naší farnosti uvítali jako dávné přátele otce Rafaela, jeho mátušku a dítka. Otec Rafael vzpomínal, jak zde před lety začínal se svým církevní životem a zpíval při liturgii s našimi zpěváky. Milými hosty byli dále rodiče otce diakona, kteří přicestovali na tuto vzácnou událost z Prahy.

Pak nás čekalo tělesné občerstvení u tabule přebohatě prostřené postními pokrmy, což zajistily naše pravoslavné ženy a hosté.

Vladykovi děkujeme za návštěvu a za duchovní dary, jimiž nás obdařil. Byl to nezapomenutelně krásný nedělní den. Díky Bohu!

Duchovní správa církevní obce

Prohlášení ER OBE

Dne 24. března 2022 byla na osobních webových stránkách bývalého brněnského duchovního, p. Fejsaka zveřejněna informace, že “farní rada PCO v Brně” ubytovala v bytových prostorách farního domu na ulici Úvoz 58/62 uprchlíky z Ukrajiny.

Tento čin ze strany bývalého duchovního, p. Fejsaka, považujeme za nezodpovědný a hanebný, neboť ubytování uprchlíků ve farním domě se správcem domu, či členy ER nekomunikoval a již při samotném ubytovávání nešťastných obětí válečného běsnění věděl, že nemá žádná práva jakkoliv nakládat s bytovými prostory bez předchozího schválení, a rodiny uprchlíků tímto může vtáhnout (jako své rukojmí při neoprávněném nakládání s církevními byty) do svého konfliktu s vedením eparchie a eparchiálním episkopátem (biskupy), který sám vyvolal, mj. kvůli svým proruským (promoskevským) aktivitám.

V jeho nekřesťanském a protiprávním jednání vidíme jen další pokus zviditelnit se a snahu o vytváření dalších konfliktů a skandálů, což je o to více pobuřující, že na svých webových stránkách své činy přirovnal k “evangelní lásce”.

Se samotnými uprchlíky, ubytovanými v prostorách bytu v 1. n. p., se již spojili naši duchovní, kteří jim vysvětlili nastalou situaci, do které je p. Fejsak se svými přívrženci uvrhl. Zároveň byli ujištěni, že mohou dočasně ve stávajících prostorách zůstat, dokud pro ně nebudou nalezeny jiné, více vyhovující, prostory.

Naše eparchie se věnuje péči o uprchlíky a používá své nemovitosti k ubytovávání bratrů z Ukrajiny, což p. Fejsak narušuje neoprávněným nakládáním s církevními prostory, v nichž nabízí svou soukromou omezenou pomoc běžencům, zatímco církev by ráda organizovala ve své nemovitosti efektivnější poskytování pomoci. (Možná tak bývalý duchovní činí ze zištných důvodů, jestli se chystá za ubytování čerpat státní podporu.)

Vyjadřujeme své pohoršení nad nezodpovědnými činy p. Fejsaka a jeho přívrženců, kteří sebe lživě označují jako “farní rada PCO”, a tímto se od nich distancujeme. Jejich protiprávní jednání bude postoupeno orgánům činným v trestním řízení.

V Olomouci dne 25. března 2022

Se svatými upokoj

V čase zármutku, který doléhá na naše rodiny, když nás opouští blízký a drahý člověk, který se odebírá k Bohu, vyjadřuji já, duchovenstvo i věřící pozůstalým upřímnou soustrast.

Bratru Lukášovi věčná paměť!

Izaiáš, biskup šumperský

Eparchiální archijerej arcibiskup Simeon oslavil 96. narozeniny

Pro přátele vladyky Simeona jsme připravili pár civilních fotografií z oslavy dne narození, z gratulace vladyky Izaiáše a dále z blahopřání, které přinesli našemu vladykovi otec Rafael Moravský s Perlou Deckerovou. K fotografiím bylo pořízeno i kratičké video. Věříme, že tím potěšíme duchovní i věřící a všechny, kteří našeho duchovního otce a starce nosí ve svém srdci.

