Archiv rubriky: Život eparchie

Myšlenky o půstu

Přikázání o půstu je tak staré jako sám svět. Prvé přikázání, které dal Bůh člověku, bylo přikázání postit se (Genesis 2,17).

Protože jsme se nepostili, byli jsme vyhnáni z ráje! Proto se budeme postit, abychom znovu do ráje vstoupili (sv. Basil Veliký).

Nepostit se — to znamená připodobnit se němým tvářím, které nic neví o půstu.

Půst těla je pokrm pro duši (sv. Jan Zlatoústý).

Kolik vezmeš tělu, tolik síly přidáš duši (sv. Basil Veliký).

Člun lehčeji plave, když není zatížen zbytečným břemenem. Tak i modlitba se vykonává lehčeji a lépe, když tělo není obtíženo nadbytečnou stravou a pitím (ze kterých se tloustne) ale když se člověk postí (Jakub, arcibiskup nižegorodský).

Zvířata, která mnoho žerou a jsou tlustá, nemohou běhat tak rychle jako štíhlý jelen. Podobně i ten, kdo slouží svému břichu, nemůže být tak činný a úspěšný v duchovních zápasech jako zdrženlivec (Filaret, metropolita moskevský).

Není možné, aby oheň hořel ve vodě. Není možné pokání bez půstu (sv. Jan Zlatoústý).

Vůdcem běsů je padlý světlonoš. Hlavou vášní je přejídání (ct. Jan Žebříkovec).

Z článku „Vstup do petrského půstu“, Pravoslavná Rus 11 / 96 (Kalendář 97)
Nyní na orthodoxia.cz

 

Porada okružních protopresbyterů

Ve čtvrtek 13. února se v Olomouci na úřadu eparchiální rady sešli okružní protopresbyteři, aby s vladykou jednali o vyhlídkách na události eparchiálního života letošního roku.

Domlouvala se data a zajištění poutí, moravská oslava svatořečení novomučedníků a jiné akce jubilejního roku naší eparchie.

Výročí biskupského svěcení vladyky Izaiáše

22. února uplynulo pět let od vysvěcení vladyky Iziáše jako vikárního biskupa se sídlem v Šumperku. V úřadu pomocného biskupa naší eparchie a ředitele úřadu eparchiální rady vykonal vladyka za tuto dobu mnoho práce.

K pětiletému výročí vladykovi gratulujeme.

Redakce webu

Archivní články týkající se vysvěcení vladyky Izaiáše:

Biskupská chirotonie v Brně
Fotogalerie ze svěcení
Věstník Konstantinopolského patriarchátu informuje o události

 Fotogalerie z archivu našeho webu dokumentující průběh chirotonie:

 

 

Mnohá léta našemu eparchiálnímu archijereji

Vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský oslavuje v těchto dnech své 94. narozeniny. Nechť ho Pán provází svým požehnáním a daruje mu „zdraví, spasení a ve všem zdar“!

K životnímu výročí gratuluje eparchiální ústředí a redakce tohoto webu.

P.S.

Krátce o vladykově životě jsme zde psali v příspěvku v r. 2018

Vladykova knížka „Adam pláče“ (viz recenzi zde)

Články vladyky Simeona, které jsou součástí kalendářní ročenky:

  • 2019 – arcibiskup Simeon: Jak jsem letěl na svatou Rus – v PDF
  • 2020 – arcibiskup Simeon: 70 let moravské pravoslavné eparchie – v PDF

 

 

Vladyka Izaiáš sloužil v Jihlavě

26. ledna v Jihlavě sloužil Přeosvícený vladyka Izaiáš s dalšími duchovními. Zúčastnila se nejen většina kněží jihlavského okružního protopresbyterátu, ale dorazili i další presbyteři ze vzdálenějších farností.

Krásná archijerejská bohoslužba byla završena blahopřáním všem našim ženám nosícím jméno mučednice Taťány, a posléze pohoštěním a pobesedováním v místním farním archondariku.

