Archiv rubriky: Kanonické záležitosti

Pokračování jednání biskupů o překonání církevní krize

Vladyka Michal, arcibiskup pražský a českých zemí se dnes (5. května) v monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnicích u Berouna sešel vladykou Simeonem, arcibiskupem olomoucko-brněnským a vladykou Izaiášem, vikárním biskupem šumperským. Na programu schůzky bylo jednání o vyřešení současných problémů v místní pravoslavné církvi.

Celý příspěvek

Komentář k rozeslanému usnesení posvátného synodu

Důstojní otcové, bratři a sestry,

V mailové poště se vám v pátek 27.3.2015 objevila usnesení Posvátného Synodu PCČZS (zde v PDF), dovolíme si krátký komentář a věříme, že nebude vnímán jinak než jako komentář a snaha o vyřešení situace smířením všech, abychom zase mohli všichni společně svědčit světu o našem Pánu. Celý příspěvek

Jednání v sídle Ekumenického patriarchátu ve Fanaru

Fanar-3-4-2015

3. března 2015 přijely na pozvání Ekumenického patriarchátu do Cařihradu k oficiálnímu jednání dvě delegace z Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. První dorazila delegace vyslaná Jeho Vysokopřeosvíceností Simeonem, arcibiskupem olomoucko-brněnským, vedená Jeho Přeosvíceností vladykou Izaiášem, vikárním biskupem šumperským, který byl vladykou Simeon pověřen, aby jej zastupoval, protože sám se nemohl cesty ze zdravotních důvodů zúčastnit. Dalšími členy této delegace byli: prot. Josef Fejsák a prot. Jan Baudiš. Druhá dorazila delegace vedená Jeho Vysokopřeosvíceností vladykou Jurajem, arcibiskupem michalovsko-košickým. Dalšími členy byli: o. archimandrita Michal Dandár, zvolený arcibiskup pražský a českých zemí, metropolitní protopresbyter Jaroslav Šuvarský, prot. Michal Švajko, tajemník Úřadu prešovské pravoslavné eparchie.

Celý příspěvek

Proclamation after ordination of bishop in Brno

Překlad níže uvedeného prohlášení biskupů do angličtiny

Proclamation after ordination of bishop in Brno

With great joy we announce to all the clergy and faithful of the Orthodox Church in the Czech lands and Slovakia that today, 22 February, 2015 in the Cathedral Church in Brno, archimandrite Izajáš (ThDr. Igor Slaninka) was ordained vicar bishop of the eparchy of Olomouc and Brno with the given title bishop of Šumperk.

Next – Celý příspěvek

Biskupská chirotonie v Brně

Dnes, v neděli všeobecného smíření, byl v brněnském katedrálním chrámu při svaté liturgii vysvěcen archimandrita Izaiáš na vikárního biskupa olomoucko-brněnské eparchie.

Níže uvádíme plné znění prohlášení přítomných archijerejů pronesené v chrámu po chirotonii:

Celý příspěvek

Usnesení eparchiálního shromáždění olomoucko-brněnské eparchie

Nejprve ve stručnosti radostná zpráva o proběhlém shromáždění v Brně

Telegraficky: Přijela naprostá většina delegátů, takže ve stanovenou hodinu začátku už bylo shromáždění usnášeníschopné (dle ústavy je k tomu potřeba dvoutřetinová účast delegátů). Velice povzbuzující byla klidná a věcná atmosféra, ve které shromáždění probíhalo. Shromáždění se semklo kolem svého eparchiální biskupa a tento postoj dalo v pokoji avšak důrazně najevo. Přijímání navrhovaných usnesení a volby do církevních orgánů probíhaly přibližně 90 procentní většinou přítomných hlasů. Byl zvolen archimandrita Izaiáš (Slaninka) jako kandidát na vikárního biskupa naší eparchie. ES vyzvalo všechny místní hierarchy, duchovní a věřící k jednotě s námi. Ve shromáždění vanul skutečně církevní duch. Díky Bohu za tuto radostnou a duchovní událost, která nám v naší eparchii umožnila učinit tlustou čáru za minulostí – a to jak po stránce morální tak i z hlediska církevně-právního, neboť byly smeteny všechny případné pochybnosti o ústavně-kanonické konstelaci eparchie. Věříme, že se příklad Moravy stane zdrojem církevní obnovy i v eparchii pražské.

