Archiv rubriky: Život eparchie

Chrámový svátek v Šumperku

Šumperský chrám je zasvěcen Svatému Duchu. Tento katedrální chrám tedy na Padesátnici slaví svůj svátek.

Na téma tohoto svátku můžete vyslechnout pořad na internetové stránce Českého rozhlasu: Chrám Svatého Ducha v Šumperku v pořadu Mezi nebem a zemí na regionálních stanicích ČRo v sobotu (ze dne 15. 6. 2019 – v pořadu od 9,32 hod.)

Oslava svátku Seslání Ducha Svatého

Pravoslavní věřící v Šumperku po sváteční liturgii obcházeli chrám Svatého Ducha za zpěvu svátečního troparu a přečetli čtyři evangelia. Poté předali krásný dárek o. Rafaelovi a zazpívali mnoholetí jemu i všem věřícím církevní obce v Šumperku.

Přejeme požehnané sváteční období a dary Ducha Svatého!

(Z facebookového profilu šumperské farnosti)

 

Svatodušní svátky v olomoucké katedrále

Na svátky Padesátnice jsou všechny pravoslavné chrámy ozdobeny zelenými ratolestmi stromů. Kromě jiného to souvisí s tím, že Abrahama navštívila svatá Trojice v době, kdy přebýval v doubí Mamre (Gen 18,1-3). Tam pod větvemi dubů seděl Abraham, když k němu přišli tři andělé, s nimiž praotec hovořil v jednotném čísle. Jednalo se o zjevení obrazné, náznakové; dokonalé zjevení Trojice patří až do éry Nového zákona. Završením tohoto zjevení je právě sestoupení Svatého Ducha, kterým je lidem zjevena třetí Boží Osoba. Ta svým duchovním působením uvádí věřící do chápání smyslu Kristových slov, a tak předává Církvi pravdu o Bohu.

Tyto svátky Sestoupení Svatého Ducha jsou v tradiční reflexi Církve zároveň svátkem Svaté Trojice. Proto ty ratolesti v našich chrámech. Duch Svatý totiž potvrzuje pravdu Kristových slov o Bohu v Trojici. Duch Svatý dává blahodať očišťující, osvěcující a posvěcují lidské duše, která je obdařena duchovním zřením a nahlíží pravdu o Trojici. Duch Svatý, který dle evangelního zvěstování z Otce vychází a je Synem posílán a má plnou účast na Božském bytí, si nyní učinil příbytek mezi lidmi. Lidství vystoupilo v Kristově boholidské Osobě do společenství Trojice, a Trojice naopak přebývá skrze Ducha Svatého na zemi mezi lidmi. Tak je dokončeno otevření cesty návratu lidí k Bohu. Je to dílo celé Trojice. Duch Svatý zde na zemi utváří církev, zdobí ji jako nevěstu a vypravuje k svatbě. Syn svou nevěstu přijímá a raduje se z ní a přivádí k Otci.

Duch nás učí modlitbě, přimlouvá se za nás. Církev to vnímá a Ducha Svatého stále vzývá. Každou modlitbu i pobožnost začínáme obracením se ke Svatému Duchu. Vše, co se v Církvi děje nadpřirozeného, je dílem blahodati Svatého Ducha.

 

 

 

Den rodiny v brněnské farnosti

Den pravoslavné rodiny přinesl radost, sport a zábavu nejen našim nejmenším!

Sport, hry, dobrá zábava, ale také radost ze vzájemného společenství pravoslavných křesťanů v Brně… To vše se dá říci o vydařené akci brněnské pravoslavné farnosti!

V neděli 2. června, jen den poté, co odezněl Mezinárodní den dětí, uspořádala naše farnost s požehnáním otce Jozefa sportovně laděné odpoledne v Mariánském údolí v Brně v Líšni.

Po skončení svaté liturgie jsme se opět setkali na louce v Mariánském údolí, v prostoru oddechového centra Eldorádo. Díky obětavým organizátorům z řad našich farníků na nás čekalo chutné pohoštění a nápoje pro malé i dospělé. V příjemném chládku a stínu letního stanu jsme mohli strávit krásné chvíle a vést podnětné rozhovory s těmi, které jsme dosud příliš dobře neznali, ačkoli jsou členy naší brněnské farnosti jako my.

Děti se více než na pokrm soustředily na přátelské rozhovory a hry. Ti nejmenší se přesunuli na skákací hrady, trampolíny a samojízdná autíčka, která byla dětem po celou dobu k dispozici.