Na úvod si můžete přečíst blahopřání, které arcibiskupu Simeonovi k narozeninám zaslal náš metropolita, vladyka Rostislav.

Kliknutím zvětšit

Malá neoficiální fotogalérie

A na závěr videozáznam o blahopřání a modlitbě našeho arcibiskupa za náš národ a naši církev

Drahý vladyko: Mnohá léta!

Narozeniny eparchiálního archijereje, vladyky Simeona

V sobotu 12. února oslaví Vysokopřeosvícený vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský požehnané 96. narozeniny.

Duchovní naší eparchie s věřícími bratry a sestrami mu blahopřejí a děkují za jeho službu ve správě eparchie a za jeho modlitební záštitu nás všech zde na Moravě.

Našemu drahému arcipastýři přejeme, aby mu Bůh daroval zdraví a dlouhý pokojný život.

Na mnohá a blahá léta, vladyko!

Za všechny posílá své gratulace úřad eparchiální rady a redakce eparchiálního webu.

Diákonská chirotonie ve Svitavách

Redakce webu gratuluje novému otci diakonovi k jeho chirotonii a přeje mu Boží pomoc k duchovenské službě.

Dne 20. prosince navštívil vladyka Izaiáš naší církevní obec při chrámu svatého Jiří ve Svitavách a při svaté liturgii rukopoložil na diakona bratra Ing. Libora Jiřího Stráníka.

Děkujeme vladykovi, který vyhověl naší pokorné žádosti, a věříme, že nový otec diákon nám bude posilou a pomocí při bohoslužbách a organizaci církevního života naší obce.

Rádi bychom touto cestou popřáli našim vladykům, duchovním otcům i novému diákonovi otci Liborovi požehnané sváteční dny Narození Páně a do nového roku Boží ochranu, pevné zdraví a mnoho sil v pastýřské službě.

Za PCO ve Svitavách
kněží Jiří a Mojmír

Nový eparchiální kalendář

Všechny kalendáře z eparchiální ročenky pro rok 2022 jsou nabídnuty ke stažení na této stránce.

Kalendář smíšený (tzv. řecký styl) je pouze ke stažení (v ročence není).

Ročenka je už vytištěna a bude se rozesílat po farnostech nebo si ji můžete objednat na adrese olomouckého ústředí.

Arcibiskup Simeon zdraví eparchii se svátky Kristova Narození a Nového roku

Vysokopřeosvícený vladyka Simeon, náš eparchiální archijerej posílá pozdrav svému duchovnímu stádci s přáním požehnaných svátků Narození Ježíše Krista a k novoletí.

Přejeme našemu drahému vladykovi a pastýři, aby mu Bůh dopřál zlepšení zdraví a možnost chůze. Současně prosíme o jeho svaté modlitby v průběhu celého nastávajícího roku Boží milosti 2022 léta Páně.

V průběhu návštěvy, při níž eparchiálnímu archijereji popřál vladyka Izaiáš za celou naši eparchii radostné a pokojné svátky, byl pořízen videozáznam, a proto nás může přes monitor pozdravit náš vladyka nejen písmem, ale i hlasem a obrazem. V současné covidové době je to zřejmě jediný způsob, jak se Boží lid naší eparchie může s vladykou setkat.

Přání a úvaha vladyky Simeona k svátkům

Video si můžete pustit ve větší velikosti.

Eparchiální oslava knížete sv. Rostislava

28. října 2021 je jako každoročně den svatého knížete Rostislava. Knížete významu, který stále ještě není současnými historiky a politiky zcela doceněn. A právě v tento slavný den se ve Znojmě konala společná oslava svatého knížete, v době, kdy na Moravu a její církev opět doléhají různé zmatky a bouře. Pod vlivem politiky se vyostřují vztahy mezi příznivci rozličných směrů, podobně jak tomu bylo i v oné době knížete Rostislava a od té doby v naší zemi mnohokrát.