Usnesení Eparchiálního shromáždění Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie ze dne 15.11.2014

Eparchiální shromáždění Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku dne 15. 11. 2014 naplnilo ústavní podmínku 2/3 účasti členů shromáždění a usneslo se:

Celý příspěvek

Arcibiskup Simeon žádá vladyku Jáchyma, aby svými oběžníky nenarušoval eparchiální shromáždění

Odpověď vladyky Simeona vladykovi Jáchymovi

Vážený vladyko Jáchyme,

upřímně sdílím přání vyjádřené Vašim dopisem, aby v naší církvi přestaly nesváry a předešlo jakémukoliv rozdělení. Proto Vás prosím, nesnažte se narušit svolání našeho eparchiálního shromáždění, jež má, jak to žádá ústava, jmenovat nové pracovníky církve na další funkční období.Je řádně svoláno a jsou to Vaši lidé kteří se snaží mu zabránit tím, že mým jménem toto shromáždění odvolávají a pomlouvají.

Celý příspěvek

Prohlášení revizora olomoucko-brněnské eparchie

Vysokopřeosvícení vladykové, důstojní otcové, drahé sestry a bratří,

s ohledem na stávající vývoj a různá vyjádření k situaci v olomoucko-brněnské eparchii se na Vás obracím s následujícím sdělením:

Dne 7.4. 2014 jsem jako revizor olomoucko-brněnské eparchie rozeslal prohlášení, ve kterém jsem upozornil na protiústavní kroky členů eparchiální rady, která tímto svým postupem způsobila nejednotu v otázce statutárního zástupce naší eparchie. Současně jsem upozornil na tím spojitá rizika, která v konečném důsledku mohou vážně poškodit chod naší eparchie.

Prot. Petr Klokočka nás všechny bezprostředně poté ubezpečoval, že vše je naopak v naprostém pořádku a žádná rizika nehrozí. Postup eparchiální rady, které předsedal laik, označil jako naprosto řádný a v souladu s ústavou. Toto své tvrzení podepřel názorem, který lze obsahově shrnout: Co ústava nevylučuje je dovoleno! Následně nás všechny ubezpečoval o jeho dobré snaze svolat eparchiální shromáždění. Jakékoli připomínky a upozornění na právní rizika nebyla vyslyšena a i přes ubezpečování v nezasahování do personálních otázek podepsal několik pracovních výpovědí a vytýkacích dopisů. Rovněž odvolal představenou monastýru ve Vilémově, což je v přímém rozporu s kompetencí správce, jelikož toto je vyhrazeno pouze biskupovi. Také nelze opomenout zrušení fungující církevní obce.

Celý příspěvek

Vladyka Simeon byl zpět zapsán na místo statutáře olomoucko-brněnské eparchie

Ministerstvo kultury České republiky na základě přezkoumání a zhodnocení stavu v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku provedlo dne 21. října 2014 tyto změny v registraci statutárních orgánů:
1. Statutární orgán celé české části církve (pražská i olomouckobrněnská eparchie) není obsazen.
(odkaz zde: /misc/zapis-21-10-2014/pc-cz.html)

2. Statutárním zástupcem Olomoucko-Brněnské eparchie se stává vladyka Simeon.
(odkaz zde: /misc/zapis-21-10-2014/pc-ob.html)

3. Statutárním orgánem Pražské eparchie zůstává otec Marek Krupica.
(odkaz zde: /misc/zapis-21-10-2014/pc-pr.html)

Celý příspěvek

Proč byl nelegálním výmaz vladyky Simeona jakožto statutáře Olomoucko-brněnské eparchie

Posvátný synod Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku se sešel 27.3.2014  ve složení vladyka Jáchym, vladyka Juraj a vladyka Rastislav  – BEZ vladyky Simeona.