Zavítat mohly děti také k ohrádce se zvířátky, mezi nimiž největší pozornost přitahoval zejména hýkající oslíček.

Starší kluci chtěli hrát fotbal, ale propíchnutý míč je přiměl přeorientovat se na plážový volejbal, který díky postupně narůstajícímu publiku získal největší pozornost všech přítomných.

 

Zdroj: pravoslavbrno.cz

 

Pozvánka na koncert v Ostravě

21. června od 19:00 vystoupí poprvé v Ostravě na zámku Poruba řecký hudebník, skladatel, textař a zpěvák Alkinoos Ioannidis. Kromě  svých vlastních písní, které jsou plné citu a lyriky, zazpívá i tradiční řecké písně převážně z Kypru, jenž je jeho rodnou zemí.

Před koncertem pana Ioannidise vystoupí Chorodia Agiu Georgiu, zpívající byzantské hymny a taktéž řecké tradiční písně z Ipiru, Thrakie, Malé Asie a Pontosu. Ženské vokální trio představí i svou novou desku, jež vznikla za podpory Olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve.

Vaše návštěva nám udělá radost.

Chorodia Agiu Georgiu

 

Noc kostelů 2019 ve Svitavách

V pátek večer 24. května se ve svitavském chrámu sv. Jiří uskutečnila Noc kostelů. K tradičnímu programu patřily komentované liturgické zpěvy, které přednesl mužský pěvecký sbor pod vedením bratra Jakuba Dobeše. Na dotazy návštěvníků zasvěceně odpovídal o. Mojmír.

Novinkou bylo propojení duchovního života s enviromentální odpovědností člověka za Boží stvoření v rámci Světového dne včel a prvního ročníku Dne otevřených úlů. Návštěvníci se mohli při komentářích o. Jiřího seznámit s úlem a jeho částmi, životem včelstva v něm a vyzkoušet si práci se včelařským vybavením, což zaujalo zejména rodiny s dětmi.

Duchovní otcové ze Svitav: Mojmír a Jiří (snímek z Květné neděle r. 2018)

Noc kostelů v Ostravě-Pustkovci

Pravoslavná církevní obec Ostrava-Pustkovec se již posedmé v řadě zúčastnila akce Noc kostelů. I díky článku, který vyšel v Poutnických novinách o ikonostasu v naší kapli, jsme letos zaznamenali vyšší návštěvnost. Mnoho návštěvníků projevilo zájem dozvědět se něco víc nejen o chrámu a jeho vybavení, ale také o pravoslavném učení a o působení pravoslavné církve v naší zemi.


(Článek v novinách o ikonostasu – v PDF: 2019-ostrava-pustkovec_SKM_C284)

 

Noc kostelů v Přerově

24. května se jako každý rok uskutečnila celostátní akce nazvaná Noc kostelů. Letos se uskutečnila pod heslem z knihy proroka Izajáše: „Dáte se do zpěvu jako v noci, kdy se zasvěcuje svátek.“ (Iz 30,29)

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku. Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost. Cílem je vytvořit „nízkoprahovou“ nabídku k setkání pro lidi, kteří stojí mimo církev či na okraji církve. Kulturní pozadí programu Noci kostelů, zpřístupnění běžně nepřístupných míst a atmosféra noci dávají příležitost oslovit co nejširší veřejnost.

Akce má i společenský a kulturní dosah, a to vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů. Noc kostelů bude prezentovat kostely jako důležitou součást společenského života obyvatel a poukáže také na jejich kulturní hodnotu.

Podoba programu je plně v kompetenci jednotlivých křesťanských společenství. To zaručuje tvořivost a zároveň prezentuje celou šíři křesťanského života a kultury, neboť programy odpovídají charakteru jednotlivých společenství. Noc kostelů předpokládá rozvinutí schopností a dovedností organizátorů a jejich motivaci. Noc kostelů je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem v České, Slovenské i Rakouské republice.  Za naši církev se podle prvních zpráv zúčastnily církevní obce v Brně, Olomouci, Ostravě-Pustkovci, Přerově Svitavách, Šumperku, Třebíči, Kroměříži a Monastýr svaté kněžny české Ludmily.