Freska sv. Rostislava v Černé Hoře
(Tak i další fresky níže)

Ke společné oslavě se do Znojma sjeli kněží a věřící z celé Olomoucko-brněnské eparchie. Svatou liturgii spolu s věřícími a jihlavským chrámovým sborem sloužili u svatého prestolu: důstojný otec mitr. protojerej Jiří Niderle, který jako nejstarší sloužící zkušeně vedl bohoslužbu, spolu s prot. Christianem Popescu, prot. Liborem Raclavkým, prot. Flaviu Badelitou, prot. Stanislavem Dolníčkem, prot. Alexandrem Cebanem, o. Rafaelem Moravským, o. Tomášem Loučkou a duchovním správcem chrámu svatého knížete Rostislava prot. Kyrilem Bočkarevem. Spolu s nimi se svými přímluvami účastnili svatí mučedníci palestinští a prvomučedníci římští Olympius, Bonifác a Severin, jejichž svaté ostatky jsou na prestolu uloženy.

Při bohoslužbě, na které byli přítomni věřící mnoha národností: Moravané, Češi, Slezané, Slováci, Moldavané, Rumuni, Ukrajinci, Rusové, Srbové i Rakušané, jsme mohli slyšet liturgické modlitby kněží v češtině, rumunštině i církevní slovanštině. Byla to skutečná sborová bohoslužba našich křesťanských národů a církevních obcí naší eparchie. Poutníci se shromáždili, přijeli z lásky k naší Církvi, z bratrské lásky jeden k druhému, a z lásky ke svatému apoštolům rovnému knížeti Rostislavovi.

Po zpěvu evangelia pronesl kázání o. Rafael Moravský z Šumperka. Ve své promluvě zkoumal rozdíly mezi osobnostmi dvou význačných moravských vladařů: sv. Rostislavem a po něm nastoupivším Svatoplukem. Zatímco Rostislav vykonal velké a svaté dílo, vybudoval a upevnil svůj stát, přičemž po něm zůstala skvoucí a svatá památka, tak Svatopluk, ač jinak schopný stratég, státnické i duchovní dílo svého strýce Rostislava téměř rozmetal, svůj stát přivedl k úpadku a duchovní dílo Rostislavovo zůstalo zachováno jen proto, že se jej vděčně ujaly jiné národy, které z něj načerpaly nedozírný užitek, o který Svatopluk Moravany připravil. Zatímco Rostislavův odkaz je hojný, po Svatoplukovi zůstala v národní paměti jen povídačka o nějakých třech prutech. Rostislav svůj lid duchovně obohatil a pozdvihl, Svatopluk srazil svůj lid do prachu a oloupil národ o to nejdražší, co mohl dostat.

Jak to, že si Rostislav moudře počínal s takovou prozřetelností, zatímco Svatopluk nedbal Rostislavova vzoru a počínal nízce a krátkozrace? Příčin je více (např. víme z velkomoravských památek, že Svatoplukova mysl byla zcela zatemněna holdováním nízkým pudům, viz Život Klimentův, dále víme o tom, že byl povahy od přirozenosti zrádné a nečestné). Kazatel si však povšiml jiné nápadné odlišnosti mezi těmito dvěmi postavami našich dějin. Oba byli jakožto vladaři obklopeni rádci. Zatímco Rostislav se obklopil lidmi svatými a jejich radami se řídil, tak nemoudrý Svatopluk se obklopil pokrytci, lichometníky a lidmi úlisnými, kteří mu vyhovovali více než rádcové čestní a kárající. A tak se naplnilo, co píše Písmo, které místo citace převyprávíme slovy: Se svatými, i ty se staneš svatým, s hříšníky sám budeš hřešit, s darebáky se staneš i ty darebákem…

Z toho můžeme načerpat aktuální poučení. Obklopme se lidmi, kteří prospívají ve zbožnosti, kteří v pokoji a pokoře nesou ovoce dobrých skutků, ctností. Chraňme se společenství s lidmi vzbouřeneckého ducha, zmítanými vlnobitím vášní, vzpurnými, neposlušnými, nadýmajícími se pýchou a sebejistotou. Držme se dál od těch, kteří si libují v hříchu a nečistotě, aby i na nás nedopadl trest chystaný na tyto svévolníky.