A rozhodl (viz. příloha – výpis z usnesení Posvátného synodu 27.3.2014) svým usnesením č. 1, že po čtrnácti letech:

ruší usnesení Posvátného synodu č.1 ze dne 8. dubna 2000 o ustanovení mariánskolázeňského biskupa Simeona za eparchiálního biskupa Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie v Olomouci  a tímto ho ke dni 27.3.2014 odvolává z postu biskupa Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie v Olomouci. Zároveň ruší jmenovací dekret 18/2000 ze dne 8. dubna 2000, kterým byl ustanoven za eparchiálního biskupa Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie v Olomouci“.
Toto Synod odůvodnil způsobem: „Posvátný synod rozhodl ve smyslu…“ a dále následují odkazy na různé obecně formulované články, které jsou ale ve světle odůvodnění irelevantní: článek 3, odst. 2 ve znění „Posvátný synod projednává otázky víry a mravů a spolupůsobí s metropolitou při kanonické správě církve.“ a článek 5, odst. 3 ve znění „Není-li řádně zvolený biskup z vážných důvodů trvale způsobilý spravovat eparchii, rozhodne Posvátný synod, aby byl na jeho místo řádně zvolen nový biskup.“ a prováděcího předpisu k němu ve znění „Závažnost důvodů nezpůsobilosti biskupa spravovat eparchii posoudí Posvátný synod„ a rovněž odkazuje i na několik kánonů. Dále (stále stejné souvětí) Synod zde o sobě píše v ženském rodě a praví že „posoudila protiústavní a protikanonické jednání“ vladyky Simeona a dále vyjmenovává tato svá vylhaná nebo zkreslená tvrzení, která označuje za jednání vladyky Simeona  (viz. příloha – výpis z usnesení Posvátného synodu 27.3.2014).
Proč je to všechno nelegální? Proč je zápis otce Klokočky jakožto správce Olomoucko-brněnské eparchie neplatný? Rozeberme si situaci. Jaké jsou dnes prameny práva fungování naší církve? Jsou dvojího druhu:

  1. relevantní pro stát,
  2. relevantní pouze pro naši církev.

Pro stát, který výmazy a zápisy statutářů provádí, je zásadní a relevantní jeden dokument. Nazývá se „základní dokument“ a každá registrovaná církev si ho sepsala sama a má svůj vlastní. Ten náš je ve své podstatě shrnutím naší Ústavy, s odkazy na ni, ale v něčem se od Ústavy záměrně odchyluje. V těchto ustanoveních je základní dokument nad Ústavou, tedy platí základní dokument a ne Ústava. Toto je zrovna tento případ. V bodu 6. základního dokumentu stojí „Eparchiálního biskupa odvolává eparchiální shromáždění z důvodů vážného porušení kanonických pravidel, nebo ze závažných zdravotních důvodů.“ (Pro pořádek si připomeňme, že některé církve mají text svého základního dokumentu totožný s ústavou, jako například Ruská pravoslavná církev v České republice. To ale není náš případ.)
To znamená, že v případě naší církve pro nás a pro stát platného práva může odvolat eparchiálního biskupa pro kanonické prohřešky pouze eparchiální shromáždění. Ještě jednou připomínám, že Synod ve svém usnesení ze dne 27.3.2014 doslova mluví o tom, že vladyku Simeona odvolává a to pro jeho údajné protiústavní a protikanonické jednání. (Pro pořádek: protiústavní je rovněž protikanonické, neboť Ústava je pro nás jedním z pramenů kanonického práva, takže je přinejmenším matoucí považovat protiústavní a protikanonické za dvě různé věci a svědčí to o nízké úrovni právních znalostí autorů tohoto zápisu.)
Tento způsob odvolání ale nepřipouští platné státní právo ve smyslu paragrafu 10 zák. 3/2002 Sb., tudíž ho Ministerstvo kultury správně nemělo akceptovat a na základě toho nemělo vladyku Simeona vymazat. Toto usnesení Synodu je v tomto ohledu z hlediska práva nicotné a nemůže být právním titulem pro odvolání vladyky Simeona a tím spíše ne pro jeho výmaz jakožto statutáře z rejstříku. Je třeba dodat, že formulace usnesení Synodu mají formu soudního rozhodnutí. Synod tímto soudil vladyku Simeona v jeho nepřítomnosti, bez možnosti obhajoby a bez důkazů. Nemluvě o tom, že synod k takovému souzení vladyky neměl kompetence (o tom dále).

Celý příspěvek