 

Jihlavská oslava svátku Bohozjevení

Stejně jako na všech pravoslavných farnostech o tomto svátku, i v Jihlavě se shromáždili věřící, aby přijali účast na tzv. „velkém svěcení vody“, které se dle bohoslužebného typikonu koná dvakrát za sebou – v předvečer a pak dopoledne svátečního dne.

Když světíme vodu, působí Duch Svatý, který sestupuje a posvěcuje ji. Tak věříme, tak to vnímáme a cítíme, tak je to dokázáno zázračnými vlastnostmi svěcené vody, o nichž svědčí naše praktická zkušenost i vědecké bádání. V Duchu Svatém přichází při každém svěcení Pán Ježíš, jako přišel kdysi na Jordán, a svým dotykem posvěcuje vody.

Vnějším liturgickým skutkem, vyjadřujícím ponoření Krista v posvěcovaných vodách, je (po vzývání Božího sestoupení) noření svatého kříže do vody. To je hlavní úkon kněze v obřadu svěcení vody na svátek Zjevení Páně. Toto „velké svěcení vody“ je pramenem všech ostatních posvěcování vody v průběhu roku (např. při křtech).

Měli bychom všichni mít na paměti, že – ať už to bylo v útlém dětství nebo v dospělosti – jsme pokřtěni posvěcenou vodou, a to znamená, že Ježíš Kristus byl v křestní koupeli s námi. My všichni jsme byli ponořeni do vody, ve které s námi byl i náš Spasitel, Bohočlověk Ježíš.

Starší článek pojednávající o svátku Zjevení si můžete přečíst na weblogu Ambon (č. 295).

Přikládáme dvě fotogalérie, jak světili vodu pravoslavní v Jihlavě

 

Více fotografií na webu jihlavského farního archivu

 

Svátek Křtu Pána Ježíše Krista, jak jej oslavovali v Mostě

Vladyka Izaiáš oslavil Zjevení Páně velkým svěcením vody ve své rezidenci v Mostě. Fotogalerie začíná snímky ze svěcení v sobotu večer, následují obrázky ze svěcení v neděli po sváteční liturgii a na konec jsou zde fotografie z posvěcení vod jezera s koupelí některých věřících.

 

Zima v Jeseníkách

Konec starého a začátek nového roku podobně jako v jiných církevních obcích je ve znamení mnohých událostí. Tou první bylo 24. 12. tradiční vánoční zpívání a setkání v Horní Lipové, které láká množství místních obyvatel, lázeňských hostů a turistů k návštěvě pravoslavného chrámu. Každý příchozí obdrží zpěvník se třicítkou koled a vánočních písní, který je zhruba po dvou hodinách celý společně přezpíván. Mezi jednotlivými skladbami zní průvodní slova zaměřená k obsahu písní a symbolice svátků. To samé se uskuteční i 31. 12., kdy nejprve sloužíme děkovný akafist „Sláva Bohu za vše“, ve kterém se loučíme se starým rokem. V Jeseníku, kromě jiného, podle juliánského kalendáře 7.1. vítáme narozeného Boha a 19.1. jsme přítomni jeho Zjevení při křtu v řece Jordánu. Začátkem kalendářního roku se také někteří členové naší obce účastní Tříkrálové sbírky, která má své místo u nás již dvacet let.

 

Brněnské svátky Křtu Pána v Jordánu

Za hojné účasti věřících oslavila brněnská církevní obec svátky Bogojavlenija. Vodu světili nejdříve před chrámem, a pak se vydal církevní průvod k řece, kde se opět světila voda a řada věřících poté sestoupila do vod řeky Svratky najít a přinést zpět na břeh kříž, který po svěcení vody kněz vhodil do vln (dle pravoslavné tradice některých národů).

Homilie ke svátku Bohozjevení našeho
Pána Ježíše Krista
(podle díla (†) archim. Georgia Grigoriatského; v Bohu zesnulého igumena Posvátného monastýru sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos) čtěte v PDF

Viz web brněnské církevní obce a fotogalerii na facebookovém profilu farnosti