Zamyšlení nad skutky svatého knížete Rostislava

Svatý kníže pro naši vlast učinil zřejmě více než kdokoli jiný. Bez jeho prozřetelného díla by naši národní obroditelé, v různých obdobích kdy byla naše historie pokřivovaná, neměli co obnovovat. Neboť nikdo jiný z našich politiků a vládců, nepřevedl náš národ z pohanství do křesťanství, z krutosti k humanitě, od nevzdělanosti ke vzdělání, od marnosti k smysluplnosti, od klanění se démonům k uctívání pravého Boha, Stvořitele vesmíru.

Kníže Rostislav posílá dopis do Konstantinopole

Na rozdíl od nich se svatý kníže Rostislav zamýšlel nad otázkami víry, a nebyl to pouze politický tah, či vladařská strategie, i když jeho pozvání Soluňanů bylo i pro moravskou politiku zásadně vážné rozhodnutí, a už vůbec své rozhodnutí uvítat zde byzantské misionáře nečinil pro osobní potřeby a knížecí zájmy. Věděl přece, že se to západním státům a říším líbit nebude. Ostatně věděl stejně jako my, jak skončili svůj život svatí apoštolé a další šiřitelé víry mezi pohany. Byla to dobrovolná oběť z jeho strany přinesená pro duchovní i pozemské blaho svého národa. Jeho utrpení a smrt bavorské kobce byly stvrzením spásonosného díla, na kterém přijal účast a které převzal od svatých apoštolů. Rostislav se rozhodl položit křesťankou víru jako základní kámen naší státnosti.

Nakonec – díky Božímu řízení – vybral víru východní, byzantskou formu křesťanství čili církev, které se dnes říká pravoslavná. Jistě na něj hluboce zapůsobila vysoká vzdělanost a vytříbená moudrost Byzantinců, v té době už dvoutisíciletá kultura dávala vyslancům Byzance vysokou úroveň – lidskou i společenskou. Pochopitelně nemohl zůstat nedotčen jejich hlubokou, mocnou a čistou vírou, která nebyla zatemněna pověrami, které zde rozšiřovali tehdejší západní misionáři (viz v knize Život sv. Cyrila a Metoděje od sv. Gorazda). Svým rozhodnutím Rostislav otevřel našemu národu dveře k cestě do kulturního, politického i duchovního povznesení a připojil sebe i svůj lid k žákům tehdejšího centra křesťanské civilizace, vyspělé Byzance.

Odkaz sv. Rostislava ukazuje cestu

Společná oslava sv. knížete Rostislava ve Znojmě byla důležitou zprávou do široké církevní veřejnosti právě v dnešní době, kdy jsou Morava a všechny slovenské země jsou opět otřásány různými zmatky. Pod vlivem politiky se vyostřují vztahy mezi patriarcháty a místními církvemi, jak tomu bylo v oné době knížete Rostislava a mnohokrát po té, kdy se národ i vláda musela rozhodnout jakou cestou se vydat.