Přerov

Naše obec se jako každoročně připojila k akci Noc kostelů. Podzimní Dny evropského kulturního dědictví nejsou veřejností již tak navštěvovány, takže jsme před lety uvítali tuto možnost naší prezentace. Jako většinu let jsme nabídli veřejnosti interiér chrámu s možností výkladů liturgické symboliky, dále velmi zdařilý koncert souboru Vokál a výstavu dokumentů z mučednické doby naší církve – 1942 – 1945. Výstava byla letos kompletně vyměněna za další dosud nezveřejněné dokumenty. Chrám v páteční večer navštívilo okolo 400 návštěvníků.

prot. Libor Raclavský

 

Mikulčická pouť – další fotografie a ještě pár slov

Z letošní cyrilometodějské poutě byly pořízeny dvě fotogalérie. Takže nyní uvádíme ještě jednu várku fotografií a pokračování našeho ohlédnutí za touto událostí.

Jak jsme už psali, letos měla liturgie na místě, pro nás tak posvátném, neobvyklou duchovní sílu. Všiml jsem si, že v posledních letech se pokaždé při liturgii ukazuje nějaké znamení (jednou je to zázrak s počasím, jindy je to vůně kvetoucích lip daleko silnější než vůně kadidla, kterým při bohoslužbě okuřuje duchovenstvo). Letos to bylo nejen překrásné počasí – úplně jasná obloha a teplo – uprostřed deštivého a chladného, místy dokonce povodňového období, ale ještě něco navíc. Jakési zvláštní požehnání a duchovní posilnění, kterým odpověděli sv. Cyril s Metodějem na projevy naší vděčnosti za jejich dar pravoslavné víry Rostislavovým Moravanům.

O hostech jsme už tu psali minule. Spolu s nimi sloužilo eparchiální duchovenstvo. Kázal jer. Rafael Moravský. Na závěr liturgie pronesl zdravici Vysokopřeosvícený metropolita Arsenios. Přítomným na rozloučenou poděkoval a povzbudil je vladyka Izaiáš, který vyřídil pozdrav eparchiálního archijereje vladyky Simeona a vyzdvihl význam této pouti. Zdůraznil při tom naše duchovní spojení s celým pravoslavným světem.

Hojnost věřících přistoupila k přijímání svatých Tajin. Zpíval brněnský chrámový sbor.

(S požehnáním vladyky Izaiáše fotografoval pro církevní prezentaci mitr. prot. Libor Raclavský)

 

Cyrilometodějská oslava v Mikulčicích

Kliknutím pro větší obrázek

Vladyka Vysokopřeosvícený Arsenios žehná nedávno narozenému Charalampiovi, dítěti jednoho místního kněze

V sobotu, den po svátku sv. Cyrila a Metoděje dle pravoslavného církevního kalendáře (jak bylo inzerováno), se konala archijerejská bohoslužba na vykopávkách chrámu velkomoravské akropole (slovanského hradiště), ve kterém kdysi sloužil sv. Metoděj, apoštol Slovanů.

Eparchiálního archijereje Vysokopřeosvíceného arcibiskupa Simeona, který pouť požehnal, zastupoval Přeosvícený vladyka Izaiáš, biskup šumperský. Účast přijali i vzácní hosté: metropolita vídeňský, Jeho Vysokopřeosvícenost Arsenios se svým diákonem a dalšími poutníky. Polskou pravoslavnou církev byl vyslán zastupovat prot. Lubomir Worhacz, klerik Jeho Vysokopřeosvícenosti Jiří, arcibiskupa vratislavského a štětínského, pravoslavného ordináře polské armády. Z Polska doprovázelo otce Lubomíra 20 poutníků. Pražskou eparchii s požehnáním Vysokopřeosvíceného arcibiskupa Michala zastupoval mitr. prot. Mykola Ončulenko z farnosti sv. Bartoloměje v Mochově.

Pouť, každoročně pořádaná na místa posvěcená sv. Rostislavem, knížetem Velké Moravy a svatými věrozvěsty Cyrilem a Metodějem, byla letos zvláště zdařilá. Nejenže se udělalo krásné počasí, ale přijelo i mnoho poutníků – na konci liturgie už zde bylo přibližně 150 lidí, kteří přijeli vyprosit si požehnání svatých Soluňanů a projevit Bohu i jim vděčnost za vzácný dar pravoslavné víry. Poutníci vyjadřovali duchovní radost a povznesení z hlubokého zážitku modlitby na tomto moravském posvátném místě.

Bohoslužbu natáčela Česká televize. Na závěr v budově muzea jsme zazpívali známou píseň sv. Rostislavovi (viz notaci ve službě – v PDF na str. 20) a poděkovali správcům Památníku Velké Moravy za pohostinné přijetí. Velice oceňujeme jejich laskavé svolení zde každoročně organizovat tak významnou událost.

 

(Pro eparchiální web fotografovala Anežka Mandelíková)