Utrpení svatého knížete Rostislava

Tehdejší rozhodnutí knížete Rostislava bylo rozhodnutí o víře a církevním rozvoji, ale i o politické nezávislosti, kulturním směřování a dokonce spojencích a středoevropském uspořádání s výhledem na mnohá staletí do budoucnosti. Za svou politickou a především církevní nezávislost jsme vděčni naší mateřské Konstantinopolské církvi. A toto duchovně pevné spojení s Konstantinopolskou církví potvrzujeme udržováním cyrilometodějského dědictví, pravoslavného křesťanství a opatrováním toho pouta, které nás od počátků křesťanství v zdejších zemích spojuje s řeckým pravoslavím a jeho centrem Konstantinopolským patriarchátem. To platí na Moravě a potažmo v celé místní církvi v českých zemích a na Slovensku i dnes. Jak to prohlásil svatý mučedník Jeroným Pražský před preláty Kostnického sněmu: „Čechové (tj. i Moravané) pocházejí od Řeků!“ Později, v odobí po pádu Cařihradu sloužili se souhlasem husitského biskupa Rokycany dva řečtí duchovní, uprchlí z dobytého Města, bez omezení pravoslavné východní bohoslužby v Praze na Staroměstském náměstí v chrámu u Týna (viz zde), který byl hlavním chrámem husitů – utrakvistů sjednocených s Konstantinopolskou církví (viz o tom zde).

Sv. Rostislavem navázané duchovní spojení, na které patriarcha s císařem konstantipolským vstřícně odpověděli, je duchovní realita, která se v životě naší církve stále projevuje. Jeden z příkladů: je zajímavé, že jakmile to politické poměry po roce 1990 dovolily, v české i slovenské pravoslavné církvi vzplanul v duchovenstvu i mezi věřícími velký zájem o řecké pravoslavné obyčeje a tradice. Do liturgické služby (zvláště na Moravě) pronikly mnohé vlivy řecké liturgie a v myšlení duchovenstva ohledně této oblasti nastaly určité posuny, které česky slouženou bohoslužbu odtrhly od ruského (u nás nepříliš misijního) vlivu směrem k řeckému chápání liturgie. Tento jev byl patrný mezi – v té době – mladšími duchovními, nejen v Česku ale i na Slovensku. Zdá se, že tím trošku již skomírající prvorepublikově misijní podoba českého gorazdovského pravoslaví nabrala nový dech, poskočila vpřed a to směrem, který Čechy (a zřejmě i mladší generaci Slováků) oslovuje.

Dnes – stejně jako v době Rostislavově – nás na řeckém pravoslaví a jeho představitelích zaujme vysoký stupeň církevní i lidské kultury, vzdělanost, civilizační úroveň schopná formovat nejen současnou Evropu ale i další kontinenty a návaznost této bezprostředně původní formy dávného křesťanství na nejstarší zdroje pravoslavné duchovnosti.

Letošní slavnost ve Znojmě byla jistě více než pouhou vzpomínkou na naši slavnou minulost a zdroje církevnosti i státnosti, ale i symbolem naší přítomnosti v této zemi, znamením vzájemné bratrské lásky a jednoty moravských kněží a věřícího lidu naší Olomoucko–brněnské eparchie. Tímto také děkujeme našim biskupům, kteří se pro nemoc nemohli tentokrát zúčastnit, za jejich péči a starostlivost. Jsme jim vděční, že každý z duchovenstva i věřících může se může utéci pod jejich ochranu. Všem přítomným důstojným otcům adresujeme díky, neboť tím projevují svou vzájemnou lásku a jednotu; věřícím patří díky za jejich vroucí modlitby a uspořádání této slavnosti.

Po závěrečném proslovu a poděkování místního duchovního správce prot. Kyrila Bočkareva, který vedl přípravy slavnosti, zaznělo pozvání všech přítomných k pohoštění, posílení a vzájemné besedě v salonu nedaleké restaurace. Součástí posezení byla i písničkářská kulturní vložka. Hojnost pokrmů zajistili místní věřící s pomocníky.

Svatý apoštolům rovný kníže Rostislave, pros Boha za nás hříšné!

Mátuška Marie Bočkareva
a redakce

Několik fotogalérií:

Průhěh události

Závěrečný průvod

A pár fotek na závěr